0

Slide bài giảng luật hợp đồng 2021

95 18 0
  • Slide bài giảng luật hợp đồng 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT Môn học: LUẬT HỢP ĐỒNG GV: ThS Nguyễn Phan Phương Tần Email: tannpp@uel.edu.vn Các văn cần có ■ ■ ■ ■ Bộ luật Dân năm 2015 Luật Thương mại 2005 Giáo trình Luật dân sự, (tập 2), Đại học Luật Hà Nội/Đh Luật Tp.HCM, 2015 Các án hướng dẫn TAND TC GiỚI THIỆU MÔN HỌC ■ ■ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN Dự lớp nghe giảng Thảo luận lớp Thuyết trình chuyên đề học kỳ Thi cuối học kỳ THANG ĐIỂM: 10; dự giảng 10%, chuyên đề kỳ 30%, điểm thi cuối kỳ 60% Kết cấu môn học ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Chương NGHĨA VỤ DÂN SỰ Chương KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG Chương GIAO KẾT HỢP ĐỒNG Chương HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG Chương CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Chương THỰC HIỆN, TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ, HUỶ HỢP ĐỒNG Chương TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG CHƯƠNG NGHĨA VỤ DÂN SỰ NGHĨA VỤ DÂN SỰ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1.1 Khái niệm, đặc điểm thành phần quan hệ nghĩa vụ 1.2 Căn phát sinh nghĩa vụ 1.3 Phân loại nghĩa vụ 1.4 Thay đổi chủ thể quan hệ nghĩa vụ 1.5 Thực nghĩa vụ dân 1.6 Chấm dứt nghĩa vụ 1.1.1 Khái niệm nghĩa vụ ■ ■ “Nghĩa vụ”: bổn phận phải làm xã hội người khác (Đại từ điển tiếng Việt) Điều 274 BLDS 2015: “Nghĩa vụ việc mà theo đó, nhiều chủ thể (sau gọi chung bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền giấy tờ có giá, thực cơng việc khơng thực cơng việc định lợi ích nhiều chủ thể khác (sau gọi chung bên có quyền)” 1.1.2 Đặc điểm nghĩa vụ dân ■ ■ ■ ■ ■ NVDS quan hệ tài sản NVDS quan hệ pháp luật dân NVDS mối liên hệ mặt pháp lý chủ thể Trong quan hệ NV, hành vi thực nghĩa vụ chủ thể ln mang lại lợi ích cho chủ thể khác Quyền chủ thể quan hệ NV quyền đối nhân 1.2 Căn phát sinh nghĩa vụ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Hợp đồng Hành vi pháp lý đơn phương Thực công việc không ủy quyền Chiếm hữu, sử dụng tài sản lợi tài sản khơng có pháp luật Gây thiệt hại hành vi trái pháp luật Các khác luật quy định 1.3 Phân loại nghĩa vụ ■ Căn vào phạm vi chủ thể quan hệ nghĩa vụ mối liên quan quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ, NV chia thành: ■ ■ ■ ■ Nghĩa vụ dân Nghĩa vụ dân Nghĩa vụ dân Nghĩa vụ dân theo phần sự sự riêng rẽ liên đới phân chia theo phần không phân chia Hardship UNIDROIT 2010 ■ ■ ■ Điều 6.2.3 Bộ Nguyên tắc UNIDROIT năm 2010 quy định hệ trường hợp hardship Cách xử lý trường hợp hardship trải qua hai giai đoạn Giai đoạn thứ trọng vào thỏa thuận bên, theo đó, bên bị bất lợi có quyền yêu cầu tiến hành đàm phán lại hợp đồng Yêu cầu phải đưa không chậm trễ phải có Khi bên đàm phán lại hợp đồng, họ phải nỗ lực đạt thỏa thuận phải tuân thủ nguyên tắc thiện chí Giai đoạn hai, bên không thỏa thuận thời hạn hợp lý bên có quyền yêu cầu Tòa án giải Nếu xác định có hồn cảnh hardship hợp lý, Tịa án có thể: a Chấm dứt hợp đồng vào ngày theo điều kiện Tòa án định; b Sửa đổi hợp đồng nhằm thiết lập lại cân nghĩa vụ hợp đồng 6.3 Trách nhiệm vi phạm hợp đồng Khái niệm trách nhiệm dân “Trách nhiệm dân loại trách nhiệm pháp lý mà bên có nghĩa vụ phải gánh chịu biện pháp cưỡng chế Nhà nước họ vi phạm nghĩa vụ trước người có quyền” ■ Khái niệm trách nhiệm vi phạm hợp đồng “Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng việc bên vi phạm hợp đồng phải gánh chịu biện pháp chế tài vi phạm hợp đồng” ■ 6.3.2 Đặc điểm trách nhiệm vi phạm hợp đồng ■ ■ ■ ■ Căn phát sinh: sở nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng quy định pháp luật Lỗi trách nhiệm dân sự: Điều 364 BLDS Sự kiện bất khả kháng: Điều 156.1 BLDS, Điều 351.2 BLDS Miễn trách hành vi vi phạm: Đ.294, 295 LTM 2005 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ■ Những điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: ■ ■ ■ ■ Hành vi vi phạm hợp đồng/ pháp luật Thiệt hại thực tế Có mối quan hệ nhân hành vi vi phạm thiệt hại Lỗi Chương CHẾ TÀI VI PHẠM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Các biện pháp chế tài vi phạm nghĩa vụ hợp đồng ■ Điều 292 LTM 2005 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Buộc thực hợp đồng Tạm ngừng thực hợp đồng Đình thực hợp đồng Hủy bỏ hợp đồng Phạt vi phạm Bồi thường thiệt hại 7.1 Buộc thực hợp đồng ■ ■ Buộc thực hợp đồng vi phạm hợp đồng biện pháp chế tài thương mại (Điều 297 LTM 2005) Trong thời hạn áp dụng biện pháp buộc thực hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phạt vi phạm bồi thường thiệt hại không áp dụng chế tài khác (Đ 299.1 LTM) 7.2 Tạm ngừng thực hợp đồng ■ ■ Điều 308 LTM 2005 Hậu pháp lý: Điều 309 LTM 7.3 Đình thực hợp đồng ■ ■ Điều 310 LTM 2005 Hậu pháp lý: Đ.311 LTM 7.4 Hủy bỏ hợp đồng ■ ■ ■ ■ ■ Điều kiện hủy bỏ hợp đồng: Điều 423 BLDS, Điều 312 LTM Huỷ bỏ hợp đồng chậm thực nghĩa vụ Huỷ bỏ hợp đồng khơng có khả thực Hủy bỏ hợp đồng tài sản bị mất, hư hỏng Hậu hủy bỏ hợp đồng: Đ 427 7.5 Phạt vi phạm ■ ■ Phạt vi phạm thỏa thuận bên hợp đồng, theo bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp khoản tiền cho bên bị vi phạm (Điều 418 BLDS, Điều 300, 301 LTM) Đặc điểm ■ Mục đích răn đe, trừng phạt ■ Phải thỏa thuận trước ■ Phải khoản tiền xác định ■ Mức phạt vi phạm: 8% (LTM), 12% (LXD) 7.6 Bồi thường thiệt hại ■ ■ Bồi thường thiệt hại việc bên vi phạm bồi thường tổn thất hành vi vi phạm hợp đồng gây cho bên bị vi phạm (Điều 419 BLDS, Đ.302, 303 LTM) Đặc điểm: ■ Mục đích bù đắp thiệt hại mà bên bị vi phạm đáng hưởng từ hợp đồng ■ Không xác định trước khoản bồi thường mà phải thiệt hại thực tế ■ Bên yêu cầu phải chứng minh tổn thất 7.7 Thời hiệu khởi kiện hợp đồng ■ ■ Điều 429 BLDS 2015 Điều 319 LTM 2005 Bài tập tình XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ LẮNG NGHE ...    Hợp Hợp Hợp Hợp Hợp Hợp đồng đồng đồng đồng đồng đồng đơn vụ song vụ phụ lợi ích người thứ ba có điều kiện 2.4.1 Một số phân loại khác    Hợp đồng ưng thuận hợp đồng thực tế Hợp đồng. .. kết Khi hợp đồng có hiệu lực? Hợp đồng theo mẫu Giải thích hợp đồng 3.1 Trình tự giao kết hợp đồng ■ ■ ■ ■ Tiền hợp đồng Đàm phán Chấp nhận lời đề nghị giao kết hợp đồng Thời điểm hợp đồng có... Hợp đồng có tên hợp đồng không tên Hợp đồng dân hợp đồng thương mại BÀI TẬP TÌNH HUỐNG  Quan hệ hợp đồng Trùng Dương & Toca Chương GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ■ ■ ■ ■ ■ Có thể giao kết hợp đồng thông qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng luật hợp đồng 2021, Slide bài giảng luật hợp đồng 2021