0

Xác định hàm lượng axit sorbic trong một số thực phẩm bằng phương pháp trắ quang dùng thuốc thử axit thiobarituric

44 0 0
  • Xác định hàm lượng axit sorbic trong một số thực phẩm bằng phương pháp trắ quang dùng thuốc thử axit  thiobarituric

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:46

Khúa lun tt nghip Tr-ờng đại học vinh Khoa Hóa häc - - NguyÔn Hång Kú Khãa luËn tèt nghiệp Xác định hàm l-ợng axit Sorbic số thực phẩm ph-ơng pháp trắc quang dùng thuốc thử axit thiobarbituric Nghành hóa phân tích Vinh 2010 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Húa Khúa lun tt nghip Tr-ờng đại học vinh Khoa Hãa häc - - Khãa luËn tèt nghiÖp Xác định hàm l-ợng axit Sorbic số thực phẩm ph-ơng pháp trắc quang dùng thuốc thử axit thiobarbituric Nghành hóa phân tích Cán h-ớng dẫn khóa luận: Võ Thị Hòa Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Kú Líp: 47B – Hãa TS Vinh 2010 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Axít SorbíC [7] I.1.1 Đặc điểm axít SorbíC [7] I.1.2 Độc tính axit sorbic [6] I.2 Một số vấn đề chất phụ da.[6] I.2.1 Phân loại chất phụ da.[6] I.2.2 Một số vấn đề chất bảo quản thực phẩm [6,7] I.2.3 Hàm lượng sử dụng chất bảo quản thực phẩm[6] I.3 Các phương pháp phân tích hàm lượng axit sorbic thực phẩm[4,5] 11 I.3.1 Phương pháp đo phổ UV [4,5] 11 I.3.2 Phương pháp sắc ký lớp mỏng [4,5] 11 I.4 Một số vấn đề phân tích quang phổ uv- vis [4,5] 12 I.4.1 Phương pháp đường chuẩn [4] 14 I.4.2 Phương pháp cặp đôi hay phương pháp chuẩn độ[4] 15 I.4.3 Phương pháp thêm [4] 15 I.5 Đặc điểm thuốc thử axit Thio Barbituric [7] 16 PHẦN II THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 II.1 Dụng cụ thiết bị 17 II.2 Hoá chất 17 II.3 Chuẩn bị dung dịch 18 III Tiến hành thí nghiệm 19 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp III.1 Xác định điều kiện tối ưu 19 III.1.1 Xác định bước sóng tối ưu 19 III.1.2 Xác định thời gian oxi hóa tối ưu 21 III.1.3 Xác định thời gian tác dụng thuốc thử với chất cần phân tích 22 III.1.4 Xác định lượng chất oxi hóa K2Cr2O7 tối ưu 23 III.1.5 Xác định pH tối ưu 24 III.1.6 Xác định thuốc thử TBA tối ưu 25 III.1.7 Khảo sát thời gian ổn định màu 26 III.1.8 Xây dựng đường chuẩn 27 IV Xác định hiệu suất chưng cất 29 IV.1 Khảo sát phụ thuộc hiệu suất cất vào lượng MgSO4 29 IV.2 Khảo sát phụ thuộc hiệu suất cất vào lượng H2SO4.1N 31 IV.3 Xác định thời gian cất tối ưu 32 IV.4 Kiểm tra quy trình phân tích qua mẫu tự tạo 33 IV.5 Kiểm tra hiệu suất cất vào mẫu nước mắm khơng có axit Sorbic 33 V Kiểm tra mẫu 34 V.1 Xác định hàm lượng axit sorbic có hạt trân châu 34 V.2 Xác định hàm lượng axit sorbic nước mắm Nam Ngư 36 PHẦN III KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc đến giáo : Võ Thị Hồ thạc sỹ hố học tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình hồn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy ,các khoa Hố học trường Đại Học Vinh, bạn bè giúp đỡ q trình nghiên cứu hồn thành khố luận Do thời gian nghiên cứu hạn chế khó khăn trang thiết bị thí nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong thông cảm thầy cô bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn Vinh tháng /2010 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU Cùng với phát triển dân số , kinh tế xã hội, khoa học công nghệ đòi hỏi mặt hàng thực phẩm phải ngày dồi phong phú số lượng chất lượng Các thực phẩm phải có cấu trúc, trạng thái, màu sắc đẹp, mùi thơm hấp dẫn, dễ vận chuyển, đồng thời phải giữ lâu dài Để đáp ứng nhu cầu q trình chế tác thực phẩm bổ sung thêm chất phụ da, chất bảo quản vào Tuy nhiên bổ sung phải theo tiêu chuẩn Việt Nam hàm lượng chất bảo quản thực phẩm, thực phẩm đảm bảo an toàn Thực phẩm an toàn thực phẩm mà hàm lượng chất bảo quản khơng có có thấp tiêu chuẩn cho phép chất bảo quản Và nguồn thực phẩm cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thể Tuy nhiên nhiều sở sản xuất kinh doanh không tuân theo quy định tiêu chuẩn an toàn mà sử dụng chất bảo quản với hàm lượng vượt mức cho phép Khi gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người tiêu dùng, ban đầu gây cảm giác đầy bụng chướng khó chịu, tích tụ gây nên ung thư ung thư gan, ung thư dày v.v Trong chất bảo quản thường dùng axit sorbic muối kaly sorbat chất sử dụng nhiều Axit sorbic muối sorbat có vai trị to lớn q trình bảo quản Nhưng dùng tiêu chuẩn cho phép gây hại cho sức khoẻ Việc sử dụng axit làm chất bảo quản hàm lượng phải giới hạn cho phép Vì lý mà chúng tơi chọn đề tài : xác định hàm lượng axit sorbic thuốc thử axit thiobarbiturric chất oxi hoá K2Cr2O7 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên axit sorbic hợp chất hữu việc phân tích khó khăn, mẫu phân tích cịn chứa nhiều chất cản trở khác Do phải lựa chọn biện pháp phân tích hữu hiệu Có thể phân tích axit nhiều phương pháp khắc quang phổ uv-vis, sắc ký lỏng cao áp, trắc quang Trong phương pháp trắc quang dùng nhiều thuốc thử khác sắt peoxit clorua khơng khí khơ, axit thiobarbituric chất oxi hố sắt III Tuy nhiên phương pháp thường khó khăn trình phun nên phải điều chỉnh tốc độ, thời gian hợp lý, khả mát lớn Để hạn chế nhược điểm đề tài sử dụng phương pháp trắc quang với thuốc thử axit thiobarbituric chất oxi hóa K2Cr2O7 Trong phạm vi đề tài đặt nhiệm vụ sau: - Tìm điều kiện tối ưu cho phép phân tích định lượng axit sorbic phương pháp trắc quang dùng thuốc thử axit thiobarbituric chất oxi hóa K2Cr2O7 - Tìm hiệu suất cất tối ưu để cất axit sorbic khỏi thực phẩm -Kiểm tra điều kiện tối ưu qua mẫu tự tạo - Áp dụng quy trình để xác định hàm lượng axit sorbic số mẫu nước mắn số mẫu hạt trân châu bán thị trường thành phố Vinh Hy vọng nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ sung thầy để có phương pháp tốt áp dụng vào thực tế phân tích chất bảo quản thực phẩm thị trường Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Axít SorbíC [7] I.1.1 Đặc điểm axít SorbíC [7] Cơng thức phân tử: C6H8O2 Công thức cấu tạo CH3- CH= CH – CH = CH –COOH Tên quốc tế : Axít hexa-2,4 dienoic Tên thường: Axit Sorbíc Khối lượng phân tử 112,12 (g/mol) Nhiệt độ sơi 228oc Nhiệt độ nóng chảy : 135oc Tính axit có pka = 4,76 250c Axít Sorbic chất rắn kết tinh, màu trắng, có vị chua, khó tan nước Độ tan nước lạnh 0,16% Tan tốt dung môi hữu rượu ête số dung môi khác Axit sorbic tìm thấy tro núi tìm thấy lần từ việc tách cịn xanh lương trà roman Axít sorbic sử dụng axit thực phẩm tác nhân chống lại phát triển sinh vật, chống lại nấm mốc nấm men có tác Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp dụng yếu vi khuẩn khác nhau, khơng có tác dụng với vi khuẩn lactic, acetic Thông thường muối axit natri sorbat, kali sorbat, canxi sorbat ứng dụng rộng rãi dễ tan nước so với trạng thái axít Các muối chất bột kết tinh màu trắng, dễ tan nước Axít sorbic muối sorbat có tác dụng hạn chế hư hỏng tăng thời gian sử dụng thực phẩm Đây chất bảo quản hiệu rẻ tiền Khi cho axit sorbic muối sorbat vào thực phẩm giúp thực phẩm nâng cao,ổn định pH pH ổn định ức chế hoạt động vi sinh vật nên thực phẩm có thời gian sử dụng lâu I.1.2 Độc tính axit sorbic [6] Khi hấp thụ lượng lớn axit sorbic gây nở to gan thận, số trường hợp cịn có biến đổi mô học quan Đặc biệt sản phẩm chuyển hoá axit sorbic thực phẩm điều đáng quan tâm Axit sorbic khơng phân ly phản ứng cộng, đặc biệt với HNO2 Sản phẩm độc hại gây to nở gan thận gây khả đột biến gen Axit sorbic muối kaly sorbat gây sai lệch nhiễm sắc thể khí nhịêt độ cao, cịn natri sorbat khả gây ung thư cao Khả gây đột biến gen phân huỷ nhanh tế bào I.2 Một số vấn đề chất phụ da.[6] Chất phụ da thực phẩm chất mà bình thường khơng tiêu thụ thực phẩm thực thụ không sử dụng thành phần đặc trưng thực phẩm ,có thể có hay khơng có giá trị dinh dưỡng, chủ yếu cho vào thực phẩm nhằm mục đích cơng nghệ Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp I.2.1 Phân loại chất phụ da.[6] Hiện có từ 2000 đến 20.000 chất phụ da, bao gồm chất bảo quản, chất làm bền , chất tạo màu v.v Chúng phân loại sau: Phân loại theo tính chất cơng nghệ có: - Chất bảo quản - Chất chống oxi hoá - Chất tạo nhũ, chất ổn định chất tạo cấu trúc - Chất tạo màu Phân loại theo cấu trúc có: -Nhóm A nhóm có tính độc yếu - Nhóm B nhóm có chứa nhóm chức gây độc mang độc tính cao -Nhóm C nhóm có độc tính trung gian I.2.2 Một số vấn đề chất bảo quản thực phẩm [6,7] Chất bảo quản hóa chất tự nhiên hay tổng hợp thêm vào sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, sơn, mẫu phẩm sinh học để ngăn ngừa làm chậm lại thối rửa, hư hỏng ngây phát triển vi sinh vật hay thay đổi không mong muốn mặt hóa học Các chất bảo quản thơng thường sử dụng gắn liền với phương pháp bảo quản khác Đơi người ta cịn phối hợp biện pháp bảo quản kháng khuẩn với bảo quản chống ơxi hóa Trong bảo quản kháng khuẩn hoạt động nguyên tắc ngăn chặn phát triển loại vi khuẩn, nấm mốc côn trùng, cịn bảo quản chống ơxi hóa hoạt động ngun tắc ngăn chặn q trình ơxi hóa Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp Bảng : Sự phụ thuộc mật độ quang A vào NaOH 0.O1N Ống nghiệm NaOH 0.01N (ml) pH Mật độ quang A 0.00 3.5 1.000 0.50 3.7 0.807 1.00 4.0 0.678 1.50 4.3 0.321 Vậy pH tối ưu 3.5 III.1.6 Xác định thuốc thử TBA tối ưu Cách làm sau: Lấy 2.0ml dung dịch I (dung dịch axit Sorbic nồng độ( 50 µg/mol) cho 2,0 ml dung dịch K2Cr2O7 0,05% vào Cho ống nghịêm đem đặt vào nồi cách thuỷ đun nóng phút đưa cho vào bồn nước lạnh để làm nguội, sau cho thuốc thử Thio barbituric axit (TBA) vào ống nghiệm theo lượng tăng dần Rồi cho ống nghiệm vào nồi cách thuỷ đun nóng 10 phút lấy ống nghiệm cho vào bồn nước lạnh để làm nguội Sau nguội cho vào bình định mức 50ml cho nước cất vào đến vạch định mức Để yên 25 phút Đo mật độ quang A bước sóng  opt= 530nm Ta có kết bảng sau 25 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp Bảng7: Sự phụ thuộc A vào TBA ống nghiệm Thuốc thử TBA (ml) Mật độ quang A 0.007 0.5 0.284 1.0 0.559 1.5 0.739 2.0 0.999 2.5 0.765 3.0 0.630 Vậy thuốc thử tối ưu 2,0 ml III.1.7 Khảo sát thời gian ổn định màu Cách làm sau: Lấy 2.0ml dung dịch I (dung dịch axit Sorbic nồng độ 50 µg/mol) cho 2,0ml dung dịch K2Cr2O7 0.05% vào Cho ống nghịêm đem đặt vào nồi cách thuỷ đun nóng phút đưa cho vào bồn nước lạnh để làm nguội, sau cho 2.0 mlThio barbituric axit (TBA) vào ống nghiệm Rồi cho ống nghiệm vào nồi cách thuỷ đun nóng 10 phút lấy ống nghiệm cho vào bồn nước lạnh để làm nguội Sau nguội cho vào bình định mức 50ml cho nước cất vào đến vạch định mức Cho mẫu ổn định thời gian sau Đo mật độ quang A bước sóng  opt= 530nm Ta có kết bảng sau: Bảng sụ phụ thuộc A vào thời gian ổn định màu 26 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp STT Thời gian ổn định (phút) Mật độ quang A 0.565 0.683 10 0.889 15 0.917 20 0.990 25 0.999 30 0.999 35 0.998 40 0.997 10 60 0.997 Vậy thời gian đo mẫu tối ưu từ 25đến 30 phút từ cho vào bình định mức để đo A Vậy điều kiện tối ưu 2.0ml axit sorbic cần 2.0ml dung dịch K2Cr2O7 0,05% đun phút cho 2.0ml axit thiobarbituric vào đun 10 phút đo mật độ quang bước sóng  opt=530nm.,để yên 25 đến 30 phút III.1.8 Xây dựng đường chuẩn Cách làm sau Lấy 0.00 ; 10.00; 20.00; 40.00; 60.00; 80.00 100 ml dung dịch I (dung dịch có nồng độ 50µg/ml) cho vào bình định mức 100 ml cho nước cất vào định mức đến vạch Sau lấy 2.0ml dung dịch cho vào ống nghiệm cho tiếp 27 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp 2.0ml dung dịch K2Cr2O7 0,005% vào Cho ống nghịêm đem đặt vào nồi cách thuỷ đun nóng phút,rồi lấy cho vào bồn nước lạnh để làm nguội, sau cho 2.0 ml thuốc thử Thio barbituric axit (TBA) vào ống nghiệm trên, tiếp tục cho ống nghiệm vào nồi cách thuỷ đun nóng 10 phút,lấy ống nghiệm cho vào bồn nước lạnh để làm nguội Sau nguội cho vào bình định mức 50ml cho nước cất vào đến vạch định mức.khi nồng độ dung dịch 0; 0.2; 0.4 ; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0 (µg/ml )Tiến hành đo mật độ quang bước sóng tối ưu  opt=530nm xây dựng đường chuẩn Ta có kết sau: Bảng STT Nồng độ axit(µg/ml) Mật độ quang ATB 0.0 0.001 0.2 0.082 0.4 0.210 0.8 0.412 1.2 0.606 1.6 0.772 2,0 1.001 Đồ thị có dạng: y=0.4968x+0.0007 R2=0.9985 28 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp 1.2 y = 0.4968x + 0.0007 R2 = 0.9985 0.8 Series1 0.6 Linear (Series1) 0.4 0.2 0 0.5 1.5 2.5 Hình 1:Đồ thị phụ thuộc nồng độ chất phân tích mật độ quang IV Xác định hiệu suất chưng cất IV.1 Khảo sát phụ thuộc hiệu suất cất vào lượng MgSO4 Cách làm: Lấy 25,0 ml dung dịch II (dung dịch axit sorbic nồng độ 25 µg/ml) cho vào cốc 100ml, cho tiếp 25,0 ml dung dịch H2SO4 1N, cho 10,00 g MgSO4 Định mức nước cất đến mức Cho tất vào bình cất Lấy 10,00 ml NaOH 1N cho vào bình chứa sản phẩm cất, cất khoảng 25 phút Lấy sản phẩm cất cho vào bình định mức 100 thêm 15,0 ml H2SO41N vào để trung hòa, cho nước vào định mức đến vạch Lấy 2,0 ml sản phẩm cất cho vào ống nghiệm tiếp tục tiến hành xây dựng đường chuẩn đo mật độ quang dung dịch bước sóng  opt=530nm Ta có: nồng độ dung dịch axit sorbic bình chiết 29 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp CTT = 6,25 (µg/ml ) Đo mật độ quang dung dịch axit sorbic ta có : A= 0,097 Thay vào đường chuẩn A = 0,4968.C + 0,0007 Vậy nồng độ C = 0,194(µg/ml ) Do lấy ml cho vào bình 50 ml để đo A nên nồng độ giảm 25 lần C0 = 0,194.25 = 4,85 Vậy H = C0 /CTT 100% = 77,61 % Tiến hành tương tự thay hàm lượng MgSO4 tăng dần bảng sau: Bảng 10: Sự phụ thuộc hiệu suất vào MgSO4 STT mMgSO4 (g) Mật độ quang Nồng độ C Nồng độ C0 Hiệu suất A (µg/ml ) (µg/ml) H% 15 0.097 0.194 4.850 77.61 20 0.111 0.222 5.550 88.81 25 0.124 0.248 6.210 99.20 30 0.121 0.243 6.070 97.14 35 0.119 0.238 5.958 95.25 Nhận xét: Từ bảng ta thấy hiệu suất tối ưu 99.20% lượng MgSO4 25g 30 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp IV.2 Khảo sát phụ thuộc hiệu suất cất vào lượng H2SO4.1N Cách làm: Lấy 25,00 ml dung dịch II ( dung dịch axit sorbic nồng độ 25 µg/ml ) cho vào cốc 100ml, cho 25g MgSO4 Cho lượng H2SO41N vào cốc với thể tích tăng dần bảng sau, cho nước cất vào định mức đến vạch Cho tất vào bình cất Lấy 10,0 ml dung dich NaOH 1N cho vào bình chứa sản phẩm cất, cất khoảng 25 phút Lấy sản phẩm cất cho vào bình định mức 100 ml Thêm 15,0 ml H2SO41N vào để trung hòa Cho nước cất vào định mức đến vạch Lấy 2,0 ml sản phẩm cất cho vào ống nghiệm tiếp tục tiến hành xây dựng đường chuẩn đo mật độ quang dung dịch bước sóng  opt=530nm Bảng 11: Sự phụ thuộc hiệu suất vào thể tích H2SO4: STT VH2SO4 CTT (ml) A Nồng độ C (µg/ml ) Nồng độ C0 (µg/ml) Hiệu suất H% 15 6.25 0.106 0.215 5.375 86.15 20 6.25 0.113 0.225 5.625 90.02 25 6.25 0.124 0.248 6.20 99.20 30 6.25 0.120 0.240 6.00 96.00 35 6.25 0.115 0.230 5.75 92.00 Với CTT nồng độ chất phân tích bình cất C0 = C.25 31 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp Nhận xét:Từ bảng ta thấy hiệu suất tối ưu 99.20% lượng H2SO4 1N 25,0ml IV.3 Xác định thời gian cất tối ưu Cách làm: Lấy 25,00 ml dung dịch axit sorbic nồng độ (25 µg/ml) cho vào cốc 100 ml Cho 25 g MgSO4 25.0ml dung dịch H2SO41N cho vào cốc định mức đến vạch nước cất, cho vào bình cất đem cất theo thời gian sau: Lấy 10,0 ml dung dịch NaOH 1N cho vào bình chứa sản phẩm cất, lấy sản phẩm cất cho vào bình định mức 100ml thêm 15,0 ml dung dịch H2SO4 1N để trung hòa, cho nước cất vào định mức đến vạch Lấy 2.0 ml sản phẩm cất cho vào ống nghiệm tiếp tục tiến hành xây dựng đường chuẩn để đo mật độ quang bước sóng  opt=530nm Ta có kết bảng sau: Bảng 12: Sự phụ thuộc hiệu suất cất vào thời gian: STT Thời gian cất(phút) A Nồng độ C Nồng độ C0 Hiệu suất H (µg/ml ) (µg/ml) % 10 0.080 0.160 4.00 64.00 15 0.100 0.199 4.99 79.99 20 0.108 0.216 5.40 86.42 25 0.124 0.248 6.20 99.20 30 0.124 0.248 6.20 99.20 Nhận xét: Thời gian cất tối ưu 25 phút 32 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp IV.4 Kiểm tra quy trình phân tích qua mẫu tự tạo Mẫu tự tạo: Lấy 30,0 ml dung dịch axit sorbic nồng độ 25µg/ml cho vào cốc 100 ml, cho tiếp 25,0 ml dung dịch H2SO41N 25g MgSO4 vào cốc, cho nước cất vào định mức đến vạch Cho vào bình cất Lấy 10,0ml NaOH1N cho vào bình chứa sản phẩm cất, cất 25 phút Cho sản phẩm cất vào bình định mức 100 ml, cho 15,0 ml H2SO4 vào để trung hòa Cho nước cất vào định mức đến vạch Lấy 2.0 ml sản phẩm cất tiếp tục làm cách xây dựng đường chuẩn đo mật độ quang Thu kết bảng 12 sau: Bảng 13: Kiểm tra mẩu tự tạo Lần đo A C(µg/ml C0(µg/ml) 0.148 0.2965 7.4125 0.149 0.2985 7.4625 0.147 0.2945 7.3625 C0tb(µg/ml) 7.4125 Ta có Sx = 5.10-3 Vậy Ttn = 3.3 < T(95.3) = 4.3 Với độ tin cậy sai số ngẫu nhiên nên áp dụng phương pháp IV.5 Kiểm tra hiệu suất cất vào mẫu nước mắm khơng có axit Sorbic Lấy 100,0 ml nước mắm khơng có chất bảo quản axit sorbic,thêm 50 mg axit sorbic vào , hút 5,0 ml nước mắm cho vào cốc 100 ml, cho tiếp 25,0 ml dung dịch H2SO41N 25g MgSO4 vào cốc Cho nước vào định mức đến vạch Cho vào bình cất Lấy 10,0ml NaOH1N cho vào bình chứa sản phẩm cất, cất 25 phút Cho sản phẩm cất vào bình định mức 33 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp 100 ml, cho 15,0 ml H2SO4 vào để trung hòa Cho nước cất vào định mức đến vạch Vậy nồng độ C= 25 (µg/ml ) Lấy 2.0 ml sản phẩm cất tiếp tục làm cách xây dựng đường chuẩn Đo mật độ quang ta có kết bảng sau 14: Bảng 14: mật độ quang mẫu thử Lần đo Mật độ quang A Nồng độ Nồng độ C0 C(µg/ml) (C0 = C.25)(µg/ml ) 0.485 0.9747 24.373 0.480 0.9648 24.120 0.482 0.9689 24.237 Vậy nồng độ COTB = 24.388 (µg/ml) Do hiệu suất cất 99,20% nên nồng độ C0TT = 24.443 (µg/ml) Vậy q 24,443  25,000  2,36% 25,000 V Kiểm tra mẫu V.1 Xác định hàm lượng axit sorbic có hạt trân châu MẪU Hạt trân châu sa na (Đồng Nai) Cách làm: Cân 10,00g hạt trân châu cho vào cốc 100 ml cho 25g MgSO4 25,0ml H2SO41N vào cốc, cho nước cất vào định mức đến vạch Cho toàn vào bình cất Lấy 10,0ml NaOH 1N cho vào bình chứa sản phẩm cất,đem cất 25 phút Lấy sản phẩm cất cho vào bình định mức 50 ml thêm 15,0 ml H2SO4 1N vào, định mức đến vạch nước cất Lấy 2,0 ml dung dịch cho vào ống nghiệm, tiến hành cho 34 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp chất oxi hóa, thuốc thử làm xây dựng đường chuẩn đo mật độ quang Ta thu kết bảng sau: Bảng14: Kết nồng độ axit sorbic hạt trân châu sa na Lần đo A C(µg/ml) C0(µg/ml) 0.114 0.2281 5.7025 0.116 0.2321 5.8025 C0TB(µg/ml) 5.7692 0.116 0.2321 5.8025 Đo hiệu suất cất 99.20 nên nồng độ thực tế là: CTT = 5.816(µg/ml) Với E = 0.039 Vậy CTT= 5.816 ± 0.039 µg/ml Nghĩa 1ml sản phẩm cất có 5.816± 0.039 µg Vậy 50 ml sản phẩm cất ( ứng với 10,00g mẫu) có (5,816± 0,039).250 (µg) Vậy 1000g mẫu thì: m = (5.816± 0.039).50.1000 (µg) = 29.080 ± 0.19mg Hay hàm lượng axit sorbic trân châu sana là: 29,080 ± 0.19mg/ kg Theo tiêu chuẩn VN: m = 1g/1kg Mẫu hạt trân châu Hoa Trân (BD) Làm tương tự ta có mât độ quang sau 35 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp Bảng 15 STT A C(µg/ml) C0(µg/ml) 0.120 0.2402 6.0030 0.123 0.2462 6.1514 0.125 0.2502 6.2250 Vậy C0TB = 6.1375 Đo hiệu suất cất 99.20 nên nồng độ thực tế là: CTT = 6.1869 Với E = 0.04 Vậy CTT= 6.1869± 0.04 µg/ml Nghĩa 1ml sản phẩm cất có = 6.1869± 0.04 µg Vậy 50 ml sản phẩm cất ( ứng với 10,00g mẫu) có (5,816± 0,039).250 (µg) Vậy 1000g mẫu thì: m =( 6,1869± 0,04 ).50.100 (µg) = 30.934 ± 0.2( mg/1kg) Theo tiêu chuẩn VN: m = 1mg/1kg V.2 Xác định hàm lượng axit sorbic nước mắm Nam Ngư Cách làm: Lấy 10,0 ml nước mắm, cho tiếp 25g MgSO4 25ml H2SO4 cho cốc 100ml cho nước cất vào đến vạch Sau cho vào bình cất Lấy 10,0ml NaOH1N cho vào bình chứa sản phẩm cất đem cất 25 phút Lấy sản phẩm cất cho vào bình 100 ml thêm 15,0 ml H2SO4 1N vào định mức đến vạch nước cất 36 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp Lấy 2,0 ml dung dịch sản phẩm cất cho vào ống nghiệm đem tiến hành cho chất oxi hóa, thuốc thử điều kiện xây dựng đường chuẩn đo mật độ quang ta thu kết sau: Bảng 14 Lần đo A C(µg/ml) C0(µg/ml) 0.799 1.608 40.1725 0.798 1.605 40.1221 C0TB(µg/ml) 40.1722 0.800 1.609 40.2224 Với E = 1.02 Do hiệu suất cất 99.20 nên nồng độ thực tế là: CTT = 40.496.(µg/ml) Vậy C = 40.496 ± 1.02 (µg/ml) Nghĩa ml sản phẩm cất có 40,496 ± 1,02(µg) Nên 100ml sản phẩm cất(ứng với 10ml nước mắm) có: (40,496 ± 1,02) 100 (µg) Với 1000 ml nước mắm có:m = (40,496 ± 1,02).100.100 (µg) = 0.404± 0.0102g Hay hàm lượng axit sorbic nước mắm m= 0.404± 0.0102g/l Theo TCVN cho phép 0.5g/l 37 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III KẾT LUẬN Đã tổng quan số vấn đề về: đặc điểm axit sorbic, đặc điểm chất phụ gia, chất bảo quản thực phẩm Đã chọn điều kiện tối ưu để định lượng axit sorbic thực phẩm phương pháp trắc quang bước sóng tối ưu, chất oxi hóa K2Cr2O7 tối ưu, thuốc thử axit thiobarbituric tối ưu, thời gian tối ưu.v.v Đã tìm số điều kiện tối ưu để chưng cất axit sorbic khỏi thực phẩm: lượng MgSO4, H2SO4 1N tối ưu, thời gian cất tối ưu Đã tiến hành xác định hàm lượng sorbic số mẫu nước mắm Nam Ngư hạt trân châu bán thị trường thu kết sau: Mẫu nước mắm Nam Ngư có m = 404,96± 10,2 (mg/)l Trong hạt trân châu có m = 29.080± 0,19(mg/kg).(của cơng ty sana – Đồng Nai) m = 30,934± 0,2(mg/kg).(của cơng ty Hoa Trân- BD) Các mẫu phân tích có hàm lượng axit sorbic nằm giới hạn cho phép Do thời gian không cho phép nên thực phân tích số hàm lượng axit sorbic số mẫu thực phẩm khác Chúng hi vọng quy trình áp dụng để phân tích chất bảo quản axit sorbic thực phẩm có thị trường Vì điều kiện có hạn nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót mong góp ý đạo thầy bạn 38 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tình Dung – Hóa phân tích đại, NXB Giáo dục, 2006 Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc, Từ Vọng Nghi – Cơ sở hóa phân tích – NXB Khoa học kỷ thuật, năm 2000 Nguyễn Khắc Nghĩa – Áp dụng thống kê xử lý số liệu hóa phân tích Hồ Viết Q – Cơ sở hóa phân tích đại – NXB Sư phạm Hồ Viết Q – Phân tích lý hóa – NXB Giáo dục, năm 2006 Lê Ngọc Tú - Độc học an toàn thực phẩm - Nhà xuất khoa học kỷ thuật 2006 www/ google.com.vn Lê Thị Sen- khóa luận tốt nghiệp năm 2004: xác định hàm lượng vitamin thuốc thử 2,6 điclophenolindophenol www/oi wah lan.com.vn 10 Manual of method of analysis of food Lab Manual New Delhi 2005 39 Sinh viên thực : Nguyễn Hồng Kỳ - Lớp 47 B Hóa ... tốt nghiệp Xác định hàm l-ợng axit Sorbic số thực phẩm ph-ơng pháp trắc quang dùng thuốc thử axit thiobarbituric Nghành hóa phân tích Cán h-ớng dẫn khóa luận: Võ Thị Hòa Sinh viên thực hiện:... cịn có số phương pháp xác định khác như: + Xác định hàm lượng axit sorbic phương pháp chuẩn độ so màu + Sắc khí lỏng cao áp Bahruddin, Md Fazlul Basi đưa quy trình xác định đồng thời số chất... quản axit sorbic axit benzoic? ?trong thực phẩm phương pháp HPLC I.4 Một số vấn đề phân tích quang phổ uv- vis [4,5] Là phương pháp dựa quan sát màu dùng để đặc trưng cho đối tượng chất xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định hàm lượng axit sorbic trong một số thực phẩm bằng phương pháp trắ quang dùng thuốc thử axit thiobarituric , Xác định hàm lượng axit sorbic trong một số thực phẩm bằng phương pháp trắ quang dùng thuốc thử axit thiobarituric