0

TRIẾT HỌC MACLÊNIN CHƯƠNG 3

14 11 0
  • TRIẾT HỌC MACLÊNIN CHƯƠNG 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:30

Sự vận động phát triển của XH là do sự chi phối của quy luật khách quan, xét đến cùng là sự phát triển của lực lượng sản xuấtLịch sử nhân loại, xét trong tính chất toàn bộ của nó là quá trình thay thế tuần tự của các hình thái kinh tế xã hộiTrong những điều kiện cụ thể, có thể “ bỏ qua “ một hay một vài hình thái KT XHLà hòn đá tảng của khoa học xã hội, cơ sở phương pháp luận khoa học cách mạng cho sự phân tích lịch sửĐộng lực phát triển của lịch sử xã hội là do hoạt động thực tiễn của con người dưới sự tác động của các quy luật khách quanMuốn nhận thức cải tạo XH thì nhận thức tác động cả 3 yếu tố: lực lượng sx, cở sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Chương 3: Chủ nghĩa vật lịch sử I Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Biện chứng sở hạ tầng & kiến trúc hạ tầng a b Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng a Khái niệm sở hạ tầng - Là toàn quan hệ sản xuất xã hội vận động thực chúng hợp thành cấu kinh tế xã hội  Quan hệ sản xuất: quan hệ sở hữu  Cở sở hạ tầng: đề cập đến phương diện kinh tế Trong phạm trù triết học, sở vật chất kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm… tảng hoạt động sx, kinh doanh, sinh hoạt  túy vật chất hữu hình Ở Việt Nam nay: có loại hình sử   Sử nhà nước ( toàn dân ) Sử tập thể  Sử tư nhân Từ loại hình sử có t.phần kinh tế KT nhà nước Gồm DN nhà nước hình thức phi DN khác KT tập thể KT có vốn đầu tư nước ngồi KT tư nhân k Kết cấu sở hạ tầng Quan hệ sx tàn dư (do xã hội cũ để lại) Sở hữu tư nhân gắn với KT tư nhân Quan hệ sx thống trị (đại diện chế độ sở hữu hành) Sở hữu nhà nước gắn với KT nhà nước Quyết định Quan hệ sx mầm mống (đại diện cho xã hội tương lai) Sở hữu tập thể gắn với KT tập thể a Khái niệm kiến trúc thượng tầng - Là toàn quan điểm, tư tưởng xã hội với thiết chế xã hội tương ứng quan hệ nội thượng tầng hình thành sở hạ tầng Trong xã hội có giai cấp, kiến trúc thượng tầng mang tính giai cấp, thể qua vai trò đặc biệt quan trọng nhà nước Trung tâm kiến trúc thượng tầng Việt Nam hệ thống thiết chế trị - xã hội, bao gồm Đản Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trện tổ quốc đoàn thể nhân dân Những quan điểm: trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật … Những thiết chế xã hội tương ứng như: nhà nước, đảng phái, giáo hội, đoàn thể… Quan hệ sản xuất = Cơ sở hạ tầng Lực lượng sản xuất b Quan hệ biện chứng sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng k Quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Cơ sở hạ tầng ( KT ) định kiến Kiến trúc thượng tầng ( CT ) tác động trúc thượng tầng ngược trở lại sở hạ tầng Kinh tế tập thể KT có vốn đầu tư nước ngồi KT nhà nước KT tư nhân Sự phát triển hình thái KT – XH trình lịch sử - tự nhiên a Gía trị khoa học thái bền Kinh vữngtế & -ýXã nghĩa Phạm trù hình hội cách mạng Dùng để xã hội nấc thang lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất k Hình thái KT - XH Lực lượng sx Nền tảng sở vật chất, kĩ thuật XH Quan hệ sx Biểu hệ thống hoạt động KT thể hiên tính chất & trình độ sx Kiến trúc thượng tầng Tiến trình lịch sử - tự nhiên xã hội loài người b  Sự vận động & phát triển XH chi phối quy luật khách quan, xét đến phát triển lực lượng sản xuất  Lịch sử nhân loại, xét tính chất tồn q trình thay hình thái kinh tế - xã hội  Trong điều kiện cụ thể, “ bỏ qua “ hay vài hình thái KT XH C  Giá trị khoa học bền vững & ý nghĩa cách mạng Là đá tảng khoa học xã hội, sở phương pháp luận khoa học & cách mạng cho phân tích lịch sử  Động lực phát triển lịch sử xã hội hoạt động thực tiễn người tác động quy luật khách quan  Muốn nhận thức & cải tạo XH nhận thức & tác động yếu tố: lực lượng sx, cở sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng ... “ bỏ qua “ hay vài hình thái KT XH C  Giá trị khoa học bền vững & ý nghĩa cách mạng Là đá tảng khoa học xã hội, sở phương pháp luận khoa học & cách mạng cho phân tích lịch sử  Động lực phát... hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trện tổ quốc đoàn thể nhân dân Những quan điểm: trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật … Những thiết chế xã hội tương ứng như: nhà nước, đảng phái,... Quan hệ sản xuất: quan hệ sở hữu  Cở sở hạ tầng: đề cập đến phương diện kinh tế Trong phạm trù triết học, sở vật chất kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm… tảng hoạt động sx, kinh doanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: TRIẾT HỌC MACLÊNIN CHƯƠNG 3, TRIẾT HỌC MACLÊNIN CHƯƠNG 3