0

Hiển thị led đơn theo hình,dùng time 0 che do 1 trễ 100ms và 400ms,

11 2 0
  • Hiển thị led đơn theo hình,dùng time 0 che do 1 trễ 100ms và 400ms,

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:34

Cho hệ thống gồm có 16 led đơn được theo kiểu Cathode chung với sơ đồ bố trí như hình vẽ. Khi Mode=0 thì các led chuyển trạng thái với thời gian trễ thay đổi trạng thái là 400ms. Khi Mode=1 thì Led sáng dịch 1 bit bắt đầu từ D11 với thời gian trễ là 100ms. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Khoa Điện- Điện Tử TIỂU LUẬN Môn: kỹ thuật vi xử lý Giảng viên: Trần Xuân Tiến Sinh viên: Lớp: Phạm Thị Thanh Ngân Dỗn Huy Hồng 112191.1 Hưng n, năm 2021 Đề số 11 Phân tích u cầu tốn, vẽ sơ đồ ngun lý tính tốn lựa chọn linh kiện sử dụng sơ đồ Phân tích u cầu tốn: Cho hệ thống gồm có 16 led đơn theo kiểu Cathode chung với sơ đồ bố trí hình vẽ: D1 D2 D4 D7 D3 D5 D6 D8 D9 D11 D12 D10 D13 13 D14 D15 D16 =>16 led đơn phải nối cathode chung với vào âm nguồn Công tắc ba cực Mode nối với chân P1.5, led nối với cổng P2 P3 Ta nối anot đèn led vào cổng vi điều khiển lần lượt: P2: D11, D8, D4, D5, D6, D9, D13, D12 P3: D7, D1, D2, D3, D10, D16, D15, D14 Khi Mode=0 led chuyển trạng thái hình vẽ bên với thời gian trễ thay đổi trạng thái 400ms (lặp lại) D1 D2 D4 D7 D8 D11 D14 D5 D3 D6 D15 D2 D4 D10 D9 D12 D1 D7 D13 D8 D11 D16 D14 D5 D3 D6 D15 D2 D4 D10 D9 D12 D1 D7 D13 D8 D11 D16 D14 D5 D3 D6 D10 D9 D12 D15 D13 D16 Dựa vào vị trí led kết nối với cổng P2 P3 ta suy rađược giá trị đưa cổng P2 P3 để điều khiển đèn led sáng: *) Cồng P2: D12 D13 D9 D6 D5 D4 D8 D11 Hình1 1 1 1 1 P2=0FFH Hình2 1 1 P2=55H Hình3 0 0 0 0 P2=00H *)Cổng P3: D14 D15 D16 D10 D3 D2 D1 D7 Hình1 0 0 0 0 P3=00H Hình2 1 1 P3=55H Hình3 1 1 1 1 P3=0FFH Khi Mode=1 Led sáng dịch bit D11 với thời gian trễ 100ms Các đèn led sáng dịch bit D11 kêt thúc D7 theo thứ tự đánh dấu hình D1 D2 D3 15 16 11 10 D5 D6 D8 D9 D12 D13 18 17 D11 13 12 D15 D16 19 D14 D10 D7 17 14 D4 20 Thời gian trễ chương trình sử dụng timer chế độ 2.Sơ đồ nguyên lý: Lựa chọn linh kiện -Nguồn cung cấp cho mạch: U = 5V DC -Sử dụng led đơn 5mm thông số: Uled _ max = 3V , -Điện trở hạn dòng cho led: Rled = U − U led − 2.2 = = 280 I led 10 10−3 -Thạch anh 12MHz, tụ không không phân cực 33pF -Tụ phân cực 10uF – 16V- 33mA Iled _ max = 10 mA -Điện trở mạch : 220 -Một công tắc cực, nút nhấn II.Viết chương trình phần mềm ride, trình bày nguyên lý hoạt động chạy mô phần mềm Proteus 2.1 Lưu đồ thuật toán Bắt đầu Cổng P1.5=0 Cổng P2,P3 sáng Sáng dịch bit hình từ D11 Trễ 400ms Trễ 100ms End 2.2 Nguyễn lý hoạt động Khi nạp chương trình vào IC , cấp nguồn cho IC hoạt động , dao động hoạt động lúc với IC để cấp dao động cho IC chay chương trình Với yêu cầu mode=0 ta điểu khiển led theo bước , bước cách 400ms có lặp lại Bước sáng tất led cổng P2 gọi trễ tắt led Bước sáng led 11,4,6,13 cổng P2 sáng led 7,2,10,15 cổng P3 gọi trễ tắt led Bước 3, sáng tất led cổng P3 gọi trễ tắt led Với yêu mode=1, led sáng dịch bít theo thứ tự: D11=> D8=>D4=> D5=> D6=> D9=> D13=> D12=>D11=> D7=> D2=>D10=> D15=> D7=> D1=> D2=> D3=> D10=> D16=> D15=> D14 2.3 CODE: $INCLUDE(REG51.INC) ORG 0000H MAIN: jb P1.5, TT2; chuyen trang thai ; p1.5=1 nhay den TT2 TT1: ;mode = mov p2,#00h ;tat led mov p3,#00h jb P1.5, TT2 ;kiem tra trạng thái call delay400ms ;gọi tre mov p2,#0ffh ; sang led 11,8,4,5,6,9,13,12 jb P1.5, TT2 call delay400ms mov p3,#055h ;sang led 7,2,10,15 mov p2,#55h ;sang led 11,4,6,13 jb P1.5, TT2 call delay400ms mov p2,#00h ;tat led mov p3,#0ffh ;sang led 7,1,2,3,10,16,15,14 jb P1.5, TT2 call delay400ms jmp main TT2: ; mode = mov r2,#08 ; nap gia tri vao r2 mov p3,#00h ;tat led mov A,#01h ;nap gia tri vao A Setb C ;thiet lap co nho LOOP: mov p2,A ;led 11 sang jnb p1.5, TT1 ;p1.5=0 nhay toi TT1 clr c ;xoa bit call delay100ms ;goi delay rlc A ;dich trai gi A djnz r2,loop ;kiem tra có dieu kien r2=8 thoat khoi loop mov p2,#01h ;sang den 11 call delay100ms mov p2,#00h ;tat den cong P2 mov p3,#01h ;sang den call delay100ms mov p3,#04h ;sang den call delay100ms mov p3,#10h call delay100ms ;sang den 10 mov p3,#40h ;sang den 15 call delay100ms mov r3,#09 loop2:mov p3,a rlc a ;sang den ;dich trai ghi A call delay100ms jnb p1.5,TT2 clr c ;xoa bit djnz r3, loop2 mov p3,#01h ;sang den call delay100ms mov p3,#00h ;tat den jmp $ DELAY400ms: MOV R0,#80 LAP: ; lap 80 lan 5ms => 80x5=400ms MOV TMOD,#00H ;timer che (13bit , 8192) ;gia tri dat 3192 MOV TH1,#23H MOV TL1,#18H ;(bit cao) ; (bit thap) SETB TR1 ; chop hep time hoat dong JNB TF1,$ ;nhay tai cho CLR TF1, ; neu co tràn thi dừng time CLR TR1 ; xoa co tràn DJNZ R0,LAP RET DELAY100ms: MOV R0,#20 ; trễ 5ms * lap 20 lan = 100ms LAP1: MOV TMOD,#00H ;timer che ; gia tri dat ban dau 3192 MOV TH1,#23H ; (bit cao) MOV TL1,#18H ; (bit thap) SETB TR1 ; cho phép time hoat động JNB TF1,$ CLR TF1, CLR TR1 DJNZ R0,LAP1 RET END ;nhảy tai cho ; time tràn dừng timer ; xóa co tràn ... điều khiển đèn led sáng: *) Cồng P2: D12 D13 D9 D6 D5 D4 D8 D 11 Hình1 1 1 1 1 P2=0FFH Hình2 1 1 P2=55H Hình3 0 0 0 0 P2 =00 H *)Cổng P3: D14 D15 D16 D 10 D3 D2 D1 D7 Hình1 0 0 0 0 P3 =00 H Hình2 1 1 P3=55H... 1 1 1 1 P3=0FFH Khi Mode =1 Led sáng dịch bit D 11 với thời gian trễ 10 0 ms Các đèn led sáng dịch bit D 11 kêt thúc D7 theo thứ tự đánh dấu hình D1 D2 D3 15 16 11 10 D5 D6 D8 D9 D12 D13 18 17 D 11. .. D2 D4 D7 D8 D 11 D14 D5 D3 D6 D15 D2 D4 D 10 D9 D12 D1 D7 D13 D8 D 11 D16 D14 D5 D3 D6 D15 D2 D4 D 10 D9 D12 D1 D7 D13 D8 D 11 D16 D14 D5 D3 D6 D 10 D9 D12 D15 D13 D16 Dựa vào vị trí led kết nối với
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiển thị led đơn theo hình,dùng time 0 che do 1 trễ 100ms và 400ms,, Hiển thị led đơn theo hình,dùng time 0 che do 1 trễ 100ms và 400ms,