0

Thiết kế mạch đo nhiệt độ và độ ẩm bằng DHT11 hiển thị kết quả trên LCD và cảnh báo LED khi nhiệt độ vượt%0a ngưỡng nhất định

56 146 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2021, 11:46

... u 8LCD_ Buff [LCD_ D4] = 1; u 8LCD_ Buff [LCD_ D5] = 1; u 8LCD_ Buff [LCD_ D6] = 1; u 8LCD_ Buff [LCD_ D7] = 1; I2C _LCD_ FlushVal(); u 8LCD_ Buff [LCD_ RS] = 0; I2C _LCD_ FlushVal(); u 8LCD_ Buff [LCD_ RW] = 1; I2C _LCD_ FlushVal();... { u 8LCD_ Buff [LCD_ EN] = 1; I2C _LCD_ FlushVal(); 40 I2C_Read(I2C _LCD_ ADDR + 1, &temp, 1); u 8LCD_ Buff [LCD_ EN] = 0; I2C _LCD_ FlushVal(); u 8LCD_ Buff [LCD_ EN] = 1; I2C _LCD_ FlushVal(); u 8LCD_ Buff [LCD_ EN]... } I2C _LCD_ FlushVal(); u 8LCD_ Buff [LCD_ RS] = 0; I2C _LCD_ FlushVal(); u 8LCD_ Buff [LCD_ RW] = 0; I2C _LCD_ FlushVal(); I2C _LCD_ Write_4bit(0x03); I2C _LCD_ Delay_Ms(5); I2C _LCD_ Write_4bit(0x03); I2C _LCD_ Delay_Ms(1);
- Xem thêm -

Xem thêm:

Từ khóa liên quan