0

Đề cương ôn tập môn Vật Lí 10

5 7 0
  • Đề cương ôn tập môn Vật Lí 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:54

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP LÍ 10 Câu Trong hệ tọa độ (p,V), đường biểu diễn phụ thuộc áp suất theo thể tích lượng khí xác định nhiệt độ khơng đổi có dạng sau đây? A Một nhánh parabol hướng lên , có đỉnh gốc tọa độ B Một nhánh hypebol C Một đường thẳng qua gốc tọa độ D Một đường thẳng khơng qua gốc tọa độ Câu Chất khí xilanh động nhiệt có áp suất 0,8.105Pa nhiệt độ 500c Sau bị nén , thể tích khí giảm lần cịn áp suất tăng lên tới 7.105Pa Nhiệt độ khí cuối trình nén A 2920C ; B 2000C ; C.1500C ; D 3500C Câu Trong hệ tọa độ (p,T) đường biểu diễn sau đường đẳng tích ? A Đường hypebol ; B Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ C Đường thẳng kéo dài khơng qua gốc tọa độ D Đường thẳng cắt trục áp suất điểm p = p0 Câu Khi áp suất chất khí giảm nửa Nếu thể tích giữ không đổi nhiệt độ tuyệt đối : A Tăng gấp đôi B Gi ảm nửa C Tăng gấp D Không thay đổi Câu Một bóng có dung tích khơng đổi, V = 4l chứa khơng khí áp suất 1atm Dùng bơm để bơm khơng khí áp suất 1atm vào bóng Mỗi lần bơm 50cm3 khơng khí Sau 100 lần bơm, áp suất khơng khí bóng ? Cho nhiệt độ không đổi A.12,5atm B 1,25atm C 0,5atm D 2.435atm Câu Một khối khí biến đổi từ trạng thái có áp suất, thể tích, nhiệt độ tuyệt đối (p1, V1, T1) sang trạng thái ( p2, V2, T2) Quá trình sau khơng thể xảy ? A p2>p1 ; V2> V1; T2>T1 B p2< p1 ; V2< V1; T2p1 ; V2= V1; T2>T1 D p2T1 Câu Câu phát biểu sau khơng phù hợp với ngun lí I nhiệt động lực học ? A Năng lượng bảo toàn B Độ biến đổi nội vật tổng công nhiệt lượng mà vật nhận C Độ tăng nội vật tổng công vật thực nhiệt lượng vật tỏa D Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội vật biến thành công mà vật thực Câu Hiện tượng sau liên quan đến lực đẩy phân tử ? A Không thể ghép liền hai nửa viên phấn với C Không thể làm giảm thể tích khối chất lỏng B Cho hai giọt nước tiến sát lại nhau, hai giọt nước hợp thành giọt D Phải dùng lực bẻ gãy miếng gỗ Câu Người ta truyền cho khối khí nhiệt lượng Q, thấy khối khí thực cơng 50J nội khối khí giảm 10J.Giá trị Q A 60J B 40J C 30J D 20J Câu 10 Một lượng khí đựng xilanh có pittơng chuyển động Các thơng số trạng thái lượng khí : 2atm ; 15 lít : 20C Khi pittơng nén khí, áp suất khí lên đến 6atm ; thể tích giảm cịn 12 lít Nhiệt độ khí nén : A 1470C; B 2600C; C 3870C; D 2000C Câu 11 Đồ thị sau biểu diễn định luật Bơilơ – Mariốt lượng khí xác định hai nhiệt độ khác với T2 > T1? p Câu 12 Nếu đồng thời tăng nhiệt độ tuyệt đối lên lần giảm thể tích lần áp suất khối lượng khí xác định sẽ: A Tăng lên lần B không đổi C Tăng lần D Giảm lần Câu 13 Píttơng máy nén sau lần nén đưa 4l khí nhiệt độ 2730C áp suất 1atm vào bình chứa khí tích 3m3 pitt ông thực 1000 lần nén nhiệt độ khí bình giảm cịn 400C áp suất khí bình nhận giá trị sau đây: p V p T A 0,955atm B 1,56atm C O,64atm D 0,764atm T Câu 14 T1 Đại lượng sau thông số trạng thái lượng khí ? T2 A Thể tích; B Khối lượng; C Nhiệt độ; 0 T T V V T T T V D Áp suất D C B A 2 Câu15 Câu sau không Với lượng khí khơng đổi, áp suất chất khí lớn A Mật độ phân tử chất khí lớn B nhiệt độ khí cao C thể tích khí lớn D thể tích khí nhỏ Câu 16 Chọn phát biểu Một hệ khí nung nóng đẳng áp áp suất 3.105Pa Nhiệt lượng truyền cho khí 5000J nội hệ khí tăng thêm 2000J Thể tích hệ khí A tăng 10 lít B giảm 10 lit C tăng 20 lít D giảm 30 lít Câu 17 Tính chất sau phân tử A Chuyển động không ngừng B Giữa phân tử có khoảng cách C Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động D Chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao Câu 18 Một lượng khí tích khơng đổi Nếu nhiệt độ T làm tăng lên gấp ba áp suất chất khí A tăng gấp ba lần B giảm ba lần C giảm sáu lần D tăng gấp sáu lần Câu 19 Khí bình kín có nhiệt độ nung nóng khí lên thêm 3000C áp suất khí tăng thêm 1.5 lần? A 3000C B 1500C C 270C D 3730C Câu 20 Người ta thực cơng 75J để nén khí chứa xilanh, khí truyền mơi trường xung quanh nhiệt lượng 30J Độ biến thiên nội khí bao nhiêu? A -45J; B 60J; C 45J; D 100J Câu 21 Dùng bơm bơm bóng bị xẹp , lần bơm đẩy 50cm3 khơng khí áp suất 1atm vào bóng Sau 60 lần bơm, bóng có dung tích 2l, coi q trình bơm nhiệt độ khơng đổi, áp suất khí bóng sau bơm A 1,25atm; B 1,5atm; C 2atm; D 2,5atm Câu 22 Phát biểu sau phù hợp với định luật Gay Luy-xác? A Trong trình đẳng áp, thể tích lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối B Trong q trình đẳng áp, thể tích lượng khí xác định tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối C Trong q trình đẳng áp, thể tích chất khí xác định tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối D Trong q trình đẳng áp, thể tích lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối Câu 23 Đồ thị sau biểu diễn định luật Bôilơ – Mariôt: Câu 24 Phương trình sau phương trình trạng thái khí lí tưởng ? A = số; B = số; C = số; D = số; Câu 25 Một bóng có dung tích khơng đổi, V = 3l chứa khơng khí áp suất 1atm Dùng bơm để bơm khơng khí áp suất 1atm vào bóng Mỗi lần bơm 50cm3 khơng khí Sau 1000 lần bơm, áp suất khơng khí bóng ? Cho nhiệt độ khơng đổi A.12,5atm V V V V B 16,66atm C 0,5atm D 10,25atm 0c Câu 26 Chất khí xilanh động nhiệt có áp suất 0 0,8.10 Pa nhiệt độ 50 Sau T T T bị Anén , Tthể tích khí giảm lần cịn áp suất B D Nhiệt độ khí cuối C tăng lên tới 7.10 Pa trình nén A 2920C ; B 2000C ; C.1500C ; D 3500C Câu 27 Trong hệ tọa độ (p,V), đường biểu diễn phụ thuộc áp suất theo thể tích lượng khí xác định nhiệt độ khơng đổi có dạng sau đây? A Một nhánh parabol hướng lên , có đỉnh gốc tọa độ B Một đường thẳng qua gốc tọa độ C Một nhánh hypebol D Một đường thẳng không qua gốc tọa độ Câu 28 Chất khí xilanh động nhiệt có áp suất 0,8.105Pa nhiệt độ 500c Sau bị nén , thể tích khí giảm lần áp suất tăng lên tới 7.105Pa Nhiệt độ khí cuối q trình nén A 3500C; B 2000C ; C.1500C ; D 2920C Câu 29 Trong hệ tọa độ (p,T) đường biểu diễn sau đường đẳng tích ? A Đường hypebol ; B Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ C Đường thẳng kéo dài không qua gốc tọa độ D Đường thẳng cắt trục áp suất điểm p = p0 Câu 30 Khi áp suất chất khí giảm nửa Nếu thể tích giữ không đổi nhiệt độ tuyệt đối : A Tăng gấp đôi B Tăng gấp C Gi ảm nửa D Không thay đổi Câu 31 Một bóng có dung tích khơng đổi, V = 4l chứa khơng khí áp suất 1atm Dùng bơm để bơm khơng khí áp suất 1atm vào bóng Mỗi lần bơm 50cm3 khơng khí Sau 100 lần bơm, áp suất khơng khí bóng ? Cho nhiệt độ không đổi A.1,25atm B 12,5atm C 0,5atm D 2.435atm Câu 32 Một khối khí biến đổi từ trạng thái có áp suất, thể tích, nhiệt độ tuyệt đối (p1, V1, T1) sang trạng thái ( p2, V2, T2) Q trình sau khơng thể xảy ? A p2>p1 ; V2> V1; T2>T1 B p2T1 C p2>p1 ; V2= V1; T2>T1 D p2< p1 ; V2< V1; T2 T1? p Câu 39 Nếu đồng thời tăng nhiệt độ tuyệt đối lên lần giảm thể tích lần áp suất khối lượng khí xác định sẽ: A Tăng lần B không đổi C Tăng lên lần D Giảm lần Câu 40 Píttơng máy nén sau lần nén đưa 4l khí nhiệt độ 2730C áp suất 1atm p nén nhiệt độ khí bình T 3m3 pitt ơng V thực 1000 lần p tích vào bình chứa khí giảm cịn 400C áp suất 1của T khí bình nhận giá trị sau đây: T1 A.T20,955atm C O,64atm D 1,56atm B 0,764atm.0 0 T T V V T T T V D C B A Câu 41 Đại lượng sau thông số trạng thái lượng khí ? A Thể tích; B Khối lượng; C Nhiệt độ; D Áp suất Câu42 Câu sau khơng Với lượng khí khơng đổi, áp suất chất khí lớn A Mật độ phân tử chất khí lớn B nhiệt độ khí cao C thể tích khí lớn D thể tích khí nhỏ Câu 43 Chọn phát biểu Một hệ khí nung nóng đẳng áp áp suất 3.105Pa Nhiệt lượng truyền cho khí 5000J nội hệ khí tăng thêm 2000J Thể tích hệ khí A tăng 20 lít B giảm 10 lit C tăng 10 lít D giảm 30 lít Câu 44 Tính chất sau phân tử A Chuyển động không ngừng B Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động C Giữa phân tử có khoảng cách D Chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao ... biểu sau không phù hợp với nguyên lí I nhiệt động lực học ? A Năng lượng bảo toàn B Độ tăng nội vật tổng công vật thực nhiệt lượng vật tỏa C Độ biến đổi nội vật tổng công nhiệt lượng mà vật nhận... suất 3 .105 Pa Nhiệt lượng truyền cho khí 5000J nội hệ khí tăng thêm 2000J Thể tích hệ khí A tăng 10 lít B giảm 10 lit C tăng 20 lít D giảm 30 lít Câu 17 Tính chất sau phân tử A Chuyển động không... suất 3 .105 Pa Nhiệt lượng truyền cho khí 5000J nội hệ khí tăng thêm 2000J Thể tích hệ khí A tăng 20 lít B giảm 10 lit C tăng 10 lít D giảm 30 lít Câu 44 Tính chất sau phân tử A Chuyển động không
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn Vật Lí 10, Đề cương ôn tập môn Vật Lí 10