0

CHU DIEM GIA DINH TT28

102 3 0
  • CHU DIEM GIA DINH TT28

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:13

Khuyến khích trẻ tự xúc ăn và cầm muỗng bằng tay phải - Giờ ngủ ngoan, không làm ồn - Ăn chiều ngoan, hết suất Hoạt động chiều  HĐCCĐ: Tô màu đồ dùng gia đình * Yêu cầu: - Trẻ biết tên [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DIEM GIA DINH TT28