0

Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể từ năm 1995 đến năm 2008

127 5 0
  • Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể từ năm 1995 đến năm 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:50

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN TIẾN ĐIỆP ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2008 Chuyên ngành : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số : 60 22 03 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phạm Thị Kim Oanh HÀ NỘI - 2016 LUẬN VĂN ĐÃ ĐƯỢC CHỈNH SỬA THEO Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS, TS PHẠM XUÂN MỸ LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với đề tài: “Đảng Thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể từ năm 1995 đến năm 2008” cơng trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc bỏ nhiều tâm huyết công sức để hoàn thành Luận văn hoàn thành hướng dẫn khoa học TS Phạm Thị Kim Oanh Trong q trình viết luận văn, thân tơi đọc nhiều luận án, luận văn, khóa luận, tạp chí sách chuyên khảo khác lấy làm nguồn tư liệu tham khảo làm sở viết luận văn Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Những kết luận luận văn chưa công bố công trình TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tiến Điệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2000 13 1.1 Những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Đảng Thành phố Hà Nội 13 1.2 Thực trạng di sản văn hóa vật thể Hà Nội 27 1.3 Chủ trương Đảng Thành phố Hà Nội bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ từ năm 2000 đến năm 2005 42 Chương 2: ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2008 53 2.1 Điều kiện lịch sử 53 2.2 Thực trạng vấn đề đặt .55 2.3 Chủ trương Đảng Thành phố Hà Nội công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể từ năm 2000 đến năm 2008 62 Chương 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM 83 3.1 Nhận xét 83 3.2 Một số kinh nghiệm 95 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Di sản văn hóa hệ giá trị trọng yếu, bền vững theo thời gian văn hóa dân tộc Di sản văn hoá nơi lưu trữ kiên cố sắc dân tộc, đồng thời sở tiền đề quan trọng để sáng tạo giá trị văn hoá xã hội đại Hiện nay, q trình tồn cầu hố, hội nhập quốc tế, giao lưu văn hố sơi động, phức tạp, đa chiều phạm vi toàn giới đặt nhiều hội thách thức cho nhân loại, đòi hỏi quốc gia phải xử lý cách hài hoà mối quan hệ bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống với trình tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng vấn đề bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, Đại hội X Đảng (6/2006) rõ: Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn, tơn tạo di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, di sản văn hóa vật thể phi vật thể dân tộc, giá trị văn hóa nghệ thuật, ngơn ngữ, phong mỹ tục cộng đồng dân tộc Bảo tồn phát huy văn hóa, văn nghệ dân gian Kết hợp hài hòa việc bảo vệ, phát huy di sản văn hóa với hoạt động phát triển kinh tế, du lịch [28, tr.107] Trong gần 30 năm đổi mới, đặc biệt giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2008, Đảng có nhiều chủ trương, sách thể rõ đổi lĩnh vực văn hóa, đó, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa điểm nhấn quan trọng đường lối xây dựng phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới, phấn đấu xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Thực đường lối đổi Đảng, Đảng nhân dân tỉnh, thành phố nước nói chung Thành phố Hà Nội nói riêng, nhiều năm qua phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thách thức, bước thực có hiệu chủ trương bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ Nhờ có chủ trương mà mặt văn hóa Thủ có nhiều thay đổi đạt kết to lớn, góp phần làm thay đổi diện mạo văn hóa đất nước, góp phần vào nghiệp chung xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Từ năm 1995 đến năm 2008, văn hóa thủ đạt nhiều thành tựu to lớn Các di sản văn hóa vật thể thủ khơng bảo tồn mà cịn phát huy đáp ứng yêu cầu trình giao lưu tiếp biến văn hóa từ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội Đạt kết Đảng Thành phố Hà Nội quan tâm đạo xây dựng phát triển văn hóa nói chung, quan tâm cơng tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ nói riêng phù hợp với định hướng Trung ương, phù hợp với điều kiện cụ thể Hà Nội Bên cạnh kết đạt được, công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ cịn số hạn chế Việc đánh giá thực trạng công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ đô từ năm 1995 đến năm 2008 Đảng Thành phố Hà Nội khẳng định tính đắn chủ trương xây dựng phát triển văn hóa Đảng ta vấn đề có ý nghĩa chiến lược để xây dựng phát triển văn hóa thủ Mặt khác, thành tựu, hạn chế kinh nghiệm lãnh đạo Đảng Thành phố Hà Nội công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ đô từ năm 1995 đến năm 2008 vấn đề cần nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm để thực thành công việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể địa phương nước Bản thân học viên người công tác Bảo tàng Lịch sử quốc gia, việc nghiên cứu công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể nói chung, cơng tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Đảng Thành phố Hà Nội nói riêng cần thiết hết khơng yếu tố thuận lợi nghiên cứu thân có nhiều năm cơng tác bảo tàng mà qua việc nghiên cứu giúp cho học viên nâng cao lực làm việc thân, tạo thêm kinh nghiệm xây dựng phát triển bảo tàng nói chung, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nói riêng Vì lý trên, học viên chọn vấn đề “Đảng Thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể từ năm 1995 đến năm 2008” làm đề tài luận văn thạc sĩ sử học, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng vấn đề chung nước, tất địa phương, Thủ Hà Nội nơi có nhiều di sản văn hóa vật thể tiếng cần bảo tồn tầm quốc gia Vì vậy, liên quan đến vấn đề có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học cơng bố Có thể khái qt cơng trình liên quan đến đề tài sau: Thứ nhất, nhóm cơng trình nghiên cứu vấn đề bảo tồn, bảo tàng di sản văn hóa nói chung Hồng Vinh (1997), Một số vấn đề bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc, nhà xuất Chính trị quốc gia Trong sách này, sở quan niệm quốc tế Việt Nam, tác giả đưa hệ thống lý luận di sản văn hóa, qua bước đầu vận dụng nghiên cứu di sản văn hóa nước ta Luật di sản văn hóa văn hướng dẫn thi hành (2002) coi văn pháp quy di sản văn hóa Luật quy định hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân di sản văn hóa nước Cộng hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngô Đức Thịnh (2007), Văn hóa phi vật thể: Bảo tồn phát huy, tác phẩm ông khái quát thực trạng công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể qua nêu lên số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Trưởng Ban Di sản phi vật thể Văn phịng UNESCO Pari - ơng Rieks Smeets nghiên cứu Bối cảnh, nhận thức q trình xây dựng Cơng ước bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể Mục đích Cơng ước là: (a) bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; (b) đảm bảo tôn trọng di sản văn hóa phi vật thể cộng đồng, nhóm người cá nhân có liên quan; (c) nâng cao nhận thức cấp địa phương, quốc gia quốc tế tầm quan trọng di sản văn hóa phi vật thể, để từ đảm bảo tơn trọng lẫn lĩnh vực này; (d) tạo hợp tác hỗ trợ quốc tế Tổng Giám đốc ACCU - ông Sato Kunio đề cập đến Các chương trình ACCU tầm nhìn bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nêu lên chương trình quan trọng ACCU nhằm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đồng thời nêu lên tầm quan trọng công việc Hai nhà nghiên cứu Trung Quốc Cố Quân Uyển Lợi nghiên cứu Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quy tắc nên theo Nghiên cứu quan trọng hai nhà nghiên cứu Trung Quốc có giá trị lớn việc đưa lý cần thiết phải bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, mặt khác hai ơng cịn đưa hệ thống quy tắc tiến hành việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Partrik J Bolyan nghiên cứu Di sản văn hóa phi vật thể , hội thách thức Bảo tàng công tác đào tạo cán chuyên môn bảo tàng Đây đề tài nghiên cứu hay cơng phu, qua tác giả đưa lí lẽ thuyết phục hội thách thức Bảo tàng công tác đào tạo cán chun mơn bảo tàng với di sản văn hóa vật thể Một đường tiếp cận di sản văn hóa (2006), Bộ Văn hóa - Thơng tin Hà Nội ấn hành cơng trình tập hợp nhiều nghiên cứu lý luận di sản văn hóa thực tiễn, làm tư liệu nghiên cứu tốt cho đề tài Trong tiêu biểu bài: Khảo cổ học với công tác bảo vệ phát huy di sản văn hóa (Vũ Quốc Hiển); Bảo tồn di tích, nhân tố quan trọng phát triển bền vững (Lê Thành Vinh); Di tích lịch sử văn hóa đồng Sơng Hồng (Đặng Văn Bài); Bảo tồn, tôn tạo xây dựng khu di tích lịch sử - văn hóa Đường Lâm (Phan Huy Lê) Giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc Tây Bắc, nhà xuất Văn hóa Dân tộc - Tạp chí Văn hóa nghệ thuật phát hành sách giúp người đọc nhận diện số vấn đề lý luận di sản văn hóa thơng qua việc tìm hiểu di sản văn hóa dân tộc Tây Bắc Nguyễn Văn Huy (2003), Một số vấn đề bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc nay, đăng Tạp chí Cộng sản số 20 Ở đây, tác giả báo đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa phạm vi nước Ngô Phương Thảo (2008), Bảo vệ di sản, chiến từ góc nhìn, đăng Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 289 tháng 7/2008, viết đề cập trực tiếp đến vấn đề bảo vệ di sản văn hóa Theo tác giả “Mỗi ngày di sản văn hóa đối mặt với nhiều nguy cơ, xuất phát từ hệ lụy sống đại Cũng ngày, ý thức trách nhiệm phải giữ gìn di sản văn hóa tồn với thời gian lan tỏa sâu rộng toàn xã hội, cộng đồng để dẫn tới chương trình dự án ngày có hiệu việc gìn giữ giá trị văn hóa vật thể phi vật thể” Lưu Trần Tiêu (2002), Bảo tồn phát huy di sản văn hóa Việt Nam đăng Tạp chí Văn hóa nghệ thuật năm 2002 Trong viết này, tác giả khẳng định tầm quan trọng công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa Việt Nam giải pháp để bảo tồn phát huy di sản Năm 2006, nghiên cứu sinh Đàm Hồng Thụ bảo vệ thành cơng luận án tiến sĩ với đề tài Nghiên cứu vấn đề bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật giai đoạn Có thể xem cơng trình nghiên cứu cơng phu lý luận di sản văn hóa thơng qua tranh thực trạng di sản văn hóa nghệ thuật giai đoạn Nguyễn Chí Bền (2007), Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nước ta đăng báo Văn hóa Trong tư cách nhà nghiên cứu có nhiều năm quan tâm đến di sản văn hóa, báo bàn sâu cách thức bảo tồn văn hóa phi vật thể Phạm Thị Thu Hương - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế trường Đại học Văn hóa Hà Nội (2013), Nghiên cứu thực trạng giải pháp bảo tồn di sản văn hóa vùng trình cơng nghiệp hóa, thị hóa đồng Sông Hồng Đề tài đề cập đến vấn đề cấp thiết Đây đề tài mà Hội đồng đánh giá không dễ thực khối lượng nội dung mà tác giả phải nghiên cứu xử lý lớn Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu kết hợp thống kê, đánh giá, phân tích, điều tra xã hội học, điền dã thực tế, tác giả đề tài trình bày tranh chung, bao quát tình hình thực trạng bảo tồn di sản q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa đồng Sơng Hồng bao gồm di sản văn hóa vật thể (các cơng trình kiến trúc, đền, đình, chùa ) di sản văn hóa phi vật thể (lễ hội truyền thống, làng nghề thủ công truyền thống, quan họ, ca trù ); đưa biến đổi tích cực tiêu cực, thuận lợi khó khăn việc bảo tồn di sản văn hóa từ có giải pháp, kiến nghị với quan quản lý nhà nước để bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa Thứ hai, nhóm cơng trình nghiên cứu di sản văn hóa vật thể thủ Hà Nội cơng trình liên quan đến lãnh đạo Đảng Thành phố Hà Nội công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ đơ, đặc biệt thời kỳ đổi 109 vị kinh doanh du lịch Hạn chế thấp tác động xấu từ hoạt động du lịch tài sản văn hoá vật thể Theo kinh nghiệm nước, thông qua phát triển du lịch, "lấy di tích để ni di tích" (chữ ni mang hàm nghĩa bảo tồn, bảo vệ, trùng tu, tu sửa phát triển) Để đạt mục tiêu trên, phát huy lợi ích kinh tế xã hội việc khai thác di sản văn hoá vật thể thủ đô phục vụ hoạt động du lịch cần phải tính đến vấn đề sau: - Hoạt động du lịch có tính cạnh tranh cao, động nhu cầu khách du lịch thay đổi, điều đòi hỏi phải khai thác sản phẩm du lịch hợp lý, thích hợp để ln ln có khách Khơng có khách khơng thể khai thác tốt di sản phát triển hoạt động du lịch Do phải thường xuyên điều tra nghiên cứu thị trường để lựa chọn đối tượng di sản văn hoá vật thể phù hợp tạo nguyên liệu cho sản phẩm du lịch, thu hút nhiều nguồn khách, đem lại lợi ích cao Để nâng cao lợi ích kinh tế việc khai thác di sản văn hoá vật thể thủ đô, cần phải phát huy cao tiềm năng, sử dụng hiệu vốn đầu tư, thường xuyên trùng tu, sửa chữa để kéo dài thời gian sử dụng di sản văn hóa vật thể thủ đô sở vật chất kỹ thuật di sản Việc khai thác di sản văn hoá vật thể phải làm bật giá trị đặc sắc di sản văn hoá vật thể, thủ Hà Nội, việc tạo sức thu hút khách tham quan, khách du lịch linh hồn hoạt động du lịch Các di sản văn hoá vật thể đặc sắc, độc đáo có sức hấp dẫn khả cạnh tranh cao Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, để di sản văn hóa có giá trị đặc sắc, cần phải cố gắng trì diện mạo nguyên thuỷ nó, tránh sửa chữa cách mức phá cũ xây hoàn toàn Việc khai thác di sản văn hoá vật thể thủ đô thực tế khai thác tổng hợp nơi khách du lịch đến: mặt cần khai thác sản 110 phẩm khác để bổ sung, tạo liên hồn chương trình du lịch; mặt khác, phải xem xét nhu cầu khách lại, ăn, ở, hướng dẫn tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí… cần thực phối hợp đồng nhịp nhàng tổ chức liên quan đến phục vụ khách, đảm bảo chất lượng, đem lại danh tiếng uy tín cho di sản văn hố vật thể, cho Hà Nội quốc gia Mục đích cao du lịch vừa bảo tồn, bảo vệ, tu sửa, tơn tạo di sản văn hố vật thể vừa đem lại lợi ích cho nhiều bên tham gia Cần coi môi trường tự nhiên văn hoá di sản văn hoá vật thể môi trường du lịch Đặc biệt, muốn hoạt động khai thác di sản văn hố vật thể thủ phục vụ phát triển du lịch đẩy mạnh đạt hiệu quả, cần phải tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, tập trung giới thiệu rộng rãi di sản văn hố vật thể thủ góc độ tài ngun du lịch văn hố cho du khách ngồi nước thơng qua ấn phẩm quảng cáo, tập gấp, sách hướng dẫn, mạng Internet, hội chợ, triển lãm Nâng cao chất lượng hoạt động thuyết minh hướng dẫn điểm tham quan di sản văn hóa vật thể thủ cách tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch thuyết minh viên địa danh để đạt yêu cầu cao trình độ ngoại ngữ, cách giao tiếp ứng xử với khách Tổ chức lại việc đón tiếp khách, giới thiệu, trưng bày tổ chức kiện cho đỡ tạo cảm giác tẻ nhạt, nhàm chán Áp dụng chế độ giá với loại vé tham quan du lịch có bảng dịch tất hoành phi, câu đối viết chữ Hán, chữ Nôm di sản văn hóa vật thể thủ để hướng dẫn viên dễ giới thiệu với khách Ngành Du lịch thành phố cần công bố quy định địa điểm dịch vụ cố định, có chuẩn bị chu đáo không nên để hướng dẫn viên tự ý đưa khách đến nơi theo ý họ, phục vụ mục đích cá nhân 111 Nhận thức giá trị hội phát triển du lịch từ tài nguyên di sản văn hóa vật thể thủ đơ, Đảng Thành phố Hà Nội có định hướng đắn nhằm quy hoạch cách phù hợp nguyên tắc vừa bảo tồn tối đa yếu tố nguyên gốc văn hóa truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu du khách Việc làm vừa phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, đồng thời góp phần phát triển du lịch, cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân thủ đô 112 Tiểu kết chương Trong 10 năm, từ năm 1995 đến năm 2008, chặng đường có nhiều thời khơng thách thức khó khăn, với cơng đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đảng Thành phố Hà Nội tiến hành đổi tồn diện từ kinh tế, trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đổi từ nhận thức đến đạo thực tiễn Bộ mặt kinh tế - xã hội thủ đô đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Cũng giai đoạn Đảng Thành phố Hà Nội tiến hành đổi công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ đơ, làm cho diện mạo văn hóa thủ có thay đổi rõ rệt Trước chuyển đổi quan trọng, mang tính cách mạng nhận thức thực tiễn đất nước, công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ có nhiều hội phát triển khơng khó khăn, thách thức Qua 10 năm, từ năm 1995 đến năm 2008, Đảng Thành phố Hà Nội hình thành hệ quan điểm đắn, phù hợp để lãnh đạo định hướng cho công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ đô; lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực văn hóa Tuy nhiên, nhiều di sản văn hóa vật thể thủ trùng tu bị phá vỡ cảnh quan; xâm lấn đất đai, vi phạm di sản Tuyên truyền, tập huấn quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ chủ yếu tập trung cho cán làm công tác quản lý, cịn người dân chưa ý… Trên sở thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể Đảng Thành phố Hà Nội từ năm 1995 đến năm 2008, rút số kinh nghiệm chủ yếu Các kinh nghiệm vào thực tế đạt hiệu cao chúng phải thực đồng kết hợp chặt chẽ 113 với Điều phụ thuộc vào lãnh đạo, đạo cấp quyền Thành phố vào hệ thống trị sở, đồng lòng chung sức nhân dân thủ đô nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hố vật thể thủ cách tốt nhất, nâng cao đời sống tinh thần vật chất người dân thủ nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung 114 KẾT LUẬN Di sản văn hóa tài sản vơ giá kho tàng di sản văn hóa lâu đời dân tộc, chứng tích vật chất phản ánh sâu sắc đặc trưng văn hóa cội nguồn truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước hào hùng, vĩ đại cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời phận cấu thành kho tàng di sản văn hóa nhân loại Cơng tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể theo phương thức xã hội hóa ngành văn hóa địa phương thực nhiều năm, huy động nguồn lực tham gia đóng góp nhân dân Là trái tim nước, trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, khoa học đồng thời trung tâm du lịch lớn quốc gia, Hà Nội tôn vinh trung tâm du lịch khơng phải Hà Nội thủ quốc gia có lịch sử lâu đời, cường thịnh với gần 90 triệu dân mà lịng mảnh đất thiêng chứa đựng trữ lượng tài nguyên di sản văn hóa vật thể phong phú Nhận thức rõ vai trị quan trọng di sản văn hóa vật thể đời sống xã hội, năm 1995 - 2008, Đảng Thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, đạo có hiệu hoạt động bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ đô Hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ Hà Nội xã hội hóa cách thành cơng nhiều nơi thành phố; nhiều cơng trình, nhiều di sản văn hóa vật thể đầu tư, cải tạo góp phần giữ gìn nét truyền thống ngun vẹn lịch sử nó; cơng tác phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể nhân rộng quần chúng nhân dân giúp cho người dân, hệ mai sau hiểu rõ 115 giá trị tạo niềm tự hào cho người sinh lớn lên mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến Tuy nhiên, hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ đô từ năm 1995 đến năm 2008 đặt vấn đề xúc, đòi hỏi cấp quyền Thành phố Hà Nội quan tâm giải Những nỗ lực Đảng Thành phố Hà Nội năm 1995 2008 bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ góp phần quan trọng công tác phát huy truyền thống ý thức trách nhiệm người làm công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào nghiệp bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa toàn dân; tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào người làm công tác bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Trong tiến trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa - đại hóa cần phải kế thừa, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, sở để tiếp tục sáng tạo giá trị văn hóa mới, đại, nhằm tiến tới nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển toàn diện bền vững mặt từ kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, tích cực chủ động hội nhập với giới mà giữ sắc dân tộc./ 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh (2000), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội Vũ Tuấn Ảnh, Lê Thông, Phạm Xuân Hậu (1997), Địa lý du lịch, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Văn Bài (2005), Tiếp cận thực trạng công tác bảo vệ phát huy giá trị di tích theo tinh thần Luật di sản văn hoá, Một đường tiếp cận di sản văn hoá, Nxb Thế giới, Hà Nội Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1998), Tài liệu học tập Nghị Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2000), Một số văn kiện Đảng công tác tư tưởng - văn hố (1996 - 2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2004), Tài liệu nghiên cứu Kết luận Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phan Kế Bính (1995), Việt nam phong tục, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bính (Chủ biên) (2000), Giáo trình Lý luận văn hóa đường lối văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam (Hệ cao cấp lý luận trị), Nxb Lý luận trị, Hà Nội Trần Văn Bính (2000), Văn hóa Thăng Long - Hà Nội hội tụ tỏa sáng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch (2007), Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 11 Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch (2012), Hỏi đáp pháp luật di sản văn hóa, Hà Nội 117 12 Bộ Văn hóa - Thơng tin (1987), Luật lệ văn hóa, tập 3, Hà Nội 13 Bộ Văn hóa - Thơng tin (1993), Những quan điểm sách tài văn hóa thơng tin, Hà Nội 14 Bộ Văn hóa - Thơng tin (1998), Chương trình hành động Bộ Văn hóa - Thông tin thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, Hà Nội 15 Bộ Văn hóa - Thơng tin (2000), Văn pháp quy văn hóa, thơng tin, tập 5, Hà Nội 16 Bộ Văn hóa - Thơng tin (2003), Quy định Nhà nước hoạt động quản lý văn hóa thơng tin, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 17 Vũ Minh Chi (2004), Nhân học văn hóa - người với thiên nhiên, xã hội giới siêu nhiên (sách tham khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Trường Chinh (1974), Chủ nghĩa Mác văn hóa Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội 19 Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin (2006), Một đường tiếp cận di sản văn hóa, Tập 3, Hà Nội 20 Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch (2007), Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Hà Nội 21 Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), Nxb Sự thật, Hà Nội 22 Chu Xuân Diên (2002), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 118 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Sự thật, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)Về tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII) “xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” năm tới 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Sự thật, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng Thành phố Hà Nội (1991), Nghị Đại hội đại biểu Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XI, tháng 11 năm 1991 31 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng Thành phố Hà Nội (1996), Nghị Đại hội đại biểu Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XII, tháng năm 1996 32 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng Thành phố Hà Nội (2000), Nghị Đại hội đại biểu Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XIII, tháng 12 năm 2000 33 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng Thành phố Hà Nội (2005), Nghị Đại hội đại biểu Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XIV, tháng 12 năm 2005 119 34 Lê Qúy Đôn (1977), Kiến văn tiểu lục, Bản dịch, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 35 Lê Qúy Đôn (1987), Đại Việt thông sử, Bản dịch, Nxb Khoa họa xã hội, Hà Nội 36 Phạm Văn Đồng (1994), Văn hóa đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Phạm Duy Đức (chủ biên), Nguyễn Văn Thắng, Vũ Thị Phương Hậu (2010), Đường lối văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 38 Diêm Thị Đường (1998), Bảo tồn phát huy giá trị danh nhân văn hóa truyền thống Việt Nam, Viện Văn hóa, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 39 Hiếu Giang (2003), Về giá trị văn hóa phi vật thể Thăng Long - Hà Nội, Tạp chí Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa thơng tin), số 3, Hà Nội, tr.90 - 92 40 Phạm Minh Hạc, Nguyễn Khoa Điềm (Chủ biên) (2003), Về phát triển văn hóa xây dựng người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Phạm Lê Hoàn, Lê Tân (1989), Việt Nam cảnh đẹp di tích, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 42 Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1984), Pháp lệnh “Bảo vệ sử dụng di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh”, số 14 ngày 4/4/1984 43 Nguyễn Đăng Huy, Trịnh Minh Đức (chủ biên) (1993), Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, Bộ Văn hóa thơng tin, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội 44 Đinh Gia Khánh, Trần Tiến (chủ biên) (1991), Địa chí văn hóa dân gian Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 45 Lương Quỳnh Kh (chủ biên) (2002), Lý luận văn hóa Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 120 46 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Phan Ngọc (1994), Văn hóa Việt Nam cách tiếp cận mới, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 48 Nhiều tác giả (2001), Giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc Tây Bắc, Nxb Văn hóa dân tộc 49 Hoàng Phê (2005), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Thành phố Đà Nẵng, Trung tâm từ điển học 50 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Di sản văn hóa 51 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Di sản văn hóa 52 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hóa 53 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Di sản văn hóa 54 Đặng Đức Siêu (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 55 Ngô Phương Thảo (2008), Bảo vệ di sản, chiến từ góc nhìn, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 289, tháng 56 Trần Ngọc Thêm (1997), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 57 Trần Ngọc Thêm (1998), Tìm sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 58 Lưu Trần Tiêu (2002), Bảo tồn phát huy di sản văn hóa Việt Nam, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội 59 Võ Quang Trọng (2004), Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thăng Long - Hà Nội, Đề tài khoa học cấp nhà nước, Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Khoa học xã hội Việt Nam 121 60 Chu Quang Trứ (1996), Di sản văn hóa dân tộc tín ngưỡng tơn giáo Việt Nam, Nxb Thuận Hóa, Huế 61 Ủy ban Quốc gia thập kỉ quốc tế phát triển văn hóa (1992), Thập kỷ giới phát triển văn hóa, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 62 Phạm Hồng Việt (1990), Hồ Chí Minh với di sản lịch sử văn hóa, Nxb Thuận Hóa, Huế 63 Hồng Vinh (1997), Một số vấn đề bảo tồn phát triển di sản văn hóa dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Trần Quốc Vượng (chủ biên) (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 122 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Đảng Thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể từ năm 1995 đến năm 2008 Chuyên ngành : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số : 60 22 03 15 Người hướng dẫn : TS Phạm Thị Kim Oanh Tác giả luận văn : Nguyễn Tiến Điệp Gắn liền với trình phát triển lịch sử dân tộc, đặc điểm vùng đất chọn làm thủ đô đất nước với bề dày hàng nghìn năm, văn hóa Thăng Long - Hà Nội hội tụ, kết tinh giá trị văn hóa tiêu biểu cộng đồng dân tộc không ngừng lan tỏa nét đặc sắc vùng đất Thủ đô đến miền đất nước Văn hóa Thăng Long - Hà Nội hình thành, xây dựng, vun đắp nhiều hệ, nguồn vốn văn hóa vơ q báu đặc sắc, đóng góp quan trọng vào việc làm giàu có thêm di sản văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm truyền thống văn hiến đất nước Trải qua ngàn năm, lịch sử để lại mảnh đất thủ nhiều di sản văn hóa vật thể tiếng, có giá trị lớn để Hà Nội trở thành trung tâm văn hoá du lịch lớn Việt Nam So với tỉnh, thành phố khác toàn quốc, Hà Nội địa phương có số lượng di sảnvăn hố vật thể nhiều phong phú Những nơi tiếng, thu hút ý khách du lịch Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Gươm - Tháp Rùa - Đền Ngọc Sơn, khu thành cổ, khu phố cổ, cơng trình mang nét kiến trúc châu Âu kỷ 19, di sản văn hóa vật thể liên quan đến đời nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh… Di sản văn hóa vật thể nhân tố quan trọng để phát triển du lịch Hà Nội mà địa phương nào, quốc gia có Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể tiêu biểu thủ Hà Nội 123 làm cho di sản văn hoá đồng hành người hơm bước vào tương lai Có thể thấy, năm 1995 - 2008, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội có thành tựu khơng phải khơng cịn hạn chế, thiếu sót cần khắc phục Thực tế cho thấy tư chưa bắt kịp tư thời đại, quốc tế giá trị di sản văn hoá, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá, thưa thấy di sản văn hoá vật thể chứa đựng tiềm to lớn cho phát triển bền vững, chí với phát triển ngành du lịch, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cịn góp phần làm giàu sắc văn hóa dân tộc ... ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2000 13 1.1 Những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn phát huy giá trị. .. tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ từ năm 1995 đến năm 2008; 10 - Làm rõ chủ trương đạo Đảng Thành phố Hà Nội công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể thủ từ. .. cơng tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể từ năm 1995 đến năm 2008 Đảng Thành phố Hà Nội - Tiến hành nhận xét, đánh giá kết đạt công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể từ năm 1995 đến năm 2008 , Đảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể từ năm 1995 đến năm 2008