0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kênh truyền thông marketing online tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế và thi công nội thất Gia Phong – thành phố Đà Nẵng

176 1 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kênh truyền thông marketing online tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế và thi công nội thất Gia Phong – thành phố Đà Nẵng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:49

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu số liệu để hiểu rõ tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quá trình phỏng vấn, khảo sát đánh giá của khách hàng về các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua hàng đối với sản phẩm nội thất thông qua hoạt động kênh truyền thông Marketing Online tại công ty Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng. Từ đó, nghiên cứu và đề xuất các kiến nghị về giải pháp giúp hoàn thiện các hoạt động Marketing Online tại công ty TNHH Thiết Kế và Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng nhằm thúc đẩy doanh thu tại cửa hàng. ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỒN THIỆN KÊNH TRUYỀN THƠNG MARKETING ONLINE TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Sinh viên: Trần Thị Bích Nga GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào KMSV: 17K4091076 Lớp: K51A Marketing Địa điểm thực tập: Công ty TNHH Thiết Kế & Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng Thời gian thực tập: 04/01/2021 – 04/04/2021 Đà Nẵng, 04/2021 GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoá luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận cách tốt nhất, em nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, lời động viên từ nhà trƣờng, quý thầy cô, bạn bè anh chị Công ty TNHH Thiết Kế & Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng Trƣớc tiên, em xin gửi đến thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Huế lời cảm ơn chân thành Bởi quý thầy cô trang bị, truyền đạt kiến thức tảng, tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp cuối khóa cách tốt Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy giáo – Phó Giáo sƣ Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hào quan tâm, giúp đỡ, đồng thời đƣa ý kiến định hƣớng, góp ý suốt trình em thực nghiên cứu để đề tài đƣợc hoàn thiện tốt Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn quý Giám đốc anh chị phịng Marketing Cơng ty TNHH Thiết Kế & Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng tạo nhiều điều kiện hỗ trợ nhiệt tình giúp em có nhiều kiến thức bổ ích để hồn thiện khóa luận Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, ngƣời thân không ngừng giúp đỡ, động viên, hỗ trợ nhƣ tạo điều kiện cho em suốt q trình học tập thực khóa luận Tuy nhiên, hạn chế kiến thức chuyên môn nhƣ thời gian, kinh nghiệm thực tiễn chƣa nhiều nên q trình thực khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong q thầy giáo, ngƣời quan tâm đóng góp ý kiến để khóa luận thêm phần hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2021 Sinh viên thực Trần Thị Bích Nga SVTH: Trần Thị Bích Nga Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ················································································ 1 Tính cấp thiết đề tài: ···································································· Mục tiêu nghiên cứu: ········································································ 2.1 Mục tiêu chung: ············································································ 2.2 Mục tiêu cụ thể: ············································································ 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu: ··························································· 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: ···································································· 3.2 Phạm vi nghiên cứu: ······································································ Phƣơng pháp nghiên cứu: ··································································· 4.1 Phƣơng pháp chọn mẫu: ·································································· 4.2 Phƣơng pháp xác định cỡ mẫu: ·························································· 4.3 Phƣơng pháp thu thập liệu: ··························································· 4.3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu thứ cấp: ··············································· 4.3.2 Phƣơng pháp thu thập liệu sơ cấp: ················································ 4.4 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu ················································ 4.4.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach's Alpha: ······ 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) ················ 4.4.3 Hồi quy tƣơng quan: ···································································· 4.4.4 Phƣơng pháp thống kê mô tả: ·························································· 4.4.5 Kiểm định trung bình tổng thể One –Sample T-test ································ 4.4.6 Kiểm định giá trị trung bình hai tổng thể độc lập (Independent Sample T- test) ···························································································· 4.4.7 Kiểm định phƣơng sai One – Way ANOVA ········································ Nội dung nghiên cứu: ······································································· PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ····················································· 10 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ····························· 10 1.1 Cơ sở lí luận ··············································································· 10 1.1.1 Truyền thơng xúc tiến tích hợp (IMC): ·············································· 10 1.1.2 Marketing Online ······································································· 12 SVTH: Trần Thị Bích Nga Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào 1.2 Các lý thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua hàng thông qua hoạt động kênh truyền thông Marketing Online ··········································· 39 1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) ················· 39 1.2.2 Mơ hình hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior – TPB) ············ 39 1.2.3 Mơ hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM) ····· 40 1.2.4 Mơ hình hành vi trực tuyến - AISAS ················································ 41 1.2.5 Tổng hợp nghiên cứu ngồi nƣớc liên quan đề tài ················· 43 1.2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất ·························································· 45 1.2.7 Thang đo nghiên cứu: ·································································· 49 1.3 Cơ sở thực tiễn: ··········································································· 50 1.3.1 Sự phát triển Marketing Online Việt Nam: ····································· 50 1.3.2 Thị trƣờng nội thất Việt Nam: ························································ 54 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ····················································································· 57 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Thiết kế Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng ··········································································· 57 2.1.1 Giới thiệu công ty TNHH Thiết kế Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng ··········································································· 57 2.1.2 Sản phẩm ················································································ 59 2.1.3 Khách hàng mục tiêu··································································· 63 2.1.4 Đối thủ cạnh tranh ······································································ 64 2.1.5 Cơ cấu tổ chức máy công ty TNHH Thiết kế Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng································································· 65 2.1.6 Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh ············································ 67 2.1.7 Tình hình tài sản – nguồn vốn ························································ 69 2.2 Tình hình hoạt động kênh truyền thơng Marketing Online Công ty TNHH Thiết kế Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng ························· 71 2.2.1 Mục tiêu hoạt động kênh truyền thông Marketing Online ··················· 71 2.2.2 Phân bổ ngân sách Marketing Online ··············································· 72 2.2.3 Các hoạt động kênh truyền thông Marketing Online đƣợc áp dụng công ty Nội Thất Gia Phong ········································································ 72 SVTH: Trần Thị Bích Nga Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào 2.2.4 Thực trạng hoạt động kênh truyền thông Marketing Online mà Công ty Nội Thất Gia Phong – Đà Nẵng thực nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng ················· 88 2.3 Kết điều tra đánh giá khách hàng nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua hàng sản phẩm nội thất thông qua kênh Marketing Online công ty Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng ···················································· 96 2.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo ···················································· 96 2.3.2 Phân tích kết nghiên cứu ························································· 98 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA ·················································· 110 2.3.4 Phân tích tƣơng quan hồi quy ··················································· 115 2.3.5 Kiểm định khác biệt ý định mua sắm sản phẩm nội thất thông qua hoạt động truyền thông Marketing Online theo đặc điểm nhân học ············· 121 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KÊNH TRUYỀN THƠNG MARKETING ONLINE TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ········································ 125 3.1 Định hƣớng phát triển công ty Nội thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng ····· 125 3.2 Một số giải pháp hồn thiện kênh truyền thơng Marketing Online công ty TNHH Thiết Kế Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng ········· 130 3.2.1 Đối với ý: ····································································· 130 3.2.2 Đối với thích thú: ································································· 131 3.2.3 Đối với tìm kiếm thơng tin:······················································ 132 3.2.4 Đối với hành động: ··································································· 132 3.2.5 Đối với chia sẻ:···································································· 133 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ················································· 134 Kết luận ···················································································· 134 Kiến nghị ··················································································· 136 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ················································· 138 PHỤ LỤC ···················································································· 142 SVTH: Trần Thị Bích Nga GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA : Analysis Of Variance (Phân tích phƣơng sai) EFA : Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SVTH: Trần Thị Bích Nga GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoá luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ mơ hình xúc tiến hỗn hợp IMC 11 Sơ đồ 1.2 Tiến trình thực chƣơng trình truyền thơng Marketing Online 33 Sơ đồ 1.3 Mơ hình Thuyết hành động hợp lí (Theory of Reasoned Action – TRA)39 Sơ đồ 1.4 Mơ hình hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior – TPB) 40 Sơ đồ 1.5 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance Model – TAM) 41 Sơ đồ 1.6 Mơ hình Aisas (Attention – Interest – Search – Action – Share) 42 Sơ đồ 1.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 47 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty TNHH Thiết kế Thi Công Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà 66 SVTH: Trần Thị Bích Nga Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài hồn thiện kênh truyền thơng Marketing Online 43 Bảng 2.1 Đặc điểm thông tin sản phẩm salon gỗ 61 Bảng 2.2 Danh sách loại mặt đá giá tiền 63 Bảng 2.3 Khách hàng mục tiêu Nội Thất Gia Phong 64 Bảng 2.4 Đối thủ cạnh tranh Nội Thất Gia Phong 65 Bảng 2.5 Kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Công ty chi nhánh 469 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 68 Bảng 2.6 Tình hình tài sản – nguồn vốn công ty Nội Thất Gia Phong năm 2018 – 2020 70 Bảng 2.7 Đánh giá tình hình hoạt động Website Nội Thất Gia Phong 73 Bảng 2.8 Bảng kế hoạch thực chƣơng trình “Tƣng bừng ƣu đãi – Mừng khai trƣơng” “Salon đẹp nhà sang – Sẵn sàng đón Tết” Nội Thất Gia Phong 89 Bảng 2.9 Danh sách chi phí chạy quảng cáo Facebook chƣơng trình “Tƣng bừng ƣu đãi – Mừng khai trƣơng” “Salon đẹp nhà sang – Sẵn sàng đón Tết” Nội Thất Gia Phong 93 Bảng 2.10 Kiểm định độ tin cậy thang đo biến độc lập 97 Bảng 2.11 Kiểm định độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc 98 Bảng 2.12 Đặc điểm mẫu điều tra 99 Bảng 2.13 Nguồn thông tin mà khách hàng biết đến sản phẩm công ty TNHH Thiết Kế Thi Công Nội Thất Gia Phong 101 Bảng 2.14 Khung mà khách hàng tìm kiếm thơng tin sản phẩm nội thất qua kênh trực tuyến 102 Bảng 2.15 Hành động mà khách hàng thực tìm kiếm thơng tin sản phẩm nội thất 103 SVTH: Trần Thị Bích Nga Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Bảng 2.16 Bảng thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Đánh giá ý”104 Bảng 2.17 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Đánh giá thích thú” 105 Bảng 2.18.Thống kê mô tả biến quan sát “Đánh giá tìm kiếm” 106 Bảng 2.19 Thống kê mô tả biến quan sát yếu tố “Đánh giá hành động” 108 Bảng 2.20 Thống kê mô tả biến quan sát “Đánh giá chia sẻ” 109 Bảng 2.21 Thống kê mô tả biến quan sát biến “Đánh giá chung” 110 Bảng 2.22 Kiểm định KMO Bartlett’s Test 110 Bảng 2.23 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 111 Bảng 2.24 Kiểm định KMO Bartlett’s Test nhân tố biến phụ thuộc 113 Bảng 2.25 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 113 Bảng 2.26 Phân tích tƣơng quan Pearson 115 Bảng 2.27 Tóm tắt mơ hình 117 Bảng 2.28 Phân tích phƣơng sai ANOVA 117 Bảng 2.29 Kết phân tích hồi quy 118 SVTH: Trần Thị Bích Nga Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sự thay đổi mơ hình truyền thơng 27 Hình 1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến website 29 Hình 1.3 Thống kê phát triển Mobile, Internet việc sử dụng Social Media Việt Nam 51 Hình 1.4 Tổng quan việc sử dụng Internet Việt Nam 52 Hình 1.5 Thống kê phân bổ thời gian sử dụng phƣơng tiện truyền thông ngày Việt Nam 52 Hình 1.6 Thống kê phân bổ thời gian sử dụng phƣơng tiện truyền thông ngày Việt Nam 53 Hình 1.7 Thống kê tăng trƣởng nhóm ngành hàng sàn thƣơng mại điện tử Việt Nam 54 Hình 2.1 Logo Nội Thất Gia Phong 57 Hình 2.2 Sản phẩm sofa Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng 58 Hình 2.3 Sản phẩm sofa Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng 60 Hình 2.4 Sản phẩm salon gỗ Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng 62 Hình 2.5 Sản phẩm bàn ăn Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng 62 Hình 2.6 Sản phẩm tủ - giƣờng Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng 63 Hình 2.7 Hình ảnh thiết kế Website Nội Thất Gia Phong 76 Hình 2.8 Tổng quan Fanpage Nội thất Gia Phong 78 Hình 2.9 Tổng quan viết Fanpage Nội Thất Gia Phong 81 Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động tƣơng tác Fanpage Nội thất Gia Phong 83 Hình 2.11 Kênh youtube Nội thất Gia Phong 87 Hình 2.12 Banner chƣơng trình “ Tƣng bừng ƣu đãi – Mừng khai trƣơng” 91 Hình 2.13 Banner đăng chƣơng trình “Salon đẹp nhà sang – Sẵn sàng đón Tết” 92 Hình 2.14 Banner website chƣơng trình “Tƣng bừng ƣu đãi – Mừng khai trƣơng” 94 SVTH: Trần Thị Bích Nga GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khố luận tốt nghiệp Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total TKTT4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 11 7.3 7.3 10.0 34 22.7 22.7 32.7 62 41.3 41.3 74.0 39 26.0 26.0 100.0 150 100.0 100.0 TKTT5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 16 10.7 10.7 14.7 37 24.7 24.7 39.3 59 39.3 39.3 78.7 32 21.3 21.3 100.0 150 100.0 100.0 Yếu tố “Đánh giá hành động” Statistics HD1 HD2 Valid 150 150 N Missing 0 Mean 3.4067 3.3733 Std Error of 07632 08113 Mean Median 3.0000 3.0000 Mode 3.00 3.00 Std Deviation 93476 99358 Variance 874 987 Range 4.00 4.00 Minimum 1.00 1.00 Maximum 5.00 5.00 Sum 511.00 506.00 Frequency Table Valid Rất khơng đồng ý Trần Thị Bích Nga HD3 150 3.5933 HD4 150 3.1933 08306 07060 4.0000 4.00 1.01728 1.035 3.00 2.00 5.00 539.00 3.0000 3.00 86464 748 3.00 2.00 5.00 479.00 HD1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.3 1.3 1.3 153 GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khố luận tốt nghiệp Khơng đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total 20 64 43 21 150 Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Frequency 28 60 36 25 150 Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Frequency 25 45 46 34 150 Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Frequency 31 72 34 13 150 Yếu tố “Đánh giá chia sẻ” Statistics CS1 Valid 150 N Missing Mean 3.5600 Std Error of 06449 Mean Trần Thị Bích Nga 13.3 13.3 14.7 42.7 42.7 57.3 28.7 28.7 86.0 14.0 14.0 100.0 100.0 100.0 HD2 Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 18.7 18.7 19.3 40.0 40.0 59.3 24.0 24.0 83.3 16.7 16.7 100.0 100.0 100.0 HD3 Percent Valid Percent Cumulative Percent 16.7 16.7 16.7 30.0 30.0 46.7 30.7 30.7 77.3 22.7 22.7 100.0 100.0 100.0 HD4 Percent Valid Percent Cumulative Percent 20.7 20.7 20.7 48.0 48.0 68.7 22.7 22.7 91.3 8.7 8.7 100.0 100.0 100.0 CS2 150 3.6533 CS3 150 3.6733 06553 05945 154 GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoá luận tốt nghiệp Median Mode Std Deviation Variance Range Minimum Maximum Sum Frequency Table 4.0000 4.00 78987 624 4.00 1.00 5.00 534.00 4.0000 4.00 80257 644 4.00 1.00 5.00 548.00 Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Frequency 61 63 16 150 Rất không đồng ý Khơng đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hồn toàn đồng ý Total Frequency 11 44 77 17 150 Khơng đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hồn toàn đồng ý Total Frequency 45 82 14 150 4.0000 4.00 72812 530 3.00 2.00 5.00 551.00 CS1 Percent Valid Percent 7 6.0 6.0 40.7 40.7 42.0 42.0 10.7 10.7 100.0 100.0 CS2 Percent Valid Percent 7 7.3 7.3 29.3 29.3 51.3 51.3 11.3 11.3 100.0 100.0 CS3 Percent Valid Percent 6.0 6.0 30.0 30.0 54.7 54.7 9.3 9.3 100.0 100.0 Cumulative Percent 6.7 47.3 89.3 100.0 Cumulative Percent 8.0 37.3 88.7 100.0 Cumulative Percent 6.0 36.0 90.7 100.0 b) Biến phụ thuộc Biến “Đánh giá chung” Statistics DGC1 DGC2 Trần Thị Bích Nga DGC3 155 GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoá luận tốt nghiệp N Valid Missing Mean Std Error of Mean Median Mode Std Deviation Variance Range Minimum Maximum Sum Frequency Table 150 3.5667 150 3.1067 150 3.1467 04578 04837 05128 4.0000 4.00 56064 314 3.00 2.00 5.00 535.00 3.0000 3.00 59242 351 2.00 2.00 4.00 466.00 3.0000 3.00 62805 394 3.00 1.00 4.00 472.00 Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Frequency 58 87 150 Không đồng ý Trung lập Valid Đồng ý Total Frequency 19 96 35 150 DGC1 Percent Valid Percent 2.7 2.7 38.7 38.7 58.0 58.0 7 100.0 100.0 DGC2 Percent Valid Percent 12.7 12.7 64.0 64.0 23.3 23.3 100.0 100.0 Frequency 14 94 40 150 DGC3 Percent Valid Percent 1.3 1.3 9.3 9.3 62.7 62.7 26.7 26.7 100.0 100.0 Rất không đồng ý Không đồng ý Valid Trung lập Đồng ý Total Trần Thị Bích Nga Cumulative Percent 2.7 41.3 99.3 100.0 Cumulative Percent 12.7 76.7 100.0 Cumulative Percent 1.3 10.7 73.3 100.0 156 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào PHỤ LỤC Phụ lục 4: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo biến độc lập a) Biến độc lập CY Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 671 CY1 CY2 CY3 CY4 Scale Mean if Item Deleted 10.5533 10.4267 10.5533 10.6267 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 3.954 472 590 3.709 557 529 4.155 377 659 4.665 420 62 b) Biến độc lập TT Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 734 TT1 TT2 TT3 TT4 Scale Mean if Item Deleted 10.7267 10.6600 10.9067 10.7267 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected ItemCronbach's Alpha if if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 2.603 494 699 3.031 545 670 2.716 569 648 2.791 513 681 c) Biến độc lập TKTT Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 903 Trần Thị Bích Nga 157 Khố luận tốt nghiệp TKTT1 TKTT2 TKTT3 TKTT4 TKTT5 Scale Mean if Item Deleted 14.8867 15.0333 14.9333 14.9000 15.0733 GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Item-Total Statistics Scale Variance Corrected ItemCronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 13.094 657 902 12.140 767 879 12.438 773 878 12.775 725 888 11.572 865 856 d) Biến độc lập HD Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 804 Scale Mean if Item Deleted HD1 10.1600 HD2 10.1933 HD3 9.9733 HD4 10.3733 e) Biến độc lập CS Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 625 CS1 CS2 CS3 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemCronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 5.558 622 753 5.714 520 803 5.355 591 769 5.363 765 690 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemCronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 7.3267 1.577 444 511 7.2333 1.576 427 536 7.2133 1.726 431 531 Trần Thị Bích Nga 158 Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào PHỤ LỤC Phụ lục 5: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc Biến phụ thuộc DGC Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 778 DGC1 DGC2 DGC3 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 6.2533 1.211 549 768 6.7133 1.038 674 634 6.6733 1.013 628 687 Trần Thị Bích Nga 159 Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào PHỤ LỤC Phụ lục 6: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 749 Adequacy Approx Chi-Square 1208.020 Bartlett's Test of df 190 Sphericity Sig .000 Total Variance Explained => eigenvalues = 1.002 Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared nent Squared Loadings Loadings Total % of Cumula Total % of Cumula Total % of Cumula Variance tive % Variance tive % Variance tive % 4.458 22.289 22.289 4.458 22.289 22.289 3.637 18.185 18.185 3.233 16.165 38.454 3.233 16.165 38.454 2.756 13.782 31.967 1.886 9.430 47.884 1.886 9.430 47.884 2.329 11.647 43.614 1.714 8.570 56.455 1.714 8.570 56.455 1.928 9.640 53.254 1.254 6.268 62.723 1.254 6.268 62.723 1.829 9.145 62.399 1.002 5.008 67.732 1.002 5.008 67.732 1.066 5.332 67.732 815 4.075 71.807 752 3.761 75.568 674 3.370 78.938 10 660 3.298 82.236 11 608 3.040 85.276 12 529 2.643 87.919 13 481 2.404 90.323 14 418 2.088 92.411 15 351 1.757 94.168 16 329 1.647 95.815 17 274 1.370 97.186 18 233 1.166 98.351 19 203 1.014 99.365 20 127 635 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Trần Thị Bích Nga 160 Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Rotated Component Matrixa Component TKTT5 918 TKTT2 854 TKTT3 852 TKTT4 822 TKTT1 765 HD4 886 HD1 755 HD3 754 HD2 718 TT4 764 TT3 746 TT2 733 TT1 659 CY3 758 CY2 669 CY1 645 CY4 544 CS3 CS2 CS1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Trần Thị Bích Nga 784 725 636 161 GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoá luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục 7: Kết phân tích EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .682 126.845 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.081 69.350 69.350 2.081 69.350 69.350 551 18.373 87.723 368 12.277 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Compone nt DGC2 868 DGC3 842 DGC1 786 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Trần Thị Bích Nga 162 Khố luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào PHỤ LỤC Phụ lục 8: Kết phân tích tương quan hồi quy Correlations CY TT TKTT Pearson 296** 186* Correlation CY Sig (2-tailed) 000 022 N 150 150 150 Pearson 296** 170* Correlation TT Sig (2-tailed) 000 038 N 150 150 150 Pearson 186* 170* Correlation TKTT Sig (2-tailed) 022 038 N 150 150 150 Pearson 369** 229** 021 Correlation HD Sig (2-tailed) 000 005 800 N 150 150 150 Pearson 303** 165* 076 Correlation CS Sig (2-tailed) 000 044 352 N 150 150 150 Pearson 693** 478** 539** Correlation DGC Sig (2-tailed) 000 000 000 N 150 150 150 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of l Square Square the Estimate a 927 859 854 18904 a Predictors: (Constant), CS, TKTT, HD, TT, CY b Dependent Variable: DGC Trần Thị Bích Nga HD CS DGC 369** 303** 693** 000 150 000 150 000 150 229** 165* 478** 005 150 044 150 000 150 021 076 539** 800 150 352 150 000 150 169* 599** 150 039 150 000 150 169* 384** 039 150 150 000 150 599** 384** 000 150 000 150 150 DurbinWatson 2.325 163 GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoá luận tốt nghiệp Model Sum of Squares ANOVAa df Mean Square Regressio 31.314 6.263 n Residual 5.146 144 036 Total 36.460 149 a Dependent Variable: DGC b Predictors: (Constant), CS, TKTT, HD, TT, CY Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) -.536 146 CY 288 028 374 TT 171 031 184 TKTT 238 018 419 HD 252 022 386 CS 121 028 143 a Dependent Variable: DGC Trần Thị Bích Nga F 175.262 t -3.666 10.371 5.497 13.006 11.321 4.321 Sig .000b Sig .000 000 000 000 000 000 Collinearity Statistics Tolerance VIF 752 876 946 842 899 1.330 1.141 1.057 1.188 1.112 164 Khố luận tốt nghiệp Trần Thị Bích Nga GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào 165 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào PHỤ LỤC Phụ lục 9: Kết kiểm định khác biệt Kiểm định khác biệt giá trị trung bình DGC biến phụ thuộc với giá trị 3(gia tri trung lap) One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean DGC 150 3.2733 49467 04039 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper DGC 6.767 149 000 27333 1935 3531 Kiểm định khác biệt theo giới tính Test of Homogeneity of Variances DGC Levene df1 df2 Sig Statistic 171 148 680 ANOVA DGC Sum of df Mean Squares Square Between 057 057 Groups Within 36.403 148 246 Groups Total 36.460 149 Kiểm định khác biệt Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances DGC Levene df1 df2 Sig Statistic 2.519 146 060 Trần Thị Bích Nga F 233 Sig .630 166 GVHD: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Khoá luận tốt nghiệp ANOVA DGC Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 2.220 740 34.240 146 235 36.460 149 Kiểm định khác biệt theo Nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances DGC Levene df1 df2 Sig Statistic 503 145 733 ANOVA DGC Sum of df Mean Squares Square Between 3.173 793 Groups Within 33.287 145 230 Groups Total 36.460 149 Trần Thị Bích Nga F 3.156 F 3.456 Sig .027 Sig .010 167 ... Nội Thất Gia Phong - Công ty TNHH Thi? ??t Kế Thi Công Nội Thất Gia Phong - Thành phố Đà Nẵng có chi nhánh khu vực thành phố Đà Nẵng Với đề tài Hoàn thi? ??n hoạt động kênh truyền thơng Marketing Online. .. thất thông qua hoạt động kênh truyền thông Marketing Online công ty Nội Thất Gia Phong – Thành phố Đà Nẵng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thi? ??n hoạt động Marketing Online công ty Nội Thất Gia Phong. .. cứu đề tài: “HỒN THI? ??N KÊNH TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THI? ??T KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA PHONG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” đề tài thực tập cuối khóa Mục tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kênh truyền thông marketing online tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế và thi công nội thất Gia Phong – thành phố Đà Nẵng, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kênh truyền thông marketing online tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế và thi công nội thất Gia Phong – thành phố Đà Nẵng