0

Tồng hợp câu hỏi nhận định luật hành chính 2021

24 13 0
  • Tồng hợp câu hỏi nhận định luật hành chính 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 15:00

1 TỔNG HỢP CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH LUẬT HÀNH CHÍNH 2021 Luật hành điều chỉnh quan hệ quản lý nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Luật hành điều chỉnh quan hệ lĩnh vực quản lý hành nhà nước Hoạt động chấp hành – điều hành để nhằm thỏa mãn yêu cầu chủ thể có thẩm quyền hoạt động quản lý hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Mọi hoạt động chấp hành điều hành phải xuất phát từ mục đích nhằm phục vụ cho nhân dân, đảm bảo đời sống xã hội cho nhân dân mặt, tương ứng với lĩnh vực quản lý hành nhà nước Tính chủ động sáng tạo thuộc tính quan nhà nước Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Điều thể việc chủ thể quản lý hành vào tình hình, đặc điểm đối tượng quản lý để đề biện pháp quản lý thích hợp Tính chủ động sáng tạo thể rõ nét hoạt động xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật hành , áp dụng pháp luật hành để điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước Chính phức tạp, đa dạng, phong phú đối tượng quản lý, chủ thể quản lý phải áp dụng biện pháp giải tình phát sinh cách có hiệu Tất quan nhà nước tiến hành hoạt động quản lý hành nhà nước Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Các quan nhà nước thực quản lý hành nhà nước, khơng phải phương diện hoạt động chủ yếu mà hoạt động hướng tới chức quan nhà nước đó,đây công tác củng cố tổ chức nội bộ, thỏa mãn hoạt động trao quyền Chủ thể quản lý hành nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền Nhận định : SAI 2 Gợi ý giải thích: Chủ thể quản lý hành nhà nước quan quan nhà nước các cấp, tổ chức cá nhân nhà nước trao quyền Chính phủ quan quản lý hành nhà nước vừa có thẩm quyền chung vừa có thẩm quyền chuyên môn tất lĩnh vực quản lý hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Chính phủ quan hành có thẩm quyền chung giải vấn đề tất lĩnh vực khác đời sống xã hội đối tượng khác nhau: Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân Hoạt động Ủy ban nhân dân cấp quản lý hành Nhà nước theo phân cơng trực tiếp mặt chuyên môn quan ngang Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Ủy ban nhân dân quản lý phân chia theo địa giới hành từ trước để thực hđ quản lý theo chiều dọc Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Ủy ban nhân dân có thẩm quyền chung nên phải phủ quản lý chung Hoạt động Ủy ban nhân dân gắn với hoạt động chuyên môn nên có phối hợp quản lý ngành với địa phương Tịa án nhân dân cấp huyện vừa thực hoạt động xét xử vừa thực chức quản lý hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Tịa án nhân dân cấp huyện có chức xét xử cịn chức Quản lý hành hoạt động chủ yếu mà hoạt động hướng tới chức tịa án hoạt động có đối tượng điều chỉnh Luật hành Cá nhân cơng dân chủ thể có quyền quản lý nhà nước hoạt động quản lý hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Cá nhân cơng dân chủ thể mang quản lý nhà nước xuất phát từ nguyên tắc “Quyền lực nhà nước thuộc tay nhân dân” cá nhân công dân trở thành chủ thể có quyền quản lý lĩnh vực quản lý hành nhà nước pháp luật trao quyền 10, Mệnh lệnh đơn phương thỏa thuận có điều kiện chủ thể quản lý với đối tượng quản lý Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Mệnh lệnh đơn phương, xuất phát từ quan hệ “quyền uy – phục tùng” nhân danh nhà nước Các quan nhà nước chủ thể quản lý hành khác dựa vào thẩm quyền sở phân tích đánh giá tình hình,có quyền mệnh lệnh đề biện pháp quản lý thích hợp đối tượng cụ thể ,bắt buộc bên có nghĩa vụ đối tượng quản lý phải phục tùng 11 Mệnh lệnh đơn phương thể khơng bình đẳng chủ thể trình thực quyền nghĩa vụ Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Mệnh lệnh đơn phương, xuất phát từ quan hệ “quyền uy – phục tùng” bên chủ thể quản lý nhân danh nhà nước mệnh lệnh bắt buộc bên có nghĩa vụ đối tượng quản lý phải phục tùng Một bên có quyền mệnh lệnh u cầu cịn bên phải phục tùng yêu cầu, mệnh lệnh đó, bên định vấn đề phải bên cho phép, phê chuẩn.Thể rõ khơng bình đẳng ý chí 12 Án lệ loại nguồn Luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Hiện án lệ chưa coi nguồn luật chưa có hệ thống án lệ đưa ,có áp áp dungjt hơng hoạt động xét xử tịa án Pháp luật hành công nhận nguồn pháp luật thành văn bao gồm: Hiến pháp, luật văn luật liên quan đến quản lý hành nhà nước 13 Quy phạm pháp luật phủ, quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp ban hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Cơ quan quyền lực, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chủ tịch nước có quyền ban hành quy phạm pháp luật hành Chính vậy, theo Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành; Lệnh, Quyết định Chủ tịch nước ban hành; Nghị định Chính phủ; Quyết định Thủ tướng Chính phủ; Thơng tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ… chứa đựng quy phạm pháp luật hành 14 Quy phạm pháp luật hành có hiệu lực pháp lý giống Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quy phạm pháp luật có hiệu lực khác vào không gian thời gian chủ thể ban hành Ví dụ: Các quy phạm pháp luật trung ương ban hành có hiệu lực toàn quốc, quy phạm pháp luật địa phương ban hành có hiệu lực phạm vi địa phương 15.Chủ thể có thẩm quyền ngang cấp ban hành ban hành văn quy phạm pháp luật cần phù hợp với nội dung mục đích nội dung văn quy phạm pháp luật cấp ban hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Để bảo đảm tính thống ban hành văn quy phạm pháp luật việc phù hợp với nội dung mục đích nội dung văn quy phạm pháp luật cấp ban hành chủ thể có thẩm quyền ngang cấp địa vị pháp lí cịn có trách nhiệm chủ động bàn bạc ,phối hợp với công tác ban hành văn quy phạm pháp luật 16 Quy phạm pháp luật chủ yếu sử dụng để trừng phạt lên đối tượng QL thuộc quyền không tuân thủ chấp hành pháp luật Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quy phạm pháp luật dạng cụ thể quy phạm pháp luật ban hành để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh quản lý hành theo phương pháp mệnh lệnh đơn phương 17 Quy phạm pháp luật hành ban hành quan quyền lực cao nước ta Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quốc hội quan có quyền lực cao nước ta khơng có chức quản lý hành nhà nước khó ban hành văn quy phạm pháp luật cách cụ thể phù hợp với thực tiễn ngành lĩnh vực 5 Việc ban hành quy phạm pháp luật hành Quốc hội theo chế thảo luận tập thể định theo đa số,tại kỳ họp ,phiên họp nên ko thể đáp ứng yêu cầu điều chỉnh quan hệ quản lý hành cách động kịp thời Do quy phạm pháp luật hành chủ yếu quan hành nhà nước ban hành 18 Quy phạm áp dụng có thời hạn quy phạm ngắn làm sở tổng kết để ban hành phù hợp Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quy phạm áp dụng có thời hạn loại quy phạm ban hành để điều chỉnh quan hệ quản lý hành nhà nước phát sinh tình đặc biệt hay tồn khoảng thời gian định Khi tình khơng cịn hay hết thời hạn Quy phạm pháp luật hết hiệu lực Còn quy phạm áp dụng thời gian ngắn làm sở tổng kết để ban hành thức phù hợp quy phạm tạm thời 19 Thực quy phạm pháp luật hành hình thức định mệnh lệnh cá biệt chứa văn áp dụng quy phạm pháp luật Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Thực quy phạm pháp luật hành việc quan tổ chức cá nhân xử phù hợp với yêu cầu quy phạm pháp luật hành tham gia vào quan hệ pháp luật hành 20 Sử dụng quy phạm pháp luật hành yêu cầu nhà nước với công dân tham gia vào quan hệ pháp luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Sử dụng quy phạm pháp luật hành việc quan tổ chức cá nhân thực hành vi pháp luật cho phép với mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ Vì khơng sử dụng quan hệ pháp luật hành họ không vi phạm pháp luật 22 Chấp hành quy phạm pháp luật hành hình thức chủ thể có thẩm quyền áp dụng quy phạm pháp luật buộc cá nhân tổ chức thực mệnh lệnh Nhận định : ĐÚNG 6 Gợi ý giải thích: Chấp hành quy phạm pháp luật hành chính: việc quan, tổ chức cá nhân làm theo u cầu quy phạm pháp luật hành địi hỏi phải thực 23 Tuân thủ quy phạm pháp luật hành hình thức cá nhân tổ chức phải thực hành vi định theo yêu cầu chủ thể có thẩm quyền Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Tuân thủ quy phạm pháp luật hành việc mà cá nhân quan tổ chức kiềm chế không thực hành vi mà pháp luật ngăn cấm 24 Khi ban hành văn áp dụng quy phạm pháp luật hành cơng dân tổ chức khơng trao đổi, bàn bạc với chủ thể có thẩm quyền Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Cơng dân, tổ chức bàn bạc với chủ thể có thẩm quyền kiến nghị mình, văn có ảnh hưởng đến quyền lợi ích Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn bạc với cá nhân để ban hành văn hợp lí có tính khả thi 25 Quan hệ pháp luật hành phát sinh theo yêu cầu chủ thể có thẩm quyền Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quy phạm pháp luật hành phát sinh theo yêu cầu hợp pháp chủ thể quản lý đối tượng quản lý Hay cơng dân u cầu chủ thể có thẩm quyền có u cầu riêng 26 Các bên tham gia quan hệ pháp luật hành phải chịu trách nhiệm trước bên lại vi phạm yêu cầu pháp luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Trong quan hệ pháp luật hành chính, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm trước nhà nước chịu trách nhiệm trước bên quan hệ pháp luật hành + Chủ thể đặc biệt tham gia vào quan hệ pháp luật hành sở quyền lực nhà nước – chịu trách nhiệm trước nhà nước sau sử dụng + Chủ thể thường thực quyền nghĩa vụ trước bên đại diện cho nhà nước, phải chịu trách nhiệm trước nhà nước tính hợp pháp hành vi thực quan hệ pháp luật hành 27 Trong lực chủ thể chủ thể quan hệ pháp luật hành lực pháp luật hành xuất trước lực hành vi hành xuất sau Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Năng lực chủ thể quan nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức khác với lực chủ thể cá nhân thời điểm phát sinh + Năng lực chủ thể quan nhà nước phát sinh quan thành lập chấm dứt quan giải thể + Năng lực chủ thể cán bộ, công chức phát sinh cá nhân nhà nước trao quyền, đảm nhiệm công việc,chức vụ cụ thể máy nhà nước, chấm dứt khơng cịn đảm nhiệm công chức, viên chức 28 Điều kiện độ tuổi bắt buộc chủ thể công dân tham gia vào quan hệ pháp luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Năng lực hành vi yếu tố biến động cấu thành lực chủ thể nên theo lĩnh vực, tính chất nội dung quan hệ pháp luật hành cụ thể mà nhà nước địi hỏi cá nhân phải đáp ứng điều kiện độ tuổi 29 Sự kiện pháp lý hành yếu tố quan trọng làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quan hệ pháp luật hành phát sinh, thay đổi hay chấm dứt có đủ ba điều kiện: (quy phạm pháp luật hành lực chủ thể hành kiện pháp lý hành chính) – Quy phạm pháp luật hành lực chủ thể hành điều kiện cần – Sự kiện pháp lý hành điều kiện đủ Vì khơng thể nói Sự kiện pháp lý hành yếu tố quan trọng 8 30 Chủ thể ban hành văn quy phạm pháp luật hành nhiều quốc hội Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội khơng có chức quản lý hành nhà nước khó ban hành văn quy phạm pháp luật hành cách cụ thể kịp thời Cơ quan hành Nhà nước có chức quản lý hành Nhà nước, thực hoạt động chấp hành điều hành lĩnh vực đời sống xã hội Với đối tượng quản lý rộng lớn nên chủ thể ban hành văn quy phạm pháp luật hành nhiều 31 Văn chấp hành pháp luật loại văn áp dụng thực hóa phần chế tài quy phạm pháp luật hành tương ứng Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Ban hành văn chấp hành pháp luật, chủ thể quản lý hành nhà nước áp dụng thực hóa phần quy định quy phạm pháp luật tương ứng 32 Văn bảo vệ pháp luật văn thực hóa phần quy định quy phạm pháp luật tương ứng nhằm thực quyền nghĩa vụ thông thường Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Ban hành văn bảo vệ pháp luật chủ thể quản lý hành nhà nước áp dụng thực hóa phần chế tài quy phạm pháp luật tương ứng Đây hoạt động thiếu để đảm bảo pháp chế kỉ luật nhà nước 33 Cưỡng chế phương pháp quản lý hành nhà nước quan trọng để nhằm thiết lập trật tự quản lý hành nhà nước hiệu Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Phương pháp đóng vai trò quan trọng quản lý HC nhà nước, khơng có cưỡng chế kỷ luật nhà nước không đảm bảo, pháp chế không tôn trọng 34 Hành phương pháp sử dụng sức mạnh nhà nước để áp đặt lên đối tượng quản lí buộc họ phải thực nghĩa vụ định Nhận định : SAI 9 Gợi ý giải thích: Là phương pháp chủ thể quản lý sử dụng cách mệnh lệnh đạo xuống đối tượng quản lý Ðặc trưng phương pháp tác động trực tiếp lên đối tượng đạt cách định đơn phương nhiệm vụ phương án hoạt động đối tượng quản lý 35 Thuyết phục phương pháp quản lý hành nhà nước hiệu Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Phương pháp quản lý hành nhà nước gồm nhiều phương pháp cưỡng chế kinh tế, hành chính, phương pháp có ưu nhược điểm riêng khơng thể nói thuyết phục hiệu mà sư việc vận dụng phương pháp quản lý nhà nước địi hỏi phải linh hoạt,mềm dẻo đơi phải phối hợp phương pháp để đạt hiệu quản lí cao 36 Cưỡng chế phương pháp sử dụng chế tài tác động lên chủ thể vi phạm pháp luật Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Cưỡng chế biện pháp bắt buộc bạo lực quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng cá nhân ,tổ chức nhằm hạn chế tài sản hay tự thân thể cá nhân ,tổ chức định thực pháp luật Pl quy định cưỡng chế vật chất nhân thân nhằm trừng trị hành vi vi phạm pháp luật hay để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật 37 Phương pháp kinh tế phương pháp tác động vào nhận thức làm cho đối tượng quản lý hiểu có trách nhiệm với hoạt động quản lý hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Là phương pháp mà chủ thể quản lý dùng khuyến khích mặt lợi ích vật chất đối tượng quản lý đem hết khả sáng tạo hồn thành nhiệm vụ giao với hiệu cao 38 Luật hành ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Vì luật hành có đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh riêng 10 39 Luật hành điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh quan hành với Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì đối tượng điều chỉnh luật hành bao gồm quan hành nhà nước tổ chức trị xã hội đồn thể quần chúng nhân dân 40 Phương pháp điều chỉnh ngành Luật Hành phương pháp mệnh lệnh Đơn Phương Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Vì phương pháp điều chỉnh luật hành phương pháp mệnh lệnh Đơn Phương 41 Luật hành luật hình khơng có liên quan Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì có nhiều mối quan hệ đan xen với với ví dụ: bn lậu cấp độ nhỏ vi phạm hành chính, với số lượng lớn nhiều lần tái phạm bị vi phạm hình 42 Tập qn sử dụng để giải quan hệ pháp luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì có quy phạm pháp luật nguồn pháp luật hành 43 Hệ thống hóa lực hành bắt buộc phải thực cơng tác pháp điển hóa Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì có tới hai phương pháp tập hợp hóa pháp điển hóa 44 Trong nguyên tắc tập trung dân chủ yếu tố tập trung đề cao yếu tố dân chủ Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Tập trung dân chủ phải sống hạnh phúc với tập trung phải kết hợp tảng dân chủ 45 Nguyên tắc tập trung dân chủ cho thấy lãnh đạo tập trung toàn diện tuyệt đối cấp chủ động sáng tạo không giới hạn cấp 11 Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Sáng tạo khuôn khổ pháp luật 46 Đảng lãnh đạo quan hành nhà nước thơng qua việc ban hành văn quy phạm pháp luật Nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua chủ trương đường lối sách 47 Nguyên tắc Đảng lãnh đạo hiểu phải tuyệt đối hóa vai trị lãnh đạo Đảng Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Nhà nước quản lý dựa sở pháp luật Đảng đưa chủ trương đường lối 48 Tất quan hành nhà nước hoạt động theo nguyên tắc chiều trực thuộc Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Nguyên tắc áp dụng cấp địa phương cấp Trung ương không thực theo nguyên tắc 49 Nhân dân tham gia quản lý hành nhà nước cách gián tiếp bầu người đại diện cho để họ quản lý nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Nhân Dân trực tiếp quản lý nhà nước cách thực quyền khiếu nại tố cáo 50 Khi có quan hệ pháp luật hồn chỉnh đồng có pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Có pháp luật hồn chỉnh điều kiện cần thiết điều kiện đủ phải có ý thức chấp hành pháp luật thành viên xã hội 51 Chủ động sáng tạo hoạt động hành khơng giới hạn có Nhận định : SAI 12 Gợi ý giải thích: Vì quan nhà nước có quyền chủ động sáng tạo theo khuôn khổ quy định pháp luật 52 Cơng an tỉnh có quyền thực hình thức quản lý nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Cơng an tỉnh khơng có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật 53 Phương pháp cưỡng chế phương pháp thể đặc trưng hoạt động hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quản lý nhà nước có phương pháp 54 Trong trường hợp đối tượng quản lý tự giác thực nghĩa vụ nhà nước khơng cần phương pháp quản lý Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vẫn cịn phương pháp kiểm tra phương pháp kinh tế 55 Hình thức ban hành văn áp dụng pháp luật thực quan hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Các quan Tư pháp, lập pháp ban hành 56 Phương pháp cưỡng chế tác dụng phương pháp quản lý khác tỏ không hiệu cao Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì phương pháp cưỡng chế áp dụng kể đối tượng khơng có hành vi vi phạm pháp luật nhằm vào mục đích ngăn ngừa bảo vệ 57 Bất kỳ hình thức hoạt động hành mang tính pháp lý Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Cịn có nhiều hình thức khơng mang tính pháp lý hợp tuần, tháng, hợp quy chế dân chủ 58 Mọi định hành có đối tượng áp dụng cụ thể cá biệt 13 Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quyết định hành chia làm loại có định cá biệt có đối tượng áp dụng cụ thể cá biệt 59 Mọi định hành đối tượng khởi kiện tòa án hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quyết định hành gồm loại đạo quy phạm cá biệt có định cá biệt bị khởi kiện tịa án 60 Khơng phải định hành ban hành theo trình tự thủ tục Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: định hành thể nhiều cách khác nên có trình tự thủ tục khác 61 Một định hành phát sinh nhiều lần Khi đồng thời đảm bảo tính hợp pháp tính hợp lý Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quyết định hành đảm bảo tính hợp pháp Nếu có xung đột tính hợp pháp hợp lý tính hợp pháp ưu tiên thực 62 Một định hành đảm bảo tính hợp lý cần nói ban hành thẩm quyền Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Tính hợp lý phải bảo đảm thẩm quyền hài hịa nhóm lợi ích đảm bảo tính tồn diện ngơn ngữ văn phong 63 Nghị phủ định hành quy phạm Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Nghị phủ định hành chủ đạo 64 Nghị phủ luôn ban hành để hướng dẫn văn luật chuyên ngành Nhận định : SAI 14 Gợi ý giải thích: Nghị phủ có loại loại hướng dẫn luật gọi thứ phát lợi tiên phát ban hành quy định trực tiếp mối quan hệ xã hội chưa có luật điều chỉnh 65 Mọi định xử vi phạm hành định quy phạm Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Đây định cá biệt 66 Mọi quan nhà nước có quyền ban hành định hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Chỉ có quan hành quan khác ủy quyền ban hành quan khác phải trao quyền quản lý hành ban hanh 67 Quyết định hành bắt buộc phải thể văn Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quyết định hành thể dạng tín hiệu cịi hiệu HV hành 68 Quyết định hành định pháp luật Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Quyết định pháp luật gồm định lập pháp hành pháp tư pháp 69 Quyết định pháp luật định hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quyết định pháp luật bao gồm định lập pháp hành pháp tư pháp 70 Quyết định hành bắt buộc phải chứa đựng quy tắc xử chung Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Chỉ có định quy phạm chứa đựng quy tắc xử chung 71 Tất định hành phải đăng công báo Nhận định : SAI 15 Gợi ý giải thích: Chỉ có định quy phạm quan trung ương ban hành đăng công báo 72 Chỉ có quan hành nhà nước chủ thể thực thủ tục hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Các quan nhà nước khác, tổ chức xã hội cá nhân trở thành chủ thể thực TTHC trường hợp trao Quyền 73 Chủ thể thực thủ tục hành chủ thể tham gia thủ tục hành có mối quan hệ bình đẳng Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Đây quan hệ bất bình đẳng chủ thể tham gia thủ tục hành có quyền đơn phương ban hành quy định hành bắt buộc chủ thể tham gia phải thực 74 Cơ quan hành nhà nước khơng chủ thể tham gia thủ tục hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Cơ quan hành nhà nước mối quan hệ có cơng quyền trở thành Chủ thể tham gia thủ tục hành 75 Chỉ có quan hành nhà nước có quyền u cầu hình thành nên quan hệ pháp luật thủ tục hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì quan hệ pháp luật thủ tục hành hình thành đề nghị hợp pháp chủ thể 76 Sự kiện pháp lý kiện thực tế phát sinh mong muốn chủ thể thủ tục hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Sự kiện pháp luật gồm hai loại ý chí phi lý trí có kiện mong muốn chủ thể 77 Khi có kiện pháp lý có quan hệ pháp luật thủ tục hành 16 Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Quan hệ pháp luật thủ tục hành xuất thỏa mãn điều kiện quy phạm pháp luật kiện pháp Lý lực pháp luật lực hành vi thiếu ba quan hệ pháp luật tố tụng hành khơng hình thành 78 Những người bầu giữ chức vụ theo nhiệm kỳ công chức Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Vì cơng chức nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm giữ công vụ thường xuyên số công sở nhà nước trung ương hay địa phương, nước hay nước xếp vào ngạch,hưởng lương theo ngân sách nhà nước cấp Những người bầu giữ chức vụ theo nhiệm kỳ công chức 79 Bất cá nhân lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam hay người nước ngồi, Khơng quốc tịch … đối tượng pháp luật xử phạt vi phạm hành Nhận định : SAI 80 Các chủ thể có thẩm quyền phạt hành phép áp dụng biện pháp hành tạm giữ người theo thủ tục hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì có số chủ thể trưởng cơng an cấp huyện, trưởng cơng an cấp tỉnh trở lên có quyền tạm giữ người Các chủ thể khác chiến sĩ cảnh sát giao thơng, kiểm lâm… Khơng có quyền tạm giữ người 81 Các tổ chức xã hội có quyền ban hành quy phạm pháp luật Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì theo quy định pháp luật có quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật số trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật tổ chức xã hội có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật 82 cưỡng chế hành áp dụng có vi phạm hành xảy Nhận định : SAI 17 Gợi ý giải thích: Vì có nhiều loại cưỡng chế hành áp dụng cho cá nhân khơng vi phạm hành 83 Viện trưởng viện kiểm sát cấp ban hành văn quản lý hành Nhà nước Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Vì Viện kiểm sát có chức hoạt động quản lý hành nhà nước Như cơng tác quản lý cán 84 Hành khách Việt Nam máy bay Singapore chuyến bay Hà NộiSingapore có hành khách vi phạm hành máy bay đoạn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo pháp luật hành Việt Nam Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì Nó khơng thuộc đối tượng điều chỉnh luật hành Việt Nam Máy bay tùy bay khơng phận Việt Nam lãnh thổ họ Máy bay theo quy định hành khách máy bay vi phạm không thuộc đối tượng điều chỉnh luật hành Việt Nam 85 Trong trường hợp việc truy cứu trách nhiệm hành khơng cần xét đến thực tế hậu xảy hay chưa xảy Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Vì vi phạm hành vi phạm cấu thành hình thức nên có đủ hành vi cấu thành vi phạm hành mà khơng cần hậu xảy Hậu tình tiết để lựa chọn hình thức mức độ xử phạt 86 Hành vi pháp lý hành hợp pháp khơng phải sử kiện pháp lý hành làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành Nhận định : ĐÚNG 87 Quan hệ pháp luật mà bên chủ thể quan hành nhà nước mà quan hệ pháp luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì Cơ quan hành nhà nước chủ thể quan hệ pháp luật dân 18 Câu 51: Văn quản lý hành đạo quan hành nhà nước ban hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì Cơ quan hành nhà nước quan quyền ban hành văn quản lý hành chính.các quan khác họ có quyền ban hành văn quản lý hành 88 Chỉ quan hành nhà nước thực chức quản lý hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì Cơ quan nhà nước có chức quản lý hành nhà nước ngồi cịn có quan nhà nước khác thực chức chức 89 Chủ thể quản lý hành nhà nước người nước ngồi? Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích:Vì hoạt động QLHCNN rộng, diễn lĩnh vực đời sống XH để tiến hành QL NN phải trao quyền cho số cá nhân định VD: chuyến bay từ HN – TP Hồ Chí Minh Phi trưởng người NN theo quy định phi trưởng có quyền quản lý trật tự, an tồn hành trình 90 Tất định tuyển dụng cán bộ, công chức nguồn Luật hành chính? Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích:Vì định cá biệt áp dụng lần 91 Văn nguồn Luật hành phải chủ thể quản lý hành nhà nước ban hành? Nhận định : SAI Gợi ý giải thích:Vì luật Quốc hội, pháp lệnh UBTVQH, văn liên tịch hội đồng thẩm phán, ủy ban thẩm phán, TANDTC, VKSNDTC… nguồn luật hành chính, chúng có chứa QPPLHC mà chủ thể quản lý hành nhà nước ban hành Nguồn luật quan quyền lực ban hành 19 92 Văn quy phạm pháp luật hành ban hành theo thủ tục hành chính? Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Theo Điều luật ban hành quy phạm pháp luật 93 Cơ quan hành nhà nước tổ chức hoạt động theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều? Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Cơ quan hành nhà nước tổ chức hoạt động nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động mang tính quyền lực nhà nước Câu luật tổ chức quyền địa phương 94 Nghị Đảng nguồn chủ đạo Luật hành chính? Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì khơng chứa QPPLHC 95 Khách thể quản lý hành nhà nước đồng thời đối tượng quản lý hành nhà nước? Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Đối tượng điều chỉnh luật hành hoạt động hành nhà nước, tức lĩnh vực quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành nhà nước phát sinh lĩnh vực tổ chức hoạt động HCNN 96 Đảng lãnh đạo quan hành nhà nước hai phương pháp thuyết phục cưỡng chế? Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Đảng lãnh đạo khơng phải quyền lực hành mà đường lối chủ chương thuyết phục công tác tư tưởng, vận động quần chúng, làm gương 97 Quan hệ Thanh tra viên Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh X công dân A việc Thanh tra viên định xử phạt cơng dân A có hành vi gây nhiễm môi trường đối tượng điều chỉnh Luật hành chính? Nhận định : ĐÚNG 20 Gợi ý giải thích: Thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh luật hành quan hệ chấp hành Câu hành phát sinh hoạt động quan hành nhà nước 98 Cơng dân có quyền khiếu nại tất định hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì theo quy định PL khiếu nại, tố cáo năm 2005 cơng dân cú quyền khiếu nại QĐHC mà họ cho trái PL xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp họ Cịn QĐHC khác QĐ chủ đạo, QĐ quy phạm QĐHC khác mà khơng trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp họ họ khơng khiếu nại 99 Khi hết thời hiệu xử phạt hành chính, người có thẩm quyền khơng áp dụng biện pháp cưỡng chế hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì theo quy định pháp luật hết thời hiệu XPHC người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu VPHC gây tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khỏe người, vật ni trồng tháo dỡ cơng trình xây dựng trái phép… 100 Tang vật phương tiện sử dụng vào vi phạm hành ln bị tịch thu để xung vào công quỹ nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì theo quy định PL khơng tịch thu để sung vào cơng quỹ NN tang vật phương tiện hàng giả, hàng chất lượng, tang vật không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật Việt Nam mà phải tiêu huỷ chúng Đồng thời PL quy định không tịch thu tang vật, phương tiện thuộc quyền sở hữu hợp pháp cá nhân tổ chức khác bị chủ thể VPHC sử dụng chiếm đoạt trái phép 101 Chủ tịch UBND xã có quyền ban hành định hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì Chủ tịch UBND xã ban hành QĐHC cá biệt (QĐ áp dụng PL) QĐ chủ đạo QĐ quy phạm thuộc thẩm quyền UBND, Chủ tịch UBND thay mặt tập thể UBND để ban hành ( theo quy định Luật ban 21 hành văn QPPL năm 1996; sửa đổi bổ sung năm 2002 năm 2008; Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND năm 2004) 102 Quan hệ quan hành nhà nước cá nhân ln quan hệ pháp luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì có quan hệ pháp luật khác quan hệ dân sự; quan hệ tố tụng giải vụ án hành 103 Chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành đồng thời có thẩm quyền cưỡng chế thi hành định xử phạt Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì chủ thể có thẩm quyền pháp luật quy định cưỡng chế thi hành QĐXPVPHC thẩm quyền xử phạt PL quy định gồm nhiều chủ thể 104 Quyết định hành quan hành nhà nước ban hành áp dụng nước Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Vì QĐHC quy phạm Chính phủ,Thủ tướng phủ ban hành áp dụng nước ngồi 105 Các định hành áp dụng thông qua hoạt động quản lý hành nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì QĐHC áp dụng hoạt động lập pháp, tư pháp 106 Khi có kiện pháp lý có quan hệ pháp luật thủ tục hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì quan hệ pháp luật thủ tục hành xuất thỏa mãn điều kiện quy phạm pháp luật kiện pháp Lý lực pháp luật lực hành vi thiếu ba quan hệ pháp luật tố tụng hành khơng hình thành 107 Quyết định hành Cơ quan hành Nhà nước ban hành áp dụng nước 22 Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Vì định hành quy phạm Chính phủ,Thủ tướng phủ ban hành áp dụng nước ngồi 108 Chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành đồng thời có thẩm quyền cưỡng chế thi hành định xử phạt Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì chủ thể có thẩm quyền pháp luật quy định cưỡng chế thi hành QĐXP vi phạm hành cịn thẩm quyền xử phạt pháp luật quy định gồm nhiều chủ thể VD chiến sĩ CAND, công chức ngành thuế, tra viên chuyên ngành … thi hành cơng vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành họ khơng có thẩm quyền cưỡng chế thi hành QĐXP 109 Quan hệ Cơ quan hành Nhà nước cá nhân ln quan hệ pháp luật hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì có quan hệ pháp luật khác quan hệ dân sự; quan hệ tố tụng giải vụ án hành 110 Trang vật phương tiện sử dụng vào vi phạm hành bị tịch thu để xung vào công quỹ Nhà nước Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì theo quy định pháp luật khơng tịch thu để sung vào công quỹ Nhà nước tang vật phương tiện hàng giả, hàng chất lượng, tang vật không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật Việt Nam mà phải tiêu huỷ chúng Đồng thời pháp luật quy định không tịch thu tang vật, phương tiện thuộc quyền sở hữu hợp pháp cá nhân tổ chức khác bị chủ thể vi phạm hành sử dụng chiếm đoạt trái phép Đ126 Luật Xử lý vi phạm hành 111 Khi hết thời hiệu xử phạt hành chính, người có thẩm quyền không áp dụng biện pháp cưỡng chế hành Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì theo quy định pháp luật hết thời hiệu xử phạt hành người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục 23 hậu vi phạm hành gây tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khỏe người, vật nuôi trồng tháo dỡ cơng trình xây dựng trái phép Đ65 Luật Xử lý vi phạm hành 112 Cán bộ, công chức phải thực theo quy định pháp luật cán côg chức cịn cán cơng chức Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì theo khoản Điều 19 Luật Cán cơng chức có quy định: “2 Cán bộ, cơng chức làm việc ngành, nghề có liên quan đến bí mật Nhà nước thời hạn 05 năm, kể từ có định nghỉ hưu, việc, không làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân nước, tổ chức, cá nhân nước liên doanh với nước ngoài.” 113 Tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức gồm người nghề nghiệp giúp đỡ hoạt động hội Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Vì tổ chức xã hội nghề nghiệp loại hình tổ chức xã hội Nhà nước sáng kiến thành lập hình thành theo quy định Nhà nước Muốn trở thành thành viên tổ chức xã hội nghề nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện Nhà nước quy định Hoạt động nghề nghiệp tổ chức xã hội đặt quản lý quan Nhà nước có thẩm quyền Số tổ chức xã hội nghề nghiệp như: Trung tâm trọng tài, đoàn luật sư,… 114 Trên thực tế, người Việt Nam định cư nước ngồi tuyển dụng làm viên chức Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Khoản 3, Điều Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; điểm a, khoản 1, điều 22 Luật Viên chức 2010 ==> người Việt Nam định cư nước ngồi khơng cư trú Việt Nam khơng đăng ký dự tuyển làm viên chức 115 Theo quy định pháp luật hành, viên chức làm luật sư Nhận định : SAI 24 Gợi ý giải thích: khoản 1, điều 14 Luật Viên chức 2010, điểm b, khoản 4, điều 17 Luật Luật sư 2006 ==> viên chức làm luật sư thuộc đối tượng khơng cấp chứng hành nghề luật sư 116 Theo quy định pháp luật hành, viên chức thành lập, tham gia thành lập bệnh viện tư nhân Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: khoản 2, điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, điểm b Khoản Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng 117 Đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn tham gia thi tuyển viên chức Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Khơng thuộc đối tượng Điều 90 Luật viên chức 118 Công chức tham gia đình cơng Nhận định : SAI Gợi ý giải thích: Theo luật cán bộ, cơng chức 2008 cơng chức khơng tham gia đình cơng ... cịi hiệu HV hành 68 Quyết định hành định pháp luật Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích: Quyết định pháp luật gồm định lập pháp hành pháp tư pháp 69 Quyết định pháp luật định hành Nhận định : SAI... nguồn luật hành chính, chúng có chứa QPPLHC mà chủ thể quản lý hành nhà nước ban hành Nguồn luật quan quyền lực ban hành 19 92 Văn quy phạm pháp luật hành ban hành theo thủ tục hành chính? Nhận định. .. nguồn Luật hành chính? Nhận định : ĐÚNG Gợi ý giải thích:Vì định cá biệt áp dụng lần 91 Văn nguồn Luật hành phải chủ thể quản lý hành nhà nước ban hành? Nhận định : SAI Gợi ý giải thích:Vì luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Tồng hợp câu hỏi nhận định luật hành chính 2021, Tồng hợp câu hỏi nhận định luật hành chính 2021

Từ khóa liên quan