0

Tuyên truyền về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh bắc ninh hiện nay

105 21 1
  • Tuyên truyền về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh bắc ninh hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:06

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ THU TRANG TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY Ngành : Chính trị học Chuyên ngành : Công tác tƣ tƣởng Mã số : 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Phạm Huy Kỳ HÀ NỘI - 2017 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hoàn thành hướng dẫn PGS,TS Phạm Huy Kỳ Các số liệu, thông tin luận văn khoa học đáng tin cậy Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khoa học TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thu Trang DANH MỤC VIẾT TẮT CSSKSS : Chăm sóc sức khỏe sinh sản DS : Dân số DS GĐ TE : Dân số, gia đình trẻ em KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình TTGD : Tun truyền giáo dục MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH 1.1 Dân số kế hoạch hóa gia đình 1.2 Tuyên truyền công tác tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình 14 1.3 Sự cần thiết phải tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 24 Chƣơng 2: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY 33 2.1 Những yếu tố tác động đến hoạt động tuyên truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Ninh 33 2.2 Thực trạng tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Ninh: Ưu điểm, hạn chế nguyên nhân 44 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG TUYÊN TRUYỀN DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY .71 3.1 Phương hướng tăng cường tuyên truyền DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Ninh 71 3.2 Giải pháp tăng cường tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Ninh 76 KẾT LUẬN .85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 91 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vấn đề dân số mối quan tâm nhiều quốc gia giới, thực tế trở thành “vấn đề toàn cầu” Các quốc gia ngày có thống nhận thức, chương trình, phương pháp giải vấn đề dân số Để nhắc nhở cảnh báo người cộng đồng giới suy nghĩ hành động nhằm giảm bớt gia tăng dân số, mức đáng lo ngại: năm tăng trung bình từ 80-90 triệu người, ngày 11 tháng hàng năm Liên hiệp quốc chọn làm Ngày dân số giới So với giới, gia tăng dân số Việt Nam vấn đề đáng báo động, tính từ năm 1975 đến năm 1990, dân số nước ta tăng thêm khoảng 18,6 triệu người, Châu Âu tăng thêm 20 triệu người Kết Tổng điều tra dân số nhà ngày 01/04/1999: dân số Việt Nam 76.327.919 người, xếp thứ Đông Nam Á thứ 14 tổng số 200 quốc gia vùng lãnh thổ giới Có thể nói rằng, nhiều phương diện, gia tăng dân số nhanh năm trước với tốc độ 2%/năm có ảnh hưởng tiêu cực đến trình phát triển kinh tế - xã hội Nhận thức tầm quan trọng vấn đề dân số, từ đầu thập niên 60 đến nay, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc hoạch định thực thi sách dân số quốc gia Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII tháng 01/1993 khẳng định: “Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình phận quan trọng chiến lược phát triển đất nước, vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu nước ta, yếu tố để nâng cao chất lượng sống người, gia đình tồn xã hội” Vì vậy, việc thực sách dân số kế hoạch hóa gia đình vấn đề quan trọng xúc nước ta Tuy nhiên q trình lâu dài, khó khăn phức tạp đòi hỏi tham gia nhiều ngành khoa học toàn xã hội Trong điều kiện đất đai hạn hẹp, kinh tế phát triển dân số đông tốc độ tăng dân số cao nguyên nhân làm trầm trọng căng thẳng thêm tình trạng đói nghèo, gây hàng loạt khó khăn phân cơng lao động chuyển dịch cấu kinh tế Đó nguồn gốc căng thẳng xã hội, gia đình tính gay gắt vấn đề thất nghiệp, giáo dục, môi trường, y tế, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ, văn hóa, thể lực giống nịi Chính vậy, từ trước thời kỳ đổi vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình với nội dung quan trọng giảm mức tăng dân số mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước ta Đến thời kỳ đổi mới, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình đặc biệt nhấn mạnh triển khai sâu rộng Một thành công quan trọng chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình thời gian qua nước ta tường bước kiểm soát mức sinh điều chỉnh quy mô dân số Các báo khác chất lượng sống, sức khỏe, học vấn … cho thấy bước tiến lớn Những thành công việc thực chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình thập niên 1990 nước ta cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao Đến nay, chương trình dân số Việt Nam bước sang giai đoạn Nếu trước chương trình dân số tập trung chủ yếu vào điều chỉnh quy mơ dân số thơng qua kế hoạch hóa gia đình mục tiêu nhằm vào ba thành tố dân số quy mô, cấu phân bổ dân cư, gắn dân số ổn định với phát triển bền vững Dân số phát triển phải lồng ghép vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải xã hội hóa, trở thành nhiệm vụ tồn xã hội Cũng vậy, công tác truyền thông cần phải triển khai cách mạnh mẽ, sâu rộng toàn xã hội, tới người dân việc tự giác thực chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình Để làm tốt nhiệm vụ to lớn cần phải có nghiên cứu đánh giá công tác tuyên truyền đân số - kế hoạch hóa gia đình địa phương Bắc Ninh tỉnh Đồng Sông Hồng năm qua đạt nhiều thành tựu công tác dân số kế hoạch hóa gia đình góp phần vào phát triển văn hóa – xã hội tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nước Là người tỉnh Bắc Ninh, có nhiều năm làm công tác lĩnh vực truyền thông sức khỏe dân số kế hoạch hóa gia đình, mong muốn có nghiên cứu đóng góp vào phát triển quê hương lựa chọn cho đề tài: “Tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Ninh nay” làm đề tài luận văn thạc sỹ khoa học ngành Chính trị học – Cơng tác tư tưởng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đảng Nhà nước ta sớm nhận thức tầm quan trọng công tác DS-KHHGD nghiệp phát triển đất nước Ngày 14/01/1993 hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII xác định rõ: “Sự gia tăng dân số nhanh nguyên nhân quan trọng cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, gây khó khăn việc cải thiện sống cộng đồng”, công tác dân số cầu nối cần thiết chuyển đổi kinh tế xã hội chuyển đổi hành vi sinh sản Vì nhiệm vụ công tác DS-KHHGD thời gian tới cần phải có chuyển biến chất lượng để góp phần điều tiết tăng trưởng dân số hợp lý với phát triển kinh tế xã hội đất nước Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá vấn đề DS-KHHGD suốt thời gian qua Ấn phẩm “Điều tra biến động dân số kế hoạch hoá gia đình 1/4/2011: Các kết chủ yếu” Tổng Cục Thống kê tiến hành năm 2011 Cuốn sách Giới thiệu vấn đề kỹ thuật điều tra dân số nhà dàn chọn mẫu, xác định cỡ mẫu phân bổ mẫu, tính tốn sai số mẫu Trình bày kết điều tra phân tích quy mơ cấu dân số, tình trạng nhân, kế hoạch hố gia đình sức khoẻ sinh sản, mức sinh, mức chết, di cư đặc trưng di cư Cung cấp biểu số liệu tổng hợp từ sở liệu vi mô Tổng điều tra dân số nhà điều tra biến động dân số kế hoạch hoá gia đình Ấn phẩm “Cơng tác Dân số - Kế hoạch hố gia đình Việt Nam: 50 năm xây dựng phát triển” Tổng Cục Dân sơ-Kế hoạch hóa gia đình biên soạn năm 2011 Cuốn sách chặng đường 50 năm công tác Dân số - KHHGĐ Việt Nam chặng đường đầy cam go, thử thách nỗ lực phi thường, với giai đoạn lịch sử đáng ghi nhớ: 1961-1975; 19761990; 1991-2000 từ 2001 đến Nghiên cứu tác giả Trương Xuân Trường “Truyền thông dân số với người nông dân vùng châu thổ sông Hồng thời kỳ đổi ” Nội dung nghiên cứu: Tổng quan sở lí luận thực tiễn truyền thơng dân số, trạng hoạt động kênh truyền thông Phương thức tiếp cận truyền thông dân số phản hồi truyền thông dân số vùng châu thổ sông Hồng Nghiên cứu Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc năm 2010 : “Tận dụng hội dân số "vàng" Việt Nam : Cơ hội, thách thức gợi ý sách ” Nghiên cứu kinh nghiệm số nước Đông Á Đông Nam Á việc lồng ghép yếu tố dân số vào sách tăng trưởng kinh tế Những đặc điểm cấu tuổi dân số giai đoạn hội dân số "vàng" Việt Nam Những thuận lợi, thách thức đề xuất sách lồng ghép yếu tố dân số Việt Nam thời gian tới Gần luận văn có đề tài: “Thực sách dân số Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2010” tác giả Nguyễn Văn Bạn chuyên ngành thạc sĩ Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam- Học viện Báo chí Tuyên truyền thực năm 2013 Luận văn trình bày có hệ thống sách dân số Đảng từ năm 2001 đến năm 2010; Trình bày trình Đảng đạo thực sách dân số rút số kinh nghiệm Đề tài : “Tác động chuyên đề dân số (Báo Gia đình Xã hội) đến công tác dân số miền núi (Khảo sát công chúng tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An, Sóc Trăng)” tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh chuyên ngành thạc sĩ báo chí- Học viện Báo chí Tuyên truyền thực năm 2013 Luận văn đánh giá hiệu tác động báo chí (thơng qua chuyên đề Dân số dành cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Báo GĐ&XH; khảo sát công chúng tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An, Sóc Trăng) tới nhận thức thái độ, hành vi nhóm đối tượng cấp số Chuyên đề; tác động Chuyên đề công tác dân số miền núi Trên sở đề xuất, khuyến nghị giải pháp nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiệu tác động báo chí tới cơng tác dân số thời gian tới Do DS KHHGĐ vấn đề nên nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến vấn đề khía cạnh khác Một số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu khác là: - Dân số phát triển (Tài liệu nghiên cứu khuôn khổ dự án VIE/97/P17 phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Quỹ Dân số Liên hợp quốc, xuất 1999, tái lần năm 2002) - Tuyên truyền vận động dân số phát triển (Tài liệu nghiên cứu sử dụng khóa đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán làm công tác truyền thông đại chúng nằm khuôn khổ dự án VIE/97/P19 quỹ Dân số Liên hợp quốc Phân viện Báo chí Tuyên truyền thực năm 2000) 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X (2007), Chị thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 tiếp tục đổi nâng cao chât lượng, hiệu cơng tác tun truyền miện tình hình mới, Hà Nội Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X (2008), Thơng báo số 223TB/TW ngày 03/03/2009 cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động loại hình tuyên truyền, Hà Nội Ban nghiệp vụ hội nhà báo Việt Nam (1995), Báo chí với dân số phát triển, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1994), Đại cương xã hội học, xã hội học giáo dục ứng dụng vào giáo dục dân số : Giáo trình chuyên đề cao học TL-GDDS Giáo trình đào tạo thạc sĩ, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội I, Hà Nội Hoàng Quốc Bảo (2006), Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chính Minh, NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội Hoàng Quốc Bảo (2009), Cơng tác tun truyền-cổ động, Học viện Báo chí Tuyên truyền, NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội Nguyễn Đức Bình (1996), Đổi Nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác tư tưởng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trần Thị Trung Chiến, Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Thị Thơm(2001), Dân số-sức khoẻ sinh sản KHHGĐ Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2003), Giáo trình Dân số phát triểnTrung Tâm Dân số, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 10 Dự án VIE/97/P15-UNFP (2001), Tài liệu hướng dẫn phương pháp lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hoá giáo dục, NXB Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hà Nội 87 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Trần Đáng (1994), Dân số hạnh phúc gia đình, Nxb Hà nội, Hà Nội 13 Nguyễn Trọng Điều (1994), Dân số tài nguyên thiên nhiên, NXB Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Hà Nội 14 Lê Xuân Đình (1996), Giáo trình dân số - kế hoạch hố gia đình, NXB Qn đội nhân dân, Hà Nội 15 Bùi Thế Đức (2011), Tăng cường đổi công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, đáp ứng u cầu tình hình mới, số 1, Tạp chí Tuyên giáo 16 Tống Văn Đường( 2002), Giáo trình dân số phát triển : Dùng cho sinh viên trường đại học cao đẳng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 17 Lương Khắc Hiếu (chủ biên) (2008), Nguyên lý cơng tác tư tưởng, tập I, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Lương Khắc Hiếu (chủ biên) (2008), Ngun lý cơng tác tư tưởng, tập II, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Lương Khắc Hiếu (1996), Về tiêu chuẩn đánh giá hiệu tuyên truyền trị, Tạp chí Tư tưởng văn hóa, số 8, Hà Nội 20 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Truyền thơng DSSKSS phát triển, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Nguyễn Kim Hồng (2000), Dân số học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội 22 Trần Bảo Khánh (2002), Sản xuất chương trình truyền hình, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội 23 Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (1999), Kỷ yếu báo chí với vấn đề truyền thông DS/KHHGĐ, Hà Nội 88 24 Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí Tuyên truyền (2005), Dân sốsức khỏe sinh sản phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Phạm Huy Kỳ (2009), Các loại hình tuyên truyền tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, hiệu hoạt động loại hình tuyên truyền, Tạp chí lý luận trị truyền thông, số 6/2009 26 V.I.Lênin (1993), Về công tác tuyên truyền cổ động, NXB Sự thật, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Lê (1994), Kinh tế học giáo dục dân số : Giáo trình đào tạo thạc sĩ, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 28 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.5 29 Lê Hữu Nghĩa (2000), Dân số phát triển số vấn đề bản, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Hoàng Đức Nhuận, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Minh Phương (1997), Tài liệu hướng dẫn giảng dạy giáo dục dân số : Dùng cho giáo viên trường trung học, NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội 31 Nguyễn Hồng Ngọc (2005), Gia tăng dân số trở lại-nguyên nhân giải pháp, Tạp chí Cộng sản, Hà Nội 32 Thi Ngọc (2002), Những quy định nhà nước công tác dân số, kế hoạch hố gia đình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, NXB Lao động, Hà Nội 33 Hoàng Đức Nhuận (1997), Một số vấn đề giáo dục dân số : Tài liệu dùng cho huấn luyện viên khoa huấn luyện GDDS, NXB Giáo dục, Hà Nội 34 Hoàng Phê (2004), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội 35 Đào Duy Quát, Phạm Văn Linh (chủ biên) (2008), Nghiệp vụ công tác tuyên giáo sở, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA (1995), Sổ tay dùng cho cán 89 cơng đồn DS/KHHGĐ, Nxb Lao động, Hà Nội 37 Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (2005),Cơ sở lý luận dân số - phát triển lồng ghép dân số vào kế hoạch hoá phát triển, NXB Thế giới, Hà Nội 38 Tơ Huy Rứa , Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Chí Dũng (2005), Giáo trình dân số phát triển, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Phạm Bích San (1996), Dân số Đồng Bắc bộ: nghiên cứu từ góc độ xã hội học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 40 Nguyễn Đình Tấn (2000), Một số nghiên cứu xã hội học dân số (1991-2000), Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) (1999), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Văn hóa – Thông tin 42 Tạ Ngọc Tấn (2001), Truyền thông đại chúng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (số 19) 43 Nguyễn Minh Thắng (1998), Phương pháp xã hội học nghiên cứu dân số, NXB Thống kê, Hà Nội 44 Đỗ Thịnh (1995), Pháp luật dân số Việt Nam: Giới thiệu bình luận, Tạp chí thơng tin khoa học xã hội, Hà Nội 45 Đặng Thu (1996), Dân số phát triển xã điển hình 50 năm qua, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 46 Tổng cục Thống kê (2016), Kết chủ yếu điều tra biến động dân số kế hoạch hố gia đình thời điểm 1/4/2015, NXB Thống kê, Hà Nội 47 Trung tâm Đào tạo Phát Truyền hình Việt Nam (VTC), Sổ tay nghiệp vụ Báo chí Phát Truyền hình đề tài DS/KHHGĐ, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội 48 Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh (2004), Hỏi đáp nội dung 90 chủ yếu Pháp lệnh Dân số, NXB Thanh niên, Hà Nội 49 Ủy ban DS GĐ TE (2002), Pháp lệnh dân số Việt Nam, Tài liệu dành cho chương trình đào tạo truyền thơng dân số sức khỏe sinh sản 50 Viện Dân số vấn đề xã hội (2016),Chính sách điều tiết mối quan hệ dân số phát triển: Kinh nghiệm quốc tế giải pháp cho Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 51 Nguyễn Như Ý (2007), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 52 Website Bộ Y tế http://www.moh.gov.vn 53 Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh http://www.bacninh.gov.vn 54 Website Học viện Báo chí Tuyên truyền http://www.ajc.edu.vn 55 Website Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình http:// www.gopfp.gov.vn/ 91 PHỤ LỤC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TUYÊN TRUYỀN Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA Tôi học viên khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí Tun truyền Hiện tơi nghiên cứu đề tài : “Tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình địa bàn tỉnh Bắc Ninh nay” làm luận văn tốt nghiệp cao học Rất mong ông (bà) dành chút thời gian tham gia trả lời câu hỏi Mọi thông tin liên quan đến câu trả lời ông (bà) giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu Sự hợp tác ơng (bà) đóng góp quan trọng vào thành cơng nghiên cứu tơi Mỗi câu hỏi có kèm theo phương án trả lời khác nhau, phương án ông bà cho phù hợp với suy nghĩ xin ơng bà đánh dấu X vào ô bên cạnh Xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Xin ông bà cho biết đơi điều thân - Giới tính: Nam -  Nữ  Tuổi: Dưới 30 tuổi  Từ 40 đến 60 tuổi  Từ 30 đến 39 tuổi  Trên 60 tuổi - Nghề nghiệp: Cán bộ, công chức  Nông dân  Công nhân  Cán hưu trí   92 Lực lượng vũ trang  Sinh viên  Kinh doanh, buôn bán  Nghề nghiệp khác  - Trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ Tiểu học  Cao đẳng  Trung học sở  Đại học  Trung học phổ thông  Sau đại học  Trung cấp  Câu 2: Ông (bà) có quan tâm đến vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình khơng? Có  Khơng  Câu 3: Ơng (bà) đánh giá mức độ quan trọng vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình? Rất quan trọng  Bình thường  Quan trọng  Khơng quan trọng  Câu 4: Xin ông (bà) cho biết ý kiến chủ trương, sách DSKHHGĐ nay? Tán thành  Khơng tán thành  Khó trả lời  Câu 5: Ông/bà tiếp thu nội dung tun truyền dân số-kế hốch hóa gia đình qua hình thức nào?Đánh giá ơng/bà hình thức đó? Hình thức Đánh giá hiệu Tốt Hoạt động tuyên truyền miệng Tuyên truyền đài truyền hình, đài phát Tuyên truyền cổ động trực quan ( panô, áp phích, hiệu) Họp đảng bộ, chi bộ, họp thơn, xóm, khu dân cư Hoạt động khác (văn hóa, văn nghệ, tờ rơi…) Bình thường Cịn hạn chế 93 Câu 6: Ơng/bà vui lịng cho biết nhận thức vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình? Hiểu rõ  Có hiểu cịn số vấn đề chưa rõ  Khơng hiểu  Câu 7:Ơng/ bà có nhận xét nội dung tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình địa phương ơng/bà nay? Đầy đủ, dễ hiểu  Khó hiểu  Câu 8: Theo ông/bà công tác tuyên truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình có cần thiết khơng? Có  Không  Câu 9: Xin ông/bà cho biết mức độ tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình địa phương ông/bà? Thường xuyên  Không thường xuyên  Câu 10: Ở địa phương ông/bà lực lượng thường xuyên tham gia tuyên truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình? Ban dân số-kế hoạch hóa gia đình  Hội phụ nữ  Hội nơng dân  Đồn niên  Câu 11:Ông/bà đánh lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương nơi ông/bà sinh sống với công tác tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình? 94 Tốt  Bình thường  Kém  Câu 12: Theo ơng/bà cơng tác tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình cần làm để thu hút quan tâm người dân? Một lần xin chân thành cảm ơn ông (bà)! 95 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA Để tiến hành nghiên cứu đề tài luận văn: “Tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Ninh nay”, sử dụng phương pháp điều tra xã hội học Số phiếu điều tra phát 120 phiếu Số phiếu điều tra thu 101 phiếu Thời gian thực hiện: tháng 9/2016 Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bắc Ninh Kết thu sau: Tỷ lệ nhóm đối tượng điều tra sau: Bảng 1: Giới tính Giới tính Số liệu tuyệt đối % Nam 54 53,47% Nữ 47 46,53% Tuổi Số liệu tuyệt đối % Dưới 30 14 13,86 Từ 30 tuổi đến 39 tuổi 8,91 Từ 40 đến 60 tuổi 65 64,36 Trên 60 tuổi 13 12,87 Bảng 2: Tuổi 96 Bảng 3: Nghề nghiệp Nghề nghiệp Số liệu tuyệt đối % Cán hưu trí 4,95 Nông dân 75 74,26 Công nhân 12 11,88 Cán bộ, công chức 2,97 Lực lượng vũ trang 0 Sinh viên 0 Kinh doanh, buôn bán 5,94 Nghề nghiệp khác 0 Bảng 4: Trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ Trình độ Số liệu tuyệt đối % Tiểu học 8,91 Trung học sở 14 13,86 Trung học phổ thông 40 39,61 Trung cấp 20 19,80 Cao đẳng 16 15,84 Đại học 1,98 Sau đại học 0 97 Với câu hỏi: Ơng (bà) có quan tâm đến vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình khơng? Kết trả lời sau: Số liệu tuyệt đối % Có 101 100 Khơng 0 Với câu hỏi: Ơng (bà) đánh giá mức độ quan trọng vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình? Kết trả lời sau: Tiêu chí đánh giá Rất quan trọng Bình thường Quan trọng Khơng quan trọng Số liệu tuyệt đối 27 65 % 26,73 8,91 64,36 Với câu hỏi: Xin ông (bà) cho biết ý kiến chủ trương, sách DS-KHHGĐ nay? Kết trả lời sau: Tiêu chí đánh giá Tán thành Khơng tán thành Khó trả lời Số liệu tuyệt đối 101 0 % 100 0 Với câu hỏi: Ông/bà tiếp thu nội dung tuyên truyền dân số-kế hốch hóa gia đình qua hình thức nào?Đánh giá ơng/bà hình thức đó? Kết trả lời sau: 98 Bảng 2.1: Hình thức tiếp cận thông tin DS-KHHGĐ nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đánh giá hiệu Hình thức Tổng số Tốt Bình Cịn hạn Khó trả thường chế lời 85,15% 7,92% 0,99% 0,99% 84,16% 6,93% 0,99% 0% 64,36% 15,84% 1,98% 0,99% 55,45% 6,93% 0,99% 0,99% 25,74% 7,92% 5,94% 0,99% 101 (100%) Hoạt động truyền miệng tuyên 95,05% tuyên truyền viên Sinh hoạt đồn thể, 92,08% họp thơn, xóm, khu dân cư… Tuyên truyền đài 83,17% phát thanh, đài truyền hình Hình thức khác (báo 64,36% chí, tài liệu, tờ rơi…) Tuyên truyền, cổ động 40,59% trực quan Với câu hỏi: Ơng/bà vui lịng cho biết nhận thức vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình? Kết trả lời sau: Tiêu chí đánh giá Hiểu rõ Có hiểu cịn số vấn đề chưa rõ Không hiểu Không quan tâm Số liệu tuyệt đối 72 28 % 71,29 27,72 0,99 99 Với câu hỏi: Ông/ bà có nhận xét nội dung tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình địa phương ơng/bà nay? Kết trả lời sau: Tiêu chí đánh giá Đầy đủ, dễ hiểu Khó hiểu Số liệu tuyệt đối 98 % 97,03 2,97 Với câu hỏi: Theo ơng/bà cơng tác tun truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình có cần thiết khơng? Kết trả lời sau: Tiêu chí đánh giá Có Khơng Số liệu tuyệt đối 101 % 100 Với câu hỏi: Xin ông/bà cho biết mức độ tuyên truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình địa phương ơng/bà? Kết trả lời sau: Tiêu chí đánh giá Thường xun Bình thường Khơng thường xun Số liệu tuyệt đối 87 13 % 86,14% 12,87% 0,99% 10 Với câu hỏi: Ở địa phương ông/bà lực lượng thường xuyên tham gia tuyên truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình? Kết trả lời sau: Lực lượng Ban DS-KHHGĐ Hội phụ nữ Hội nơng dân Đồn niên Số liệu tuyệt đối 65 58 71 24 % 64,36 57,43 70,3 23,76 100 11 Với câu hỏi: Ông/bà đánh lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương nơi ông/bà sinh sống với công tác tuyên truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình? Kết trả lời sau: Tiêu chí đánh giá Tốt Bình thường Số liệu tuyệt đối 80 15 % 79,21 14,85 5,94 12 Với câu hỏi: Theo ông/bà công tác tuyên truyền dân số-kế hoạch hóa gia đình cần làm để thu hút quan tâm người dân? Kết trả lời sau: Chỉ có 15/101 phiếu có cấu trả lời chiếm tỷ lệ 14,85%, hầu hết câu trả lời thể mong muốn nội dung tuyên truyền truyền tải nhiều hình thức phong phú, sinh động ca múa nhạc, kịch, hội thi dân ca…để thu hút ý nhiều đối tượng gần gũi với đời sống nhân dân ... lƣợng tuyên truyền dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Ninh Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN DÂN SỐ KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH 1.1 Dân số kế hoạch hóa gia đình 1.1.1 Dân số - Khái niệm dân số Dân. .. SỐ VÀ KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY 2.1 Những yếu tố tác động đến hoạt động tuyên truyền dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Ninh 2.1.1 Yếu tố tự nhiên tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh. .. HĨA GIA ĐÌNH 1.1 Dân số kế hoạch hóa gia đình 1.2 Tuyên truyền cơng tác tun truyền dân số kế hoạch hóa gia đình 14 1.3 Sự cần thiết phải tuyên truyền dân số- kế hoạch hóa gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyên truyền về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh bắc ninh hiện nay , Tuyên truyền về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh bắc ninh hiện nay

Từ khóa liên quan