0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện công tiền lương tại Công Ty TNHH MTV Hữu Hay

26 2 0
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện công tiền lương tại Công Ty TNHH MTV Hữu Hay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN HUỲNH MINH ĐẠI HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƢƠNG TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HỮU HAY TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834.01.01 Đà Nẵng - Năm 2021 Cơng trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 1: PGS.TS Phạm Thị Lan Hƣơng Phản biện 2: TS Nguyễn Quốc Nghi Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 03 năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền lương phận quan trọng hệ thống sách kinh tế xã hội đất nước, có liên quan chặt chẽ đến động lực phát triển tăng trưởng kinh tế Bên cạnh vấn đề chung tiền lương sách tiền lương doanh nghiệp nội dung kinh tế, xã hội Đối với doanh nghiệp trình hoạt động sản xuất, kinh doanh vấn đề ưu tiên cao tối đa hóa lợi nhuận, bên cạnh áp lực cạnh tranh sản xuất kinh doanh lớn tiền lương giá sức lao động có tính cạnh tranh cao, tiền lương đầu vào chi phí sản xuất hạch tốn giá thành sản xuất Tiền lương có vai trị quan trọng người lao động, nguồn thu nhập, nguồn sống chủ yếu điều kiện để người lao động tái sản xuất sức lao động mà họ hao phí Ngày nay, với tiến khoa học công nghệ, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nhu cầu đa dạng hóa nguồn nhân lực khơng đảm bảo mặt số lượng lẫn chất lượng, tinh thần, trí tuệ Và có ảnh hưởng lớn tồn phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên khơng phải doanh nghiệp biết tìm kiếm, sử dụng khai thác nguồn nhân lực hiệu Đó đẩy mạnh phát huy cách hiệu sách cơng ty thơng qua sách trả lương đúng, đủ cơng cho người lao động Khi người lao động trả lương công tạo điều kiện cho phát triển góp phần quan trọng nâng cao tinh thần lao động, hiệu suất công việc Để thực công tác trả lương đúng, đủ công cho người lao động cơng tác xây dựng sách tiền lương, xác định mức lương, xây dựng quỹ lương, cấu tiền lương lựa chọn hình thức trả lương cho người lao động mang ý nghĩa quan trọng Đây nhân tố kích thích người lao động làm hiệu để xây dựng nên tiêu đánh giá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Là doanh nghiệp uy tín lĩnh vực xây dựng cầu đường Công Ty TNHH MTV Hữu Hay thận trọng công tác tiền lương nhằm tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu suất làm việc tăng khả cạnh tranh công ty Tuy vậy, cơng tác cịn tồn số vấn đề mức lương thấp so với mặt chung thị trường, khoản phụ cấp chiếm tỷ lệ thấp, tiền thưởng tiêu chí đánh giá chưa rõ ràng Hơn nữa, cơng tác chưa thật đạt kết tốt, cịn mang tính bình qn, khơng khai thác hết khả làm việc, trí tuệ người lao động, khía cạnh cịn làm giảm động lực làm việc người lao động dẫn đến suất cơng việc cịn thấp Ngồi khoản phúc lợi chiếm tỷ lệ nhỏ Xuất phát từ thực tiễn, tác giả lựa chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tiền lương Cơng Ty TNHH MTV Hữu Hay “ làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến công tác trả lương cho người lao động doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác trả lương Công ty TNHH MTV Hữu Hay - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác trả lương cho người lao động Công ty TNHH MTV Hữu Hay thời gian đến Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu b Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau :Phương pháp phân tích so sánh, Phương pháp đối, Phương pháp tổng hợp, Phương pháp chuyên gia Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương : Chương : Một số vấn đề lý luận công tác trả lương cho người lao động doanh nghiệp Chương : Thực trang công tác cho người lao động Công ty TNHH MTV Hữu Hay Chương : Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác trả lương cho người lao động Công ty TNHH MTV Hữu Hay Tổng quan tài liệu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƢƠNG 1.1.1 Một số khái niệm Từ cách nhìn nhận tiền lương, hiểu khái niệm tiền lương sau : Tiền lương khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động (hoặc người lao động nhận từ người sử dụng lao động) theo hợp đồng lao động văn hay miệng cho công việc hay dịch vụ thực hay phải thực với yêu cầu định số lượng chất lượng công việc, dịch vụ 1.1.2 Ý nghĩa cơng tác trả lƣơng cho ngƣời lao động doanh nghiệp a Đối với doanh nghiệp b Đối với người lao động c Đối với xã hội 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Xây dựng sách trả lƣơng cho ngƣời lao động a Căn xây dựng sách trả lương Quy định pháp luật Mức lương cạnh tranh Có lựa chọn tiến hành trả lương cho người lao động trả lương tương đương thị trường, trả lương cao so với thị trường, trả lương thấp so với thị trường b Mục tiêu xây dựng sách trả lương 1.2.2 Xác định mức lƣơng a Phân tích cơng việc Phân tích cơng việc bước quy trình xây dựng hệ thống tiền lương, giúp ta thu thập thơng tin xác, từ xác định rút đặc tính công việc khác b Định giá công việc Định giá công việc đo lường giá trị tầm quan trọng công việc dựa yếu tố Cơng việc yếu tố định ảnh hưởng đến tiền lương đãi ngộ c Tổng hợp điểm Là đánh đơn vị phân tích mặt cơng việc, người đánh giá khơng cần phải suy nghĩ tồn cơng việc đánh giá, thay vào họ định yếu tố riêng biệt công việc d Xác định quỹ lương Quỹ tiền lương tổng số tiền mà doanh nghiệp, quan, tổ chức dùng để trả lương cho người lao động thời kỳ định e.Xác định mức lương 1.2.3 Xác định cấu tiền lƣơng a Tiền lương Là tiền lương xác định sở tính đủ nhu cầu sinh học, xã hội học, độ phức tạp tiêu hao lao động điều kiện lao động trung bình ngành nghề, cơng việc nhằm tạo động lực chủ yếu kích thích nhân viên làm việc tốt b Phụ cấp lƣơng Những quy định Nhà Nước loại phụ cấp doanh nghiệp Phụ cấp độc hại, nguy hiểm, Phụ cấp trách nhiệm, Phụ cấp đắt đỏ, Khu cấp khu vực, Phụ cấp lưu động, Phụ cấp thu hút c Tiền thưởng Tiền thưởng số tiền mà người sử dụng lao động trả thêm cho người lao động họ hồn thành xuất sắc cơng việc người sử dụng lao động giao cho d Phúc lợi Là phần tiền lương đãi ngộ gián tiếp mặt tài chính, tất khoản thù lao tài mà người lao động nhận tiền lương bản, phụ cấp tiền thưởng, thể dạng loại bảo hiểm, chương trình khác liên quan đến sức khỏe, an tồn lợi ích khác người lao động 1.2.4 Các hình thức trả lƣơng a Hình thức trả lương theo thời gian Trả lương theo thời gian hình thức trả lương vào thời gian làm việc thực tế người lao động Trả lương thời gian giản đơn Tiền lương công nhân nhận vào mức lương phù hợp với cấp bậc thời gian làm việc thực tế họ Công thức tính : Trong đó: : tiền lương nhận công nhân bậc i làm theo thời gian : đơn giá lương công nhân bậc i : thời gian thực tế làm việc công nhân i Trả lương thời gian có thưởng b Hình thức trả lương theo sản phẩm Trả lương theo sản phẩm hình thức mà tiền lương người lao động vào đơn giá tiền lương để hoàn thành đơn vị sản phẩm (hay công việc) số lượng sản phẩm (hay công việc) thực tế sản xuất đảm bảo chất lượng quy định c Hình thức trả lương khốn Trả lương khốn hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng chất lượng cơng việc phải hồn thành 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC TRẢ LƢƠNG 1.3.1 Nhóm yếu tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc doanh nghiệp 1.3.3 Nhóm yếu tố thuộc ngƣời lao động CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV HỮU HAY 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY TNHH MTV HỮU HAY ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 2.1.1 Tổng quan Công ty TNHH MTV Hữu Hay a Q trình hình thành Tên Cơng ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU HAY Địa trụ sở chính: Thơn Phú Sơn 2– xã Hịa Khương - Huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng Vốn điều lệ : 25.000.000.000 đồng Mã số thuế: 0400 571 424 Người đại diện theo pháp luật Công ty: Họ tên: TRẦN HAY Chức danh: Giám đốc Công ty TNHH MTV Hữu Hay thành lập theo giấy phép kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu: ngày 16 tháng 04 năm 2007 đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 13 tháng 08 năm 2012 b Ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Hữu Hay Các lĩnh vực mà công ty hoạt động bao gồm :Sản xuất vật liệu xây dựng : sản xuất kinh doanh vật liệu, xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi, nạo vét luồng vạch ; Khái thác đá sỏi, cát đất sét ; Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng San lấp mặt bằng, dịch vụ nổ mìn phục vụ thi cơng cơng trình khai thác khống sản… 10 - Chính sách lương cơng ty dựa theo chức danh, kinh nghiệm hiệu suất làm việc - Việc định giá công việc công ty áp dụng cho tất cán nhân viên công ty Tác giả tiền hành nghiên cứu sách tiền lương thơng qua câu hỏi điều tra nhóm đối tượng để tìm vấn đề đưa giải pháp cho đơn vị Bảng 2.9 : Kết khảo sát mức độ hài lịng sách tiền sách tiền lương người lao động Chính sách tiền lương công ty người lao động 2017 2019 THANG ĐO LIKERT Số không đồng ý Bộ phận lượng đồng ý Số Bộ phận lượng Khối trực tiếp 108 10 60 23 15 Khối gián tiếp sản 32 13 xuất Tổng số 140 13 69 36 22 (Nguồn : số liệu khảo sát công ty) 2.2.2 Xác định mức lƣơng a Phân tích cơng việc Cơng tác phân tích cơng việc cơng ty đưa cho đối tượng nhiệm vụ cá nhân cơng ty Trong bảng phân tích cơng việc, cơng ty có đưa bảng mơ tả cơng việc bảng tiêu chuẩn công việc rõ ràng để người lao động nắm thông tin làm việc tránh trường hợp bở ngỡ nhiều điều kiện khác Việc tuyển dụng cơng ty thơng qua giới thiệu đặc thù công việc công ty lĩnh vực xây dựng cầu đường cơng việc u cầu sức khỏe, tinh thần chịu khó cơng việc Định giá xếp hạng công việc 11 Công ty có xếp cơng việc cách rõ ràng phận Bảng 2.10 : Hệ số bậc lương chức danh công việc Đơn vị : 1000 đồng NHÓM Bậc Lương CHỨC DANH I II III IV V VI VII VỊ TRÍ CƠNG VIỆC Giám đốc Cơng ty Mức Lương 8.000 8.400 8.820 9.261 9.724 10.210 10.720 Phó giám đốc Mức Lương 7.000 7.350 7.717 8.103 8.508 8.933 9.380 Kế toán trưởng, kỹ thuật Mức Lương 6.000 6.300 6.615 6.945 7.293 7.657 8.040 Lái máy, Thợ sữa Mức Lương 4.730 4.966 5.214 5.475 5.749 6.036 6.338 Nhân viên văn phòng Mức Lương 4.420 4.641 4.873 5.116 5.372 5.641 5.923 Thủ kho, Bảo vệ Mức Lương 2.750 2.900 3.100 3.259 3.750 3.900 4.000 (Nguồn : Phịng tài kế tốn) Mức lương cho phận lao động gián tiếp Công ty thường xuyên bổ sung thay đổi áp dụng quy chế trả lương theo quy định nhà nước Mức lương cho phận trực tiếp sản xuất 12 Lao động nhóm chủ yếu phận kỹ thuật lao động phổ thông công ty ký hợp đồng thời vụ Đối với cơng trình, trước giao khốn cơng ty tiến hành tính tốn chi tiết yếu tố như: tiến độ thi công, máy móc thiết bị, khối lượng, chi phí nhân cơng theo định mức Hiện nay, định mức lao động công ty chủ yếu dựa vào định mức chung thị trường thỏa thuận với người lao động Quỹ tiền lương tính cho phận gián tiếp tính theo cơng thức sau : Trong : o o o : quỹ tiền lương tổ lao động : Đơn giá công việc i : Khối lượng công việc i hồn thành Bảng 2.11 : Quỹ lương khốn cho lao động trực tiếp Đơn vị Khối Đơn giá STT Hạng mục cơng trình I San Đào san đất cơng trình 100 m3 450,000 1,500,000 675,000,000,000 San đầm đất mặt 100 m3 450,000 600,000 270,000,000,000 1,100,000 165,000,000,000 Xây đá hộc mái Taluy lƣợng Thành tiền 1,298,000,000 m3 150,000 VXM M 100 dày 25 cm II Giao thông Đào đường Đắp đường,độ chặt yêu cầu k=0,95 (đất tận dụng) 5,500,000,000 100 m3 100,000 3,600,000 360,000,000,000 100 m3 1,399,000 97,930,000,000 70,000 13 STT Hạng mục cơng trình Đơn vị Lu đường, độ chặt 100m2 Khối lƣợng 40,000 Đơn giá Thành tiền 49,000 1,960,000,000 yêu cầu K = 0,98 III Thoát nước Đào đất mương, hố 4,400,000,000 100m3 35,000 6,499,000 227,465,000,000 m3 10,000 8,999,000 89,990,000,000 20,000 22,999,000 459,980,000,000 ga, cống qua đường cửa xả Bê tơng M100 đá 4x6 lót cống, bậctiêu Cốt thép d
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện công tiền lương tại Công Ty TNHH MTV Hữu Hay, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện công tiền lương tại Công Ty TNHH MTV Hữu Hay