0

Quản lý xã hội đối với làng nghề truyền thống ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay

127 4 0
  • Quản lý xã hội đối với làng nghề truyền thống ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:58

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ VĂN NHÂM QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VŨ VĂN NHÂM QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý xã hội Mã số : 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đồn Phúc Thanh HÀ NỘI – 2016 Luận văn đƣợc chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Vũ Văn Nhâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 1.1 Làng nghề truyền thống vai trò làng nghề truyền thống phát triển kinh tế- xã hội 1.2 Khái niệm, nội dung, phương pháp yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xã hội làng nghề truyền thống 18 1.3 Kinh nghiệm quản lý xã hội làng nghề truyền thống số địa phương Thành Phố Hà Nội 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015 39 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến Quản lý xã hội làng nghề truyền thống địa bàn huyện Mỹ Đức 39 2.2 Thực trạng quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội làng nghề phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức 43 2.3.Đánh giá thực trạng quản lý xã hội phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức 70 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 79 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng quản lý xã hội nhằm phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức,Thành Phố Hà Nội giai đoạn tới 79 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý xã hội nhằm phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức giai đoạn tới 80 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động cho phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2011 - 2015) 48 Bảng 2.2: Dân số thu nhập bình quân đầu người làng nghề huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội ( giai đoạn 2011 - 2015) 66 Bảng 2.3: Số lượng lao động số làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội (2012 - 2015) 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu kinh tế huyện Mỹ Đức năm 2015 42 Biểu đồ 2.2 Nguồn vốn huy động cho phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2011 - 2015) 48 Biểu đồ 2.3 Số lượng lao động đào tạo phát triển nghề Xã Đồng Tâm Xã Mỹ Tiên 2011 - 2015 49 Biểu đồ 2.4.Tổng số cá nhân, tập thể vinh danh, khen thưởng làng nghề xuất sắc huyện Mỹ Đức 2011 - 2015 54 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu tổng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan hoạt động làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức 2011 - 2015 55 Biểu đồ 2.6 Số vốn đầu tư vào làng nghề thủ công mỹ nghệ huyện 2011 – 2015 58 Biểu đồ 2.7 Tổng số lao động đào tạo, bồi dưỡng làng nghề địa bàn huyện Mỹ Đức giai đoạn 2012-2015 60 Biểu đồ 2.8 Tổng số cơng trình xử lý chất thải nhằm bảo vệ mơi trường đất, nước, khơng khí địa bàn huyện Mỹ Đức 2015 62 Biểu đồ 2.9 Cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống năm 2011 năm 2015 64 Biểu đồ 2.10 Tổng kim ngạch xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống huyện Mỹ Đức 2011 - 2015 65 Biểu đồ 2.11 Thu nhập bình quân lao động làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức 2011 - 2015 67 Biểu đồ 2.12: Số lượng lao động số làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội (2012 - 2015) 68 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNH,HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa HTX : Hợp tác xã KHCN : Khoa học công nghệ KHKT : Khoa học kỹ thuật LNTT : Làng nghề truyền thống PTNN : Phát triển nông nghiệp MTTQ : Mặt trận tổ quốc TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp với khoảng 70% dân số sinh sống khu vực nông thôn Trong công đổi toàn diện đất nước nay, vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn Đảng Nhà nước ta xác định nhiệm vụ trọng tâm Cùng với sách nơng thơn mới, mặt nông thôn Việt Nam đổi ngày Có kết xuất phát từ nhiều nguyên nhân có đóng góp khơng nhỏ từ chủ trương khôi phục phát triển làng nghề truyền thống địa phương Lịch sử phát triển văn hóa lịch sử phát triển kinh tế nước ta gắn liền với lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam Đó khơng nơi sản xuất sản phẩm hàng hóa mà cịn mơi trường kinh tế, văn hóa, xã hội công nghệ truyền thống lâu đời Việc phát triển LNTT có ý nghĩa quan trọng góp phần thu hút lao động dơi dư, giải việc làm, đồng thời nâng cao thu nhập bước cải thiện đời sống nhân dân Từ giảm sóng di dân từ nơng thơn thành thị, khơi dậy tiềm vốn có địa phương, góp phần gìn giữ phát huy sắc dân tộc, tạo chuyển biến tích cực q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa hoạt động bảo tồn phát triển LNTT, Đảng Nhà nước ta quan tâm tới phát triển LNTT văn có giá trị pháp lý đời như: Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 Thủ tướng Chính phủ số sách khuyến khích phát triển ngành nghề nơng thơn; Nghị định 66/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 07/7/2006 phát triển ngành nghề nơng thơn; Nghị định số 45/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 21/5/2012 Khuyến công; Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 Bộ Tài hướng dẫn số nội dung ngân sách Nhà nước hỗ trợ ngành nghề nơng thơn theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 07/7/2006; Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 Bộ Nông nghiệp PTNN hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 66/2006/NĐCP ngày 07/7/2006 Chính phủ; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020; Nghị 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nơng nghiệp chun canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014- 2020…Các văn pháp lý sở để phát triển Nông nghiệp nông thôn Mỹ Đức huyện nằm cực nam Thành phố Hà Nội, kinh tế cịn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu tập trung vào nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp du lịch Với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội mình, huyện Mỹ Đức có nhiều tiềm sở để phát triển làng nghề truyền thống đặc biệt dệt, thêu ren, mây tre đan, tơ tằm, may mặc… Nắm bắt tiềm đó, năm qua cơng tác quản lý xã hội làng nghề truyền thống địa bàn huyện Mỹ Đức cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể nhân dân huyện quan tâm Nhiều sách ban hành góp phần phát huy mạnh địa phương, thúc đẩy làng nghề truyền thống huyện phát triển Tuy nhiên, tác động nhiều nhân tố chủ quan khách quan, vấn đề quản lý xã hội việc phát triển làng nghề truyền thống địa bàn huyện đứng trước nhiều khó khăn, hạn chế Cơng tác lãnh đạo, quản lý cịn bị bng lỏng; nhận thức sách, pháp luật việc phát triển làng nghề truyền thống đội ngũ cán nhân dân huyện hạn chế; chế, sách thúc đẩy hoạt động quản lý làng nghề truyền thống cịn chưa hồn thiện… Điều dẫn tới tình trạng nhiều làng nghề có nguy mai một, sản xuất bấp bênh, đầu khó, thu nhập hạn chế… Trước thực trạng địi hỏi phải tăng cường cơng tác quản lý xã hội làng nghề truyền thống địa bàn huyện Nhận thấy vấn đề cần quan tâm nghiên cứu nhằm đưa giải pháp để nâng cao công tác quản lý làng nghề huyện, tác giả chọn đề tài “Quản lý xã hội làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội nay” làm đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan Vấn đề phát triển làng nghề truyền thống vấn đề quan trọng cấp thiết, thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều tác giả Các cơng trình tiêu biểu có liên quan bao gồm: - Vũ Thị Hà (2002), “Khôi phục phát triển làng nghề nông thôn vùng đồng sông Hồng - Thực trạng giả pháp”, luận văn thạc sĩ Đề tài lại sâu vào việc đề xuất giải pháp nhằm khôi phục phát triển làng nghề nông thôn vùng đồng sông Hồng, rõ thực trạng nguy mai làng nghề bối cảnh CNJ, HĐH - Ths Mai Thế Hởn (2009), “Phát triển làng nghề truyền thống q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vùng ven thủ Hà Nội”, luận án tiến sĩ Đề tài sâu nghiên cứu thực trạng phát triển làng nghề truyền thống vùng ven thủ đô Hà Nội đồng thời mang tới nhìn mẻ phát triển làng nghề truyền thống qua việc đưa kinh nghiệm phát triển làng nghề truyền thống số địa phương nước số nước giới - PGS.TS Đinh Thị Vân (2010), “Văn hóa kinh tế làng nghề, thách thức giải pháp bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa”, đề tài cấp Bộ 106 Do đặc điểm LNTT có từ lâu nên đường làng ngõ xóm chật hẹp, làng làm nghề, hộ gia đình có đất đai chật hẹp gặp khó khăn sản xuất, hộ có diện tích rộng, mặt đường thuận lợi sản xuất, lưu thông tiêu thụ sản phẩm nên xuất nhu cầu di chuyển từ nơi khó khăn sang nơi thuận lợi để sản xuất kinh doanh Đồng thời, tự phát hình thành khu vực cung ứng nguyên vật liệu tiêu thụ sản phẩm có vị trí thuận lợi Từ hình thành thị trường vốn, lao động, nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm Đây điều kiện thuận lợi để LNTT tổ chức thành cụm cơng nghiệp LNTT tách khỏi khu dân cư, có điều kiện mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường cung ứng tiêu thụ sản phẩm Đồi với xã xã An Tiến, xã An Mỹ, xã Hồng Sơn xã có điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề mây giang đan xuất xã có vị trí địa lý giáp nên thành lập cụm làng nghề nhằm tạo nên làng nghề có quy mơ tính cạnh tranh cao sản xuất kinh doanh Đối với xã xã Phúc Lâm, xã Đồng Tâm, xã Thượng Lâm Đều xã gắn liền với nghề thêu ren truyền thống, xã cần tập trung thành lập hội nghề thêu ren để chia sẻ kinh nghiệm học hỏi lẫn công tác phát triển làng nghề Các làng nghề khác địa bàn huyện có điều kiện thuận lợi vị trí địa lý, sản phẩm làng nghề khu sản xuất nguyên liệu cần hình thành hội nghề nghiệp vùng chuyên với quy mô lớn 3.2.3.2 Tổ chức hỗ trợ, đầu tư vấn, kinh nghiệm sản xuất tiêu thụ sản phẩm Hình thành phát triển tổ chức tư vấn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ LNTT trình sản xuất kinh doanh Sự giúp đỡ tổ chức nên tập trung vào lĩnh vực như: xuất sản phẩm, chuyển giao công nghệ, đào 107 tạo tiêu thụ sản phẩm Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích thành lập câu lạc bộ, hiệp hội làng nghề truyền thống thơng qua câu lạc bộ, hiệp hội LNTT mà sở sản xuất kinh doanh cá nhân người thợ cung cấp thông tin kinh tế, KHCN giá thị trường để sở mà hoạch định việc sản xuất kinh doanh cho đạt hiệu kinh tế cao Định kỳ tổ chức hội chợ LNTT nhằm giới thiệu sản phẩm LNTT, Qua hội chợ LNTT giúp gia đình, doanh nghiệp địa phương giao lưu học hỏi, giới thiệu sản phẩm LNTT với Điều giới thiệu nét văn hóa dân tộc địa phương LNTT với khác hàng để quảng bá thương hiệu, sản phẩm LNTT Nơi tổ chức hội chợ, trưng bày sản phẩm LNTT nơi tổ chức du lịch làng nghề thuận lợi hiệu 3.2.4 Nhóm giải pháp làng nghề truyền thống Nhóm giải pháp làng nghề truyền thống biện pháp cụ thể để giúp cho làng nghề tồn phát triển thực tế Để đạt điều làng nghề truyền thống cần phải có giải pháp cụ thể 3.2.4.1.Đổi nhận thức người dân Nhận thức người dân có vai trị quan trọng việc xây dựng LNTT theo hướng phát triển bền vững Để làm thay đổi nhận thức người dân LNTT, cụm công nghiệp LNTT phải đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn phát triển kinh tế thị trường làm thay đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn nhằm tác động mạnh tới nhận thức người dân LNTT Từ thực tế phát triển kinh tế địa phương người dân LNTT nhận thức rằng: nhờ chủ trương, sách Đảng Nhà nước mà số hộ sản xuất tăng, sản phẩm LNTT ngày nhiều lên Để sản xuất hộ gia đình thu lợi nhuận nhiều phải: Mở rộng quy mơ sản xuất, tức mở rộng thêm nhà xưởng, sử dụng thêm nhiều lao động 108 Phải cạnh tranh sản xuất, muốn cạnh tranh buộc phải đổi mẫu mã, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, sản phẩm phải đẹp hơn, chất lượng tốt giá thành rẻ Phải đầu tư thêm máy móc, thiết bị công nghệ giảm bớt lao động thủ cơng nhằm giảm chi phí, tăng suất lao động lên, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng ngày tăng số lượng chất lượng Mặt khác tổ chức trị xã hội, hội phụ nữ, đồn niên, hội nơng dân, hội người cao tuổi tổng kết đánh giá thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh LNTT vấn đề như: tăng trưởng kinh tế, mở mang ngành nghề, ô nhiễm môi trường, tình hình sức khỏe bệnh tật người dân LNTT Qua nhằm tác động thay đổi nhận thức cho người dân Xây dựng quy ước hoạt động LNTT vấn đề mở rộng sản xuất, chỗ mua bán nguyên vật liệu, chỗ tiêu thụ sản phẩm chỗ giải việc làm cho người lao động đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp giữ phong tục tập quán LNTT, quy ước, lệ làng dư luận xã hội để điều chỉnh hành vi sai trái, ngược lợi ích LNTT gây nhiễm mơi trường, lấn chiếm đường làng ngõ xóm LNTT tự tổ chức dồn điền đổi theo chủ trương chuyển đổi cấu trồng vật nuôi nơng nghiệp nhằm mở rộng diện tích nhà xưởng, mở rộng quy mơ sản xuất Điều tác động thay đổi lối làm ăn nhỏ lẻ, manh mún chuyển lên làm ăn lớn, quy mô lớn, liên doanh liên kết gia đình LNTT với 3.2.4.2 Đa dạng hóa hình thức sản xuất kinh doanh Trong trình phát triển kinh tế, LNTT địa bàn huyện Mỹ Đức xuất hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới; vậy, cần củng cố phát triển hình thức - Hộ gia đình hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu giai đoạn Với hình thức thành viên gia đình 109 huy động vào cơng việc q trình sản xuất kinh doanh, sản xuất hộ gia đình phát triển mạnh mẽ chủ yếu LNTT có quy mơ nhỏ, q trình sản xuất khơng có u cầu cao phân công lao đông hợp tác lao động Quá trình sản xuất kinh doanh hộ gia đình người chủ gia đình, thường thợ giỏi, nắm toàn quyền điều hành sản xuất Con cháu nhà tùy theo trình độ đảm nhiệm phần công việc hay phụ việc Tổ chức sản xuất kinh doanh hộ gia đình tận dụng lao động phù hợp với trình độ quản lý người thủ cơng Bởi nhiều loại hình sản phẩm vài người thực từ đầu hoàn thành như: tranh thêu, dệt lụa, dệt chiếu, se nhang Do quan hệ hợp tác không nhiều nên việc truyền nghề cho gia đình, cho người thân phương pháp trực tiếp gia đình, dịng họ nên đa số phát huy lực tài nghệ thợ thủ công, sản phẩm họ làm dễ thấy kết hàng ngày Hơn nữa, sản xuất theo hộ gia đình cịn có lợi khơng cần mặt sản xuất chung, chủ yếu tận dụng nhà để sản xuất kinh doanh Vì quan chức huyện cần tăng cường đạo giúp đỡ hướng dẫn hộ gia đình LNTT sản xuất kinh doanh cách hợp lý, có hiệu kinh tế, xã hội Tạo điều kiện cho hộ sản xuất kinh doanh thuận lợi, thu khoản đóng góp hợp lý Động viên giúp đỡ hộ gia đình nộp thuế cho Nhà nước thực kinh doanh theo luật pháp hành, tránh tính trạng trốn thuế, lậu thuế Có sách phù hợp giúp đỡ hộ nghèo vốn, kỹ thuật đế sản xuất kinh doanh đạt kết giúp họ tiêu thụ sản phẩm thị trường - Tổ hợp tác hình thức liên kết tự nguyện hộ LNTT để thực số khâu, số công đoạn trình sản xuất kinh doanh Hình thức liên kết thực thông qua việc mua nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm sản xuất sản phẩm chung Sự liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình ứng xử, giải nhanh nhạy 110 kinh tế thị trường hợp lý đảm bảo hiệu trình sản xuất sản phẩm Trong trình sản xuất kinh doanh LNTT có liên kết, hợp tác sản xuất hộ gia đình đảm nhận tồn cơng việc kể sản xuất tiêu thụ sản phẩm Hiện nay, LNTT hình thức tổ hợp tác phát triển rộng rãi, bổ sung cho vốn, kỹ thuật kinh nghiệm quản lý hộ sản xuất LNTT liên kết với nhau, giúp đỡ tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm, dự đoán xu hướng thị trường, tạo thành chân rết cho hộ lớn Sự hoạt động có hiệu định LNTT huyện Mỹ Đức Định hướng tổ hợp tác thời gian tới khuyến khích mở rộng quy mơ liên kết, góp vốn, góp sức để tổ chức hoạt động kinh doanh Nhà nước có sách ưu tiên cho tổ hợp tác vốn, hướng nghiệp Trên sở nêu cao tính tự chủ kinh tế hộ, xây dựng tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng LNTT, nơi có điều kiện thành lập HTX vững đạt hiệu cao Các tổ hợp tác phải dựa vào yếu tố để phát triển thành HTX như: tự nguyện lập tổ, tự chịu trách nhiệm có lợi, có góp vốn góp sức (nhưng quy mơ nhỏ), có tổ chức máy quản lý ổn định - HTX tổ chức kinh tế tự chủ người lao động có nhu cầu lợi ích chung, tự nguyện góp sức, góp vốn lập theo quy định pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên nhằm giúp thực hiệu mục tiêu, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước HTX LNTT xét lâu dài loại hình sản xuất kinh doanh chủ yếu; lẽ HTX phương thức để kích thích sản xuất sử dụng vốn có hiệu quả, tạo điều kiện cho người làm giàu đáng thu hút rộng rãi người lao động tham gia Trước HTX LNTT thường ưu đãi nhiều mặt như: ký hợp đồng gia công cho đơn vị kinh tế quốc doanh, cấp đất, mua sắm máy móc trang thiết bị, vay vốn tín dụng ngân 111 hàng từ chuyển đổi chế sang chế độ hạch toán kinh doanh HTX kiểu cũ LNTT đứng trước nguy phá sản hoàn toàn cấu chất lượng sản phẩm HTX thời gian qua không theo kịp nhu cầu thị hiếu, mẫu mã thị trường khơng có khả cạnh tranh kinh tế thị trường Thêm vào lạc hậu kỹ thuật trình độ quản lý chưa đào tạo cán mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Khi chuyển sang chế Nhà nước lại chưa quan tâm mức đến làng nghề, dẫn đến có lúc thả cho phận kinh tế trôi dat trước lốc kinh tế thị trường Khi chuyển sang kinh tế thị trường việc tổ chức xếp lại HTX LNTT vấn đề cấp thiết có ý nghĩa chiến lược Do phải có biện pháp chuyển đổi phương thức hoạt động cho phù hợp với chế Sự chuyển đổi phương thức hoạt động HTX vấn đề phức tạp đòi hỏi có đạo sâu sát cấp ủy quyền địa phương nhằm đảm bảo ổn định phát triển HTX Từng bước hướng HTX làng nghề vào hoạt động theo luật HTX Trong quản lý điều hành phát huy hết vai trò xã viên có trách nhiệm bảo đảm khâu dịch vụ đầu vào, đầu chính, cịn khâu sản xuất nên giao cho hộ gia đình đảm nhiệm, họ làm nhà với tư đơn vị kinh tế tự chủ - Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp Đây hình thức tồn từ lâu thực vào hoạt động kể từ có luật doanh nghiệp tư nhân đời vào 12/1990 Tuy bắt đầu phát triển tốc độ nhanh có hút nhiều nhà kinh doanh Bởi giám đốc doanh nghiệp tư nhân người có quyền tự chủ động hoạt động Đặc biệt, Luật doanh nghiệp thơng qua 6/1999 quy định cho loại hình doanh nghiệp chung trừ doanh nghiệp Nhà nước, mặt 112 pháp lý doanh nghiệp với bình đẳng, điều tạo đà cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động ổn định kinh tế thị trường Ở Mỹ Đức việc thành lập doanh nghiệp tư nhân thường người có tiềm lực kinh tế trội làng, có đầu óc tổ chức tham vọng kinh doanh Công tác quản lý điều hành doanh nghiệp linh hoạt, ứng xử nhanh chóng tác động thị trường để thay đổi ngành nghề kinh doanh, áp dụng công nghệ vào sản xuất Quan hệ chủ thợ mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, người lao động phân phối sát với giá trị sức lao động Một số doanh nghiệp tư nhân tạo khả phát triển sản xuất với quy mô doanh nghiệp vừa nhỏ, thu hút hàng trăm lao động có việc làm Tuy nhiên trình sản xuất kinh doanh, loại hình doanh nghiệp cịn nhiều khó khăn, việc huy động vốn để mở rộng sản xuất, lẽ chế độ trách nhiệm doanh nghiệp tư nhân trách nhiệm vô hạn - Công ty TNHH công ty có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn phần vốn, thành viên góp vốn để thực kinh doanh chia lợi nhuận chịu lỗ, chịu trách nhiệm khoản nợ cơng ty phạm vi phần vốn góp vào cơng ty Cơ sở pháp lý loại hình tổ chức Luật cơng ty năm 1990 luật doanh nghiệp Công ty TNHH phát triển làng nghề có trình độ tập trung hóa cao, có quan hệ rộng rãi với thị trường có khả đổi cơng nghệ Sự phát triển công ty TNHH kinh tế thị trường động lực để thúc đẩy nhà kinh doanh huy động lượng vốn lớn vào sản xuất, đồng thời tạo điều kiện cho người có vốn nhỏ dễ dàng góp vốn đầu tư chuyển nhượng vốn góp Định hướng loại hình cơng ty làng nghề quyền địa phương cấp nên hướng dẫn họ tổ chức lại sản xuất, để thu hút 113 vốn đầu tư , mở rộng quy mô sản xuất, đưa tiến KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, khắc phục tình trạng manh mún, chất lượng không tạo khả chiếm lĩnh thị trường - Công ty cổ phần doanh nghiệp số cổ đơng góp vốn kinh doanh chịu trách nhiệm phạm vi phần vốn góp sở tự nguyện để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận Cơng ty cổ phần đời có chậm so với loại hình tổ chức khác, tương lai, loại hình có vị trí đáng kể LNTT Bởi vì, có khả huy động vốn lớn, thu hút đầu tư kỹ quản lý bên lớn.Trên phương diện tập trung vốn, loại hình cơng ty cổ phần có ưu việt hẳn doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH Nhưng áp dụng trình độ quản lý doanh nghiệp cịn hạn hẹp, khơng muốn chia sẻ quyền lực quản lý Vì vậy, thời gian tới Nhà nước cần tạo điều kiện cho cơng ty cổ phần LNTT hoạt động có hiệu với ý nghĩa 3.2.4.3 Liên kết việc cung ứng tiêu thụ sản phẩm Một yếu tố quan trọng có ý nghĩa định đến sống LNTT vấn đề thị trường Thực tế thời gian qua cho thấy LNTT giải tốt vấn đề đầu cho sản phẩm LNTT tồn phát triển Thị trường tiêu thụ sản phẩm LNTT có bước phát triển nhỏ hẹp phân tán, thị trường địa phương chỗ Về mặt lý thuyết thị trường có quy mô lớn song thực tế sức mua tầng lớp dân cư nơng thơn cịn thấp nên cần phải mở rộng thị trường vùng địa phương khác đặc biệt thị trường nước Để mở rộng thị trường, trước hết phía thân hộ gia đình, sở sản xuất LNTT phải chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ 114 sản phẩm Muốn sở sản xuất, hộ gia đình LNTT nông thôn địa bàn huyện cần ý đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu sản phẩm có uy tín dăng ký quyền thương hiệu, cải tiến mẫu mã cho hợp thị hiếu, tạo hấp dẫn với khách hàng chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ phải lấy chữ tín làm đầu Khơng sở sản xuất, hộ sản xuất kinh doanh LNTT nông thôn cần đẩy mạnh liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm với sử sản xuất vùng kinh tế khác để có điều kiện tiếp cận, mở rộng thị trường Tiểu kết chƣơng Trong chương luận văn giải nhiệm vụ sau đây: Trình bày phương hướng nâng cao chất lượng quản ly xã hội nhằm phát triển LNTT huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 Những phương hướng có vai trị sở định hướng cho hoạt động quản lý xã hội phát triển LNTT Hệ thống hóa giải pháp nâng cao chất lượng quản lý xã hội nhằm phát triển LNTT huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 – 2020 Trong tập trung vào nhóm giải pháp chính, là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cần thiết phát triển LNTT phát huy vai trò quản lý xã hội LNTT; Nhóm giải pháp từ lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước địa bàn huyện Mỹ Đức; Nhóm giải pháp đoàn thể tổ chức xã hội nghề nghiệp; Nhóm giải pháp LNTT Trong nhóm giải pháp lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước giữ vai trò định đến phát triển làng nghề 115 KẾT LUẬN Trong q trình đẩy mạnh phát triển kinh tế nơng thơn, vấn đề quản lý làng nghề truyền thống có ý nghĩa quan trọng vấn đề cần quan tâm nghiên cứu lý luận thực tiễn Từ nhận thức trên, luận văn khai thác làm rõ vấn đề lý luận quản lý xã hội việc phát triển LNTT, từ làm công cụ để khảo sát thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý xã hội phát triển LNTT địa bàn huyện Trên sở vấn đề lý luận khái quát, luận văn sâu nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng thực trạng quản lý xã hội việc phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội Bên cạnh kết đạt được, hoạt động quản lý làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội cịn khơng khó khăn, hạn chế Đề tài làm rõ nguyên nhân thành tựu hạn chế đó, làm sở để đưa giải pháp nhằm phát huy kết đạt khắc phục hạn chế, yếu hoạt động quản lý xã hội việc phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội Từ đánh giá nêu trên, luận văn đề xuất phương hướng đạo giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng quản lý xã hội phát triển làng nghề truyền thống địa bàn huyện Mỹ Đức Qua góp phần thúc đẩy làng nghề phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương Kết nghiên cứu đề tài hy vọng nhận quan tâm, xem xét, góp ý q thầy cơ, cấp ủy Đảng, quyền địa phương, ban ngành đoàn thể cá nhân liên quan để giải pháp đề tài đưa có tính khả thi triển khai thực tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bạch Thị Lan Anh (2010), Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Luận án tiến sĩ kinh tế Học viện Hành Quốc gia, Hà nội Báo Hà Nội (2012), “Nỗi lo từ làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức”, số ngày 27/2/2012 Bộ Nông nghiệp (1996), Kỷ yếu hội thảo quốc tế bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam, Hà Nội Bộ Nông nghiệp phát triển nông thông (2006), Thông tư số 116/2006/TT- BNN Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn (2007), Một số sách phát triển ngành nghề nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hoàng Văn Châu (2006), Xây dựng phát triển mơ hình làng nghề du lịch sinh thái số tỉnh đồng Bắc Bộ Đề tài khoa học cấp Bộ Bộ Giáo dục Đào tạo Đỗ Hùng Cường(2012), Kinh tế làng nghề Hà nội thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ kinh tế trị, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà nội Đại học Kinh tế quốc dân (2000), Giáo trình Kinh tế nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2002), Nghị số 15/NQ-TW ngày 18/7/2002 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đường lối CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn 10 Đảng cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương khóa X (2008), Nghị số 26-NQ/T.Ư ngày 05/08/2008 hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành chủ trương phát triển Tam nông “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” 11.Đảng cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (2011), Nghị số 48-NQ/T.Ư ngày 12/08/2011 hội nghị lần thứ X ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hàn chủ trương chiến lược phát triển làng nghề truyền thống giai đoạn tới 12 Vũ Thị Hà (2002), Khôi phục phát triển làng nghề nông thôn vùng đồng sông Hồng - Thực trạng giải pháp Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Khoa học xã hội Việt nam 13 PGS.TS Trương Minh Hằng (2012), Tổng Tập nghề làng nghề truyền thống Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội 14 Đỗ Thị Loan( 2008), “Đảm bảo dẫn địa lý hàng hóa hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Lý luận Chính trị, Tạp chí, số 15 Lê Thị Minh Lý (2012), “Bảo tồn văn hóa nghề truyền thống phát triển du lịch văn hóa”, Tạp chí Thế giới di sản, Số 16 Nguyễn Duy Nghĩa(2012), “Hàng thủ cơng mỹ nghệ vào Nhật thành cơng có nhiều ý nghĩa”, Tạp chí Thương mại, Số 17 Vũ Văn Nhiên(2010), Hỏi đáp làng nghề truyền thống Hà Nội, Nxb Quân đội, Hà Nội 18 Phạm Quốc Sử (2002), “Làng nghề truyền thống trình cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Tạp chí Lý luận trị, Hà nội, Số 19 Sở Cơng thương (2011), Báo cáo kết năm thực nghị định 66/2006/NĐ-CP, Hà Nội 20.Nguyễn Minh Phong( 2008), “Kinh tế Thủ đô Hà Nội năm đầu ngày gia nhập WTO triển vọn”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số 21 Dương Bá Phượng (2001), Bảo tồn phát triển làng nghề q trình cơng nghiệp hóa, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 22 Mai Thế Hơn (2009), Phát triển làng nghề truyền thống q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vùng ven Thủ đô Hà Nội Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà nội 23 Chu Thái Thành (2009), “Làng nghề bảo vệ môi trường làng nghề theo hướng phát triển bền vững”, Tạp chí Cộng sản, số 24.Vũ Thị Thu Thảo (2012), Phát triển làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh trình hội nhập kinh tế quốc tế, Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 25 Thủ tướng Chính phủ (2000), Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 Thủ tướng Chính phủ số sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, Hà Nội 26 Thủ Tướng Chính Phủ (2009), Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Hà Nội 27.PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến (2009), Giáo trình Khoa học quản lý, Nxb Giáo dục Việt Nam 28 PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến (2010), Giáo trình Lý thuyết chung quản lý xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam 29 Nguyễn Hoàng Toàn (2006), Quản lý xã hội, NXB Khoa học kỹ thuật 30 Trung tâm triển lãm nghệ thuật Việt Nam(2000), Làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội, Hà Nội 31 Nguyễn Trọng Tuấn (2006), Nghề truyền thống địa bàn Hà Nội trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 32.Vũ Trọng Tuấn( 2008), Doanh nghiệp, doanh nhân phát triển hội nhập, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 33.Vũ Trọng Tuấn(2010), Làng nghề phố nghề Thăng Long – Hà Nội đường phát triển, Nxb Hà Nội, Hà Nội 34.Phạm Quang Tùng( 2012), “ Yêu cầu phát triển làng nghề theo hướng bền vững”,Tạp chí Kinh tế Quản lý, Số 35.UBND Thành phố Hà Nội – Sở Công thương Hà Nội (2009), Làng nghề Hà Nội- Tiềm triển vọng phát triển, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 36.UBND Thành phố Hà Nội (2010), Đề án Bảo tồn phát triển nghề, làng nghề Hà Nội giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 37.UBND huyện Mỹ Đức (2010), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Đức giai đoạn 2005 - 2010 38.UBND huyện Mỹ Đức (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Đức giai đoạn 2010 - 2015 tầm nhìn tới 2020 39.UBND Thành phố Hà Nội (2011), Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nghề làng nghề Hà Nội đến năm 2020 40.UBND Thành phố Hà Nội (2011), Kế hoạch 86/KH - UBND ngày 4/7/2011 UBNN Thành phố Hà Nội việc triển khai “Đề án bảo tồn phát triển nghề, làng nghề Hà Nội giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015 41.UBND Thành phố Hà Nội (2011), Kế hoạch triển khai “Đề án bảo tồn phát triển nghề, làng nghề Hà Nội giai đoạn từ năm 2010 đến 2020”giai đoạn 2011-2015, Hà Nội 42.UBND Thành phố Hà Nội (2012),Chương trình phát triển làng nghề kết hợp du lịch giai đoạn 2012-2015 43 UBND huyện Mỹ Đức (2013), Báo cáo thực trạng làng nghề làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức năm 2013 44 UBND huyện Mỹ Đức (2013), Báo cáo tổng kết tình hình thực cơng tác thi đua khen thưởng huyện Mỹ Đức năm 2012 45.Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng việt, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 46.Quốc Văn(2010), 36 làng nghề Hà Nội, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 47 Bùi Văn Vượng (1998), Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 48.Trần Thị Minh Yến (2003), Phát triển làng nghề truyền thống nơng thơn việt nam q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia, Hà Nội 49.Trần Thị Minh Yến ( 2004), Làng nghề truyền thống trình CNH, HĐH, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 50.Trần Thị Minh Yến (2009), “Làng nghề truyền thống Bắc Ninh xưa nay”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 372 51.http://www.myduc.hanoi.gov.vn/ 52.http://www.congthuonghn.gov.vn/ 53.http://www.kinhtenongthon.com.vn/ ... nghiệm quản lý xã hội làng nghề truyền thống số địa phương Thành Phố Hà Nội 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI... Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội làng nghề truyền thống địa bàn huyện 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu hoạt động quản lý xã hội làng nghề truyền thống địa bàn huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà. .. tế - xã hội ảnh hưởng đến Quản lý xã hội làng nghề truyền thống địa bàn huyện Mỹ Đức 39 2.2 Thực trạng quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội làng nghề phát triển làng nghề truyền thống huyện Mỹ Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội đối với làng nghề truyền thống ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay , Quản lý xã hội đối với làng nghề truyền thống ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay