0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với cấp xã tại kho bạc nhà nước minh hóa, quảng bình

127 0 0
  • Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với cấp xã tại kho bạc nhà nước minh hóa, quảng bình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan