0

Tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường ở tỉnh hòa bình hiện nay

122 17 0
  • Tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường ở tỉnh hòa bình hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ THỊ LIÊN TUYÊN TRUYỀN GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC MƯỜNG Ở TỈNH HỒ BÌNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ THỊ LIÊN TUN TRUYỀN GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HỐ DÂN TỘC MƯỜNG Ở TỈNH HỒ BÌNH HIỆN NAY Chun ngành : Công tác tư tưởng Mã số : 60 32 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Hoàng Quốc Bảo HÀ NỘI – 2016 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày….tháng….năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hồn thành hướng dẫn khoa học PGS,TS Hoàng Quốc Bảo Tài liệu số liệu trích dẫn đề tài hoàn toàn trung thực đáng tin cậy Kết luận nêu đề tài không trùng lặp với cơng trình cơng bố trước Tác giả luận văn Vũ Thị Liên MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TUYÊN TRUYỀN GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Bản sắc văn hóa dân tộc tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc 1.2 Các yếu tố cấu thành tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường 14 1.3 Sự cần thiết phải tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường 18 Chương TUYÊN TRUYỀN GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HĨA DÂN TỘC MƯỜNG Ở TỈNH HỊA BÌNH HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM 27 2.1 Những yếu tố tác động đến tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường 27 2.2 Thực trạng tuyên truyền, giữ gìn, bảo tồn phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình 46 2.3 Kinh nghiệm thực tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình 75 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HĨA DÂN TỘC MƯỜNG Ở TỈNH HỊA BÌNH HIỆN NAY 80 3.1 Quan điểm tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình 80 3.2 Một số giải pháp tun truyền, giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc 85 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, giao lưu hội nhập văn hóa trở thành tượng phổ biến xã hội loài người, quy luật vận động phát triển văn hóa Trong trình giao lưu, hội nhập, bên cạnh việc tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại để làm phong phú thêm giá trị văn hóa cho việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy sắc văn hóa dân tộc yêu cầu cấp bách quốc gia, đặc biệt với quốc gia đa dân tộc Việt Nam Trên sở nhận thức rõ tầm quan trọng sắc văn hóa dân tộc, Đảng Nhà nước có chủ trương, sách cụ thể kịp thời nhằm giữ gìn sắc văn hóa dân tộc q trình hội nhập, cơng tác tun truyền coi phận quan trọng công tác bảo tồn, phát huy văn hố dân tộc thiểu số, góp phần làm cho văn hóa dân tộc gắn kết chặt chẽ thấm sâu vào đời sống xã hội Hịa Bình từ lâu địa danh tiếng với văn hóa đặc sắc, đa dạng, phong phú, tiêu biểu trình phát triển dân tộc Việt Nam Hịa Bình biết đến tỉnh Mường, với 60% dân số người Mường, văn hoá Hồ Bình gắn liền với sắc văn hố dân tộc Mường từ cách hàng ngàn năm Trong năm qua, để thực chủ trương Đảng theo Nghị T.Ư (khóa VIII) “Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”, Hồ Bình thực nhiều biện pháp thiết thực, cơng tác tun truyền cổ động đóng vai trị quan trọng tỉnh trọng tích cực đẩy mạnh với nhiều hình thức, phù hợp với địa bàn Thơng qua cơng tác tuyên truyền, tỉnh phổ biến quan điểm, chủ trương, sách phát triển văn hóa, giúp cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, từ định hướng tư tưởng, hướng dẫn suy nghĩ hành động cho người dân việc thực gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Mường nói riêng đồng bào dân tộc tỉnh nói chung Bên cạnh kết đạt được, công tác tun truyền giữ gìn, bảo tồn văn hố Mường Hồ Bình cịn khơng hạn chế Cơng tác tuyên truyền tỉnh quan tâm, trọng song chưa đạo thường xuyên, liên tục, thiếu trọng tâm, trọng điểm; Các biện pháp tuyên truyền, phổ biến chưa thật đa dạng, phong phú; Nhiều văn sách, chủ trương ban hành chưa tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức nhân dân; Công tác phối hợp lực lượng tuyên truyền chưa thực hiệu quả; Đồng thời vai trò cán tuyên giáo trình thực chưa coi trọng mức, chế độ, sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hạn chế nên chưa khuyến khích để tuyên truyền viên phát huy khả năng, tâm huyết công tác Xuất phát từ thực tế trên, em chọn đề tài “Tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Chính trị học chuyên ngành Quản lý tư tưởng - văn hóa Đây vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận thực tiễn thời kỳ hội nhập phát triển nước ta Tình hình nghiên cứu đề tài Thứ nhất, vấn đề tuyên truyền nước ta Nhận thức vị trí, vai trị, tầm quan trọng công tác tuyên truyền việc đưa đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với người dân, góp phần giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, năm qua nhà nghiên cứu, học giả nước quan tâm sâu vào nghiên cứu công tác tuyên truyền Cho đến có số cơng trình đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn công tác tư tưởng, tuyên truyền nước ta Trước hết phải kể đến tác phẩm tiêu biểu “Nguyên lý công tác tư tưởng” GS TS Lương Khắc Hiếu (chủ biên) Nhà xuất Chính trị Quốc gia ấn hành vào năm 2008 Cuốn sách gồm có tập, tập gồm 11 chương giới thiệu vấn đề chung công tác tư tưởng đối tượng, chất, hình thái, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nội dung, nguyên tắc, phương châm hoạt động vai trò Tập sách gồm 10 chương, giới thiệu vấn đề thuộc phương pháp, hình thức, phương tiện vấn đề thuộc lãnh đạo Đảng công tác tư tưởng Thứ hai tác phẩm “Nguyên lý tuyên truyền” Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2002 Tài liệu đề cập đến nội dung lý luận khoa học cơng tác tun truyền Có thể nói tài liệu hữu ích cho người đọc muốn tìm hiểu, nghiên cứu tham gia hoạt động lĩnh vực tun truyền Bên cạnh cịn có tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối Đảng - Đoàn hàng năm, bao gồm chuyên đề “Một số vấn đề công tác tư tưởng, tuyên giáo điều kiện Việt Nam” đăng tạp chí Xây dựng Đảng Các tài liệu đưa lý luận vấn đề tư tưởng, tuyên giáo, đúc kết lại tình hình thực cơng tác năm qua, đưa quan điểm, định hướng giải pháp thực năm tới Ngoài số luận án, luận văn nghiên cứu vấn đề luận án tiến sĩ “Phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh - Những đặc trưng vận dụng để đổi phương pháp tuyên truyền cán tư tưởng nay” Hoàng Quốc Bảo năm 2003 Luận án đưa sở lý luận, quan điểm Hồ Chí Minh cơng tác tun truyền, sở đề xuất giải pháp đổi phương thức tuyên truyền nhằm đem lại hiệu cao Hay luận văn thạc sĩ “Vấn đề bảo tồn sắc dân tộc thiểu số sóng truyền hình đài phát truyền hình Hịa Bình” Đỗ Văn Phúc năm 2005) đề cập đến thực trạng vấn đề tuyên truyền, phổ biến thơng tin giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số truyền hình, từ đưa giải pháp khuyến nghị Thứ hai, vấn đề giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc, Việt Nam có nhiều cơng trình đề cập đến nội dung Trong phải kể đến “Bản sắc văn hoá Việt Nam” Phan Ngọc năm 2002 Cuốn sách tiếp cận đưa nhiều lý thuyết mang tính khoa học chặt chẽ sắc văn hóa Việt Nam Có thể nói số sách xây dựng khái niệm tảng, phương pháp cho ngành văn hóa nói chung ngành nghiên cứu văn hóa Việt Nam nói riêng Cuốn “Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, thành tựu kinh nghiệm” Đỗ Thị Minh Thúy (chủ biên) năm 2004 Cuốn sách đề cập đến vai trò, thực trạng vấn đề gìn giữ sắc văn hố Việt Nam đời sống nay, từ đưa số khuyến nghị nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy nét đặc trưng đời sống văn hoá Việt Nam, đặc biệt đời sống văn hoá đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, chủ động hội nhập vào xu tồn cầu hố Bên cạnh có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt dân tộc Mường đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Bản sắc văn hóa Mường cổ truyền xu hướng biến đổi Qua khảo sát văn hóa Mường tỉnh Hịa Bình” năm 2008 PGS, TS Lương Quỳnh Khuê làm chủ nhiệm Nghiên cứu đặc trưng văn hóa người Mường xưa biến đổi văn hóa Mường thời kỳ giai đoạn Có thể coi cơng trình nghiên cứu biến đổi văn hóa dân tộc Mường xã hội ngày Hay nghiên cứu, báo cáo Hội thảo “Bảo tồn phát triển sắc văn hoá dân tộc Mường thời kỳ đổi hội nhập” Bộ văn hóa thể thao du lịch xuất năm 2007 Ngoài cịn có báo, phóng tìm hiểu người Mường văn hoá Mường tạp chí, khố luận, luận văn nghiên cứu văn hố người Mường Có thể thấy tài liệu nghiên cứu công tác tuyên truyền vấn đề giữ gìn sắc văn hố dân tộc đa dạng phong phú Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu chi tiết cụ thể cơng tác tun truyền, gìn giữ, bảo tồn, phát huy sắc văn hoá người Mường Hồ Bình Vì thế, sở kết nghiên cứu có, tác giả tiến hành nghiên cứu “Tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình nay”, nhằm góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu cơng tác tun truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn làm rõ số vấn đề lý luận tuyên truyền giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; sở khảo sát đánh giá thực trạng đề xuất quan điểm giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích làm sáng tỏ số vấn đề lý luận tuyên truyền tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc - Khảo sát, đánh giá thực trạng tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình - Đề xuất quan điểm giải pháp nhằm tăng cường tun truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề tuyên truyền, gìn giữ phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn đề cập đến vấn đề tuyên truyền giữ gìn, phát huy giá trị văn hố đồng bào dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình từ năm 2010 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận - Luận văn vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước, tỉnh Hịa Bình cơng tác tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền sắc văn hóa dân tộc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc có sắc văn hóa dân tộc thiểu số 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử sử dụng phương pháp cụ thể như: Phương pháp phân tích tổng hợp, lịch sử logic, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp tra cứu tài liệu… Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần làm sáng tỏ số sở lý luận, quan điểm văn hoá, sắc văn hoá dân tộc, vai trị cơng tác tun truyền việc thực gìn giữ phát huy sắc văn hố dân tộc 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vương Anh (2003), Tiếp cận với văn hóa Mường, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội Nguyễn Duy Bắc (2005), “Chính sách phát triển văn hóa dân tộc thiểu số nước ta thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Thơng tin Văn hóa Phát triển, Số (5), tr.7-14 Ban Tuyên giáo Trung ương (2008), Công tác tuyên giáo sở, Nxb Lao động – Xã hội Ban tuyên giáo tỉnh ủy (2016), Kết thực Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tháng đầu năm 2016, http://tinhuyhoabinh.vn/chuyenmuc/chitietchuyenmuc/tabid/236/title/2028/ctit le/232/Default.aspx?TopMenuId=6&keysearch=&cMenu0=6&cMenu1=219& cMenu2=232 Báo điện tử (2016), Hiệu xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hịa Bình, http://dangcongsan.vn/preview/newid/389247.html Báo Hịa Bình điện tử (2012), Địa bàn phân bố dân tộc Mường Hịa Bình, http://www.baohoabinh.com.vn/40/70013/Dia_ban_phan_bo_dan_toc_Muong _Hoa_Binh.htm Hoàng Quốc Bảo (2003), Phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh – Những đặc trưng vận dụng để đổi phương pháp tuyên truyền cán tư tưởng (Luận án Tiến sĩ Triết học), Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, http://dangcongsan.vn/tu-lieu-vankien/van-kien-dang/nghi-quyet-bch-trung-uong/khoa-viii/doc5925201510233446.html Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Yên (2016), Công tác Tuyên truyền hoạt động Tun truyền miệng, http://tuyengiao.phuyen.gov.vn/cong-tac-tuyen-truyenva-hoat-dong-tuyen-truyen-mieng.html 10 Đức Bình (2016), Tích cực xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, http://www.hoabinh.gov.vn/web/guest/68//vcmsviewcontent/GbkG/2317/2317/125037 104 11 Bộ Thể thao du lịch (2015), Hồ Bình: Tổng kết năm thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=26319&sitepageid=415#sthash.vek7 DLLp.dpu 12 Bộ Văn hóa Thơng tin (1999), Xây dựng phát triển Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, Tài liệu lưu hành nội 13 Bộ Văn hóa - Thơng tin (2002), Tăng cường đổi công tác thông tin phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, Nxb Công ty in văn hóa phẩm, Hà Nội 14 Bộ Văn hố - Thông tin (2003), Quy định Nhà nước hoạt động quản lý văn hố thơng tin, NXB Văn hố thơng tin, Hà Nội 15 Bộ Văn hóa - Thông tin (2003), Văn Đảng Nhà nước cơng tác văn hóa - thơng tin vùng dân tộc thiểu số miền núi, Nxb Công ty in văn hóa phẩm, Hà Nội 16 Trần Văn Bính (2006), Đời sống văn hóa dân tộc thiểu số q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Lý luận trị, Hà Nội, tr.77- 78 17 Huy Cận (1994), Suy nghĩ sắc văn hóa dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Từ Chi (2003), Góp phần nghiên cứu văn hóa tộc người, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội 19 Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên (2002), Giá trị truyền thống thách thức tồn cầu hố, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 20 Cơng tác quản lý văn hóa tỉnh Hịa Bình (2016), http://tinhnui.blogspot.com/2013/11/cong-tac-quan-ly-van-hoa-tinh-hoabinh.html 21 Thành Duy (2006), Bản sắc dân tộc đại hóa văn hóa Việt Nam vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1995), Nghị 09 Bộ Chính trị khóa VII ngày 18-2-1995 số định hướng lớn công tác tư tưởng nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.56 105 23 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khố X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khố X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, tr 51 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, 444tr 31 Bế Viết Đẳng (chủ nhiệm), Luận khoa học cho việc xây dựng sách dân tộc thiểu số nghiệp phát triển kinh tế - xã hội miền núi, Đề tài khoa học cấp nhà nước: KX.04-11 32 Trần Thị Anh Đào (2010), Công tác tư tưởng vấn đề đào tạo cán làm cơng tác tư tưởng, Nxb Chính trị Quốc gia- Sự thật 33 Diêm Thị Đường (1998), Bảo tồn phát huy giá trị danh nhân văn hoá truyền thống Việt Nam, Viện văn hố, NXB Văn hố Thơng tin, Hà Nội 34 Nguyễn Khoa Điềm (2000), “Vấn đề giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số tháng 7/2000 35 Nguyễn Khoa Điềm (chủ biên) (2004), Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 36 Lê Sỹ Giáo (chủ biên) (2004), Dân tộc học đại cương (tái lần thứ tám), Nxb Giáo dục, Hà Nội 106 37 HBĐT (2012), Địa bàn phân bố dân tộc Mường Hịa Bình, http://www.baohoabinh.com.vn/40/70013/Dia_ban_phan_bo_dan_toc_Muong _Hoa_Binh.htm 38 Đinh Thị Hoa (2006), Nhân tố chủ quan với việc giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường Tỉnh Phú Thọ nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Hà Nội 39 Hồ Chí Minh Tồn tập, Tập 3, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 40 Hà Học Hợi (Chủ biên) (2002), Đổi nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 Nguyễn Quang Hưng (2005), Giữ gìn bảo tồn giá trị văn hố dân tộc tỉnh Hồ Bình, http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2020# ixzz4H6hoQVtg 42 Nguyễn Quang Hưng (2008), Hịa Bình: Khi văn hóa đánh giá tầm, http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=11572 #ixzz4H6bPgc00 43 Nguyễn Quang Hưng (2009), Hịa Bình sau 10 năm thực cơng tác văn hố-thơng tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số, http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=11744 8693#ixzz4H6gtD2ea 44 Hoàng Thị Hương (2010), “Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc trình phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Cộng sản, số tháng 9/2010 45 Phạm Văn Khanh (2013), Văn hóa học đường, chất, nội dung biện pháp xây dựng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Tâm lý học vấn đề cải thiện môi trường giáo dục nay”, Thành phố Cần thơ 46 Vũ Khiêu (2006),Vấn đề quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam giao lưu văn hóa ngày nay,Tham luận hội thảo tháng 10-2006, Trung tâm Bảo tồn phát huy nghệ thuật dân tộc tổ chức 47 Lương Quỳnh Khuê (chủ nhiệm đề tài) (2008), Bản sắc văn hóa Mường cổ truyền xu hướng biến đổi - Qua khảo sát văn hóa Mường tỉnh Hịa Bình, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Học viện Báo chí Tuyên truyền 107 48 Đức Kiên (2013), Vấn đề bảo tồn phát huy giá trị tốt đẹp văn hóa nhà sàn dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình, http://www.vnq.edu.vn/tapchi/nghien-cuu-trao-doi/1088-van-de-bao-ton-va-phat-huy-cac-gia-tri-tot-depcua-van-hoa-nha-san-dan-toc-muong-o-tinh-hoa-binh.html 49 Cẩm Lệ (2011), Cần song hành chất lượng, http://baohoabinh.com.vn/16/65753/Can_s111ng_hanh_giua_chat_va_luong.htm 50 Ngô Văn Lệ (1998), Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 51 Bùi Tuyết Mai (1999), Người Mường Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc 52 Hồ Chí Minh (1985), Về cơng tác tư tưởng, Nxb Sự thật, Hà Nội 53 Một số vấn đề công tác tư tưởng, tuyên giáo điều kiện Việt Nam, Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối Đảng, đoàn thể năm 2013 54 Hồng Nam (1998), Bước đầu tìm hiểu văn hóa tộc người văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 55 Nhiều tác giả (1993), Văn hoá dân tộc Mường, Nxb Sở văn hố thơng tin hội văn hố dân tộc tỉnh Hồ Bình 56 Nhiều tác giả (2002), Văn hố Hồ Bình kỷ XX, Nxb văn hoá dân tộc 57 Nhiều tác giả (2007), Hội thảo Bảo tồn phát triển sắc văn hoá dân tộc Mường thời kỳ đổi hội nhập, Nxb Bộ văn hoá, thể thao du lịch tỉnh Hồ Bình 58 Đỗ Văn Phúc (2005), Vấn đề bảo tồn sắc dân tộc thiểu số sóng truyền hình đài phát - truyền hình Hịa Bình, Luận văn thạc sĩ truyền thống đại chúng, Phân viện Báo chí tuyên truyền 59 Nhan Sinh (2016), Hịa Bình đầu tư phát triển 36 thơn, khó khăn, http://baotintuc.vn/kinh-te/hoa-binh-dau-tu-phat-trien-36-thon-ban-kho-khan20160317073108117.htm 60 Phạm Tất Thắng, (2010), Một số vấn đề lý luận thực tiễn công tác tư tưởng, lý luận, Nxb CTQG, Hà Nội 61 Hồ Bá Thâm (2003), Bản sắc văn hóa dân tộc, Nxb Văn hóa Thơng 62 Trần Ngọc Thêm (2006), Tìm sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 690tr 108 63 Trần Ngọc Thêm (2013), Khái luận văn hoá, Trong “Những vấn đề Khoa học Xã hội & Nhân văn”, Nxb Đại học Quốc gia, 2013 64 Đỗ Thị Minh Thúy (chủ biên) (2004), Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, thành tựu kinh nghiệm, Viện văn hóa & Nhà xuất Văn hóa thơng tin 65 Triệu Thị Lệ Thủy (2015), Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa sở tiền đề phát triển kinh tế - xã hội địa phương, http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn/giadinh/344-nang-cao-chat-l-ang-ai-sang-v-n-haa-c-sa-la-tian-a-phat-trian-kinhta-xa-hai-tai-aa-ph-ng 66 Bùi Thanh Thủy (2013), “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hố bối cảnh tồn cầu hố”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số (351) 67 Lơ Quốc Toản (1993), Đổi sách Đảng Nhà nước ta đào tạo, sử dụng đội ngũ cán dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nước ta nay, Luận văn thạc sĩ 68 Vy Trọng (2005), Bản sắc văn hóa hành trang dân tộc, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 69 Trần Từ (1996), Người Mường Hịa Bình, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hà Nội 70 Từ điển Tiếng Việt (2000), Nxb Đà Nẵng, tr 1008 71 UNESCO (1989), Tạp chí “Người đưa tin UNESCO”, số 11-1989 72 Đặng Nghiêm Vạn (2003), Cộng đồng Quốc gia dân tộc Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TPHCM, Tp.HCM 73 Cao Văn (2016), Bài 3: Các dân tộc Hịa Bình, http://www.baohoabinh.com.vn/40/99912/Du_dia_chi_tinh_Hoa_Binh.htm 74 Vấn đề dân tộc sách dân tộc Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 75 Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (2008), Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng tây bắc nước ta, Kỷ yếu đề tài khoa học cấp sở năm 2007, Học viện Chính trị - Hành Quốc Gia HCM 109 76 Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học ( 2008), Giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nước ta, Học viện Chính trị -Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 77 Viện ngôn ngữ học (2004), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng Trung tâm từ điển học 78 Hoàng Vinh (1997), Một số vấn đề bảo tồn phát triển di sản văn hố dân tộc, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Đánh giá người dân lãnh đạo địa phương thực trạng bảo tồn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường Hồ Bình Người dân địa phương Lãnh đạo địa phương Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Các giá trị văn hố gìn giữ 11.25 12.0 Các giá trị văn hố khơng giữ gìn cịn phát huy mãnh mẽ 28 35.0 23 46.0 45.0 21 42.0 Đánh giá Một số giá trị văn hoá dân tộc Mường bị mai một, xuống cấp 36 Văn hoá dân tộc Mường bị mai một, xuống cấp trầm trọng Tổng 80 8.75 100.0 50 0.0 100.0 Bảng 2.2 Khảo sát số lượng cán tham gia cơng tác tun truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường Hồ Bình Tham gia Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Có 37 74.0 Không 13 26.0 Tổng 50 100.0 Bảng 2.3 Khảo sát đối tượng có trách nhiệm, nghĩa vụ phải giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình Người dân địa phương Đối tượng Số lượng (người) Cán bộ, lãnh đạo cấp Đồng bào người dân tộc Mường 80/80 80/80 Tỷ lệ (%) Cán bộ, lãnh đạo Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 100.0 50//50 100.0 100.0 50//50 100.0 Đồng bào dân tộc Việt Nam nói chung 71/80 88.75 50//50 100.0 Tất phương án 73/80 91.25 50//50 100.0 Bảng 2.4 Đánh giá lãnh đạo địa phương vai trò người dân việc bảo tồn sắc văn hố dân tộc Mường Vai trị Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Rất quan trọng 50 100.0 Quan trọng 0.0 Bình thường 0.0 Khơng quan trọng 0.0 Tổng 50 100.0 Bảng 2.5 Khảo sát đóng góp người dân tỉnh Hồ Bình việc bảo tồn sắc văn hố dân tộc Mường Đóng góp Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Đóng góp tích cực 12 15.0 Có số đóng góp 57 71.25 Chưa có đóng góp 11 13.75 Tổng 80 100.0 Bảng 2.6 Khảo sát đóng góp cán tỉnh Hồ Bình việc bảo tồn sắc văn hố dân tộc Mường Đóng góp Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Đóng góp tích cực 33 66.0 Có số đóng góp 17 34.0 Chưa có đóng góp 0.0 Tổng 50 100.0 Bảng 2.7 Khảo sát người dân cán lãnh đạo nội dung tun truyền giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình Số lượng Số lượng Tỷ lệ Nội dung Tỷ lệ (%) (người) (người) (%) Đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật 78/80 97.5 100.0 50/50 Nhà nước Vai trò việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy sắc văn hố 63/80 78.75 90.0 45/50 dân tộc Mường Những nét văn hóa đặc trưng 41/80 51.25 32/50 64.0 dân tộc Mường Các biện pháp nhằm giữ gìn, bảo tồn giá trị, sắc văn 50/80 62.5 37.50 74.0 hoá dân tộc Mường Bảng 2.8 Khảo sát mức độ hiểu biết người dân cán địa phương đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Người dân địa phương Cán địa phương Mức độ Số lượng Số lượng Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) (người) (người) Rất rõ 8.75 33 66.0 Khá rõ 43 53.75 17 34.0 Chưa rõ 28 35.0 0.0 Không nắm 2.5 0.0 Tổng 80 100.0 50 100.0 Bảng 2.9 Đánh giá người dân cán địa phương vai trị, ý nghĩa việc giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường Mức độ Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Tổng Người dân địa phương Số lượng Tỷ lệ (%) (người) 72 90.0 18.0 10.0 0.0 0.0 80 100.0 Cán địa phương Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 50 100.0 0.0 0.0 0.0 50 100.0 Bảng 2.10 Khảo sát người dân địa phương ứng xử trước hành động tiêu cực, ảnh hưởng đến việc giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường Ứng xử Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Tố cáo, lên án, ngăn chặn 36 45.0 Khuyên can nhẹ nhàng 44 55.0 Không can thiệp 0.0 Tổng 80 100.0 Bảng 2.11 Khảo sát phương thức tuyên truyền chủ yếu giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình Phương thức Qua phương thức tuyên truyền miệng Qua phương tiện thông tin đại chúng Qua thiết chế văn hoá, hình thức trực quan Qua sinh văn hố, văn nghệ Số lượng (người) 48/50 43/50 Tỷ lệ (%) 96.0 86.0 39/50 78.0 37/50 74.0 Bảng 2.12 Khảo sát người dân phương tiện chủ yếu sử dụng giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường Số lượng (người) 52/80 Phương tiện Qua buổi họp, hội thảo địa phương Qua phương tiện truyền thông báo, đài, tivi, internet Qua tranh, ảnh, pano, áp phích, tờ rơi… Qua buổi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ địa phương Bảng 2.13 Đánh giá người dân cán Tỷ lệ (%) 65.0 72/80 90.0 63/80 78.75 61/80 76.25 địa phương ảnh hưởng công tác tuyên truyền đến việc giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình Ảnh hưởng Ảnh hưởng tích cực Ảnh hưởng tích cực Ảnh hưởng tích cực Khơng ảnh hưởng Tổng Người dân địa phương Số lượng Tỷ lệ (%) (người) 17 21.25 23 28.75 37 46.25 3.75 80 100.0 Cán địa phương Số lượng Tỷ lệ (%) (người) 14 28.0 24 48.0 12 24.0 0.0 50 100.0 Bảng 2.14 Đánh giá cơng tác tun truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường địa phương Người dân địa phương Cán địa phương Ảnh hưởng Được thực tốt Được thực tốt Thực chưa tốt Thực chưa tốt Tổng Số lượng (người) 12 31 29 80 Tỷ lệ (%) 15.0 38.75 36.25 10.0 100.0 Số lượng (người) 28 11 50 Tỷ lệ (%) 14.0 56.0 22.0 8.0 100.0 BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HỐ DÂN TỘC MƯỜNG TẠI TỈNH HỒ BÌNH (Dành cho bộ, lãnh đạo địa phương) Ngày khảo sát ……… tháng ………… năm 2015 Kính chào Anh/Chị! Tơi … - học viên cao học chuyên ngành ……… , Tôi công tác tại……… Tôi thực nghiên cứu công tác tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình Dưới bảng khảo sát thực trạng công tác tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình Rất mong nhận giúp đỡ Anh/Chị để tơi hồn thành nghiên cứu Thông tin Anh/chị cung cấp phục vụ cho mục đích khảo sát nói Sau câu hỏi vấn, với câu hỏi/mục lựa chọn, anh/chị vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn để trả lời I SƠ LƯỢC VỀ CÁ NHÂN Xin Anh/chị vui lòng cho biết số thông tin thân Họ tên: .năm sinh ., nam, nữ Nơi ở: Dân tộc: Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: … II PHẦN KHẢO SÁT: Anh/chị có tham gia vào cơng tác tun truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường địa phương khơng? a Có b Khơng Theo Anh/chị, cơng tác tun truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường có vai trị nào? a Rất quan trọng b Quan trọng c Bình thường d Khơng quan trọng Theo Anh/chị đối tượng có trách nhiệm, nghĩa vụ phải giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình? (Có thể chọn nhiều phương án) a Cán bộ, lãnh đạo cấp quyền b Đồng bào người dân tộc Mường c Đồng bào dân tộc Việt Nam nói chung d Tất phương án □ □ □ □ Cơng tác tun truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường địa phương Anh/chị thực chủ yếu qua phương thức nào? (Có thể chọn nhiều phương án) a Qua phương thức tuyên truyền miệng b Qua phương tiện thông tin đại chúng c Qua thiết chế văn hoá, hình thức trực quan d Qua sinh văn hoá, văn nghệ Những nội dung tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc địa phương Anh/Chịlà gì? (Có thể chọn nhiều phương án) a Đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vấn đề giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc □ b Vai trị việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường □ c Những nét văn hóa đặc trưng dân tộc Mường □ d Các biện pháp nhằm giữ gìn, bảo tồn giá trị, sắc văn hoá dân tộc Mường □ e Tuyên truyền việc ngăn chặn, xoá bỏ hành động tiêu cực làm mai huỷ hoại sắc văn hoá dân tộc □ Anh/chị có nắm đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vấn đề giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc không? c Chưa rõ □ □ □ d Không nắm □ a Rất rõ b Khá rõ Anh/chị đánh giá vai trò, ý nghĩa việc giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường? a Rất quan trọng b Quan trọng c Bình thường d Khơng quan trọng □ □ □ □ Anh/chị đánh giá vai trò người dân việc tham gia giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường? a Rất quan trọng b Quan trọng c Bình thường d Khơng quan trọng □ □ □ □ Theo Anh/chị công tác tuyên truyền địa phương ảnh hưởng đến quý vị việc giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường? a Ảnh hưởng tích cực b Ảnh hưởng tích cực c Ảnh hưởng tích cực d Khơng ảnh hưởng □ □ □ □ Anh/chị đánh giá công tác tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường địa phương? a Được thực tốt b Được thực tốt c Thực chưa tốt d Thực chưa tốt □ □ □ □ Anh/chị đánh giá trạng giữ gìn, phát huy sắc văn hoá dân tộc Mường địa phương nay? a Các giá trị văn hố gìn giữ b Các giá trị văn hố khơng giữ gìn cịn phát huy mãnh mẽ c Một số giá trị văn hoá dân tộc Mường bị mai một, xuống cấp □ □ □ 10 Anh/chị đánh giá đóng góp thân việc tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hồ Bình? a Đóng góp tích cực □ b Có số đóng góp □ c Chưa có đóng góp □ ************************* XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ ... BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Bản sắc văn hóa dân tộc tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc 1.1.1 Văn hóa Bản sắc văn hóa dân tộc - Khái niệm văn hóa Để hiểu... tun truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hố dân tộc Mường tỉnh Hịa Bình 75 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HĨA DÂN TỘC MƯỜNG Ở TỈNH HỊA BÌNH... huy sắc văn hóa dân tộc 1.2 Các yếu tố cấu thành tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường 14 1.3 Sự cần thiết phải tuyên truyền giữ gìn, phát huy sắc văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường ở tỉnh hòa bình hiện nay , Tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường ở tỉnh hòa bình hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm