0

Đề cương ôn tập môn Địa Lí 10 học kì 2

7 6 0
  • Đề cương ôn tập môn Địa Lí 10 học kì 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:39

LUYỆN TẬP Câu 1: Ở nhiều quốc gia giới, ngành dịch vụ thường chia thành nhóm ? A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu 2: Ý sau thể giao thông vận tải ngành kinh tế độc đáo vừa mang tính sản xuất vật chất, vừa mang tính dịch vụ? A vai trị ngành giao thông vận tải B đặc điểm ngành giao thông vận tải C điều kiện để phát triển giao thông vận tải D trình độ phát triển giao thơng vận tải Câu 3: Những khu vực nằm gần tuyến vận tải lớn, đầu mối giao thông thường nơi tập trung A vùng nông nghiệp chủ chốt B danh lam, di tích lịch sử C khu vực nhiều khoáng sản D ngành sản xuất, dân cư Câu 4: Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ A hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ B Sức mua, nhu cầu dịch vụ C phân bố mạng lưới ngành dịch vụ D nhịp độ phát triển cấu ngành dịch vụ Câu 5: Đường sắt đường biển có ưu điểm giống A tính động cao B tốc độ nhanh C an toàn D chở hàng nặng, cồng kềnh Câu 6: Ưu điểm ngành giao thông vận tải đường ô tô A tiện lợi, động, thích nghi cao với điều kiện địa hình B vận chuyển hàng nặng , ổn định, giá rẻ C vận chuyển hàng hóa nặng, cồng kềnh D tốc độ vận chuyển nhanh mà không phượng tiện sánh kịp Câu 7: Những ngành sau không thuộc ngành dịch vụ? A Ngành thông tin liên lạc B Ngành bảo hiểm C Ngành du lịch D Ngành xây dựng Câu 8: Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc hình thành điểm dịch vụ du lịch A trình độ phát triển kinh tế đất nước B mức sống thu nhập thực tế người dân C phân bố điểm du lịch D phân bố tài nguyên du lịch Câu 9: Chất lượng sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải đo A tốc độ chuyên chở, tiện nghi, an toàn cho người hàng hóa B tốc độ vận chuyển nhanh thời gian vận chuyển ngắn C khối lượng luân chuyển nhiều tốc độ vận chuyển nhanh D thời gian vận chuyển khối lượng luân chuyển nhiều Câu 10: Loại động vật sau dùng làm phương tiện dùng để vận chuyển vùng hoang mạc? A Bồ câu B Tuần lộc C Lạc đà D Ngựa Câu 11: Ngành dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng? A Hoạt động đồn thể B Hành cơng C Hoạt động bán bn, bán lẻ D Thông tin liên lạc Câu 12: Các hoạt động bán buôn bán lẻ, du lịch, dịch vụ cá nhân y tế, giáo dục , thể dục thể thao thuộc nhóm ngành A dịch vụ cá nhân B dịch vụ kinh doanh C dịch vụ tiêu dùng D dịch vụ công Câu 13: Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu ngành dịch vụ A quy mô, cấu dân số B mức sống thu nhập thực tế C phân bố dân cư mạng lưới quần cư D truyền thống văn hóa, phong tục tập quán Câu 14: Ưu điểm lớn ngành hàng khơng A gây vấn đề môi trường B vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn C tốc độ vận chuyển nhanh D an toàn tiện nghi Câu 15: Nhược điểm lớn ngành đường ôtô A chí phí xây dựng cầu đường q lớn B tình trạng tắc nghẽn giao thông vào cao điểm C gây vấn đề nghiêm trọng môi trường D độ an toàn chưa cao thường xuyên xảy tai nạn Câu 16: Nhân tố sau có vai trò định ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải? A Kinh tế - xã hội B Điều kiện tự nhiên C Vị trí địa lý D Tài nguyên thiên nhiên Câu 17: Hậu nghiêm trọng việc bùng nổ sử dụng phương tiện ôtô A ô nhiễm môi trường B tai nạn giao thông C ách tắc giao thông D cạn kiệt dầu mỏ Câu 18: Ưu điểm khơng phải loại hình giao thơng vận tải đường biển? A vận chuyển dầu thô sản phẩm từ dầu mỏ B khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn C đảm nhận vận chuyển quốc tế D vận tốc nhanh không phương tiện sánh kịp Câu 19: Nhân tố sau quy định có mặt loại hình giao thơng vận tải? A tài nguyên thiên nhiên B điều kiện tự nhiên C phân bố dân cư D phát triển công nghiệp Câu 20: Vai trị sau khơng với ngành dịch vụ? A Thúc đẩy ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh B Trực tiếp sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất C Cho phép khai thác tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên D Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động Câu 21: Dịch vụ ngành? A Phục vụ nâng cao chất lượng sống người B Góp phần giải việc làm C Trực tiếp sản xuất cải vật chất D Làm tăng giá trị hàng hóa nhiều lần Câu 22: Ưu điểm ngành giao thông vận tải đường sắt A tiện lợi, động, thích nghi cao với điều kiện địa hình B vận chuyển hàng nặng, ổn định, giá rẻ C vận tốc nhanh, đảm nhận vận chuyển quốc tế D tốc độ vận chuyển nhanh mà không phượng tiện sánh kịp Câu 23: Sự phân bố ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với A trung tâm công nghiệp B ngành kinh tế mũi nhọn C Sự phân bố dân cư D vùng kinh tế trọng điểm Câu 24: Ý sau không vai trị ngành giao thơng vận tải? A phục vụ nhu cầu lại sinh hoạt người dân thuận tiện B cung ứng vật tư kỹ thuật, nguyên liệu cho sở sản xuất C đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phân bố lại dân cư lao động D sản xuất khối lượng cải vật chất lớn cho xã hội Câu 26: Yếu tố tự nhiên sau ảnh hưởng đến hoạt động ngành giao thơng vận tải? A khí hậu B địa hình C sơng ngịi D sinh vật Câu 27: Ngun nhân sau chủ yếu nước phát triển lao động ngành dịch vụ cao? A Năng suất lao động nông , công nghiệp cao B Ngành dịch vụ có trình độ cao C Ngành dịch vụ cấu đa dạng D Trình độ phát triển kinh tế đất nước Câu 28: Giao thông vận tải có vai trị quan trọng vì: A phục vụ nhu cầu lại người quốc gia B gắn hoạt động nước với quốc gia khu vực C tạo mối quan hệ kinh tế - xã hội nước giới D tạo điều kiện hình thành vùng sản xuất chun mơn hóa Câu 29: Đặc điểm sau không với ngành giao thông vận tải? A Sản phẩm chuyên chở người hàng hóa B Chất lượng sản phẩm đo tốc độ chuyên chở C Khối lượng vận chuyển đo đơn vị: tấn.km D Cự li vận chuyển trung bình tính km Câu 30: Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc nhóm ngành A dịch vụ công B dịch vụ tiêu dùng C dịch vụ kinh doanh D dịch vụ cá nhân Câu 31: Nhân tố kinh tế - xã hội sau khơng có ý nghĩa định đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải? A Sự phân bố dân cư loại hình quần cư B Đặc điểm địa hình, khí hậu thời tiết C Việc phát triển công nghiệp địa phương D Sự phát triển, phân bố ngành kinh tế quốc dân ……………………………….Hết………………………………… KỸ NĂNG Câu 1: Cho biểu đồ: Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Giá trị xuất khẩu, nhập hàng hóa nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 B Kim ngạch xuất nhập hàng hóa nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 C Cán cân giá trị xuất nhập hàng hóa nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 D Tốc độ tăng trưởng xuất nhập hàng hóa nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 2: Cho biểu đồ: Biểu đồ thể nội dung sau đây? KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN A Tốc độ tăng cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua năm B Quy mô cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua năm C Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua năm D Chuyển dịch cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua năm Câu Cho biểu đồ tổng sản phẩm nước số quốc gia, giai đoạn 2010 – 2015: Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Cơ cấu tổng sản phẩm nước số quốc gia B Giá trị tổng sản phẩm nước số quốc gia C Quy mô cấu tổng sản phẩm nước số quốc gia D Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước số quốc gia Câu 4: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016 (Đơn vị: Tỷ USD) Quốc gia Ma-lai-xi-a Cam-pu-chia Việt Nam Thái Lan Xuất 200,7 12,3 189,1 288,4 Nhập 180,8 13,1 191,7 220,5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, nhận xét sau không so sánh tổng giá trị xuất nhập số quốc gia, năm 2016? A Việt Nam thấp Thái Lan B Việt Nam cao Ma-lai-xi-a C Cam-pu-chia thấp Việt Nam D Thái Lan cao Ma-lai-xi-a Câu 5: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016 (Đơn vị: Tỷ USD) Quốc gia Ma-lai-xi-a Cam-pu-chia Việt Nam Thái Lan Xuất 200,7 12,3 189,1 288,4 Nhập 180,8 13,1 191,7 220,5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, nhận xét sau cán cân xuất, nhập số quốc gia năm 2016? A Việt Nam, Cam-pu-chia xuất siêu B Ma-lai-xi-a, Thái Lan nhập siêu C Cam-pu-chia nhập siêu nhiều Việt Nam D Thái Lan xuất siêu nhiều Ma-lai-xi-a ... hàng hóa nước ta, giai đoạn 2 010 - 20 15 B Kim ngạch xuất nhập hàng hóa nước ta, giai đoạn 2 010 - 20 15 C Cán cân giá trị xuất nhập hàng hóa nước ta, giai đoạn 2 010 - 20 15 D Tốc độ tăng trưởng xuất... NĂM 20 16 (Đơn vị: Tỷ USD) Quốc gia Ma-lai-xi-a Cam-pu-chia Việt Nam Thái Lan Xuất 20 0,7 12, 3 189,1 28 8,4 Nhập 180,8 13,1 191,7 22 0,5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 20 17, NXB Thống kê, 20 18)... NĂM 20 16 (Đơn vị: Tỷ USD) Quốc gia Ma-lai-xi-a Cam-pu-chia Việt Nam Thái Lan Xuất 20 0,7 12, 3 189,1 28 8,4 Nhập 180,8 13,1 191,7 22 0,5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 20 17, NXB Thống kê, 20 18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn Địa Lí 10 học kì 2, Đề cương ôn tập môn Địa Lí 10 học kì 2