0

SKKN phó hiệu trưởng kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên trường tiểu học vừ a dính xã đăkd’rông huyện cư jút tỉnh đăk nông

25 0 0
  • SKKN phó hiệu trưởng kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên trường tiểu học vừ a dính xã đăkd’rông huyện cư jút tỉnh đăk nông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:11

MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG Phần mục lục 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 10 2.3.1 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Xây dựng kế hoạch kiểm tra 2.3.2 Xây dựng đội ngũ kiểm tra 11 2.3.3 Hướng dẫn quan sát, đáng giá 12 2.4.1 Các biện pháp đẩy manh dạy học thơng qua hình thức dự 15 10 2.4.1.1 Dự thường xuyên 15 2.4.1.2 Dự đột xuất 16 2.4.1.3 Dự thao giảng 17 2.4.1.4 Dự chun đề 2.4.1.5 Dự có sử dụng cơng nghệ thông tin 2.4.1.6 Dự song song 17 2.4 18 18 Kết đạt 19 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 21 3.1 Kết luận 21 3.2 Kiến nghị 22 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài - Tại lớp học trị giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958 Bác Hồ có nói quan trọng nhiệm vụ người thầy giáo với nghiệp giáo dục - đào tạo Bác dặn: “Vì Lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người Chúng ta phải đào tạo công dân tốt cán tốt cho nước nhà Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo hệ tương lai cho cơ, Đó trách nhiệm nặng nề vẻ vang” -Theo Usinxki: “Nhân cách người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn học sinh, sức mạnh khơng thể thay sách giáo khoa nào, câu chuyện châm ngôn đạo đức, hệ thống khen thưởng hay trách phạt khác” Vâng Giáo viên nhân tố quan trọng, định đến chất lượng giáo dục nhà trường Có thầy giỏi có trị giỏi Để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường việc xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên giải pháp có tính chất định để nâng cao chất lượng giáo dục Đội ngũ giáo viên nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến thành công hay thất bại nhà trường Là Hiệu phó phụ trách cơng tác chun mơn nhà trường trọng đến việc kiểm tra - đánh giá tiết dạy lớp giáo viên kiểm tra, nhận xét mà không đánh giá, xếp loại; nhận xét đánh giá chung chung, điều khơng thúc đẩy, động viên giáo viên mà cịn làm cho giáo viên khơng có hứng thú giảng dạy, họ tự ti, ỷ lại làm việc khơng có tinh thần trách nhiệm, không nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên Vậy dạy lớp gì? Đây trình dạy học, hoạt động sư phạm phản ánh giáo viên tích lũy - Để thực tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 -2018 Trường Tiểu học Vừ A Dính, việc nâng cao chất lượng dạy học yêu cầu cấp thiết đặt cho Lãnh đạo nhà trường trách nhiệm giáo viên Chất lượng giảng dạy giáo dục phụ thuộc vào lên lớp giáo viên, cán quản lý cần phải kiểm tra thường xuyên, kịp thời đánh giá xác dạy giáo viên để từ đưa giải pháp mang tính thúc đẩy - Xuất phát từ thực trạng trên, định chọn đề tài sáng kiến: " Phó hiệu trưởng kiểm tra dạy lớp giáo viên trường Tiểu học Vừ A Dính xã ĐăkD’rơng huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nơng" Với mục đích tìm vài biện pháp khắc phục thực trạng nêu góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 1.2 Mục đích nghiên cứu - Trên sở lý luận thực tiễn đánh giá dạy lớp giáo viên nhà trường, đề xuất số biện pháp việc đánh giá dạy lớp giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục giai đoạn “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Giáo viên, học sinh tiết dạy giáo viên trường tiểu học Vừ A Dính xã ĐăkĐ’rông huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông 1.4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp đàm thoại: phương pháp trao đổi vấn chuyên môn với giáo viên tiểu học để thu thập thông tin phục vụ cho mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Phương pháp quan sát: phương pháp thông qua việc đánh giá dạy giáo viên lớp để thu thập số liệu thực trạng giúp cho việc nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận: phương pháp đọc nghiên cứu tài liệu văn để có sở lý luận cho việc đánh giá lên lớp giáo viên - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tập hợp lại toàn kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn đánh giá đề từ đề xuất biện pháp giải vấn đề 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Nâng cao chất lượng dạy học thông qua hoạt động dự thăm lớp phận chuyên môn nhà trường với tất giáo viên tồn trường để từ rút học kinh nghiệm trình quản lý chuyên môn nhà trường PHẦN NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận * Khái niệm Kiểm tra - Là trình đo lường kết thực tế so sánh với tiêu chuẩn nhằm phát sai lệch, nguyên nhân sai lệch, sở đưa biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm khắc phục sai lệch, đảm bảo mục tiêu chung nhà trường * Kiểm tra dạy lớp giáo viên Kiểm tra dạy lớp giáo viên nội dung nằm kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên nhà trường Kiểm tra dạy lớp trình xem xét đánh giá kiến thức, kĩ vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục giáo viên trình hoạt động học tập học sinh Qua người quản lí có kế hoạch bồi dưỡng, thúc đẩy cho giáo viên kiểm tra cho đội ngũ giáo viên nhà trường * Khái niệm Đánh giá - Thuật ngữ đánh giá ( Evaluation) : Đánh giá đưa nhận định tổng hợp dự kiện đo lường thông qua kỳ kiểm tra lượng giá trình kết thúc cách đối chiếu, so sánh với tiêu chuẩn xác định rõ ràng trước mục tiêu - Đánh giá trình thu thập, xử lý thơng tin để lượng định tình hình kết công việc giảng dạy giáo viên để người đánh giá lập kế hoạch, định hành động có hiệu - Đánh giá q trình mà qua ta quy cho giáo viên phải đạt chuẩn kiểm tra, đánh giá - Đánh giá hoạt động nhằm nhận định, xác nhận giá trị thực trạng về: mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng, hiệu cơng việc, trình độ phát triển, kinh nghiệm hình thành thời điểm xét so với mục tiêu - Giáo dục tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo quốc dân, có vai trị vơ quan trọng, bậc học hình thành cho học sinh kiến thức nhân cách người xã hội chủ nghĩa Chất lượng giáo dục Tiểu học đội ngũ giáo viên trường định Giáo viên nhân tố trung tâm trình thực mục tiêu giáo dục đào tạo - Chất lượng giáo dục thể phát huy vai trị người giáo viên tiểu học - chủ thể trực tiếp trình giáo dục học sinh Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục Do người giáo viên phải có đủ đức – trí – thể - mĩ đào tạo hệ học sinh vừa hồng, vừa chuyên Vì muốn nâng cao chất lượng giáo dục, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trình độ, phẩm chất lực, mà vấn đề nâng cao chất lượng dạy nội dung quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Có thể nói, đội ngũ giáo viên nói chung giáo viên tiểu học nói riêng lực lượng cốt cán biến mục tiêu giáo dục thành thực, đội ngũ giữ vai trò quan trọng, định chất lượng hiệu giáo dục Bởi phải nhanh chóng củng cố bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong chuẩn mực đáp ứng kịp thời xu hướng đổi giáo dục giới nước Để làm điều hoạt động cơng tác giáo dục phải trọng quan tâm mức Một hoạt động quan trọng là: Dự giờ, thăm lớp, thông qua việc làm thúc đẩy giáo viên công tác phát triển chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt công tác đổi dạy học lấy học sinh làm trung tâm Hoạt động dự giờ, thăm lớp giúp cho giáo viên chủ động tích cực giảng Mỗi có người đến dự giáo viên có tinh thần chuẩn bị kỹ hơn, nhiều lúc cịn có trao đổi dạy trước đến lớp, việc làm có ý nghĩa giáo viên, có giáo viên đến dự lớp học sôi hơn, ý thức học tập học sinh tốt hơn, điều kiện tốt để giáo viên phát huy tính sáng tạo học sinh đặc biệt học sinh tiểu học, em thích thể trước đám đơng Việc dự không giúp cho giáo viên học tập, rút kinh nghiệm nhiều vấn đề dạy học mà giúp cho họ phát huy sáng tạo xử lý tình - điều kiện tốt để giáo viên phát huy tính sáng tạo học sinh, đặc biệt học sinh tiểu học, em thích thể trước đám đông Việc dự không giúp cho giáo viên dự học tập, rút kinh nghiệm từ tiết dạy đồng nghiệp mà giúp cho họ sáng tạo xử lí tình dạy học, trước câu hỏi đặt ra, tuỳ đối tượng học sinh mà giáo viên giúp em trả lời câu hỏi theo hướng khác nhau, thơng qua việc xử lí tình đồng nghiệp giáo viên khắc phục thiếu xót q trình giảng dạy 2.2 Thực trạng vấn đề *Đặc điểm trường tiểu học Vừ A Dính Trường Tiểu học Vừ A Dính đóng địa bàn xã ĐăkD’rơng với diện tích 59,43 km nằm phía Tây bắc huyện Cư Jút, cách trung tâm huyện khoảng 20 km Là trường có 100% học sinh người đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số như: dân tộc H’mông, dân tộc Tày Nùng từ phía Bắc chuyển vào làm kinh tế mới, họ sống chủ yếu nghề làm nương rẫy nên trình độ dân trí thấp, sinh sống khơng tập trung, quan tâm đến việc học tập Nhiều gia đình điều kiện làm ăn xa rừng, rẫy nên phó mặc hồn tồn việc dạy dỗ em cho nhà trường chí có cha mẹ học sinh đến trường cịn khơng biết học lớp nhớ lớp khơng biết lớp hay tên giáo viên chủ nhiệm, … Cơ sở vật chất nhà trường đủ phòng học cho học sinh học 02 buổi/ ngày học sinh từ lớp đến lớp 3, chưa có đủ phịng cho học sinh toàn trường học 02 buổi/ ngày đặc biệt thiếu hoàn tồn phịng chức như: phịng Âm nhạc, Tin học, Thư viện, Thiết bị, phòng đọc, * Quy mô phát triển trường lớp: ( Năm 2017 - 2018) - Trường có 19 lớp học, có 12 lớp học 02/ buổi ngày lại học 01 buổi ngày với tổng số 476 học sinh - Tồn trường có 35 CB – GV – CNV đó: + Đảng viên đ/c: Lãnh đạo nhà trường: đ/c; Giáo viên: đ/c + Giáo viên chủ nhiệm 19; Giáo viên mơn: - Có 15 giáo viên giỏi cấp huyện; 02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 04 GV đạt GVCN giỏi cấp huyện; 01 giáo viên đạt GVCN giỏi cấp tỉnh * Về trình độ chun mơn: Tổng số Năm học Trình độ CBGV(khơng tính nhân viên) Đại học Cao đẳng Trung cấp SL % SL % SL % 2015-2016 28 18 64 18 18 2016-2017 28 18 64 18 18 2017-2018 28 18 64 18 18 Ghi  Danh hiệu giáo viên dạy giỏi năm gần đây: Danh hiệu Giáo viên dạy Giáo viên dạy Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giỏi cấp huyện giỏi cấp trường 2014-2015 12 20 2016-2017 16 22 Năm học Nhìn chung trình độ chuyên môn cán quản lý giáo viên nhà trường đạt chuẩn chuẩn tương đối cao Trước người thường quan niệm Dự kiểm tra hoạt động thường xuyên chuyên viên Sở giáo dục, Phòng GD, Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn lẽ việc làm phải việc làm thường ngày giáo viên Giáo viên tham gia dự hoạt động thao giảng, giáo viên dạy giỏi cấp trường, dự tiêu chuẩn theo quy định chưa thực tự giác Hoạt động dự giáo viên nói chung giáo viên trường tiểu học Vừ A Dính nói riêng nói chưa thực đạt kết mong muốn, thực tế giáo viên chưa tự giác tích cực dự đồng nghiệp, tâm lý cho dự tức kiểm tra tiết dạy giáo viên khác, việc dự phần lớn Ban giám hiệu * Nội dung kiểm tra, đánh giá - Đánh giá công tác chuẩn bị giáo viên * Việc soạn bài: Khi kiểm tra soạn giáo viên cần lưu ý điểm sau: + Soạn đúng, soạn đủ theo yêu cầu đề mục như: Ngày soạn, ngày giảng, tên phân môn, tên bài, nội dung tiết dạy + Soạn theo phân phối chương trình Bộ quy định, nội dung theo chuẩn kiến kỹ cơng văn giảm tải, thời khóa biểu, soạn cần thiết kế cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp phân loại đối tượng học sinh lớp + Khi soạn cần phải soạn đủ bước theo quy định cần phân bố thời gian cho hợp lý hoạt động tiết dạy + Hệ thống câu hỏi dẫn dắt phải dễ hiểu, ngắn gọn, giáo viên cần khắc sâu kiến thức sửa lỗi phương ngữ địa phương phù hợp với đối tượng học sinh, cần có câu hỏi mở rộng, câu xử lí tình để học sinh liên hệ thực tế vào học * Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện dạy học + Đánh giá việc chuẩn bị đồ dùng dạy học đánh giá sáng tạo giáo viên tìm tịi đồ dùng phù hợp, tiện lợi phục vụ cho dạy đạt hiệu ( ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy) - Đánh giá việc giảng lớp giáo viên: Chỉ ưu điểm để giáo viên phát huy điểm chưa phù hợp để giáo viên tham khảo khắc phục Cần tạo tâm lí cho giáo viên để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện tốt để giáo viên phát huy hết lực chun mơn tiết dạy Dưới bảng thống kê số liệu chưa áp dụng sáng kiến Khi chưa thực sáng kiến Tổng Giỏi Khá Trung bình Chưa đạt số tiết SL % SL % SL % SL % 200 40 20 60 30 90 45 10 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 2.3.1 Xây dựng kế hoạch kiểm tra * Đầu năm học, sau ổn định nề nếp trường lớp hoạt động dạy học tiến hành đặn Hiệu phó phụ trách chun mơn cần lập kế hoạch kiểm tra đánh gía lên lớp giáo viên năm học trình Hiệu trưởng duyệt Làm vậy, giáo viên có nề nếp, thói quen chuẩn bị dạy lớp chu đáo giáo án đồ dùng dạy học, chất lượng lên lớp đảm bảo hơn, lập kế hoạch phó hiệu trưởng chủ động thực công việc năm học Như cơng việc dự chun mơn xác, cụ thể đả có chuẩn bị nghiên cứu kĩ Kế hoạch kiểm tra năm học 2017-2018 Thời gian Tháng 9/2017 Nội dung cơng việc Mục đích kiểm tra Kiểm tra giáo viên Ổn định nề nếp đầu lần năm học Dự giáo viên Khảo sát chất lượng Tháng 10/2017 lần đánh giá trình độ lực sư phạm Tháng 11/2017 Kiểm tra nội 05 giáo Chuẩn bị tham gia thao 10 Ghi viên giảng Chào mừng ngày NGVN 20/11 Tháng 12/2017 Tiếp tục kiểm tra nội Chào 04 giáo viên mừng ngày 22/12, Tết dương lịch Sơ kết học kì I, đánh giá xếp loại thi đua cho giáo viên Tháng 1,2/2018 Tiếp tục dự thăm lớp, Chào mừng ngày 3/2 kiểm tra nội 05 giáo Duy trì nề nếp học tập, viên ổn định trước sau tết Nguyên Đán Tháng 3/2018 Tiếp tục dự thăm lớp, Chào mừng ngày kiểm tra nội 03 giáo QTPN 8-3 26-3 viên Duy trì nề nếp học tập, ổn định trước sau tết Nguyên Đán Tiếp tục dự thăm lớp, Chuẩn bị cho tổng kết kiểm tra nội 06 giáo năm học Đánh giá xếp Tháng 4,5/2018 viên loại thi đua cho giáo viên 2.3.2 Sau xây dựng kế hoạch xong, Chuyên môn nhà trường cần phải xây dựng đội ngũ kiểm tra, đánh giá trình Hiệu trưởng duyệt Đầu năm học sau xây dựng kế hoạch kiểm tra xong, để tiến hành kiểm tra, đánh giá tiết dạy giáo viên nhà trường, Chuyên môn phải xây dựng lực lượng kiểm tra phối hợp với Chun mơn có trình độ chun mơn giỏi người có lực, có phẩm chất, có kinh nghiệm giảng dạy,… Đồng thời phải có lịch kiểm tra, đánh giá hợp lí, phát huy tác dụng tích cực việc kiểm tra Khi kiểm tra tiết dạy giáo viên, người kiểm tra 11 phải ưu điểm, khuyết điểm, hướng sửa chữa, khắc phục nhược điểm tiết dạy lớp để từ có biện pháp khích lệ, thúc đẩy giáo viên kịp thời Muốn thực tốt công tác dự giờ, kiểm tra giáo viên, chuyên môn nhà trường phải phân tích để đội ngũ kiểm tra hiểu cơng tác kiểm tra việc làm thường xuyên để từ dành thời gian buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, dự chuyên đề, hội thảo trau dồi nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá cho lực lượng Điều địi hỏi phó hiệu trưởng nhà trường phải người có lực chun mơn, mẫu mực, tận tâm, ln ln tìm tịi, sáng tạo, khơng ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề quản lí Chân thành góp ý cho giáo viên, uốn nắn, sửa chữa thiếu sót giảng dạy để họ tự tin không lo sợ dự hay kiểm tra 2.3.3 Căn vào phiếu đánh giá Bộ Giáo dục Đào tạo phó hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên cách quan sát, đánh giá tiết dạy sau: - Thứ nhất: Phần chuẩn bị + Xác định mục tiêu tiết dạy + Xác định vị trí tiết dự chương trình + Nghiên cứu tình hình học tập học sinh lớp dự + Lên kế hoạch trắc nghiệm học sinh sau học - Thứ hai: Tiến hành dự Người dự cần ghi chép tiến trình tiết dạy đầy đủ, chi tiết có nhận xét ưu, khuyết điểm phần nhận xét Khi dự cần ý quan sát: + Nội dung giảng: Nội dung tiết dạy có phù hợp với yêu cầu chương trình SGK, phù hợp với trình độ tiếp thu đối tượng học sinh lớp khơng? Tiết dạy có xác, hệ thống, logic có đảm bảo tính giáo dục giáo dục kĩ sống cho học sinh không? + Phương pháp làm việc giáo viên học sinh: Giáo viên kiểm tra, nhận xét, đánh giá học sinh nào? Khai thác sao? (từ phần giới thiệu bài, cách thức tổ chức lớp học (lưu ý phương pháp dạy học mà giáo 12 viên sử dụng ) Rèn luyện kỹ năng, củng cố kiến thức cho học sinh nào? Đã phát huy tính tích cực, tự giác học sinh, hoạt động giáo viên lấy học sinh làm trung tâm chưa? động viên lớp tham gia vào trình học tập nào? Đã ý đến đối tượng học sinh lớp giúp em nắm đặc biệt lớp có đối tượng học sinh khuyết tật ? + Sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học lớp nào? Có hiệu khơng ? + Nề nếp tự học, tính tự giác học sinh lớp, khơng khí học tập học sinh lớp + Hệ thống câu hỏi khai thác tập rèn kỹ năng: số lượng chất lượng câu hỏi tập + Đánh giá chất lượng tiết dạy đặc biệt hiệu học tập học sinh Lưu ý: Trong trình dự giờ, tùy vào mục đích dự mà người dự nhấn mạnh yêu cầu cho phù hợp - Thứ ba: Phân tích đánh giá dạy * Phân tích dạy: Người dự cần đưa nhận xét cụ thể điểm mạnh điểm yếu tiết dạy, từ giúp giáo viên nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ qua phiếu đánh giá tiết dạy Bộ Giáo dục Đào tạo Phân tích tiết dạy lớp ưu điểm, khuyết điểm nguyên nhân chúng yếu tố sau: + Hoạt động dạy giáo viên: công tác chuẩn bị giáo viên thiết kế dạy, đồ dùng dạy học, nội dung kiến thức, phương pháp dạy học, cách sử dụng đồ dùng dạy học, phân bố thời gian tiết dạy phần, xử lí tình sư phạm(nếu có) + Hoạt động học học sinh : Nề nếp học tập, phương pháp học tập, thái độ học tập, kết học tập, khả tiếp thu kiến thức kỹ cách chủ động, tích cực, sáng tạo hứng thú học tập học sinh 13 + Quan hệ giao tiếp: Quan hệ giáo viên – học sinh; quan hệ học sinh – học sinh; việc xử lý tình xảy học giáo viên, học sinh Phân tích kết kiểm tra để đánh giá tiết dạy, làm sở cho việc trao đổi, góp ý với giáo viên * Đánh giá dạy: Đánh giá tiết dạy kết người dự thu nhận từ dạy lớp nhận định có giai đoạn phân tích cách so sánh chúng với mục tiêu học Đánh giá tiết dạy nêu kết học (mức độ đạt so với mục tiêu giảng, kết học tập học sinh) lực người dạy (trình độ kiến thức, phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức lớp học, khả giảng dạy, tinh thần trách nhiệm,…) khả học tập học sinh (kiến thức kỹ năng, lực nhận thức, thái độ học tập, hiệu quả) q trình dạy học học Đánh giá dạy theo “Tiêu chuẩn phiếu đánh giá tiết dạy Bộ” sở phân tích Tuy nhiên, tiêu chuẩn chung để đánh giá dạy là: Nội dung, phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức lớp học, hiệu Một dạy giỏi là: nội dung kiến thức xác, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, đảm bảo tính hệ thống, làm rõ nội dung trọng tâm, có nội dung kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh Thực việc dẫn dắt hình thành kiến thức, có biện pháp rèn luyện kỹ năng, qua phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo cho học sinh tiếp nhận vận dụng kiến thức, hầu hết học sinh nắm kiến thức bản, trọng tâm, có khả vận dụng kiến thức vào giải tập hay giải vấn đề có liên quan sống, Khơng thể đồng ý với kiểu đánh giá dạy tốt hay chưa tốt việc giáo viên áp dụng phương pháp hay phương pháp kia, chỗ có sử dụng đồ dùng dạy học hay không mà cần xem giáo viên sử dụng có hiệu khơng ? Vấn đề đặt khơng phải dùng nhiều hay câu hỏi mà câu hỏi đặt có lúc 14 không, yêu cầu hay đối tượng chưa, dẫn dắt câu hỏi để đưa nội dung học có lơgic khoa học khơng? Khi phân tích, đánh giá dạy giáo viên, người dự cần ghi chép cụ thể ý kiến nhận xét ý cần góp ý cho giáo viên để nhận xét tiết dạy đạt hiệu cao -Thứ tư: Trao đổi, góp ý, chia sẻ với giáo viên: Giáo viên phải trả lời câu hỏi: Mục tiêu tiết dạy gì? (Nội dung kiến thức, kỹ cần rèn cho học sinh, hình thành phương pháp học tập cho học sinh, giáo dục tư tưởng tình cảm, giáo dục tinh thần thái độ học tập, giáo dục kĩ sống…qua dạy ) Hãy đánh giá xem mục tiêu đạt %? - Thứ năm: Rút kinh nghiệm cho thân người dự sau dự học người dạy kinh nghiệm nào? Từ bổ sung kiến thức phương pháp cho làm hành trang việc kiểm tra đánh giá đồng nghiệp lần kiểm tra sau 2.4.1 Các biện pháp đẩy mạnh dạy học thơng qua hình thức dự 2.4.1.1 Dự thường xuyên: Là kiểu dự nằm kế hoạch năm học Hình thức giúp cho giáo viên: - Có chuẩn bị chu đáo mặt (đồ dùng dạy học, tiến trình lên lớp, tác phong sư phạm) - Thông qua việc dự giúp cho cán quản lí nắm bắt trình độ sư phạm giáo viên, hoạt động sư phạm mà giáo viên làm chưa làm được, chất lượng dạy học, nề nếp lớp - Căn để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo định 14 15 - Có sở để đào tạo, tổ chức máy chuyên môn người, việc phát huy hết vai trò, lực giáo viên + Thơng qua hình thức để CBQL đánh giá, xếp loại tay nghề giáo viên, giúp giáo viên nhìn nhận khả năng, lực từ có ý thức tu dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Đánh giá tay nghề giáo viên cịn cơng khai Hội đồng Sư phạm nhà trường họp hay sinh hoạt chuyên môn nên giáo viên nhận thức danh dự nhà giáo để từ có hướng phấn đấu dạy + Qua việc dự kiểm tra, đánh giá thường xuyên giáo viên góp phần thúc đẩy phấn đấu nỗ lực giáo viên tiết dạy 2.4.1.2 Dự đột xuất: công việc dự cán quản lí chun mơn không báo trước cho giáo viên, nằm mục tiêu cần kiểm tra vấn đề cán bô ̣ quản lý Tất giáo viên lên lớp phải sẵn sàng việc dự đột xuất thời gian mà cán bơ ̣ quản lý đề xuất - Hình thức kích thích hoạt động dạy học giáo viên luôn chủ động, tích cực tiết dạy - Các giáo viên luôn chủ động tiết dạy đón người dự giờ, kiểm tra đột xuất tiết nào, từ giáo viên ln có ý thức chuẩn bị tốt trước lên lớp - Là hình thức dự đột xuất phải nằm kế hoạch cán bô ̣ quản lý Cán quản lí xây dựng kế hoạch: Dự đối tượng nào? Thời gian dự? Dự tiết nào? Dự mơn gì? Và nhằm mục đích gì? Để làm điều cán bơ ̣ quản lý phải vào chương trình để lên kế hoạch dự từ trước Ví dụ dự dạng mà giáo viên chưa rõ quy trình lên lớp hay tiết giáo viên cho khó dạy việc tổ chức lớp học tháo gỡ thời 16 gian, phương pháp để tham gia ý kiến giáo viên thúc đẩy hoạt động dạy nhà trường + Đồng thời thông qua việc dự đột xuất góp phần đẩy mạnh hoạt động dạy học nhà trường giáo viên trước lên lớp luôn phải chuẩn bị tiết dạy cách chu đáo, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện dạy học 2.4.1.3 Dự thao giảng: Là hoạt động sư phạm mang tính hoạt động tập thể giáo viên tổ nhà trường Thơng qua hình thức sẽ: - Đẩy mạnh phong trào dạy học nhà trường - Thông qua thao giảng, giáo viên củng cố kiến thức, kĩ năng, thái độ sư phạm bước lên lớp môn học, phân môn, dạng bài, - Dự thao giảng giáo viên học tập kinh nghiệm sư phạm: từ kiến thức, kĩ sư phạm, thái độ sư phạm, từ điều chỉnh hoạt động dạy học ngày vững vàng để tiết dạy đạt hiệu cao * Thông qua hoạt động dự thao giảng, cán bô ̣ quản lý cần mở chuyên đề đánh giá ưu điểm, khuyết điểm hoạt động chuyên môn đợt thao giảng Qua thúc đẩy sáng tạo, đột phá, đổi giáo viên việc linh hoạt sử dụng phương pháp dạy học mang tính tích cực lấy học sinh làm trung tâm Ngồi ra, cịn khích lệ giáo viên phải có nhiều cố gắng chun mơn, từ tạo lên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt nhà trường 2.4.1.4 Dự sinh hoạt chuyên đề: Là hoạt động sư phạm phạm vi cấp trường cấp tổ nhằm đến thống bước, hình thức tổ chức dạy học chung, hay tháo gỡ vài dạng lí thuyết thực hành phân mơn hay kiểu khó dạy, chưa thống tổ, nhà trường 17 - Qua dự chuyên đề giáo viên nắm bắt tiến trình, phương pháp, quy trình dạy học dạng - Hoạt động chuyên đề đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn - Hình thức phần tháo gỡ khó khăn chuyên môn tổ gặp phải, làm cho giáo viên vào nghề học tập chuyên môn giảng dạy Thơng qua hình thức thúc đẩy hoạt động chuyên môn việc thực tiến trình lên lớp, giáo viên trao đổi kinh nghiệm dạy học, việc làm để tơn vinh giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, thúc đẩy hoạt động dạy học đúc rút kinh nghiệm q trình dạy học 2.4.1.5 Dự có sử dụng cơng nghệ thơng tin: tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Đối với những tiết dạy có ứng dụng cơng nghệ thơng tin đưa nhiều hình ảnh, video clip sống động vào giảng làm cho giảng sinh động, học sinh tiếp thu kênh hình kênh chữ tốt - Những tiết dạy học nhẹ nhàng mà hiệu cao - Đối với hình thức này, cán bô ̣ quản lý tạo điều kiện cho giáo viên cập nhật nhiều thông tin qua việc khai thác kiến thức mạng Internet - Để đẩy mạnh hoạt động chuyên môn nhà trường có ứng dụng cơng nghệ thơng tin, người quản lý ý bước sau: Bước 1: Động viên, khuyến khích giáo viên dạy học soạn giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.Thời gian đầu tiếp cận cán quản lí cử giáo viên có trình độ tin học tập huấn, hỗ trợ kĩ thuật cho giáo viên bước để thực soạn giáo án PowerPoint, Bước 2: Tuyên dương giáo viên đầu việc tiếp cận công nghệ thơng tin có giảng giáo án điện tử để học tập, 18 2.4.1.6 Dự song song: hình thức dự dạy dự giáo viên khác nhau, qua có thể: - So sánh nội dung kiến thức: giáo viên vận dụng phương pháp dạy học, cách thức tổ chức khác nên hiệu dạy khác - Thu nhận sáng tạo giáo viên tiết dạy để giải kiến thức nội dung giảng + Thông qua việc dự cán bô ̣ quản lý bố trí người dạy tiết dự để rút kinh nghiệm cho tiết dạy bổ sung cho đồng nghiệp, giáo viên dạy tiết thứ học giáo viên dạy tiết sau kinh nghiệm gì? Người dạy tiết thứ bổ sung cho người dạy tiết dạy sau điều gì? + Thơng qua việc làm giáo viên thấy rõ điểm mạnh để phát huy điểm hạn chế đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho tiết dạy sau tốt 2.5 Kết đạt Qua q trình thực đề tài này, tơi thấy dạy giáo viên nhà trường ngày có hiệu cao Trước có tiết dạy tồn khuyết điểm như: Dạy học chưa đặc trưng môn, loại (lí thuyết, luyện tập, thực hành, ơn tập …); chưa tôn trọng đối xử công với học sinh; phân bố thời gian không hợp lý hoạt động tiết dạy; câu hỏi đưa chung chung khó hiểu; chuyển tiếp phần chưa lơgic, chưa hợp lí, tiến nhiều Nhiều tiết dạy nhẹ nhàng, đặc trưng môn, loại bài, sử dụng phương pháp hợp lí nhuần nhuyễn trị phát huy tính sáng tạo học sinh đặc biệt phát huy tính tự học học sinh học sinh lớp Tôn trọng đối xử công với học sinh, phân bố thời gian hợp lí, đảm bảo tiến trình tiết dạy, đạt mục tiêu dạy phù hợp với tình hình thực tế lớp học 19 Trong năm gần kiểm tra hồ sơ, thấy sổ dự giáo viên trường xuất nhiều lời nhận xét phương pháp điều học sinh chưa đạt sau tiết dạy giáo viên dạy Nếu vài năm trước năm học có người khơng dùng hết sổ dự họ có quan điểm dự cho đủ tiêu chuẩn quy định có người học kì dùng hết sổ dự giờ, điều chứng tỏ giáo viên nhận thức tương đối đầy đủ ý nghĩa việc dự đồng nghiệp từ góp phần lớn công tác trao đổi, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên, chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn đặc biệt Bộ Giáo dục phổ biến phương pháp sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm, ý kiến trao đổi sơi dạy tuần cần góp ý ngày nhiều hơn, thời gian sinh hoạt thường kéo dài thực có hiệu Dưới bảng so sánh tỷ lệ phần trăm số tiết dạy thân chưa thực sáng kiến thực sáng kiến : Khi thực sáng kiến Tổng số tiết 200 Giỏi Khá Trung bình SL % SL % SL % 100 50 79 39,5 21 10,5 Vâng, nhìn vào thống kê số liệu người mừng cho trường nhiều trường vùng sâu, vùng xa huyện Cư Jút với đối tượng học sinh 100 % người đồng bào dân tộc thiểu số mà làm điều Khi chưa thực sáng kiến số tiết dạy giỏi 50%, số tiết trung bình chưa đạt chiếm 50% Đặc biệt tiết dạy chưa đạt u cầu điều làm tơi băn khoăn, lo lắng cho chất lượng chuyên môn nhà trường Trong năm học 2017 - 2018 mạnh dạn trọng đưa vấn đề dự thăm lớp áp dụng cách cụ thể vào trình hoạt động dạy học 20 chất lượng dạy chất lượng đại trà nâng lên Đến thời điểm ( Tháng 12 /2019) số dạy khá, giỏi chiếm tỷ lệ 80%, khơng cịn tiết chưa đạt Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tăng lên đáng kể: Danh hiệu Giáo viên dạy Giáo viên dạy Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giỏi cấp huyện giỏi cấp trường 2016-2017 Không tổ chức 20 2017-2018 Không tổ chức Không tổ chức 22 Năm học Và vấn đề dự thăm lớp có báo trước hay khơng báo trước giáo viên khơng cịn phải cân nhắc hay đắn đo PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu trải nghiệm thực tế, thấy làm tốt công tác dự thăm lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tức đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường Muốn làm tốt cơng tác cán bộ, giáo viên nhà trường cần phải xác định việc làm thường xuyên hàng ngày, tuần, tháng, … năm học để góp phần đổi phương pháp dạy học đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng giáo dục Muốn đổi phương pháp dạy học cán bộ, giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ, trau dồi kiến thức, học hỏi lẫn nhau, phấn đấu “ Mỗi thầy cô giáo gương sáng đạo đức, tự học, sáng tạo” sở trao đổi góp ý xây dựng, phát huy tính sáng tạo tập thể để lựa chọn đường ngắn nhất, phù hợp với đối tượng học sinh nhất, dễ hiểu để từ có cách điều chỉnh dạy học tốt hiệu cao 21 Qua thời gian nghiên cứu ngắn ngủi cịn nhiều thiếu sót, tơi thấy để cơng việc đem lại hiệu cao thân tơi mạnh dạn đưa vài bước sau: Khi sinh hoạt tổ chun mơn, nhóm giáo viên cần trao đổi vướng mắc hay băn khoăn cần giải đáp q trình thực cơng tác giảng dạy để từ tìm giải pháp giải vấn đề vướng mắc, thống để xây dựng chuyên đề giải vấn đề Thực chun đề cần phân chia cơng việc cho phù hợp với cá nhân thời gian để đảm bảo tinh thần có quyền tham gia có quyền góp ý Khi dự giờ, người dự phải ghi chép cẩn thận, tỉ mỷ tiến trình tiết dạy cơng việc giáo viên hay học sinh làm tốt, công việc giáo viên hay học sinh chưa làm tốt, nguyên nhân, giải pháp khắc phục sau dựa vào Phiếu đánh giá tiết dạy Bộ Giáo dục Đào tạo góp ý dạy để bảo đảm phát biểu theo quan điểm để tập trung, phát huy trí tuệ, tính sáng tạo tập thể Khi nhận xét dạy, người dự phải góp ý, chia sẻ chân tình, cởi mở, khách quan, trung thực phải mang tính chất xây dựng đồng thời rút học kinh nghiệm bổ ích sau lần dự thăm lớp 3.2 Kiến nghị Trên sáng kiến thân số việc làm mà trường thực năm học nhằm đổi cơng tác quản lí đạo chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Tiểu học Vừ A Dính Tơi mong nhận quan tâm, đạo chun mơn Phịng Giáo dục Đào tạo Cư Jút, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đăk Nông để chất lượng giáo dục xã, huyện, tỉnh nhà ngày cao góp phần vào nghiệp xây dựng đất nước,bảo vệ Tổ quốc góp phần xây dựng người thời kì cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Trong 22 trình nghiên cứu chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận trao đổi, góp ý đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện khả thi ! Xin trân trọng cảm ơn! Người viết PHẠM VĂN PHỐI 23 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC - CẤP CƠ SỞ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - CẤP HUYỆN(hoặc tỉnh) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 24 25 ... bảo mục tiêu chung nhà trường * Kiểm tra dạy lớp giáo viên Kiểm tra dạy lớp giáo viên nội dung nằm kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên nhà trường Kiểm tra dạy lớp trình xem xét đánh... xác dạy giáo viên để từ đ? ?a giải pháp mang tính thúc đẩy - Xuất phát từ thực trạng trên, định chọn đề tài sáng kiến: " Phó hiệu trưởng kiểm tra dạy lớp giáo viên trường Tiểu học Vừ A Dính xã ĐăkD’rơng... điểm trường tiểu học Vừ A Dính Trường Tiểu học Vừ A Dính đóng đ? ?a bàn xã ĐăkD’rơng với diện tích 59,43 km nằm ph? ?a Tây bắc huyện Cư Jút, cách trung tâm huyện khoảng 20 km Là trường có 100% học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phó hiệu trưởng kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên trường tiểu học vừ a dính xã đăkd’rông huyện cư jút tỉnh đăk nông , SKKN phó hiệu trưởng kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên trường tiểu học vừ a dính xã đăkd’rông huyện cư jút tỉnh đăk nông