0

Quản lý xã hội đối với công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi hiện nay

103 2 0
  • Quản lý xã hội đối với công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHAN CAO LÂM QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC ĐẮK LẮK - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN PHAN CAO LÂM QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Quách Sĩ Hùng ĐẮK LẮK - 2016 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội “Quản lý xã hội công tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nay” hồn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Phan Cao Lâm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đƣợc luận văn này, xin chân thành cảm ơn đến Ban giám đốc, khoa, phịng q thầy, Học viện Báo chí tun truyền tận tình tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS TS Quách Sĩ Hùng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn đề tài cho với tất lịng nhiệt tình quan tâm sâu sắc Bên cạnh đó, tơi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở ngành tỉnh, bạn bè, đồng nghiệp, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập thực luận văn Mặc dù cố gắng trình thực nhƣng luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc góp ý q thầy, bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn! Đắk Lắk, ngày…… tháng năm 2016 Tác giả Phan Cao Lâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG Ở ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Khái niệm giải phóng mặt tác động cơng tác giải phóng mặt đời sống ngƣời bị thu hồi đất 1.2 Khái niệm, vai trò, nguyên tắc quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt địa phƣơng 14 1.3 Nội dung điều kiện bảo đảm quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt 22 1.4 Quản lý xã hội công tác giải phóng mặt ngồi nƣớc - học kinh nghiệm rút cho tỉnh Quảng Ngãi 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY 39 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng lịch sử phát triển pháp luật cơng tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 39 2.2 Thực trạng quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 48 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY 70 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý xã hội công tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 70 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý xã hội công tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 73 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai có tầm quan trọng to lớn ngƣời mặt nơi lẫn tƣ liệu sản xuất Trong Hiến pháp nƣớc ta quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân giao cho Nhà nƣớc quản lý, Nhà nƣớc giao cho ngƣời dân sử dụng, từ giao đất cho ngƣời dân sử dụng Nhà nƣớc tuyên bố bảo hộ quyền sử dụng đáng họ Tuy nhiên Việt Nam giai đoạn phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, khu công nghiệp, khu dân cƣ phát triển nhanh nƣớc địi hỏi phải có hệ thống giao thông đƣờng xá mở rộng, hạ tầng kỷ thuật phải đƣợc quy hoạch chiến lƣợc lâu dài Một vấn đề có tính định mở rộng sở hạ tầng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Việt Nam nhƣ nƣớc khác giới, việc thu hồi đất đai, bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ tƣợng phát triển mà nhà nƣớc phải đối mặt nhƣ quy luật tất yếu phổ biến Hiện cho thấy, việc thu hồi đất để thực dự án vấn đề nhạy cảm phức tạp, tác động tới mặt đời sống kinh tế - xã hội trị Giải không tốt, không thỏa đáng quyền lợi ngƣời dân có đất bị thu hồi ngƣời bị ảnh hƣởng thu hồi đất dễ dẫn đến khiếu kiện, đặc biệt khiếu kiện tập thể đông ngƣời, vấn đề phải giải nhƣ để dung hịa đƣợc mâu thuẫn lợi ích nhà nƣớc, lợi ích nhà đầu tƣ lợi ích ngƣời dân có đất bị thu hồi Thực tiễn cho thấy, q trình giải phóng mặt ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền lợi ích đời sống ngƣời dân Trong văn quy định cơng tác giải phóng mặt thƣờng xun thay đổi dẫn tới tình trạng so bì, khiếu nại ngƣời có đất bị thu hồi qua dự án dự án nhƣng thực thu hồi đất qua nhiều năm Mặt khác, Luật Đất đai chƣa có chế bắt buộc để bảo đảm có quỹ đất nguồn vốn xây dựng khu tái định cƣ trƣớc thu hồi đất Chất lƣợng khu tái định cƣ đƣợc xây dựng chƣa đáp ứng yêu cầu “có điều kiện phát triển tốt nơi cũ” Nhà nƣớc chƣa trọng tạo việc làm mới, chuyển đổi nghề cho ngƣời có đất bị thu hồi Việc lập tổ chức thực giải phóng mặt số dự án cịn thiếu kiên quyết, thiếu dân chủ, cơng khai, minh bạch Phẩm chất, lực đội ngũ cán làm cơng tác giải phóng mặt nhiều nơi chƣa đáp ứng yêu cầu; chƣa phát huy vai trò tổ chức quần chúng tham gia thực Một số địa phƣơng thiếu phối hợp chặt chẽ cấp, ngành; chƣa làm tốt cơng tác tun truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu rõ quy định pháp luật né tránh, thiếu cƣơng quyết, không giải dứt điểm, làm cho việc giải phóng mặt bị kéo dài nhiều năm Trong đó, Tổ chức Phát triển quỹ đất chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ mức kinh phí nhân lực để thực thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc phê duyệt, tạo quỹ “đất sạch” triển khai dự án đầu tƣ… Từ thực tế địi hỏi Nhà nƣớc phải tiếp tục đổi hình thức thực tăng cƣờng quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt khu vực có nhiều ngƣời dân bị thu hồi đất Nằm bối cảnh chung thành phố Quảng Ngãi trung tâm trị, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn xây dựng triển khai cơng tác giải phóng mặt địa bàn Tuy cơng tác giải phóng mặt năm gần địa phƣơng đƣợc cải thiện trƣớc nhiều, nhƣng nội dung quản lý tổ chức thực nhiều vƣớng mắc, vừa làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ thực dự án đầu tƣ, vừa ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng vốn, hiệu kinh tế Vì thế, việc nghiên cứu, tìm hiểu để lý giải sở lý luận tìm giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý xã hội công tác giải phóng mặt nhiệm vụ cấp thiết quyền thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Với mong muốn đóng góp phần vào cơng tìm hiểu thân tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nay” làm đối tƣợng nghiên cứu luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý xã hội Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ hai thập niên trở lại đây, cơng tác giải phóng mặt nói chung tái định cƣ nói riêng vấn đề nhức nhối, thƣờng xuyên thu hút đƣợc quan tâm dƣ luận Bởi vậy, có nhi ều cơng trình nghiên cứu, nhiều viết đề cập đến vấn đề Trong đó, phải kể đến cơng trình nghiên cứu: Luận văn Thạc sỹ Luật học Nguyễn Vĩnh Diện “Pháp luật bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất” năm 2006; Luận văn Thạc sỹ Luật học Đinh Thị Huệ “Thực pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Nam nay”; Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật học Nguyễn Thu Hiền năm 2007 Nguyễn Hoàng Dƣơng năm 2009 đề tài “Các vấn đề pháp lý tái định cư Nhà nước thu hồi đất thực dự án đầu tư” Bên cạnh đó, có nhiều viết chế bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất đƣợc đăng tạp chí uy tín nhƣ: “Về sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất” Nguyễn Thị Phƣợng đăng Tạp chí Quản lý Nhà nƣớc số 176 (tháng 9/2010); “Pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Singapore Trung Quốc - gợi mở cho Việt Nam hoàn thiện pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất” Nguyễn Quang Tuyến Nguyễn Ngọc Minh đăng Tạp chí Luật học số 10/2010; “Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất: Vấn đề giải pháp” TS Đỗ Phú Hải đăng Tạp chí cộng sản số 89 tháng 5/2014; “Nghiên cứu trảo đổi vấn đề bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất ” Lê Thị Nhung đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 64 tháng 10/2015 Tuy nhiên, nghiên cứu thiên góc nhìn pháp lý, quy định pháp luật đất đai bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ gắn liền với đạo luật đất đai hƣớng dẫn Chính phủ thời gian vừa qua Do đó, dƣới góc độ chuyên ngành Quản lý xã hội đến chƣa có nhiều cơng trình nghiên cứu chuyên sâu đặc biệt địa phƣơng cụ thể “Quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nay” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Góp phần làm rõ sở lý luận quản lý xã hội công tác giải phóng mặt ngƣời dân bị Nhà nƣớc thu hồi đất - Trên sở đánh giá thực trạng, xác định phƣơng hƣớng đề xuất giải pháp tăng cƣờng quản lý xã hội công tác giải phóng mặt địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để hồn thành mục đích nêu luận văn có nhiệm vụ sau đây: - Hệ thống hóa sở lý thuyết quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt ngƣời dân bị Nhà nƣớc thu hồi đất; - Đánh giá thực trạng thực quản lý xã hội công tác giải phóng mặt ngƣời dân bị Nhà nƣớc thu hồi đất thành phố Quảng 83 dụng đất nhƣ làm nhà cơng trình đất nơng nghiệp, đất trồng lâu năm khơng bồi thƣờng Giá bồi thƣờng tài sản phải sát với giá thực tế thị trƣờng điều kiện bình thƣờng Khi có biến động tăng giá phải kịp thời điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho ngƣời đƣợc bồi thƣờng tài sản 3.2.4 Hoàn thiện quản lý tái định cư * Hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư Quy định ƣu tiên tạo điều kiện thuận lợi việc bố trí đất giải thủ tục đầu tƣ xây dựng nhà tái định cƣ thời gian ngắn cho chủ dự án thực xây dựng nhà tái định cƣ trƣờng hợp quỹ đất nhà địa phƣơng chƣa đủ để phục vụ bố trí tái định cƣ cho dự án mà giao cho chủ dự án tự lo nhà đất để bố trí cho hộ gia đình bị thu hồi đất để thực dự án cách kịp thời Biện pháp này, giúp cho việc triển khai thực dự án đầu tƣ khu tái định cƣ, điểm tái định cƣ, nhà tái định cƣ đƣợc thực thời gian nhanh nhất, bảo đảm có nhà đất để bố trí tái định cƣ cho hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ bị thu hồi đất để thực dự án kịp thời theo tiến độ phƣơng án kế hoạch giải phóng mặt thực đầu tƣ xây dựng dự án * Đa dạng phương pháp tạo lập quỹ nhà đất tái định cư Việc tạo quỹ nhà đất tái định cƣ áp dụng việc đầu tƣ xây dựng mới, mua lại nhà đƣợc đầu tƣ xây dựng tổ chức kinh tế quy định chủ dự án đƣợc giao đất thực dự án xây dựng nhà để bán phải dành tỉ lệ nhà đất để làm quỹ nhà phục vụ cho tái định cƣ địa phƣơng Trong đầu tƣ xây dựng nhà đất tái định cƣ, thực việc đầu tƣ xây dựng khu tái định cƣ, điểm tái định cƣ áp dụng ba hình thức đấu thầu, định thầu giao nhiệm vụ Vốn để đầu tƣ xây dựng nhà đất tái định cƣ sử dụng nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn dự án, nguồn tài trợ 84 huy động tạm thời vốn tổ chức kinh tế, đơn vị sản xuất kinh doanh Ở đô thị chủ yếu đầu tƣ xây dựng nhà để bố trí tái định cƣ Có chế hỗ trợ thêm để khuyến khích hộ gia đình tự lo tái định cƣ, v v Để thực tốt nhiệm vụ giải phóng mặt góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ thực dự án, thiết phải xây dựng trƣớc khu tái định cƣ, đáp ứng yêu cầu hộ phải di chuyển để giải phóng mặt Khu tái định cƣ phải đảm bảo có điều kiện tốt so với nơi mà họ phải di dời để giải phóng mặt Đồng thời với việc đầu tƣ xây dựng khu tái định cƣ tập trung, tăng mức hỗ trợ tái định cƣ tự tìm theo nguyên tắc hộ tự tìm đất tái định cƣ hộ tái định cƣ tập trung ngang lợi ích kinh tế để giảm áp lực cho khu tái định cƣ tập trung 3.2.5 Cải tiến phương thức tổ chức thực quản lý xã hội công tác giải phóng mặt người dân bị thu hồi đất địa thời gian tới Năng lực thực quản lý xã hội công tác giải phóng mặt có ảnh hƣởng lớn đến việc thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất để thực dự án đầu tƣ Với đội ngũ cán làm công tác đạo, hƣớng dẫn cán trực tiếp thực phải am hiểu nắm quy định pháp luật, có trình độ lực, với tổ chức đƣợc giao thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất để thực dự án đƣợc tổ chức thực cơng việc có tính chun mơn chun mơn hóa cao, với đạo phối hợp quan, đơn vị có chức nhiệm vụ liên quan đến việc thực cơng tác giải phóng mặt phải chuẩn xác, chặt chẽ nhịp nhàng, việc triển khai thực quản lý xã hội công tác giải phóng mặt diễn thuận lợi, loại bỏ vƣớng mắc phát sinh khơng đáng có, bảo đảm cho 85 quy trình thủ tục thực đơn giản thuận tiện, hạn chế đƣợc khúc mắc, khiếu kiện gây kéo dài thời gian hoàn thành việc thu hồi đất giải phóng mặt Do vậy, thực giải pháp quản lý bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất xây dựng dự án Để thực giải pháp cần thực biện pháp cụ thể sau: Một là, tăng cƣờng tập huấn công tác quản lý, cách thức áp dụng quản lý, giải vƣớng mắc áp dụng, quy trình, trình tự cơng việc cần thiết phải thực áp dụng quản lý vào dự án cụ thể để tổ chức thực việc bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ cho ngƣời bị thu hồi đất để thực dự án Trang bị đầy đủ kiến thức phƣơng pháp giải phóng mặt bằng, phƣơng pháp xử lý giải tình phát sinh cách thức triển khai áp dụng quản lý công tác giải phóng mặt nhà nƣớc có định thu hồi đất để sử dụng dự án cụ thể, bảo đảm cho đội ngũ cán nắm cặn kẽ quy định pháp lậut để áp dụng vào thực tế, có đầy đủ khả để giải vƣớng mắc, tình phát sinh trình áp dụng , tổ chức thực cách bản, quy trình đạt hiệu cao Hai là, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cần phải quan tâm sớm thực đẩy mạnh việc thành lập số tổ chức chuyên trách nhƣ : Tổ chức phát triển quỹ đất, Tổ chức quản lý giải phóng mặt đất nhà nƣớc thu hồi, hoạt động theo chế đơn vị nghiệp doanh nghiệp cơng ích để định giao cho đơn vị thực công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ giải phóng mặt nhà nƣớc có định thu hồi đất địa bàn địa phƣơng, địa bàn khu vực quy hoạch đô thị để giao cho dự án sử dụng đầu tƣ xây dựng công trình xây dựng sở hạ tầng Trên sở bƣớc chun mơn hóa cơng tác thực bồi 86 thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ giải phóng mặt nhà nƣớc thu hồi đất địa phƣơng, đƣa việc thực quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt nhà nƣớc thu hồi đất đô thị vào nề nếp, góp phần đẩy nhanh đƣợc tiến độ thu hồi đất, thu hồi đất để xây dựng sở hạ tầng chỉnh trang phát triển đô thị Ba là, thƣờng xuyên tổ chức lớp bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bồi thƣờng giải phóng mặt cán có liên quan đến cơng tác Từng bƣớc tạo lập đội ngũ cán có đủ trình độ lực thực thi nhiệm vụ đạo, hƣớng dẫn thực quản lý bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất để thực dự án đầu tƣ 3.2.6 Kiện toàn máy giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh tổ chức thực quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt người dân bị thu hồi đất * Kiện toàn máy quản lý Đây vấn đề quan trọng hàng đầu có tính định đến cơng tác bồi thƣờng, giải phóng mặt Bộ máy quản lý phải đảm bảo nguyên tắc tập trung thống từ Tỉnh đến sở, phải phân công phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể quyền hạn nhƣ trách nhiệm ngành, cấp, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đồng thời phải có phối hợp chặt chẽ, thƣờng xuyên liên tục cấp, ngành việc thực cơng tác bồi thƣờng, giải phóng mặt * Cải tiến công tác cán Coi trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức công chức thực bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Quy định chế độ khen thƣởng phù hợp để khuyến khích, động viên ý thức trách nhiệm cán Đồng thời phải 87 có quy định nghiêm khắc để xử lý trƣờng hợp cán công chức lợi dụng quyền hạn, chức vụ, lợi dụng kẽ hở pháp luật mƣu lợi riêng trƣờng hợp cán công chức thiếu ý thức trách nhiệm, chây lƣời, ỷ lại, làm thiệt hại công sức, tiền nhà nƣớc nhân dân việc thực cơng tác bồi thƣờng, giải phóng mặt Để làm tốt nội dung này, cần phải ban hành Quy chế tổ chức thực công tác bồi thƣờng giải phóng mặt địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, theo quy định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cấp, ngành, chủ đầu tƣ tổ chức, cá nhân có liên quan cơng tác bồi thƣờng, giải phóng mặt 3.2.7 Tăng cường đạo Ủy ban nhân dân người dân bị thu hồi đất Căn chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền đƣợc Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ quy định cụ thể hóa văn bản; quy định bảng giá đất, giá tài sản tính bồi thƣờng; biện pháp hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho ngƣời bị nhà nƣớc thu hồi đất, quy định cụ thể việc bố trí tái định cƣ cho hộ gia đình bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ cho phù hợp với điều kiện thục tế địa phƣơng, bảo đảm cho việc triển khai áp dụng để thực giải phóng mặt cách thống Những dự án quan trọng, diện tích thu hồi đất lớn, số hộ phải bồi thƣờng di chuyển nhiều, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức giao ban tuần lần để nghe địa phƣơng ngành báo cáo kiểm điểm tiến độ theo kế hoạch phê duyệt để có đạo kịp thời Những nội dung thuộc thẩm quyền giải ngành ngành chủ động giải quyết, trƣờng hợp vƣợt thẩm quyền báo cáo ủy ban nhân dân Tỉnh giải Ví dụ vƣớng mắc cách xác định tài sản vật kiến trúc, Sở xây dựng có trách nhiệm hƣớng dẫn quy hoạch loại hình tài sản đất, Sở Tài nguyên Môi trƣờng có trách nhiệm hƣớng dẫn vƣớng mắc nguồn gốc đất loại đất… 88 Thời gian văn đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn đề nghị giải địa phƣơng sở ngành Cá biệt có trƣờng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh văn đạo ngày Thời gian sở ngành giải công việc theo đề nghị địa phƣơng lĩnh vực ngành phụ trách tối đa không ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn đề nghị Văn đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hay văn hƣớng dẫn ngành nội dung phải rõ ràng, cụ thể, minh bạch, chế độ, phù hợp với thực tiễn địa phƣơng Không văn đạo biết tính khả thi khơng cao Hàng tuần Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo nhanh tình hình thực cơng tác bồi thƣờng, giải phóng mặt dự án lớn, quan trọng, khó khăn vƣớng mắc trình thực đề xuất hƣớng giải qua hòm thƣ điện tử Sở Tài nguyên Môi trƣờng Hàng tháng Sở Tài nguyên Mơi trƣờng, tổng hợp tình hình thực cơng tác bồi thƣờng huyện, thành phố đối chiếu với kế hoạch phê duyệt xác định tiến độ thực hiện, nguyên nhân chậm tiến độ thuộc lỗi ngƣời bị thu hồi đất hay thuộc quan thực hiện; sở đơn đốc địa phƣơng đẩy nhanh tiến độ thực Tổng hợp vƣớng mắc chung trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để áp dụng cho dự án địa bàn tồn tỉnh 3.2.8 Tăng cường cơng tác phối hợp ngành việc hướng dẫn thực quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt người dân bị thu hồi đất Quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt hình thức quản lý, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp Do đó, để quy định chung quản lý bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ áp dụng chung thống 89 địa bàn tồn tỉnh quan tham mƣu phải có phối hợp chặt chẽ việc nghiên cứu, hƣớng dẫn theo ngành, lĩnh vực đƣợc phân công Một sai lầm quản lý dù nhỏ để lại hậu khơng dễ khắc phục đƣợc quản lý chung bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ đƣợc phủ rộng phạm vi toàn tỉnh phải thận trọng câu chữ để dễ hiểu hiểu theo nghĩa Quá trình tổ chức thực quản lý đơn giá bồi thƣờng trình triển khai lý thuyết vào thực tiến, công đoạn khẳng định thành công hay thất bại quản lý, có phù hợp với thực tiến hay khơng Do đó, ngƣời trực tiếp thực phải hiểu rõ quản lý giải phóng mặt bằng, đơn giá, phải có phối hợp nhịp nhàng phòng ban thực theo chu trình khép kín với bƣớc cơng việc ngành đảm nhiệm đan xen với điểm kết thúc ngƣời dân nhận tiền bồi thƣờng, bàn giao mặt khơng có khiếu nại, tố cáo Q trình thực hiện, vào quan kiểm sốt, tịa án, hội luật sƣ giữ vai trị quan trọng Đây quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Nhà nƣớc, nhà đầu tƣ ngƣời bị thu hồi đất Sự vào tích cực quan giúp cho ngƣời tổ chức thực hiện, nhà đầu tƣ ngƣời bị thu hồi đất an tâm hơn, thận trọng giải công việc theo chức năng, quyền nghĩa vụ chủ thể 3.2.9 Đào tạo đề cao đạo đức cán quản lý đất đai, cán liên quan đến viện quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt người dân bị thu hồi đất Quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt Nhà nƣớc thu hồi đất hình thức quản lý tổng hợp, cán làm cơng tác phải đƣợc tuyển chọn từ phịng ban chun mơn có kinh nghiệm thực tiễn Đối với cán làm công tác đất đai xây dựng nên tuyển chọn cán 90 có thực tiễn cơng tác từ năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, lĩnh trị vững vàng Đi đôi với việc tuyển chọn đội ngũ cán có trình độ chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, cần phải tăng cƣờng công tác đào tạo, tập huấn để cung cấp kiến thức cho đội ngũ ngƣời làm công tác bồi thƣờng, giúp cho họ cập nhật đƣợc kiến thức Đồng thời, thông qua tập huấn giúp cho họ có điều kiện giao lƣu, học hỏi kinh nghiệm lẫn Quá trình tập huấn trọng đến công tác kiểm tra nhận thức việc kiểm tra lý thuyết nhƣ khả xử lý tình cụ thể Quá trình đƣợc tiến hành theo định kỳ, quý lần Công tác thi đua khen thƣởng đƣợc tiến hành năm lần nhằm động viên khen thƣởng địa phƣơng, cá nhân có thành tích xuất sắc cơng tác bồi thƣờng qua nhắc nhở đơn vị, địa phƣơng thực chƣa tốt 3.2.10 Thu hút dân cư tổ chức xã hội ủng hộ quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt người dân bị thu hồi đất Rút kinh nghiệm từ thực năm qua, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cần ý thức đƣợc công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất công việc cộng đồng Các tổ chức, đồn thể nhƣ Hội nơng dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc v.v có nghĩa vụ chung vai góp sức tất tiến độ giải phóng mặt để triển khai dự án đầu tƣ Với ý thức đó, hệ thống trị Quảng Ngãi phải vào cách liệt từ khâu đến khâu kết thúc, khâu tuyên truyền, giải thích, vận động, kêu gọi cần thiết đối thoại để ngƣời dân bị thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiểu, đồng tình ủng hộ định thu hồi đất thực dự án đầu tƣ 91 Song hành với việc tuyên truyền, vận động, tỉnh Quảng Ngãi cƣơng áp dụng biện pháp mạnh để giải toả mặt trƣờng hợp có tính chống đối, lợi dụng dân chủ để lơi kéo, kích động động xấu Cùng với việc tuyên truyền tổ chức, đoàn thể, mặt trận kết hợp sử dụng quan tƣ vấn, truyền thơng, báo chí vào nhằm phát huy sức mạnh tổng lực hệ thống Những gƣơng tốt, ngƣời tốt đƣợc biểu dƣơng phƣơng tiện thong tin, báo, đài nên nêu tên ngƣời chƣa chấp hành phƣơng tiện truyền 3.2.11 Đẩy mạnh việc phân cấp gắn với tăng cường trách nhiệm quan, đơn vị, công khai chủ trương thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư thu hồi đất Việc thu hồi đất bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất liên quan đến nhiều quan, tổ chức, đơn vị thực hiện, quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn đƣợc giao có trách nhiệm, đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra trình thực Việc thực quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt đòi hỏi phối hợp tổ chức thực chặt chẽ phải đƣợc giải nhanh phát sinh vƣớng mắc trình thực Chính thế, việc phân cấp theo thẩm quyền quy định trách nhiệm cụ thể đến quan, đơn vị địa phƣơng nơi trực tiếp thực quan trọng cấp thiết Thực giải pháp này, nhằm tạo chủ động cho quan, đơn vị việc giải công việc theo thẩm quyền, hạn chế, loại trừ việc đùn đẩy công việc, đồng thời xác định rõ trách nhiệm quan, đơn vị, ngƣời đứng đầu quan việc giải cơng việc, khơng để sót cơng việc tránh tình tạng có việc nhƣng lại có hai ba quan, đơn vị thực mà khơng chịu trách nhiệm Qua đó, giúp cho việc thực quản lý, việc tổ chức thực 92 công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đƣợc triển khai cách đầy đủ nhât, với phối hợp nhịp nhàng Để thực giải pháp cần thiết triển khai số biện pháp sau: Một là, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm ngành với công việc cụ thể, quy định trách nhiệm phối hợp, trình tự thời gian giải công việc theo đề nghị địa phƣơng Phải phát huy tính động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cấp quyền, quan, đơn vị đảm bảo cho công tác giải phóng mặt đƣợc tiến hành thuận lợi, bảo đảm tiến độ đề Hai là, mở rộng phát huy quy chế dân chủ việc thu hồi đất, tổ chức thực Mở rộng thực nghiêm túc việc công khai rộng rãi đề nghị tổ chức, cá nhân biết từ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất xây dựng đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công khai phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Ngăn chặn tiêu cực sử dụng đất, tạo đồng thuận để ngƣời dân tự giác chấp hành định thu hồi đất 93 KẾT LUẬN Quản lý xã hội vốn phức tạp lại liên quan đến đất đai, lợi ích trực tiếp ngƣời dân, môi trƣờng sống, công ăn việc làm dân cƣ nên phức tạp Quản lý bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ ngƣời dân bị thu hồi đất quản lý nhƣ Quản lý xã hội chịu ảnh hƣởng Luật đất đai, hệ thống pháp lý phức tạp, lực trình độ quan, cán Nhà nƣớc, thái độ dân cƣ… Nhƣng dù phức tạp đến đâu quản lý bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ cần phải đƣợc hoạch định tổ chức thực tốt nhằm hỗ trợ trình phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo điều kiện sống cho dân cƣ Ở nƣớc ta có nhiều địa phƣơng thực quản lý bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ tốt nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng Kinh nghiệm Trung Quốc Thái Lan bổ ích Tuy nhiên, việc thực quản lý bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nhiều vấn đề cần phải bàn Bên cạnh điểm mạnh nhƣ hệ thống văn hệ thống, toàn diện, cách làm động, kết thu đƣợc đáng khích lệ Quảng Ngãi gặp khó khăn xác định giá đất, giải lợi ích, tái định cƣ Vì thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện cách thức bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ nữa, số dự án quy mơ thu hồi đất có xu hƣớng tăng lên Ngoài cần áp dụng ba nhóm giải pháp: Hồn thiện quản lý đất đai, hồn thiện phần quản lý bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ, kiện toàn máy thực quản lý, giải pháp bật cải thiện chất lƣợng quản lý đất đai, chỉnh trang văn pháp lý, tăng cƣờng hiệu lực quan thực hiện, lựa chọn đào tạo cán tốt… Hy vọng với giải pháp việc thực quản lý xã hội công tác giải phóng mặt Quảng Ngãi thu đƣợc nhiều thành tựu 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tƣ - Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ƣơng (2002), Quá trình đổi chế độ đất đai nơng thôn Trung Quốc kỷ vừa qua, Hà Nội Bộ Tài (2007), Cơng tác bồi thường, giải phóng mặt Thành phố Hồ Chí Minh, tài liệu phục vụ hội thảo, tháng 11 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2009), Tài liệu phục vụ hội nghị triển khai nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tổ chức thành phố Đà Nẵng, tháng 12/2009 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2012), Kinh nghiệm cơng tác bồi thường, giải phóng mặt số nước giới, tài liệu phục vụ hội nghị hội thảo tổ chức Hà Nội, tháng 6/2012 Chính phủ (1994), Nghị định số 90/CP ngày 17/8 bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất, Hà Nội Chính phủ (1998), Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4 bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phịng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghi định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghi định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy đình giá đất, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghi định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định thu tiền sử dụng đất, Hà Nội 10 Chính phủ (2014), Nghi định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Hà Nội 95 11 Chính phủ (2014), Nghi định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất, Hà Nội 12 Đảng Thành ủy Quảng Ngãi (2015), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV 13 Đảng tỉnh Quảng Ngãi (2005), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII 14 Đảng tỉnh Quảng Ngãi (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng lãnh đạo Nhà nƣớc xã hội (2010), TS Nguyễn Vũ Tiến , Học viện báo chí tuyên truyền, Khoa Nhà nƣớc – Pháp luật 21 Lý thuyết chung Quản lý xã hội (2010), TS Nguyễn Vũ Tiến, Nxb Giáo dục Việt Nam 22 Kiểm soát hoạt động quản lý xã hội (2015), TS Trần Quang Hiển, Học viện báo chí tuyên truyền, Khoa Nhà nƣớc – Pháp luật 23 Quốc hội (1992), Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 96 24 Quốc hội (2013), Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Lao động - Xã hội 25 Những quy định quản lý, sử dụng đất (1980), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Quốc hội (2002), Luật đất đai năm 1993 Luật sửa đổi bổ sung số Điều Luật đất đai năm 1998, năm 2001, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Quốc hội (2009), Luật đất đai năm 2003 văn Hướng dẫn thi hành, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 28 Quốc hội (2013), Luật đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội (2004), Bộ luật dân sự, Hà Nội 30 Quảng Ngãi 10 năm đầu Thế kỷ XXI, Nxb Thông xã Việt Nam 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2013), Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2014), Quyết định số 64/2014/QĐUBND ngày 17/12/2014 ban hành quy định mật độ trồng, đơn giá nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ cối, hoa màu nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2014), Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy định giá loại đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ năm (2015-2019) 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2015), Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 Ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2015), Công văn 3718/UBND-NNTN ngày 24/7/2015 việc nhằm đảm bảo giá trị bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp không thấp năm 2014 97 36 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2010), Báo cáo tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2011 37 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Báo cáo tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 ... hƣởng lịch sử phát triển pháp luật công tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 39 2.2 Thực trạng quản lý xã hội cơng tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. .. TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng lịch sử phát triển pháp luật công tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. .. hội cơng tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 70 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý xã hội công tác giải phóng mặt thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 73 KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội đối với công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi hiện nay , Quản lý xã hội đối với công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi hiện nay