0

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

98 0 0
  • Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:31

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐAI HỌ C KINH TẾ LÊ QUANG TƯ Ờ NG HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ VỐ N ĐẦ U TƯ DỰ NG CƠ SỞ CÁC DỰ ÁN XÂY HẠ TẦ NG THUỘ C CHƯ Ơ NG TRÌNH MỤ C TIÊU QUỐ C GIA XÂY DỰ NG NÔNG THÔN MỚ I TRÊN ĐỊ A BÀN HUYỆ N CAM LỘ , TỈ NH QUẢ NG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 31 01 10 LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS NGUYỄ N TÀI PHÚC HUẾ , 2020
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị