0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức

91 0 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:52

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm khảo sát, đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến tại Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông trực tuyến tại trung tâm giúp thu hút khách hàng. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC TRẦN THỊ THU THẢO KHÓA HỌC 2017 - 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC Sinh viên thực Giảng viên hướng dẫn Trần Thị Thu Thảo Th.S Lê Quang Trực Lớp: K51B – KDTM Niên khóa: 2017 – 2021 Huế, tháng 04 năm 2021 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành khóa luận này, em nhận quan tâm, hướng dẫn giúp đỡ tận tình từ phía nhà trường, thầy với động viên giúp đỡ từ bạn bè, người thân anh chị làm việc Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức Lời em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường toàn thể giảng viên Trường Đại học Kinh tế Huế, thầy cô khoa Quản trị Kinh doanh truyền đạt, trang bị kiến thức, kinh nghiệm quý giá suốt thời gian học trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Lê Quang Trực trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực tập hồn thành tốt khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc anh chị làm việc Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin hỗ trợ đầy đủ số liệu suốt thời gian thực tập Công ty Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln quan tâm, giúp đỡ, động viên em hồn thành tốt khóa luận Mặc dù cố gắng nổ lực để thực yêu cầu mục đích đặt ban đầu kiến thức kinh nghiệm em nhiều hạn chế nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy bạn đóng góp ý kiến để báo cáo hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 04 năm 2021 Sinh viên Trần Thị Thu Thảo i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN: Doanh nghiệp KPIs (Key Performance Indicator): Chỉ số đánh giá hiệu công việc SEM (Search Engine Marketing): Marketing thông qua cơng cụ tìm kiếm SEO (Search Engine Optimization): Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm PPC (Pay Per Click): Trả tiền theo Click SPSS (Statistical Package for the Social Sciences): Phầm mềm phân tích thống kê cho ngành khoa học xã hội NXB: Nhà xuất ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 So sánh Truyền thông trực tuyến Marketing truyền thống 14 Bảng Các khóa học Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức 28 Bảng 2 Kết hoạt động kinh doanh Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức giai đoạn 2017-1019 31 Bảng Số lượng học viên theo học Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức giai đoạn 2017-2019 .34 Bảng Chi phí Marketing Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức giai đoạn 2017 - 2019 36 Bảng Đặc điểm mẫu nghiên cứu 46 Bảng Đặc điểm hành vi khách hàng .49 Bảng Kiểm định One Sample T-test đánh giá khách hàng Website trung tâm 52 Bảng Kiểm định One Sample T-test đánh giá khách hàng trang Fanpage trung tâm 54 Bảng Kiểm định One Sample T-test đánh giá khách hàng Email trung tâm 56 Bảng 10 Ý định học viên Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức 59 iii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Mơ hình truyền thơng marketing Hình Logo Công ty Cổ phần Hồng Đức .23 Hình 2 Sơ đồ máy tổ chức Hồng Đức 25 Hình Giao diện Website hongduc.com.vn 37 Hình Tốc độ tải trang thiết bị di động 38 Hình Tốc độ tải trang máy tính bàn 39 Hình Tổng số lượt truy cập website trung tâm 40 Hình Tỷ lệ thiết bị truy cập website trung tâm 40 Hình Tổng quan website trung tâm 41 Hình Kênh lưu lượng truy cập 42 Hình 10 Tỷ lệ từ khóa tìm kiếm trung tâm 42 Hình 11 Trang Fanpage Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức 43 Hình 12 Số người tiếp cận viết fanpage .44 Hình 13 Thống kê hoạt động tương tác khách hàng Fanpage .44 Hình Thơng tin Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức thể đăng Facebook 64 iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ học viên tìm kiếm thơng tin Trung tâm thơng qua Internet trước đăng kí học .48 Biểu đồ 2.2 Thể tỷ lệ khách hàng truy cập vào website trung tâm 51 Biểu đồ 2.3 Thể tỷ lệ khách hàng truy cập vào Fanpage trung tâm 53 Biểu đồ Thể tỷ lệ khách hàng nhận email trung tâm .55 Biểu đồ Mức độ hài lòng học viên sau lựa chọn Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức 58 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ v PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Đối tượng khảo sát 3.3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 4.1.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 4.2 Kỹ thuật xử lý phân tích liệu 5 Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 1.1 Cơ sở lý luận .7 1.1.1 Truyền thông marketing .7 1.1.1.1 Khái niệm truyền thông marketing 1.1.1.2 Vai trị truyền thơng marketing 1.1.1.3 Các công cụ truyền thông marketing 1.1.1.4 Mơ hình truyền thơng marketing 1.1.1.5 Các bước xây dựng chương trình truyền thơng marketing 1.1.2 Giới thiệu truyền thông trực tuyến .12 1.1.2.1 Khái niệm 12 1.1.2.2 Vai trò truyền thông trực tuyến 12 1.1.2.3 So sánh truyền thông trực tuyến Marketing truyền thống 13 1.1.2.4 Phân tích cơng cụ truyền thơng trực tuyến 14 1.1.2.4.1 Quảng cáo mạng xã hội 14 1.1.2.4.2 Website 16 1.1.2.4.3 Email marketing .16 1.1.2.4.4 Marketing thơng qua cơng cụ tìm kiếm SEM 17 1.1.2.4.5 Quảng cáo trực tuyến .18 1.1.3 Đánh giá hoạt động truyền thông marketing trực tuyến 18 1.2 Cơ sở thực tiển 21 1.3 Bình luận nghiên cứu liên quan đến đề tài .22 1.4 Tóm tắt chương 22 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC 23 2.1 Tổng quan Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức .23 2.1.1 Giới thiệu chung 23 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 24 2.1.4 Chức nhiệm vụ Trung tâm 26 2.1.5 Sản phẩm, dịch vụ Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức .27 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh Trung tâm 30 2.2 Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức 35 2.2.1 Mục tiêu hoạt động truyền thông trực tuyến 35 2.2.2 Phân bổ ngân sách Marketing .35 2.2.3 Các công cụ truyền thông trực tuyến mà Trung tâm áp dụng .37 2.2.3.1 Kênh Website 37 2.2.3.2 Kênh Facebook 42 2.2.3.3 Kênh Email 45 2.3 Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông trực tuyến Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức 45 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 45 2.3.2 Đặc điểm hành vi khách hàng 48 2.3.3 Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông online trung tâm thông qua kênh 50 2.3.3.1 Đối với kênh Website trung tâm 51 2.3.3.2 Đối với kênh Facebook trung tâm 53 2.3.3.3 Đối với kênh Email trung tâm 55 2.3.4 Đánh giá chung hoạt động truyền thông trực tuyến trung tâm 57 2.3.5 Tác động truyền thông trực tuyến hành vi nhận thức học viên Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức 58 2.4 Tóm tắt chương 60 đạt hiệu cao; thực truyền thơng cách có chiến lược cần phải sử dụng đồng công cụ truyền thông trực tuyến để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng khác nhau; với website trung tâm cần phải thiết kế giao diện website để thu hút thân thiện với người dùng; với Facebook cần phải viết nội dung hấp dẫn, thu hút người xem; với email marketing cần phải xác định thời điểm phù hợp để thực gửi email Tác giả hy vọng, vấn đề phân tích nghiên cứu đem lại góc nhìn mẻ truyền thơng trực tuyến có thêm thơng tin cần thiết Trên sở đó, trung tâm lựa chọn, áp dụng giải pháp thích hợp, thúc đẩy q trình ứng dụng truyền thông trực tuyến hoạt động kinh doanh Qua đó, Trung tâm thu hút nhiều khách hàng hơn, đồng thời giúp khẳng định vị thương hiệu trung tâm ngày phát triển vươn xa thời gian tới Hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu Thứ nhất, đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu phi xác suất với kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện nên liệu thu thập có độ tin cậy chưa cao Kết nghiên cứu có độ tin cậy cao nghiên cứu khắc phục hạn chế cách sử dụng phương pháp chọn mẫu xác suất Thứ hai, nghiên cứu tiến hành mẫu cỡ nhỏ, với học viên chưa tâm vào bảng hỏi điều tra nên chưa phản ánh quy mô thị trường Thứ ba, thời gian nghiên cứu hạn chế hiểu biết thân truyền thơng trực tuyến cịn hạn hẹp, chưa sâu rộng nên q trình làm nghiên cứu cịn nhiều thiếu sót Thứ tư, giải pháp đưa mang tính chất chung, mang tính ngắn hạn, xây dựng dựa ý kiến chủ quan tác giả nên nhiều hạn chế Bên cạnh đó, tác giả cịn giới hạn kinh nghiệm nên đề tài có nhiều sai sót 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), ThS Lê Quang Trực, ThS Phan Thị Thanh Thủy, Giáo Trình Quản Trị Marketing 2015 – Nhà Xuất Bản Đại Học Huế [2] PGS.TS Nguyễn Văn Phát, TS Nguyễn Thị Minh Hòa (Đồng Chủ Biên), ThS Phan Thị Thanh Thủy, ThS Lê Quang Trực, ThS Ngô Minh Tâm, ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt, ThS Tống Viết Bảo Hoảng, Giáo Trình Marketing Căn 2015 – Nhà Xuất Bản Đại Học Huế [3] Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức [4] Philp Kotler (2002), Marketing Hà Nội: NXB lao động xã hội [5] Rob Stokes, 2009, eMarketing – The essential guide for Online Marketing, NXB Quirk eMarketing [6] Zeke Camusio, Cẩm nang marketing trực tuyến, Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội, năm xuất 2015 [7] Hồ Sỹ Minh (2013), Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu kinh doanh, khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế [8] Nguyễn Thanh Huyền, 2018: Phân tích hoạt động truyền thông online Trung tâm Anh ngữ Ames – Chi nhánh Huế Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Huế [9] Trần Hoàng Anh, 2015: Xây dựng kế hoạch truyền thông online Cơng ty TNHH In Bao bì Thắng Lợi Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Thăng Long, Hà Nội [10] Nguyễn Thị Ánh Phượng, 2019: Đánh giá hoàn thiện hoạt động marketing online cho sản phẩm Ereka Trung tâm Không gian mạng Viettel (VTCC) Trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Tài liệu truy cập Internet [1] Thư viện số trường Đại học Kinh tế Huế https://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/ [2] Website Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức: https://hongduc.com.vn/ 68 [3] Fanpage Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức https://www.facebook.com/daotaohongduc [4] Google scholar: https://scholar.google.com [5] https://www.phamlocblog.com/ [6] andrews.edu.vn - Báo cáo Digital Việt Nam - https://andrews.edu.vn/baocao-digital-in-vietnam-2021/ [7] vinno.vn – bước phát triển chiến lược truyền thông hiệu https://vinno.vn/tin-tuc/7-buoc-phat-trien-chien-luoc-truyen-thong-hieu-qua 69 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT Số phiếu: … Xin chào quý Anh/Chị! Tôi sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Huế Hiện nay, thực đề tài “Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức” Kính mong quý Anh/Chị dành thời gian để hồn thiện câu hỏi bên Câu trả lời Anh/Chị đóng góp quan trọng để tơi thực đề tài Tơi xin cam đoan thơng tin mà Anh/Chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN (Anh/Chị vui lòng đánh dấu X vào phương án trả lời mình) Câu 1: Giới tính: Nam Nữ Câu 2: Độ tuổi Từ 18 – 25 tuổi Từ 26 – 35 tuổi Trên 35 tuổi Câu 3: Nghề nghiệp Học sinh, sinh viên Kinh doanh Nhân viên văn phòng Ngành nghề khác Câu 4: Thu nhập trung bình Dưới triệu Từ – 10 triệu Từ – triệu Từ 10 triệu trở lên Câu 5: Anh/Chị theo học khóa học Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức? Nhập mơn kế tốn Kế tốn trưởng Kế toán máy – Phần mềm kế toán Tin học Kế toán Tổng hợp thực hành PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Trước định đăng kí học Trung tâm, Anh/Chị tìm kiếm thông tin Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức thông qua Internet chưa? Đã Chưa Câu 2: Anh/chị biết đến Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức từ nguồn thông tin nào? 70 Website, tin tức Các chương trình, kiện Mạng xã hội (Facebook, Youtube,…) Email Bạn bè, người thân Khác (vui lịng ghi rõ)… Báo, tạp chí Câu 3: Lý anh/chị lựa chọn khóa học Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức Giá hợp lý Nhân viên tư vấn nhanh chóng, nhiệt tình Chất lượng đào tạo tốt, đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm Cơ sở vật chất trang bị đại Khác (vui lòng ghi rõ):… Câu 4: Anh/Chị tiếp xúc với hoạt động truyền thông trung tâm thông qua kênh nào? Website: hongduc.com.vn Nhận điện thoại từ nhân viên tư vấn Trang Fanpage Trung tâm Khác (vui lòng ghi rõ):… Nhận email giới thiệu sản phẩm trung tâm Câu 5: Trong chương trình kiện đây, chương trình trung tâm mà anh/chị biết đến thông qua truyền thông trực tuyến? Đồng hành Tết Đoàn viên 2021 Đại Học Kinh tế Huế Trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế Chương trình Lì xì đầu năm Chương trình tặng quà Miền Trung yêu thương Khác (vui lòng ghi rõ):… Câu 6: Anh/chị truy cập vào Website Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức chưa? Đã (Tiếp tục khảo sát) Chưa (Bỏ qua câu 7) Câu 7: Hãy cho biết mức độ đồng ý anh/chị truy cập vào Website Trung tâm Đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đánh giá anh/chị theo thang đo quy ước: (1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý Đánh giá Các tiêu chí Website có tên miền dễ nhớ Tốc độ truy cập tốt, giao diện website thiết kế đẹp mắt Các tin tức, kiện khuyến cập nhật nhanh chóng 71 Các thơng tin khóa học phân loại rõ ràng, dễ tìm kiếm Website cung cấp đầy đủ thơng tin khóa học Thường xuyên post mới, viết website có nội dung thu hút Câu 8: Anh/chị truy cập vào trang Fanpage Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức chưa? Đã (tiếp tục khảo sát) Chưa (Bỏ qua câu 9) Câu 9: Hãy cho biết mức độ đồng ý anh/chị truy cập vào Fanpage Trung tâm Đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đánh giá anh/chị theo thang đo quy ước: (1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý Đánh giá Các tiêu chí Dễ dàng tìm kiếm trang Fanpage Các thơng tin khóa học cung cấp đầy đủ, cập nhật thường xuyên xác Fanpage trình bày nội dung hấp dẫn Các bình luận phản hồi nhanh chóng Mục tư vấn online trang Fanpage tiện dụng Video, hình ảnh bắt mắt, thu hút người xem Câu 10: Anh/chị nhận email Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức chưa? Đã (Tiếp tục khảo sát) Chưa (Bỏ qua câu 11) Câu 11: Hãy cho biết mức độ đồng ý anh/chị nhận Email từ Trung tâm Đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đánh giá anh/chị theo thang đo quy ước: (1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý Đánh giá Các tiêu chí Tiêu đề Email hấp dẫn, kích thích mở thư Thơng tin bảo mật cao Email cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu khóa học Thơng tin chương trình khuyến mãi, quà tặng gửi qua email Thường gửi thư chúc mừng khách hàng vào dịp lễ, tết, sinh nhật,… để tạo thiện cảm tốt với khách hàng 72 Thời điểm nhận email phù hợp Phản hồi, giải nhanh chóng vấn đề thắc mắc khách hàng Câu 12: Anh/chị cảm thấy hài lòng theo học Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức khơng? Rất khơng hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Rất hài lòng Trung lập Câu 13: Hãy cho biết ý định anh/chị Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức (1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý Mức độ đồng ý Tiêu chí Tôi tiếp tục chọn khóa học Hồng Đức có nhu cầu Tơi giới thiệu khóa học Hồng Đức cho bạn bè, người thân Tơi nói tốt Hồng Đức với người khác Câu 14: Anh/Chị đề xuất giải pháp để hoạt động truyền thông online Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức ngày tốt thời gian tới Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Anh/Chị! 73 Phụ lục 2: Kết phân tích SPSS Đặc điểm khách hàng điều tra Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam Valid 53 29,4 29,4 29,4 Nữ 127 70,6 70,6 100,0 Total 180 100,0 100,0 Do tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 18 - 25 tuoi 97 53,9 53,9 53,9 26 - 35 tuoi 53 29,4 29,4 83,3 Tren 35 tuoi 30 16,7 16,7 100,0 180 100,0 100,0 Valid Total Nghe nghiep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoc sinh, sinh vien 72 40,0 40,0 40,0 Nhan vien van phong 57 31,7 31,7 71,7 Kinh doanh 19 10,6 10,6 82,2 Nganh nghe khac 32 17,8 17,8 100,0 180 100,0 100,0 Total Thu nhap trung binh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi trieu 57 31,7 31,7 31,7 Tu - duoi trieu 87 48,3 48,3 80,0 Tu - duoi 10 trieu 29 16,1 16,1 96,1 3,9 3,9 100,0 180 100,0 100,0 Từ 10 trieu tro len Total 74 Anh/chi dang theo hoc khoa hoc tai Trung tam ke toan va tu van Hong Duc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nhap mon ke toan 73 40,6 40,6 40,6 33 18,3 18,3 58,9 Ke toan Tong hop thuc hanh 38 21,1 21,1 80,0 Ke toan truong 21 11,7 11,7 91,7 Tin hoc co ban 15 8,3 8,3 100,0 180 100,0 100,0 Ke toan May - Phan mem ke toan Valid Total Anh/chi da tung tim kiem thong tin ve Trung tam thong qua Internet Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Da tung Valid Chua bao gio Total 133 73,9 73,9 73,9 47 26,1 26,1 100,0 180 100,0 100,0 Anh/chi biet den trung tam tu nguon thong tin Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Website, tin tuc 43 23,9 23,9 23,9 Mang xa hoi 68 37,8 37,8 61,7 Ban be, nguoi than 19 10,6 10,6 72,2 3,3 3,3 75,6 Cac chuong trinh su kien 31 17,2 17,2 92,8 Email 13 7,2 7,2 100,0 Total 180 100,0 100,0 Bao, tap chi Ly anh/chi lua chon khoa hoc tai trung tam Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Gia ca hop ly Valid Nhan vien tu van nhanh chong, nhiet tinh 35 19,4 19,4 19,4 48 26,7 26,7 46,1 75 Chat luong dao tao tot, doi ngu giang vien co nhieu kinh 73 40,6 40,6 86,7 24 13,3 13,3 100,0 180 100,0 100,0 nghiem Co so vat chat duoc trang bi hien dai Total Anh/chi tiep xuc voi hoat dong truyen thong cua trung tam thong qua kenh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Website Trang Fanpage cua trung tam Valid Nhan email gioi thieu khoa hoc trung tam Nhan dien thoai tu nhan vien tu van Total 61 33,9 33,9 33,9 77 42,8 42,8 76,7 24 13,3 13,3 90,0 18 10,0 10,0 100,0 180 100,0 100,0 Chuong trinh su kien cua trung tam mà anh/chi biet den thong qua truyen thong online Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dong hanh Tet doan vien 2021_ĐHKT Hue Trao hoc bong cho SV ĐHKT Hue Valid Chuong trinh Li xi dau nam Chuong trinh tang qua vi Mien Trung yeu thuong Total 33 18,3 18,3 18,3 77 42,8 42,8 61,1 46 25,6 25,6 86,7 24 13,3 13,3 100,0 180 100,0 100,0 Đánh giá khách hàng website Anh/chi da tung truy cap vao website cua trung tam Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Da tung Valid Chua bao gio Total 121 67,2 67,2 67,2 59 32,8 32,8 100,0 180 100,0 100,0 76 One-Sample Statistics N Website co ten mien de nho Mean Std Deviation Std Error Mean 121 3,91 ,827 ,075 121 3,68 ,698 ,063 121 3,74 ,793 ,072 121 3,95 ,681 ,062 121 3,89 ,728 ,066 121 3,77 ,750 ,068 Toc truy cap tot, giao dien website duoc thiet ke dep Cac tin tuc su kien, khuyen mai duoc cap nhat nhanh chong Cac thong tin ve khoa hoc duoc phan loai ro rang, de tim kiem Website cung cap day du thong tin ve khoa hoc Thuong xuyen dang bai moi, bai viet tren website co noi dung thu hut One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower Website co ten mien de nho Toc truy cap tot, giao dien website duoc thiet ke dep Upper -1,210 120 ,229 -,091 -,24 ,06 -5,081 120 ,000 -,322 -,45 -,20 -3,667 120 ,000 -,264 -,41 -,12 -,801 120 ,425 -,050 -,17 ,07 -1,623 120 ,107 -,107 -,24 ,02 -3,393 120 ,001 -,231 -,37 -,10 Cac tin tuc su kien, khuyen mai duoc cap nhat nhanh chong Cac thong tin ve khoa hoc duoc phan loai ro rang, de tim kiem Website cung cap day du thong tin ve khoa hoc Thuong xuyen dang bai moi, bai viet tren website co noi dung thu hut Đánh giá khách hàng fanpage 77 Anh/chi da tung truy cap vao trang Fanpage cua Trung tam Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Da tung Valid 139 77,2 77,2 77,2 41 22,8 22,8 100,0 180 100,0 100,0 Chua bao gio Total One-Sample Statistics N De dang tim kiem trang Fanpage Mean Std Deviation Std Error Mean 139 3,91 ,731 ,062 139 3,99 ,732 ,062 139 3,64 ,789 ,067 139 3,79 ,737 ,063 139 3,94 ,623 ,053 139 3,40 ,857 ,073 Cac thong tin ve khoa hoc duoc cung cap day du, cap nhat thuong xuyen Fanpage trinh bay noi dung hap dan Cac binh luan duoc phan hoi nhanh chong Muc tu van online tren Fanpage tien dung Video, hinh anh bat mat, thu hut nguoi xem One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower De dang tim kiem trang Fanpage Upper -1,508 138 ,134 -,094 -,22 ,03 -,232 138 ,817 -,014 -,14 ,11 -5,372 138 ,000 -,360 -,49 -,23 -3,338 138 ,001 -,209 -,33 -,09 Cac thong tin ve khoa hoc duoc cung cap day du, cap nhat thuong xuyen Fanpage trinh bay noi dung hap dan Cac binh luan duoc phan hoi nhanh chong 78 Muc tu van online tren Fanpage tien dung Video, hinh anh bat mat, thu hut nguoi xem -1,089 138 ,278 -,058 -,16 ,05 -8,318 138 ,000 -,604 -,75 -,46 Đánh giá khách hàng Email Anh/chi da tung nhan email cua Trung tam Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Da tung 96 53,3 53,3 53,3 Chua bao gio 84 46,7 46,7 100,0 180 100,0 100,0 Total One-Sample Statistics N Tieu de email hap dan, kich thich mo thu Thong tin bao mat cao Mean Std Deviation Std Error Mean 96 3,68 ,761 ,078 96 4,07 ,714 ,073 96 3,60 ,788 ,080 96 3,75 ,696 ,071 96 3,86 ,890 ,091 96 3,55 ,819 ,084 96 3,57 ,778 ,079 Email cung cap day du thong tin, tai lieu ve khoa hoc Thong tin ve chuong trinh khuyen mai, qua tang duoc gui qua email Thuong gui thu chuc mung khach hang vao dip le, tet, sinh nhat, de tao thien cam tot voi khach hang Thoi diem nhan email phu hop Phan hoi giai quyet nhanh chong cac van de thac mac cua khach hang One-Sample Test Test Value = T Df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval Difference of the Difference Lower Tieu de email hap dan, kich thich mo thu -4,159 95 ,000 -,323 -,48 Upper -,17 79 Thong tin bao mat cao Email cung cap day du thong tin, tai lieu ve khoa hoc Thong tin ve chuong trinh khuyen mai, qua tang duoc gui qua email 1,000 95 ,320 ,073 -,07 ,22 -4,923 95 ,000 -,396 -,56 -,24 -3,520 95 ,001 -,250 -,39 -,11 -1,491 95 ,139 -,135 -,32 ,04 -5,358 95 ,000 -,448 -,61 -,28 -5,379 95 ,000 -,427 -,58 -,27 Thuong gui thu chuc mung khach hang vao dip le, tet, sinh nhat, de tao thien cam tot voi khach hang Thoi diem nhan email phu hop Phan hoi giai quyet nhanh chong cac van de thac mac cua khach hang Mức độ hài lòng anh/chị theo học Trung tâm Anh/chi cam thay hai long theo hoc tai Trung tam Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong hai long 1,7 1,7 1,7 khong hai long 3,9 3,9 5,6 Trung lap 32 17,8 17,8 23,3 Hai long 107 59,4 59,4 82,8 31 17,2 17,2 100,0 180 100,0 100,0 Valid Rat hai long Total Tôi tiếp tục chọn khóa học Hồng Đức có nhu cầu Toi se tiep tuc chon cac khoa hoc tiep theo Hong Duc co nhu cau Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong hai long 3,3 3,3 3,3 khong hai long 21 11,7 11,7 15,0 Trung lap 31 17,2 17,2 32,2 Hai long 98 54,4 54,4 86,7 Rat hai long 24 13,3 13,3 100,0 180 100,0 100,0 Valid Total Tôi giới thiệu khóa học Hồng Đức đến với bạn bè, người thân 80 Toi se gioi thieu cac khoa hoc cua Hong Duc den voi ban be, nguoi than Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong hai long 1,1 1,1 1,1 khong hai long 3,9 3,9 5,0 Trung lap 28 15,6 15,6 20,6 Hai long 104 57,8 57,8 78,3 39 21,7 21,7 100,0 180 100,0 100,0 Rat hai long Total Tơi nói tốt Hồng Đức với người khác Toi se noi tot ve Hong Duc voi nguoi khac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong hai long 2,8 2,8 2,8 khong hai long 19 10,6 10,6 13,3 Trung lap 34 18,9 18,9 32,2 Hai long 93 51,7 51,7 83,9 Rat hai long 29 16,1 16,1 100,0 180 100,0 100,0 Valid Total 81 ... 2: Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động truyền thông trực tuyến Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng. .. tài: ? ?Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến Trung tâm Đào tạo Tư vấn Hồng Đức? ?? làm khóa luận tốt nghiệp cuối khóa Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Thông qua khảo sát, đánh giá hoạt động. .. HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC Sinh viên thực Giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hoạt động truyền thông trực tuyến của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức