0

Hiệu quả thông tin về y tế trên sóng đài phát thanh và truyền hình hải phòng

138 4 0
  • Hiệu quả thông tin về y tế trên sóng đài phát thanh và truyền hình hải phòng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHẠM THỊ HỒNG HẠNH HIỆU QUẢ THƠNG TIN VỀ Y TẾ TRÊN SĨNG ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Hà Nội - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHẠM THỊ HỒNG HẠNH HIỆU QUẢ THÔNG TIN VỀ Y TẾ TRÊN SĨNG ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Chun ngành : Báo chí M số : 60 32 01 01 N ƣờ hƣớng dẫn ho họ : TS Nguyễn Thị Thoa Hà Nội - 2015 Luận văn đƣợc chỉnh sửa theo yêu cầu hội đồng khoa học CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Thị Thoa Đề tài luận văn không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố ngồi nƣớc Các số liệu, kết cơng bố luận văn xác trung thực Nếu sai xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Tác giả luận văn Phạm Thị Hồng Hạnh LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Học viện Báo chí Tun truyền tận tình hƣớng dẫn, bảo cung cấp nhiều kiến thức để thân nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí Phát truyền hình suốt thời gian qua Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thoa tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo quan Đài Phát Truyền hình Hải Phịng, đồng nghiệp, bạn bè ngƣời thân tạo điều kiện giúp đỡ, góp ý, động viên tơi suốt khóa học thời gian nghiên cứu luận văn Tác giả luận văn Phạm Thị Hồng Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN HÌNH VÀ Y TẾ 1.1 Khái niệm thuật ngữ liên quan 1.2 Tình hình dịch bệnh 21 1.3 Đƣờng lối, sách Đảng Nhà nƣớc y tế truyền thông y tế 26 1.4 Vai trị báo chí việc thơng tin y tế nói chung dịch bệnh nói riêng 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ THƠNG TIN VỀ Y TẾ TRÊN SĨNG ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI PHỊNG 34 2.1.Vài nét Thành phố Hải Phòng, Đài Phát – Truyền hình Hải Phịng 34 2.2 Thực trạng nội dung hình thức thơng tin y tế sóng Đài Phát – Truyền hình Hải phịng 42 2.3 Hiệu tác động xã hội thông tin y tế sóng Đài Phát Truyền hình Hải Phịng 57 2.4 Đánh giá chung 70 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG TIN VỀ Y TẾ TRÊN SÓNG ĐÀI PHÁT THANH 84 VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI PHỊNG 84 3.1 Những giải pháp chung 84 3.2 Những giải pháp cụ thể 90 3.3 Kiến nghị với quan chức năng: Ngành Y tế 99 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆu THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ v ết tắt G ả thí h PT-TH Phát truyền hình KHXH&NV Khoa học xã hội nhân văn UBND Ủy ban nhân dân VTV Đài truyền hình Việt Nam MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Y tế nói chung vấn đề phịng chống dịch bệnh nói riêng ln đƣợc quan tâm Đảng Nhà nƣớc Đặc biệt, Quyết định số 255/2006 Thủ tƣớng Chính phủ Chiến lƣợc quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 định hƣớng đến năm 2020 nêu rõ: Dự phịng tích cực, chủ động nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm công bằng, hiệu nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững đất nƣớc, mang lại hiệu kinh tế, xã hội Tình hình dịch bệnh giới nói chung Việt Nam nói riêng ngày có nhiều diễn biến phức tạp, xuất nhiều chủng bệnh lạ, chủng kháng thuốc, mối đe doạ lớn cho cộng đồng, số ngƣời mắc tử vong cao nhƣ: dịch sars, dịch bệnh cúm gia cầm H5N1, cúm heo H1N1, dịch tay chân miệng dịch ebola Do vậy, việc nâng cao nhận thức, giúp ngƣời dân có nhìn đắn cơng tác phịng chống dịch bệnh, cung cấp thơng tri thức khoa học báo chí nói chung truyền hình nói riêng, cách phịng chữa bệnh, tƣ vấn sức khoẻ ln ln vấn đề nóng bỏng Hải Phòng thành phố cảng, thành phố phát triển du lịch – hàng năm đón hàng chục ngàn lƣợt khách nƣớc tới thăm quan du lịch, kinh doanh, thƣơng mại nguy cao dẫn tới lây truyền nhanh rộng bệnh dịch nguy hiểm Những năm gần Hải Phòng xuất nhiều loại dịch nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh cộng đồng nhƣ: H5N1, H1N1, dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng, dịch sởi Chính vậy, truyền thơng y tế nói chung y tế dự phịng nói riêng có ý nghĩa quan trọng xã hội, giúp ngƣời dân nâng cao hiểu biết loại bệnh, tật xã hội, mà giúp thay đổi nhận thức hành vi phòng bệnh, phòng dịch, góp phần thực thành cơng chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc phòng chống dịch bệnh Truyền hình loại hình báo chí quan trọng hệ thống phƣơng tiện truyền thông đại chúng giới Với ƣu bật truyền tải nội dung thơng tin hình ảnh âm sống động, từ đời, truyền hình chiếm lĩnh vị trí quan trọng đời sống xã hội Hiện nay, truyền hình có mặt hầu khắp quốc gia vùng lãnh thổ, trở thành kênh tuyên truyền quảng bá vô hiệu tồn giới Qua thể loại báo chí nhƣ tin, bình luận, vấn, phóng truyền hình kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cách đầy đủ, cụ thể, hấp dẫn, khách quan, sinh động trình vận động, phát sinh, phát triển vật, tƣợng xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin công chúng Trong nhiều năm qua, Đài Phát Truyền hình Hải Phịng (Đài PT – TH Hải Phịng) có nhiều đóng góp khơng nhỏ đợt tun truyền tập trung phòng chống dịch bệnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân thành phố Tuyên truyền y tế nói chung vấn đề dịch bệnh nói riêng Đài PT – TH Hải Phòng chủ yếu Ban Thời Sự Ban Văn xã thực Là phóng viên Ban Thời theo dõi lĩnh vực y tế, nhận thấy, nhiều nguyên nhân, chủ quan khách quan, nên số lƣợng thông tin y tế cịn chƣa xuất nhiều sóng Đài PT – TH Hải Phòng hiệu tác động xã hội chƣa thực nhƣ mong muốn Với mong muốn thông tin y tế Đài PT – TH Hải Phịng thực có chất lƣợng, vào sống, giúp ích cho ngƣời dân phịng chống dịch bệnh, tác giả luận văn lựa chọn: “Hiệu thông tin y tế sóng Đài Phát Truyền hình Hải Phịng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ báo chí học Tình hình nghiên cứu l ên qu n đến đề tài Thông tin y tế thông tin phòng chống dịch bệnh ngƣời đƣợc số nghiên cứu khoa học thực nhƣng chủ yếu lĩnh vực chuyên môn y tế Cụ thể: Đề tài nghiên cứu cấp nhà nƣớc “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý thể số liệu y tế số dịch bệnh phổ biến ” (Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Anh – Trƣờng Đại học Y Hà Nội, năm 2013): thiết lập quy trình xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp từ phần tin tức dịch bệnh đăng tải phƣơng tiện thông tin đại chúng đến sở liệu dịch bệnh chi tiết hệ thống đồ hiển thị kết Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ƣơng (Bộ Y tế) đƣa nghiên cứu triển khai Chương trình hành động truyền thơng giáo dục sức khoẻ giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020, có mục tiêu nâng cao hành vi, thay đổi nhận thức phòng chống dịch bệnh ngƣời Luận văn thạc sĩ Nguyễn Văn Thi (Viện đào tạo Y học dự phịng Y tế cơng cộng – Bộ Y tế) với đề tài “Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, yếu tố nguy biện pháp kiểm soát dịch cúm A(H5N1) tỉnh Quảng Trị” (năm 2009), đánh giá chế truyền nhiễm, đối tƣợng phạm vi lây truyền cúm A (H1N1) Quảng Trị, khả phòng chống điều trị y tế sở, từ kiến nghị giải pháp nâng cao ý thức, đầu tƣ nhân lực, sở vật chất y tế địa phƣơng Bài báo “Truyền thông y tế” tác giả Nguyễn Văn Tuấn đăng Tuần báo Việt Nam (năm 2010) phân tích thực trạng, xu hƣớng thơng tin báo chí y tế nói chung kiện dịch bệnh nói riêng Tác phẩm phải mang đầy đủ thở sống từ ngƣời cuộc, qua vấn, điều tra, ghi chép, nhận định … Câu 4: Theo Bà, nên sử dụng kết luận điều tra quan chức tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng sử dụng? Việc sử dụng tài liệu nhƣ vào phụ thuộc không nhỏ vào tài liệu điều tra nhà báo Việc kết hợp đƣa vào tác phẩm nguồn tài liệu cần đƣợc nhà báo tính tốn kỹ lƣỡng sở định hƣớng Ban Biên tập nhƣ quan điểm nhìn nhận riêng nhà báo Câu 5: Khi thực tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng, Bà thường triển khai quy trình sáng tạo tác phẩm khâu quan trọng nhất? Theo tôi, tuyên truyền dịch bệnh, khâu quan trọng xác định xác nguồn chân thực thơng tin Khi nắm thơng tin có dịch bệnh xuất hiện, phóng viên cần đến trực tiếp trƣờng kiểm tra thông tin, lấy ý kiến quan, đơn vị bổ sung làm rõ vấn đề cần tuyên truyền Câu 6: Để phát khai thác chi tiết đắt giá cho tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng, theo Bà, phóng viên cần quan tâm đến điều phải làm gì? Để phát khai thác đƣợc chi tiết đắt giá cho tác phẩm báo chí nói chung điều quan trọng theo tơi phóng viên có sọ sát, tiếp cận vấn đề từ hiểu rõ hơn, nắm rõ kiện phát đƣợc chi tiết đắt cho tác phẩm Câu 7: Theo Bà, khó khăn phóng viên thực tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng gì? Chun mơn, thuật ngữ chun mơn tính đeo bám kiện, vụ việc, tiếp cận vấn đề thông tin dịch bệnh quan chủ quản cịn che dấu thơng tin, đơi làm cản trở tới tính thời thơng tin Câu 8: Theo Bà, hình ảnh có vai trị tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng? Hình ảnh làm tăng tính xác thực thơng tin đồng thời tạo nên sức hấp dẫn tác phẩm Cơng chúng thơng qua hình ảnh truyền tải tác phẩm giúp họ hiểu kiện, thông tin mà họ quan tâm Câu 9: Dưới góc độ nhà báo, tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng, điểm cốt lõi tác phẩm Bà đặc biệt quan tâm? Vì sao? Khơng riêng tác phẩm báo chí viết lĩnh vực y tế mà tất tác phẩm báo chí nói chung, theo điểm cốt lõi tác phẩm báo chí tính thời thơng tin Có làm đƣợc điều phát huy hết đƣợc vai trị báo chí với xã hội Câu 10: Bà đánh tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng đài Phát Truyền hình Hải Phịng? Tơi thấy thơng tin sóng Đài PT&TH Hải Phịng tun truyền tốt đợt dịch bệnh địa bàn Câu 11: Theo Ông, tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng có tầm quan trọng tờ báo? Một tờ báo chuyên nghiệp phải phản ánh đầy đủ lĩnh vực đời sống xã hội, có mảng y tế Trong bối cảnh môi trƣờng sống nhiều biến đổi nhƣ tại, phản ánh dịch bệnh có giá trị lớn cộng đồng Qua đó, giúp quảng dân, tầng lớp xã hội nhận thức nhận thức đầy đủ dịch bệnh để từ chủ động phịng ngừa có hiệu Báo chí phản ánh hoạt động quan y tế việc chống dịch bệnh để từ giúp ngƣời dân, ngƣời bệnh hiểu đƣợc tác hại dịch bệnh, tự trang bị kiến thức phòng chống dịch bệnh yên tâm dịch bệnh xảy có phác đồ điều trị quan y tế dịch bệnh đƣợc phát sớm Câu 12: Xin Bà góp ý cho Đài Phát Truyền hình Hải Phịng cần phải làm để tác phẩm báo chí lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng ngày đạt hiệu cao hơn? Theo tôi, cần thực nhiều viết có tính điều tra vấn đề nóng ngành y tế nay, đơn cử: nhân lực; y đức; kỹ thuật cao, chuyên sâu… Một lần xin cảm ơn Bà hợp tác chia sẻ! - Họ tên ngƣời trả lời vấn: Nguyễn Quang Chính - Đang cơng tác tại:Trung tâm truyền thơng giáo dục sức khoẻ Hải Phịng - Chức vụ: Giám đốc - Thời gian vấn: 14h ngày 13/6/2015 - Địa điểm vấn: Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Hải Phòng Nội dung vấn: Câu 1: Ơng có thường xun theo dõi thơng tin lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng sóng Đài Phát truyền hình Hải Phịng hay khơng? Ơng đánh thông tin y tế sóng Đài Phát truyền hình HP? Ưu điểm, hạn chế? Là bác sĩ công tác lĩnh vực y tế dự phịng, trách nhiệm, nhƣ cơng việc tơi tun truyền phổ biến phịng chống dịch bệnh Do vậy, thƣờng xuyên theo dõi chƣơng trình, chun mục, quảng cáo sức khỏe phịng dịch bệnh Đài PT&TH HP thực Theo đánh giá tơi: Thơng tin y tế sóng Đài PT&TH Hải Phòng đƣợc thực thƣờng xuyên liên tục, cập nhật, chất lƣợng nội dung tốt, phù hợp, thời lƣợng, nội dung sát với thực tế, phù hợp với Đài PT&TH thành phố lớn Tuy nhiên, bên cạnh chức tuyên truyền phổ biến kiến thức, nêu gƣơng ngƣời tốt việc tốt, chức phản ánh tiêu cực, yếu hoạt động y tế cần đƣợc thực thƣờng xuyên để đáp ứng nhu cầu thông tin cộng đồng, dƣ luận; nhƣ giúp cho ngành Y tế khắc phục nhƣợc điểm, hạn chế Nên có thêm chƣơng trình Thi hiểu biết cộng đồng kiến thức y học, thu hút cộng đồng tìm hiểu, bảo vệ nâng cao sức khỏe Tăng thời lƣợng phát sóng quảng cáo thơng tin dịch bệnh, dịch vụ y tế Câu 2: Ơng có coi báo chí kênh thơng tin quan trọng phịng chống dịch bệnh khơng, sao? Ơng đánh giá hiệu thơng tin phịng chống dịch bệnh sóng Đài Phát Truyền hình Hải Phịng xã hội? Báo chí nói chung Truyền hình nói riêng hoạt động truyền thơng quan trọng mà nhiều ngƣời dân dễ tiếp cận, nhanh thời gian, nhiều ngƣời biết, yếu tố cảnh báo, thơng tin cập nhật Hiệu thơng tin phịng chống dịch bệnh dễ thấy kiến thức, hành động cộng đồng thay đổi, thích ứng nhanh, dịch bệnh thƣờng đƣợc dập tắt nhanh chóng, số ngƣời mắc, diễn biến dịch kết thúc sớm, ca tử vong dịch Hải Phòng năm gần đây, điều có đóng góp khơng nhỏ vai trị tun truyền Đài PT&TH Hải Phòng phòng chống dịch bệnh Câu 3: Ơng có sẵn sàng cung cấp thơng tin cho phóng viên họ tiếp cận khai thác thông tin dịch bệnh? Rất sẵn sàng, việc phối hợp với phóng viên thực tác nghiệp, công việc, nhiệm vụ chức thân cần làm Tuy nhiên, cung cấp thông tin y tế phân cấp, giao quyền cho tập thể, cá nhân Nên việc cung cấp thơng tin cần có quy trình, đơi gây chậm chễ thời gian Câu 4: Ơng đóng góp ý kiến cho Đài Phát Truyền hình Hải Phịng để việc thơng tin phịng chống dịch bệnh có hiệu hơn? Hiện Đài PT&TH có chuyên mục phù hợp: ngắn dài với khung thời lƣợng, thời gian, có tham gia nhiều chuyên gia y tế; (bản tin thời sự, chuyên đề, phóng sự, tọa đàm, phát sức khỏe…) Cần có mối liên hệ chặt chẽ Đài truyền hình Sở Y tế, cần có văn hợp tác ký kết phối hợp tun truyền phịng dịch, (ngồi chủ trƣơng, văn thành phố) Cần bố trí thời lƣợng, khung vàng để tuyên truyền có dịch bệnh nguy hiểm xảy Xin chân thành cám ơn ông giúp đỡ hợp tác! - Họ tên ngƣời trả lời vấn: PGS.TS.Trịnh Thị Lý - Đang cơng tác tại: Sở y tế Hải Phịng - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở y tế - Thời gian vấn: 14h ngày 17/6/2015 - Địa điểm vấn: Sở y tế Câu 1: Bà có thường xuyên theo dõi thơng tin lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng sóng Đài Phát truyền hình Hải Phịng hay không? Bà đánh thông tin y tế sóng Đài Phát truyền hình HP? Ưu điểm, hạn chế? Tơi có theo dõi nhƣng không thƣờng xuyên, thông thƣờng theo dõi đƣợc thơng tin phát chƣơng trình thời buổi tối; chƣơng trình khác theo dõi đƣợc vào ngày nghỉ Thơng tin y tế sóng Đài Phát truyền hình Hải Phịng tồn diện, nội dung thông tin phong phú, sát thực, trực tiếp, cụ thể; thông tin nhanh, kịp thời hiệu việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục Tuy nhiên, nội dung Bản tin sức khoẻ 365 ngày mang tính xắp đặt theo kế hoạch định sẵn từ trƣớc, số thông tin chƣa gắn với bối cảnh thực tế Ví dụ, tồn quốc Hải Phịng “nóng” phịng chống bệnh MERS COV, H5N1, bệnh mùa hè, nhƣng Bản tin sức khoẻ 365 ngày không đề cập đến vấn đề mà lại đƣa thông tin “bệnh vẩu xƣơng hàm dƣới”, “bệnh vơi hố sụn khớp”… Vì chƣơng trình thời khơng có nhiều thời gian cho tin “nóng”, việc lồng nghép “tin thời sự” vào bảng tin sức khoẻ hiệu truyền thơng tốt hơn, kịp thời nhiều Thông tin y tế sóng Đài Phát truyền hình Hải Phịng chủ yếu phản ánh “sự việc” (ngƣời thật, việc thật), ngƣời xem chƣa hiểu trách nhiệm trƣớc vấn đề thuộc ai? Do vậy, việc lồng nghép đƣa tin “sự việc” với tuyên truyền phổ biến pháp luật y tế cần thiết Ví dụ: Điều 6, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định “Uỷ ban nhân dân cấp thực quản lý nhà nƣớc cơng tác phịng, chống bệnh truyền nhiễm theo phân cấp Chính phủ”, nhƣng ngƣời dân thƣờng cho ngành Y tế Một ví dụ khác: tin nóng “sự cố” “rủi ro” bệnh viện đƣợc đƣa truyền hình mà ngƣời xem cho „tội” cán y tế, nhƣng thực tế, nhiều ngƣời bệnh gia đình họ không chấp hành pháp luật Luật khám chữa bệnh quy định Nghĩa vụ ngƣời bệnh phải “tôn trọng ngƣời hành nghề”; phải “Chấp hành định chẩn đoán, điều trị ngƣời hành nghề”; Phải “chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh” ngƣời hành nghề có quyền “Đƣợc pháp luật bảo vệ chịu trách nhiệm thực quy định chuyên môn kỹ thuật mà xảy tai biến” Câu 2: Bà có coi báo chí kênh thơng tin quan trọng phịng chống dịch bệnh khơng, sao? Ông (Bà) đánh giá hiệu thông tin phịng chống dịch bệnh sóng Đài Phát Truyền hình Hải Phịng xã hội? - Báo chí kênh thơng tin quan trọng phịng chống dịch bệnh, nhiên, số ngƣời nhận thơng tin từ báo chí khơng nhiều truyền hình; báo chí đƣa tin, cịn truyền hình có hình ảnh sống động, trực tiếp, cụ thể hơn, phản ánh rõ nét hơn; thông tin nhanh, kịp thời hơn, không bị gián đoạn ngày nghỉ Theo đánh giá hiệu thơng tin phịng chống dịch bệnh sóng Đài Phát Truyền hình Hải Phịng xã hội: Hiệu tốt, Ví dụ: Ngay sau Hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống MERS COV ngành Y tế tháng 6/2015, cộng đồng dân cƣ Hải Phòng phát car nghi ngờ MERS COV, báo cáo quan y tế chuyển đến bệnh viện Nhƣ vụ dịch tay chân miệng xảy năm 2013, sau đƣa tin bệnh tay chân miệng truyền hình, tỷ lệ trẻ em nghi mắc tay chân miệng đến nhập viện bệnh viện Trẻ em tăng lên (trƣớc họ chƣa bệnh viện) Tuy nhiên, đơi lúc q “nhạy cảm”, ví dụ: Mặc dù ngành y tế tuyên truyền lợi ích an tồn tiêm vacxin chƣơng trình, nhƣng nhiều ngƣời dân qúa lo lắng nên họ trơng đợi hồn tồn vào vacxin dịch vụ (vacxin phải mua), dẫn đến chậm tiêm, tiêm thiếu mũi Tình trạng kéo dài đến Câu 3: Bà có sẵn sàng cung cấp thơng tin cho phóng viên họ tiếp cận khai thác thơng tin dịch bệnh? Có sẵn sàng, nhiên phải tuân thủ quy định phát ngôn, lúc phóng viên yêu cầu cung cấp thơng tin đƣợc Câu 4: Ơng (Bà) đóng góp ý kiến cho Đài Phát Truyền hình Hải Phịng để việc thơng tin phịng chống dịch bệnh có hiệu hơn? Theo tơi bên cạnh thơng tin chƣơng trình thời sự, tin, chƣơng trình y tế cần phải cập nhật thông tin thời dịch bệnh, để tuyên truyền kịp thời, thời điểm Lồng nghép đƣa tin “sự việc” với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật Tăng cƣờng tuyên truyền biện pháp phòng ngừa, đặc biệt biện pháp thông thƣờng nhƣ rửa tay với xà phịng, ăn sạch, uống sạch, mơi trƣờng sạch, phịng hộ cá nhân (đeo trang), khơng tiếp xúc với nguồn lây… Ƣu tiên thời điểm, thời lƣợng phát sóng để thơng tin phịng, chống bệnh dịch Điều 11, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định “Các quan thơng tin đại chúng có trách nhiệm ƣu tiên thời điểm, thời lƣợng phát sóng để thơng tin, giáo dục, truyền thơng phịng, chống bệnh truyền nhiễm đài phát thanh, đài truyền hình; dung lƣợng vị trí đăng báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định Bộ Thông tin Truyền thông Việc thông tin, giáo dục, truyền thơng phịng, chống bệnh truyền nhiễm phƣơng tiện thơng tin đại chúng khơng thu phí, trừ trƣờng hợp thực theo hợp đồng riêng với chƣơng trình, dự án tổ chức, cá nhân nƣớc, nƣớc tài trợ” Xin chân thành cám ơn Bà giúp đỡ hợp tác! - Họ tên ngƣời trả lời vấn: Nguyễn Huy Thục - Đang cơng tác tại: Sở y tế Hải Phịng - Chức vụ: Chánh văn phòng Sở y tế - Thời gian vấn: 14h ngày 15/6/2015 - Địa điểm vấn: Sở y tế Hải Phòng Nội dung vấn: Câu 1: Ơng có thường xun theo dõi thơng tin lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng sóng Đài Phát truyền hình Hải Phịng hay khơng? Ơng đánh thông tin y tế sóng Đài Phát truyền hình HP? Ưu điểm, hạn chế? Với tƣ cách ngƣời làm lĩnh vực y tế, thƣờng xuyên theo dõi thông tin thời sự, kinh tế, văn hóa xã hội nói chung lĩnh vực y tế nói riêng đặc biệt đợt dịch bệnh sóng Đài Phát truyền hình Hải Phịng Có thể khẳng định, thời đại bùng nổ thông tin, nhu cầu ngƣời dân mặt đời sống xã hội ngày cao Đài Phát truyền hình Hải Phịng Đài địa phƣơng, thời gian vừa qua đóng vai trị kênh thơng tin quan trọng, hồn thành tốt nhiệm vụ trị, góp phần tun truyền đƣờng lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, đƣa đạo, điều hành quyền địa phƣơng vào sống Đối với thông tin y tế, đặc biệt liên quan đến phòng chống dịch bệnh, phóng viên báo đài Truyền hình Hải Phịng có mặt kịp thời, cung cấp thông tin hoạt động, đạo ngành y tế phòng chống dịch Các thông tin đƣợc cung cấp Đài trung thực, khách quan, phản ánh hoạt động ngành y tế Những thông tin hữu ích giúp cho ngƣời dân, cộng đồng có biện pháp phịng tránh, xử lý có bệnh dịch xảy Câu : Ơng có coi báo chí kênh thơng tin quan trọng phịng chống dịch bệnh khơng, sao? Ơng đánh giá hiệu thơng tin phịng chống dịch bệnh sóng Đài Phát Truyền hình Hải Phịng xã hội? Báo chí kênh thơng tin quan trọng phịng chống dịch bệnh, báo chí làm sứ mệnh cung cấp thơng tin Mặt khác, xuất dịch bệnh, để chủ động phòng chống, bên cạnh trách nhiệm ngành y tế cịn có trách nhiệm tồn xã hội, cấp quyền đồn thể, có báo chí Chính qua báo chí, lan toả thơng tin phịng chống dịch đạt đƣợc hai góc độ chiều rộng chiều sâu Câu 3: Ơng có sẵn sàng cung cấp thơng tin cho phóng viên họ tiếp cận khai thác thông tin dịch bệnh? Tôi ngƣời sẵn sàng cung cấp thông tin cho báo chí họ tiếp cận khai thác thơng tin dịch bệnh Câu 4: Ơng đóng góp ý kiến cho Đài Phát Truyền hình Hải Phịng để việc thơng tin phịng chống dịch bệnh có hiệu hơn? Để phịng chống dịch bệnh có hiệu cao, Đài phát truyền hình đóng vai trị quan trọng cung cấp thơng tin cho cộng đồng Để đạt hiệu hơn, thơng tin cần đƣợc chuyển tải nhanh chóng, kịp thời Đài cần ƣu tiên phát sóng với thời lƣợng thích hợp, vào thời điểm vàng, sử dụng từ ngữ dễ hiểu, dễ nhớ để góp phần cho ngƣời dân tiếp cận dễ dàng Xin chân thành cám ơn ông giúp đỡ hợp tác! PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cơng chúng báo chí) Kính thưa Ông/Bà! Tôi tên Phạm Thị Hồng Hạnh, công tác Đài Phát truyền hình Hải Phịng, chức vụ Phóng viên Hiện nay, tơi học viên cao học Học viện Báo chí Tuyên truyền (lớp Cao học Phát truyền hình K19) Tơi thực đề tài luận văn tốt nghiệp với nội dung “Hiệu thơng tin y tế sóng Đài Phát Truyền hình Hải Phịng”, tơi muốn tìm hiểu số thơng tin hiệu thơng tin y tế phịng chống dịch bệnh địa bàn Hải Phòng để phục vụ nghiên cứu Để kết nghiên cứu đề tài có chứng khoa học xác thực từ thực tiễn hoạt động báo chí Hải Phịng thơng tin phịng chống dịch bệnh, chúng tơi mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Ông/Bà cách đánh dấu (√) vào phƣơng án trả lời mà Ông/Bà cho phù hợp câu hỏi dƣới Mỗi câu hỏi chọn nhiều đáp án Kết nghiên cứu đƣợc bảo đảm bí mật dùng vào công tác nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/ Bà! Mong Ông/Bà cho biết số thông tin cá nhân - Giới tính : □ Nam □ Nữ - Độ tuổi : □ Dƣới 35 □ 35- 45 tuổi □Trên 45 tuổi - Nghề nghiệp :…………………………………………………………… Ơng/ Bà có quan tâm đến thơng tin lĩnh vực y tế nói chung dịch bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi, dịch Sốt xuất huyết, dịch ebola đài Phát Truyền hình Hải Phịng khơng?(nếu có quan tâm, xin Ông/ Bà trả lời tiếp câu bên dưới) □ Có □ Khơng Ơng/ Bà theo dõi thơng tin lĩnh vực y tế nói chung dịch bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi, dịch Sốt xuất huyết, dịch ebola đài Phát Truyền hình Hải Phòng nào? □ Thƣờng xuyên □ Thỉnh thoảng □ Không Trong thời gian qua, Đài Phát Truyền hình Hải Phịng có đáp ứng nhu cầu thơng tin Ơng/Bà lĩnh vực y tế nói chung dịch bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi, dịch Sốt xuất huyết, dịch ebola không? □ Có □ Khơng - Vì sao? Ơng/Bà đánh giá chất lượng thơng tin lĩnh vực y tế nói chung dịch bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi, dịch Sốt xuất huyết, dịch ebola đài Phát Truyền hình Hải Phịng thời gian qua? Có hiệu tốt □ Khơng hiệu □ Bình thƣờng □ Kém □ Ý kiến khác Theo Ơng/ Bà, để thơng tin lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng đài Phát Truyền hình Hải Phịng đạt hiệu xã hội cao cần yếu tố sau đây? - Thông tin trung thực, kịp thời □ - Có tính hƣớng dẫn □ - Có tính phát cao□ - Đề tài “nóng” □ - Chi tiết hấp dẫn□ - Có phân tích, bình giá tác giả □ - Văn phong mạch lạc □ Ơng/ Bà có góp ý cho Đài Phát Truyền hình Hải Phịng (về nội dung, hình thức cách thức làm tác phẩm) để thơng tin lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng ngày chất lượng hơn? X n hân thành ám ơn Ôn /Bà đ úp đỡ hợp tác! Phạm Thị Hồng Hạnh BÁO CÁO KHẢO SÁT CÔNG CHÚNG QUA CÁC CÂU HỎI NỘI DUNG Mong Ông/Bà cho biết số thơng tin cá nhân - Giới tính: □ Nam □ Nữ - Độ tuổi: □ Dƣới 35 □ 35- 45 tuổi □Trên 45 tuổi SỐ PHIẾU TỶ LỆ 300 135 165 68 126 106 45% 55% 22,6% 42% 35,4% 291 97% 3% 180 105 15 60% 35% 5% 224 76 74,6% 25,4% Nghề nghiệp Ơng/ Bà có quan tâm đến thơng tin lĩnh vực y tế nói chung dịch bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi, dịch Sốt xuất huyết, dịch ebola đài Phát Truyền hình Hải Phịng khơng? □ Có □ Khơng Ơng/ Bà theo dõi thơng tin lĩnh vực y tế nói chung dịch bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi, dịch Sốt xuất huyết, dịch ebola đài Phát Truyền hình Hải Phịng nào? □ Thƣờng xuyên □ Thỉnh thoảng □ Không Trong thời gian qua, Đài Phát Truyền hình Hải Phịng có đáp ứng nhu cầu thơng tin Ơng/Bà lĩnh vực y tế nói chung dịch bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi, dịch Sốt xuất huyết, dịch ebola khơng? □ Có □ Khơng Ơng/Bà đánh giá chất lượng thơng tin lĩnh vực y tế nói chung dịch bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi, dịch Sốt xuất huyết, dịch ebola đài Phát Truyền hình Hải Phịng thời gian qua? Có hiệu tốt □ Khơng hiệu Bình thƣờng Kém □ □ □ Theo Ơng/ Bà, để thơng tin lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng đài Phát Truyền hình Hải Phịng đạt hiệu xã hội cao cần yếu tố sau đây? - Thông tin trung thực, kịp thời □ - Có tính hƣớng dẫn □ - Có tính phát cao □ - Đề tài “nóng” □ - Chi tiết hấp dẫn □ - Có phân tích, bình giá tác giả □ - Văn phong mạch lạc □ Ơng/ Bà có góp ý cho Đài Phát Truyền hình Hải Phịng (về nội dung, hình thức cách thức làm tác phẩm) để thông tin lĩnh vực y tế nói chung đợt dịch bệnh nói riêng ngày chất lượng hơn? 165 35 100 55% 11,6% 33,4% 297 277 190 70 135 236 90 99% 92,3% 63,3% 23,3% 45% 78,6% 30% TÓM TẮT LUẬN VĂN Y tế nói chung vấn đề phịng chống dịch bệnh nói riêng ln đƣợc quan tâm Đảng Nhà nƣớc Đặc biệt, Quyết định số 255/2006 Thủ tƣớng Chính phủ Chiến lƣợc quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 định hƣớng đến năm 2020 nêu rõ: Dự phịng tích cực, chủ động nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm công bằng, hiệu nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững đất nƣớc, mang lại hiệu kinh tế, xã hội Trong nhiều năm qua, Đài PT – TH Hải Phịng có nhiều đóng góp đợt tuyên truyền tập trung phòng chống dịch bệnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân thành phố Là phóng viên Ban Thời theo dõi lĩnh vực y tế, nhận thấy, nhiều nguyên nhân, chủ quan khách quan, số lƣợng thơng tin y tế cịn chƣa xuất nhiều sóng Đài PT – TH Hải Phòng hiệu tác động xã hội chƣa thực nhƣ mong muốn Do vậy, với mục tiêu: để thông tin y tế Đài PT – TH Hải Phịng thực có chất lƣợng, vào sống, giúp ích cho ngƣời dân phịng chống dịch bệnh, tác giả luận văn lựa chọn đề tài: “Hiệu thơng tin y tế sóng Đài Phát Truyền hình Hải Phịng” làm đề tài bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Thông qua Luận văn, tác giả trình bày hệ thống quan điểm, lý luận thực tiễn truyền hình, y tế, dịch bệnh đƣa tiêu chí để đánh giá hiệu thông tin Chƣơng I Từ sở lý luận thực tiễn đó, Chƣơng 2, tác giả luận văn chủ yếu sâu vào phân tích thực trạng hiệu thơng tin y tế sóng Đài PT – TH Hải Phịng công chúng xem đài Đồng thời, dựa phân tích khảo sát thực tế tác giả luận văn cơng chúng truyền hình để từ hiểu rõ nhu cầu thơng tin cơng chúng: hiểu thông tin mà công chúng cần thơng tin mà cần làm Cũng đồng thời sở từ lý luận đến thực tiễn Chƣơng 2, Chƣơng 3, tác giả tiếp tục phân tích vấn đề đặt thực tiễn đổi nội dung chƣơng trình truyền hình Từ đó, tác giả đƣa đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu chất lƣợng chƣơng trình Đài nói chung thơng tin y tế sóng Đài PT-TH Hải Phịng nói riêng./ ... trình truyền hình y tế 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ THƠNG TIN VỀ Y TẾ TRÊN SĨNG ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI PHÕNG 2.1 .Và nét Thành phố Hả Phòn , Đà Phát th nh – Truyền hình Hả Phịn - Về. .. chƣơng trình truyền hình y tế, khái niệm hiệu quả, hiệu thông tin, hiệu thông tin y tế, từ đó, tạo sở cho việc triển khai nghiên cứu xác định hiệu thông tin y tế sóng Đài PT – TH Hải Phịng - Khảo... Hải Phòng, Đài Phát – Truyền hình Hải Phịng 34 2.2 Thực trạng nội dung hình thức thơng tin y tế sóng Đài Phát – Truyền hình Hải phịng 42 2.3 Hiệu tác động xã hội thông tin y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả thông tin về y tế trên sóng đài phát thanh và truyền hình hải phòng , Hiệu quả thông tin về y tế trên sóng đài phát thanh và truyền hình hải phòng

Từ khóa liên quan