0

ÔN tập SINH học cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị FILE WORD

37 13 0
  • ÔN tập SINH học cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị FILE WORD

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:21

ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN Câu 1Câu 2: Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc?A. 3AGU 5B. 3 UAG 5C. 3 UGA 5D. 5 AUG 3Câu 3: Câu 4: Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số Nucủa gen. Trên một mạch của gen này có 150 ađênin và 120 timin. Số liên kết hiđrô của gen làA. 1120B. 1080C. 990D. 1020Câu 5: Trong quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ, enzim ARN pôlimeraza có chức năngA. Nhận biết vị trí khởi đầu của đoạn ADN cần nhân đôi B. Tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3 OH tự doC. Nối các đoạn Okazaki với nhau D. Tháo xoắn phân tử ADNCâu 6: Có 3 TB sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra làA. 2.B. 8.C. 6.D. 4.Câu 7 : Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại NuA, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng Numỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là:A. G = X = 320, A = T = 280.B. G = X = 280, A = T = 320. C. G = X = 240, A = T = 360.D. G = X = 360, A = T = 240.Câu 8 : Câu 9 : Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển aa mêtiônin làA. 5AUG3.B. 3XAU5. C. 5XAU3.D. 3AUG5.Câu 10 : Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôliNu mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên làA. 6.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 11 : Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của NST A. là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi.B. là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NSTdi chuyển về các cực của tế bào.C. là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.D. có tác dụng bảo vệ các NSTcũng như làm cho các NST không dính vào nhau.Câu 12 : Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có ĐB xảy ra, phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị tái bản.B. Trong dịch mã, sự kết cặp các Nu theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các Nu trên phân tử mARN.C. Trong tái bản ADN, sự kết cặp các Nu theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các Nu trên mỗi mạch đơn.D. Trong phiên mã, sự kết cặp các Nu theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các Nu trên mạch mã gốc ở vùng mã hoá của gen.Câu 13 : Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi TB vi khuẩn E. coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14?A. 32.B. 30.C. 16.D. 8.Câu 14 : Thành phần chủ yếu của NST ở sinh vật nhân thực gồm A. ARN mạch đơn và Proloại histôn.B. ADN mạch đơn và Proloại histôn. C. ARN mạch kép và Proloại histôn. D. ADN mạch kép và Proloại histôn.Câu 15 : Phân tích thành phần hóa học của một axit nuclêic cho thấy tỉ lệ các loại Nunhư sau: A = 20%; G = 35%; T = 20%. Axit nuclêic này làA. ADN có cấu trúc mạch đơn.B. ARN có cấu trúc mạch đơn. C. ADN có cấu trúc mạch kép.D. ARN có cấu trúc mạch kép.Câu 16 : Một gen có 900 cặp Nu và có tỉ lệ các loại Nu bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen làA. 2250. B. 1798.C. 1125.D. 3060.Câu 17 : Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số Nu loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số Nucủa gen. Gen D bị ĐB mất một cặp AT thành alen d. Một TB có cặp gen Dd NP một lần, số Nu mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:A. A = T = 1799; G = X = 1200.B. A = T = 1800; G = X = 1200. C. A = T = 899; G = X = 600.D. A = T = 1199; G = X = 1800.Câu 18 : Mỗi gen mã hóa Prođiển hình có 3 vùng trình tự nuclêôtit. Vùng trình tự Nu nằm ở đầu 5 trên mạch mã gốc của gen có chức năng A. mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã. B. mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.C. mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã. D. mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.Câu 19 : Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng?A. Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5→3 trên phân tử mARN.B. Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3→5 trên phân tử mARN.C. Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử mARN. D. aa mở đầu trong quá trình dịch mã là mêtiônin.Câu 20 : Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạnA. trước phiên mã.B. sau dịch mã.C. dịch mã. D. phiên mã.Câu 21: Khi nghiên cứu cấu trúc operon lactose của E.coli, cho một số khẳng định về gen điều hòa:(1) Gen điều hòa là một trong những thành phần quan trọng nằm trong cấu trúc của operon.(2) Gen điều hòa nằm xen kẽ giữa trình tự vận hành và trình tự khởi động của nhóm gen cấu trúc.(3) Gen điều hòa khi hoạt động sẽ tổng hợp nên pro ức chế, có khả năng liên kết với vùng khởi động ngăn cản quá trình tái bản.(4) Sản phẩm của gen điều hòa bị mất cấu hình không gian khi các phân tử lactose bám vào, làm cho chúng không thể bám vào vùng vận hành của operon.(5) Gen điều hòa phiên mã cả trong điều kiện môi trường có hoặc không có lactoseSố khẳng định đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 22 : Phát biểu nào sau đây về NST giới tính là đúng?A. NSTgiới tính chỉ tồn tại trong TB sinh dục, không tồn tại trong TB xôma.B. Trên NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng thường.C. Ở tất cả các loài động vật, NSTgiới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa giới đực và giới cái.D. Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp NSTgiới tính XX, cá thể đực có cặp NSTgiới tính XY.Câu 23 : Câu 24 : Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là x. Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I là PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NƠNG CỐNG TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG ÔN TẬP CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ SINH HỌC Năm học: 2021 - 2022 ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN Câu Câu 2: Trong ba sau đây, ba ba kết thúc? A 3'AGU 5' B 3' UAG 5' C 3' UGA 5'D 5' AUG 3' Câu 3: Câu 4: Một gen sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số Nucủa gen Trên mạch gen có 150 ađênin 120 timin Số liên kết hiđrô gen A 1120 B 1080 C 990 D 1020 Câu 5: Trong trình tái ADN sinh vật nhân sơ, enzim ARN - pôlimeraza có chức A Nhận biết vị trí khởi đầu đoạn ADN cần nhân đôi B Tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3' - OH tự C Nối đoạn Okazaki với D Tháo xoắn phân tử ADN Câu 6: Có TB sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo A B C D Câu : Một phân tử mARN dài 2040Å tách từ vi khuẩn E coli có tỉ lệ loại NuA, G, U X 20%, 15%, 40% 25% Người ta sử dụng phân tử mARN làm khn để tổng hợp nhân tạo đoạn ADN có chiều dài chiều dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết, số lượng Numỗi loại cần phải cung cấp cho trình tổng hợp đoạn ADN là: A G = X = 320, A = T = 280 B G = X = 280, A = T = 320 C G = X = 240, A = T = 360 D G = X = 360, A = T = 240 Câu : Câu : Bộ ba đối mã (anticôđon) tARN vận chuyển aa mêtiônin A 5'AUG3' B 3'XAU5' C 5'XAU3' D 3'AUG5' Câu 10 : Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch pơliNu lấy ngun liệu hồn tồn từ môi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN A B C D Câu 11 : Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút NST A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NSTdi chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D có tác dụng bảo vệ NSTcũng làm cho NST khơng dính vào Câu 12 : Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có ĐB xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong dịch mã, kết cặp Nu theo nguyên tắc bổ sung xảy tất Nu phân tử mARN C Trong tái ADN, kết cặp Nu theo nguyên tắc bổ sung xảy tất Nu mạch đơn D Trong phiên mã, kết cặp Nu theo nguyên tắc bổ sung xảy tất Nu mạch mã gốc vùng mã hoá gen Câu 13 : Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang môi trường có N14 TB vi khuẩn E coli sau lần nhân đôi tạo phân tử ADN vùng nhân hoàn toàn chứa N14? A 32 B 30 C 16 D Câu 14 : Thành phần chủ yếu NST sinh vật nhân thực gồm A ARN mạch đơn Proloại histôn B ADN mạch đơn Proloại histôn C ARN mạch kép Proloại histôn D ADN mạch kép Proloại histơn Câu 15 : Phân tích thành phần hóa học axit nuclêic cho thấy tỉ lệ loại Nunhư sau: A = 20%; G = 35%; T = 20% Axit nuclêic A ADN có cấu trúc mạch đơn B ARN có cấu trúc mạch đơn C ADN có cấu trúc mạch kép D ARN có cấu trúc mạch kép Câu 16 : Một gen có 900 cặp Nu có tỉ lệ loại Nu Số liên kết hiđrô gen A 2250 B 1798 C 1125 D 3060 Câu 17 : Gen D có 3600 liên kết hiđrơ số Nu loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số Nucủa gen Gen D bị ĐB cặp A-T thành alen d Một TB có cặp gen Dd NP lần, số Nu loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen nhân đôi là: A A = T = 1799; G = X = 1200 B A = T = 1800; G = X = 1200 C A = T = 899; G = X = 600 D A = T = 1199; G = X = 1800 Câu 18 : Mỗi gen mã hóa Prođiển hình có vùng trình tự nuclêơtit Vùng trình tự Nu nằm đầu 5' mạch mã gốc gen có chức A mang tín hiệu mở đầu q trình phiên mã B mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C mang tín hiệu mở đầu q trình dịch mã D mang tín hiệu kết thúc q trình phiên mã Câu 19 : Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5'→3' phân tử mARN B Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3'→5' phân tử mARN C Trong thời điểm có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã phân tử mARN D aa mở đầu trình dịch mã mêtiônin Câu 20 : Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen diễn chủ yếu giai đoạn A trước phiên mã B sau dịch mã C dịch mã D phiên mã Câu 21: Khi nghiên cứu cấu trúc operon lactose E.coli, cho số khẳng định gen điều hòa: (1) Gen điều hòa thành phần quan trọng nằm cấu trúc operon (2) Gen điều hịa nằm xen kẽ trình tự vận hành trình tự khởi động nhóm gen cấu trúc (3) Gen điều hòa hoạt động tổng hợp nên pro ức chế, có khả liên kết với vùng khởi động ngăn cản trình tái (4) Sản phẩm gen điều hịa bị cấu hình khơng gian phân tử lactose bám vào, làm cho chúng bám vào vùng vận hành operon (5) Gen điều hòa phiên mã điều kiện mơi trường có khơng có lactose Số khẳng định là: A B C D Câu 22 : Phát biểu sau NST giới tính đúng? A NSTgiới tính tồn TB sinh dục, không tồn TB xôma B Trên NST giới tính, ngồi gen quy định tính đực, cịn có gen quy định tính trạng thường C Ở tất lồi động vật, NSTgiới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới D Ở tất lồi động vật, cá thể có cặp NSTgiới tính XX, cá thể đực có cặp NSTgiới tính XY Câu 23 : Câu 24 : Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x B 0,5x C 4x D 2x Câu 25 : Người ta sử dụng chuỗi pơliNu có T+X = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo chuỗi A+G pơliNu bổ sung có chiều dài chiều dài chuỗi khn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại Nu tự cần cung cấp cho trình tổng hợp là: A A + G = 80%; T + X = 20% B A + G = 20%; T + X = 80% C A + G = 25%; T + X = 75% D A + G = 75%; T + X = 25% Câu 26 : Cho kiện diễn trình dịch mã TB nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribơxơm hịan chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Cơđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa – tARN (aa1: aa gắn liền sau aa mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5’ → 3’ (6) Hình thành liên kết peptit aa mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: A (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5) B (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) C (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) D (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) Câu 27 : Khi nói q trình nhân đơi ADN (tái ADN) TB nhân thực, phát biểu sau khơng đúng? A Trong q trình nhân đơi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN B Trong q trình nhân đơi ADN, có liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại C Trong trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ D Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản) Câu 28 : Theo Jacốp Mônô, thành phần cấu tạo opêron Lac gồm: A Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) B Gen điều hịa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) C Gen điều hịa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) D Gen điều hịa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) Câu 29 : Biết ba mARN mã hoá aa tương ứng sau: 5' XGA 3' mã hoá aa Acginin; 5' UXG 3' 5'AGX3' mã hoá axit amin Xêrin; 5' GXU 3' mã hoá aa Alanin Biết trình tự Nuở đoạn mạch gốc vùng mã hoá gen cấu trúc sinh vật nhân sơ 5'GXTTXGXGATXG3' Đoạn gen mã hố cho aa, theo lí thuyết, trình tự aa tương ứng với trình dịch mã A Acginin – Xêrin – Alanin – Xêrin B Xêrin – Acginin – Alanin – Acginin C Xêrin – Alanin – Xêrin – Acginin D Acginin – Xêrin – Acginin – Xêrin Câu 30 : Một gen có chiều dài 510 nm mạch gen có A + T = 600 nuclêôtit Số Numỗi loại gen A A = T = 300; G = X = 1200 B A = T = 1200; G = X = 300 C A = T = 900; G = X = 600 D A = T = 600; G = X = 900 Câu 31 : Mỗi gen mã hố Prođiển hình gồm vùng trình tự nuclêơtit Vùng điều hồ nằm A đầu 5' mạch mã gốc, có chức khởi động điều hoà phiên mã B đầu 3' mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc phiên mã C đầu 5' mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc dịch mã D đầu 3' mạch mã gốc, có chức khởi động điều hoà phiên mã Câu 32 : Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactôzơ? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với Proức chế B Gen điều hoà R tổng hợp Proức chế C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã Câu 33: Khi nói nguyên nhân chế phát sinh ĐBgen, phát biểu sau không đúng? A Tần số phát sinh ĐB gen không phụ thuộc vào liều lượng, cường độ tác nhân gây ĐB B Trong trình nhân đơi ADN, có mặt bazơ nitơ dạng phát sinh ĐBgen C ĐBgen phát sinh tác động tác nhân lí hố môi trường hay tác nhân sinh học D ĐBgen phát sinh chủ yếu trình nhân đôi ADN Câu 34 : Cho kiện diễn q trình phiên mã: (1) ARN pơlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) (2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3' → 5' (3) ARN pơlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen có chiều 3' → 5' (4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Trong trình phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (1) → (4) → (3) → (2) B (1) → (2) → (3) → (4) C (2) → (1) → (3) → (4) D (2) → (3) → (1) → (4) Câu 35 : Một gen sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrơ có 900 Nuloại guanin Mạch gen có số Nuloại ađênin chiếm 30% số Nuloại guanin chiếm 10% tổng số Nucủa mạch Số Numỗi loại mạch gen là: A A = 450; T = 150; G = 150; X = 750 B A = 750; T = 150; G = 150; X = 150 C A = 450; T = 150; G = 750; X = 150 D A = 150; T = 450; G = 750; X = 150 Câu 36 : Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp pro (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã hoàn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, aa mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron, nối êxôn lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã với TB nhân thực TB nhân sơ A (2) (3) B (3) (4) C (1) (4) D (2) (4) Câu 37 : Một đặc điểm khác trình nhân đơi ADN SV nhân thực với q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ A số lượng đơn vị nhân đôi B nguyên tắc nhân đôi C nguyên liệu dùng để tổng hợp D chiều tổng hợp Câu 38 : Phân tử tARN mang aa foocmin mêtiơnin sinh vật nhân sơ có ba đối mã (anticôđon) A 3’UAX5’ B 5’AUG3’ C 3’AUG5’ D 5’UAX3’ Câu 39 : Một điểm giống q trình nhân đơi ADN trình phiên mã sinh vật nhân thực A theo nguyên tắc bổ sung B diễn tồn phân tử ADN C có hình thành đoạn Okazaki D có xúc tác enzim ADN pôlimeraza Câu 40 : Một gen vi khuẩn E coli có 2300 Nuvà có số Nuloại X chiếm 22% tổng số Nucủa gen Số Nuloại T gen A 480 B 322 C 644 D 506 Câu 41 : Thành phần sau không thuộc opêron Lac? A Vùng vận hành (O) B Gen điều hoà (R) C Các gen cấu trúc (Z, Y, A) D Vùng khởi động (P) Câu 42 : Các TB sinh tinh thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường Biết khơng xảy ĐB, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa tạo A B C D Câu 43: Các ba mARN có vai trị quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã là: A 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’ B 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’ C 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’UGA5’ D 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’ Câu 44 : Cho biết côđon mã hóa aa tương ứng sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA Arg; UXG - Ser; AGX - Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự Nulà 5’AGXXGAXXXGGG3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit có aa trình tự aa A Pro-Gly-Ser-Ala B Ser-Ala-Gly-Pro C Gly-Pro-Ser-Arg D Ser-Arg-Pro-Gly Câu 45 : Trong q trình nhân đơi ADN, vai trị enzim ADN pơlimeraza A nối đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục B tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN C tháo xoắn làm tách hai mạch phân tử ADN D bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch phân tử ADN Câu 46 : Khi nói NST giới tính người, phát biểu sau đúng? A Trên vùng không tương đồng NST giới tính X Y khơng mang gen B Trên vùng tương đồng NSTgiới tính X Y, gen tồn thành cặp alen C Trên vùng không tương đồng NSTgiới tính X Y, gen tồn thành cặp D Trên vùng tương đồng NSTgiới tính, gen nằm NST X khơng có alen tương ứng NST Y Câu 47 : Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ TB mẹ sang TB nhờ chế A dịch mã B nhân đôi ADN C phiên mã D giảm phân thụ tinh Câu 48 : Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ loại G phân tử ADN A 20% B 40% C 25% A+T = tỉ lệ Nu G+ X D 10% Câu 49 : Loại enzim sau trực tiếp tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? A ADN pôlimeraza B Ligaza C Restrictaza D ARN pôlimeraza Câu 50 : Trong chế điều hòa hoạt động gen opêron Lac vi khuẩn E.coli, gen điều hòa có vai trị A khởi đầu q trình phiên mã gen cấu trúc B quy định tổng hợp Proức chế C kết thúc trình phiên mã gen cấu trúc D quy định tổng hợp enzim phân giải lactôzơ Câu 51 : Ở sinh vật nhân thực, cơđon sau mã hóa aa mêtiơnin? A 5’UAG3’ B 5’AGU3’ C 5’AUG3 D 5’UUG3’ Câu 52 : Trong q trình nhân đơi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trị A tổng hợp kéo dài mạch B tháo xoắn phân tử AND C nối đoạn Okazaki với D tách hai mạch đơn phân tử ADN Câu 53 : Trong tế bào, loại axit nucleic sau có kích thước lớn nhất? A AND B mARN C tARN D rARN Câu 54 : Khi nói di truyền gen lặn nằm vùng khơng tương đồng NSTgiới tính X người, trường hợp khơng có ĐB, phát biểu sau không đúng? A Ở nữ giới, TB sinh dưỡng gen tồn thành cặp alen B Gen bố di truyền cho gái mà không di truyền cho trai C Tỉ lệ người mang KHlặn nam giới cao nữ giới D Gen mẹ di truyền cho trai mà không di truyền cho gái Câu 55 : Một gen sinh vật nhân sơ có số lượng loại Nu mạch A = 70; G = 100; X = 90; T = 80 Gen nhân đôi lần, số Nu loại X mà môi trường cung cấp A 100 B 190 C 90 D 180 Câu 56 : Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST điển hình vi sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 700 nm? A Sợi B Sợi nhiễm sắc C Vùng xếp cuộn D Crômatit Câu 57 : Cho thành phần: (1) mARN gen cấu trúc; (2) Các loại Nu A, U, G, X; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A (1), (2) (3) B (2) (3) C (3) (5) D (2), (3) (4) Câu 58 : Trong trình sinh tổng hợp pro , giai đoạn hoạt hố aa, ATP có vai trị cung cấp lượng A để gắn ba đối mã tARN với ba mARN B để aa hoạt hoá gắn với tARN C để cắt bỏ aa mở đầu khỏi chuỗi pôlipeptit D để ribôxôm dịch chuyển mARN Câu 59 : Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST điển hình sinh vật nhân thực, sợi sợi nhiễm sắc có đường kính A 30 nm 300 nm B 11 nm 300 nm C 11 nm 30 nm D 30 nm 11 nm Câu 60 : Khi nói số lần nhân đôi số lần phiên mã gen TB nhân thực, trường hợp ĐB, phát biểu sau đúng? A Các gen NST khác có số lần nhân đôi khác số lần phiên mã thường khác B Các gen NST khác có số lần nhân đơi số lần phiên mã thường khác C Các gen nằm TB có số lần nhân đơi số lần phiên mã D Các gen nằm NST có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác Câu 61 : Quá trình phiên mã sinh vật nhân thực, A diễn mạch mã gốc gen B cần có tham gia enzim ligaza C xảy nhân mà không xảy TB chất D cần môi trường nội bào cung cấp Nu A, T, G, X Câu 62 : Nu đơn phân cấu tạo nên A hoocmôn insulin B ARN pôlimeraza C ADN pôlimeraza D Gen Câu 63 : Trong trình dịch mã, A thời điểm, mARN thường có số ribơxơm hoạt động gọi pôlixôm B nguyên tắc bổ sung cơđon anticơđon thể tồn Nucủa mARN C có tham gia trực tiếp ADN, mARN, tARN rARN D ribôxôm dịch chuyển mARN theo chiều 3’ → 5’ Câu 64 : Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? A Ở sinh vật nhân thực, cơđon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa aa mêtiơnin B Cơđon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C Tính thối hóa mã di truyền có nghĩa cơđon mã hóa cho nhiều loại aa D Với ba loại Nu A, U, G tạo 24 loại cơđon mã hóa aa B b Câu 65 : Một TB sinh tinh có kiểu gen AaX X giảm phân bình thường tạo loại giao tử? A B C D Câu 66 : Khi nói NST TB nhân thực, phát biểu sau đúng? A Đơn vị cấu trúc NST nuclêôxôm B NST vật chất di truyền cấp độ phân tử C Thành phần hóa học chủ yếu NSTlà ARN pro D Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho nhân đơi NST Câu 67 : Trong mơ hình cấu trúc opêron Lac vi khuẩn E.coli, vùng khởi động A mang thông tin quy định cấu trúc enzim ADN pơlimeraza B nơi Proức chế liên kết để ngăn cản phiên mã C nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã D mang thông tin quy định cấu trúc Proức chế Câu 68 : Điểm khác ADN TB nhân sơ ADN nhân TB nhân thực A đơn phân ADN nhân TB nhân thực A, T, G, X đơn phân ADN TB nhân sơ A, U, G, X B ADN TB nhân sơ có dạng vịng cịn ADN nhân TB nhân thực khơng có dạng vòng C bazơ nitơ hai mạch ADN nhân TB nhân thực liên kết theo nguyên tắc bổ sung D ADN TB nhân sơ có chuỗi pơliNucịn ADN nhân TB nhân thực gồm hai chuỗi pôlinuclêôtit Câu 69 : Trong phát biểu sau, có phát biểu nói NSTgiới tính động vật? (1) NSTgiới tính có TB sinh dục (2) NSTgiới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp NSTgiới tính XY phát triển thành thể đực (4) NSTgiới tính bị ĐBvề cấu trúc số lượng A B C D Câu 70 : Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G-X, A-U ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (2) phân tử tARN (3) Phân tử pro (4) Quá trình dịch mã A (1) (2) B (2) (4) C (1) (3) D (3) (4) Câu 71 : Cho đoạn ADN khoảng đơn vị nhân đơi hình vẽ (O điểm khởi đầu chép; I, II, III, IV đoạn mạch đơn ADN) Trong phát biểu đây, có phát biểu đúng? (1) Đoạn mạch I sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch cách liên tục (2) Đoạn mạch II sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch cách gián đoạn (3) Đoạn mạch IV sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch cách liên tục (4) Đoạn mạch III sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch cách gián đoạn A B C D Câu 72 : Côđon sau quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5’UAX3’ B 5’UGX3’ C 5’UGG3’ D 5’UAG3’ Câu 73 : Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 11 nm? A Vùng xếp cuộn B Sợi nhiễm sắc C Crômatit D Sợi Câu 74 : Khi nói q trình nhân đôi ADN, phát biểu sau sai? A Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’ → 5’ B Enzim ligaza (enzim nối) nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh C Q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn D Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn ADN tách dần tạo nên chạc chữ Y Câu 75 : Ở TB nhân thực, trình sau đâychỉ diễn TB chất? A Nhân đôi ADN B Phiên mã tổng hợp tARN C Phiên mã tổng hợp mARN D Dịch mã Câu 76 : Trong phát biểu sau, có phát biểu ADN ởTB nhân thực? (1) ADN tồn nhân TB chất (2) Các tác nhân ĐB tác động lên ADN nhân TB mà không tác động lên ADN TB chất (3) Các phân tử ADN nhân TB có cấu trúc kép, mạch thẳng cịn phân tử ADN tế bào chất có cấu trúc kép, mạch vòng (4) Khi TB giảm phân, hàm lượng ADN nhân hàm lượng ADN TB chất giao tử giảm nửa so với TB ban đầu A B C D Câu 77 :Cho biết côđon mã hóa aatương ứngtrong bảngsau: Cơđon 5’AAA3’ 5’XXX3’ 5’GGG3’ 5’UUU3’ 5’XUU3’ 5’UXU3’ 5’UUX3’ 5’XUX3’ Aa Lizin Prôlin Glixin Phêninalanin Lơxin Xêrin tương ứng (Lys) (Pro) (Gly) (Phe) (Leu) (Ser) Một đoạn gen sau bị ĐB điểm mang thơng tin mã hóa chuỗi pơlipeptit có trình tự aa : Pro-Gly-LysPhe Biết ĐB làm thay Nuađênin (A) mạch gốc guanin (G) Trình tự Nutrên đoạn mạch gốc gen trước bị ĐB A 3’GAGXXX TTT AAA 5’ B 3’XXXGAG TTT AAA 5’ C 5’GAGTTT XXX AAA 3’ D 5’GAGXXX GGGAAA 3’ Câu 78 : Giả sử từ TB vi khuẩn có plasmit, qua đợt phân đơi bình thường liên tiếp, thu TB Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Quá trình phân bào vi khuẩn khơng có hình thành thoi phân bào (2) Vật chất di truyền TB vi khuẩn phân chia đồng cho TB (3) Có TB vi khuẩn tạo ra, TB ln có 12 plasmit (4) Mỗi TB vi khuẩn tạo có1 phân tử ADN vùng nhân khơng xác định số plasmit (5) Trong TB vi khuẩn tạo ra, ln có1 phân tử ADN vùng nhân plasmit A B C D Câu 79 : Trong trình dịch mã, phân tử sau đóng vai trị “ người phiên dịch”? A AND B tARN C rARN D mARN Câu 80 Đặc điểm chung q trình nhân đơi ADN trình phiên mã sinh vật nhân thực A diễn toàn phân tử ADN NST B thực theo nguyên tắc bổ sung C có tham gia ADN pôlimeraza D diễn hai mạch gen Câu 81 Trong trình nhân đôi ADN TB nhân sơ, nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách tạo nên chạc hình chữ Y Khi nói chế q trình nhân đơi chạc hình chữ Y, phát biểu sau sai? A Trên mạch khn 3’ → 5’ mạch tổng hợp liên tục B Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ C Trên mạch khuôn 5’ → 3’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn D Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’ Câu 82 Các mức xoắn cấu trúc siêu hiển vi NST điển hình sinh vật nhân thực kí hiệu 1, 2, hình Các số 1, 2, A sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi chất nhiễm sắc, sợi B sợi chất nhiễm sắc, sợi bản, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) C sợi bản, sợi chất nhiễm sắc, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) D sợi bản, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi chất nhiễm sắc Câu 83 Điểm giống trình phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực A diễn nhân tế bào B diễn theo nguyên tắc bổ sung C có tham gia ARN pơlimeraza D diễn đồng thời với q trình nhân đơi AND Câu 84 Khi nói q trình nhân đơi ADN TB nhân thực, phát biểu sau sai? A Trong chạc hình chữ Y, mạch tổng hợp theo chiều 3’ → 5’ B Các đoạn Okazaki sau tổng hợp xong nối lại với nhờ enzim nối ligaza C Trong chạc hình chữ Y, mạch khn 5’ → 3’ mạch bổ sung tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn D Q trình nhân đơi ADN nhân TB sở cho q trình nhân đơi NST Câu 85: Vật chất di truyền chủng virut phân tử axit nuclêic cấu tạo từ loại NuA, T, G, X; A = T = G = 24% Vật chất di truyền chủng virut là: A ARN mạch kép B ARN mạch đơn C ADN mạch kép D ADN mạch đơn Câu 86: NST sinh vật nhân thực khơng có chức sau đây? A Phân chia vật chất di truyền cho TB pha phân bào B Tham gia q trình điều hịa hoạt động gen thơng qua mức cuộn xoắn NST C Quyết định mức độ tiến hóa lồi số lượng NST NST 2n D Lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền Câu 87: Trong trình dịch mã, A Mỗi tARN vận chuyển nhiều loại aa khác B Trên mARN định có ribơxơm hoạt động C Mỗi loại aa vận chuyển loại tARN định D Mỗi ribơxơm hoạt động loại mARN định Câu 88: Có phát biểu sau mơ hình điều hịa hoạt động opêron Lac E coli không đúng? (1) Vùng khởi động phân bố đầu 5’ mạch mã gốc, mang tín hiệu khởi đầu phiên mã (2) Sản phẩm phiên mã ba phân tử mARN tương ứng với ba gen cấu trúc Z, Y, A (3) Chất cảm ứng sản phẩm gen điều hịa (4) Gen điều hịa (R) hoạt động khơng phụ thuộc vào có mặt lactơzơ (5) Ba gen cấu trúc operon Lac dịch mã đồng thời riboxom tạo chuỗi polipeptit A B C D Câu 89: Khi quan sát trình phân bào TB (2n) thuộc mơ lồi sinh vật, học sinh vẽ lại sơ đồ với đầy đủ giai đoạn khác sau: Cho phát biểu sau đây: (1) Quá trình phân bào TB trình NP (2) Bộ NST lưỡng bội loài 2n = (3) Ở giai đoạn (b), TB có phân tử ADN thuộc cặp NST (4) Thứ tự giai đoạn xảy (a) → (b) →(d) →(c) → (e) (5) Các TB quan sát TB loài động vật Số phát biểu là: A B C D Câu 90: Một phân tử ADN có tổng số Nuloại A G chiếm tỉ lệ 40% Phân tử ADN nhiều khả A ADN TB nấm B ADN loại virut C ADN TB vi khuẩn D Một phân tử ADN bị ĐB Câu 91: Trong trình tổng hợp chuỗi polipeptit sinh vật nhân thực, A Sau tARN mang aa cuối đến khớp mã với ba kết thúc, chuỗi polipeptit giải phóng khỏi ribơxơm B Mỗi ribơxơm bắt đầu dịch mã điểm khởi đầu dịch mã khác phân tử mARN C Liên kết peptit aa hình thành trước ribôxôm tiếp tục dịch chuyển thêm ba mARN theo chiều 5’- 3’ D Nguyên tắc bổ sung ba đối mã tARN ba mã mARN diễn tất Nu mARN Câu 92: Giả sử có loại Nu A, T, X cấu tạo nên mạch gốc gen cấu trúc số loại ba mã hóa aa tối đa có là: A B 26 C 27 D 24 Câu 93: Cơ sở vật chất tượng di truyền cấp độ phân tử A Axit nucleic B Pro C ADN D ARN Câu 94: Thành phần sau khơng tham gia vào q trình nhân đơi ADN? A ARN pôlimeraza B ADN pôlimeraza C Enzim nối ligaza D Enzim cắt restrictaza Câu 95: Khi nói trình dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Các ribôxôm tARN sử dụng nhiều lần, tồn qua số hệ TB có khả tham gia tổng hợp nhiều loại Prokhác B Trong trình dịch mã, hình thành liên kết peptit aa phải diễn trước ribôxôm dịch chuyển tiếp ba mARN trưởng thành theo chiều 5’ – 3’ C Hiện tượng pơliribơxơm làm tăng hiệu suất q trình dịch mã nhờ tổng hợp đồng thời phân đoạn khác chuỗi pôlipeptit D Phân tử mARN làm khn dịch mã thường có chiều dài ngắn chiều dài gen tương ứng tượng loại bỏ đoạn intron khỏi phân tử mARN sơ cấp để tạo nên phân tử mARN trưởng thành Câu 96: Cho biết codon (bộ ba mã sao) mã hóa aa tương ứng sau: AAU: Asparagin(Asn), XXX: Prolin(Pro), GGG: Glixin(Gly) UUU: Pheninalanin(Phe) Đoạn mạch gốc sau mã hoá cho chuỗi polipeptit gồm aa theo trình tự sau: Phe – Gly – Asn – Pro? A 5’– GGGTTAXXXAAA – 3’ B 5’ – AAAXXXTTAGGG – 3’ C 3’ – GGGTTAXXXAAA – 5’ D 5’– GGGATTXXXAAA – 3’ Câu 97: Có phát biểu sau nói mơ hình hoạt động opêron Lac E coli? (1) Gen điều hịa tổng hợp Proức chế mà khơng phụ thuộc vào có mặt chất cảm ứng lactơzơ (2) Vùng khởi động nằm vị trí cấu trúc opêron Lac tính từ đầu 5’ mạch mã gốc gen (3) Vùng vận hành vị trí tương tác với Proức chế để ngăn cản hoạt động phiên mã enzim ADN polimeraza (4) gen cấu trúc Z, Y, A operon Lac phiên mã đồng thời tạo phân tử mARN mang thơng tin mã hóa cho gen (5) Lượng sản phẩm gen tăng lên có ĐB gen xảy vùng vận hành A B C D Câu 98: Quan sát hình ảnh sau đây: Có nhận xét hình ảnh đúng? (1) Cấu trúc (1) có chứa phân tử histon gọi nuclêôxôm (2) Chuỗi cấu trúc (1) nối tiếp với gọi sợi nhiễm sắc với đường kính 11 nm (3) Cấu trúc (2) gọi sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) với đường kính 300 nm (4) Cấu trúc (3) mức cuộn xoắn cao NSTvà có đường kính 700 nm 10 Câu 38 : Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AD xảy hốn vị gen alen D d với ad tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 TB sinh tinh thể giảm phân số TB khơng xảy hốn vị gen alen D d A 820 B 180 C 360 D 640 Câu 39 : Ở loài thực vật, NSTsố có trình tự gen sau: ABCDEGHIK Do ĐBnên trình tự gen NSTnày ABHGEDCIK ĐBnày thuộc dạng A đoạn NST B chuyển đoạn hai NST C đảo đoạn NST D lặp đoạn NST B Câu 40: Một nhóm TB sinh tinh có kiểu gen AaX Y tiến hành giảm phân hình thành giao tử, số tế bào, cặp NSTmang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp NSTgiới tính phân li bình thường Nếu giảm phân II diễn bình thường kết thúc trình tạo số loại giao tử tối đa A B C D Câu 41 : Trong trình giảm phân thể đực có kiểu gen AaBb, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp NSTmang cặp gen Bb phân li bình thường; giảm phân II diễn bình thường Ở thể có kiểu gen AABb, q trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai: ♀AABb × ♂AaBb cho đời có tối đa loại kiểu gen? A B 12 C D Câu 42 : Một hợp tử lưỡng bội tiến hành NP, lần NP thứ ba, TB có cặp NSTsố khơng phân li, cặp NST khác phân li bình thường, lần NP diễn bình thường Hợp tử phát triển thành phơi, phơi có loại TB khác NST? A Bốn loại B Ba loại C Hai loại D Một loại Câu 43 : Khi nghiên cứu dòng ĐB lồi trùng tạo từ phịng thí nghiệm, người ta thấy NST số có số lượng gen tăng lên so với dạng bình thường Dạng ĐB sau nguyên nhân gây thay đổi trên? A Chuyển đoạn NST B Đảo đoạn C Mất đoạn D Lặp đoạn Câu 44 : Ở loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), cặp NST tương đồng kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Do ĐB lệch bội làm xuất thể Thể có NST NST sau đây? A AaBbDdEe B AaBbEe C AaBbDEe.D AaaBbDdEe Câu 45 : Ruồi giấm có NST2n = Trên cặp NST thường xét hai cặp gen dị hợp, cặp NST giới tính xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Nếu khơng xảy ĐB ruồi đực có kiểu gen khác gen xét giảm phân tạo tối đa loại tinh trùng? A 128 B 16 C 192 D 24 Câu 46 : Một cá thể loài động vật có NST 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 TB sinh tinh, người ta thấy 20 TB có cặp NST số khơng phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; TB cịn lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có NST chiếm tỉ lệ A 1% B 0,5% C 0,25% D 2% Câu 47 : Trong trường hợp không xảy ĐB mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × Aaaa Đáp án là: A (2), (3) B (1), (4) C (1), (2) D (3), (4) Câu 48 : Sự trao đổi chéo không cân hai crômatit khác nguồn cặp NST kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I làm phát sinh loại ĐB sau đây? A Lặp đoạn chuyển đoạn NST.B Mất đoạn đảo đoạn NST C Mất đoạn lặp đoạn NST D Lặp đoạn đảo đoạn NSt Câu 49 : Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Biết không phát sinh ĐBmới tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả thụ tinh Cho tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li KH đời 23 A 105:35:3:1 B 105:35:9:1 C 35:35:1:1 D 33:11:1:1 Câu 50 : Khi nói ĐB gen, phát biểu sau đúng? A Dưới tác động tác nhân gây ĐB, với cường độ liều lượng tần số ĐB tất gen B Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh ĐB gen dạng thêm cặp nuclêôtit C Trong dạng ĐB điểm, dạng ĐB thay cặp Nu thường làm thay đổi thành phần aa chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp D Tất dạng ĐB gen có hại cho thể ĐB Câu 51 : Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số Nuloại A số Nuloại T; số Nuloại G gấp lần số Nuloại A; số Nuloại X gấp lần số Nuloại T Số Nuloại A gen A 112 B 448 C 224 D 336 Câu 52 : Một lồi thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Số NSTcó TB thể ba lồi kì NP A 18 B C 24 D 17 Câu 53 : Loại ĐB cấu trúc NST sau làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác? A Chuyển đoạn NST B Lặp đoạn NST C Chuyển đoạn hai NST không tương đồng D Đảo đoạn NST Câu 54 : Biết tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai hai tứ bội AAAa x Aaaa cho đời có kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ A 75% B 25% C 50% D 56,25% Câu 55 : Khi nói hội chứng Đao người, phát biểu sau đúng? A Tuổi mẹ cao tần số sinh mắc hội chứng Đao thấp B Người mắc hội chứng Đao sinh bình thường C Hội chứng Đao thường gặp nam, gặp nữ D Người mắc hội chứng Đao có ba NSTsố 21 Câu 56 : Một lồi thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử ĐB lồi kí hiệu từ Iđến VI có số lượng NST(NST) kì TB sinh dưỡng sau: Thể ĐB I II III I V VI Số lượng NST TB 48 84 72 3660 10 Cho biết số lượng NST tất cặp TB thể ĐB Trong thể ĐB trên, thể ĐB đa bội chẵn là: A II, VI B I, III, IV, V C I, III D I, II, III, V Câu 57 : Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBb Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp NSTmang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử lưỡng bội loại hợp tử lệch bội? A 12 B 12 C D.9 12 Câu 58 : Khi nói ĐB gen, phát biểu sau không đúng? A Phần lớn ĐB gen xảy trình nhân đơi ADN B ĐB gen có lợi, có hại trung tính thể ĐB C Phần lớn ĐB điểm dạng ĐB cặp nuclêôtit D ĐB gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hố Câu 59 : Khi nói ĐB lệch bội, phát biểu sau khơng đúng? A ĐB lệch bội phát sinh NP giảm phân B ĐB lệch bội xảy rối loạn phân bào làm cho cặp NST không phân li C ĐB lệch bội xảy NST thường, không xảy NST giới tính D ĐB lệch bội làm thay đổi số lượng cặp NST Câu 60 : Cho thông tin: (1) Gen bị ĐB dẫn đến Prokhông tổng hợp 24 (2) Gen bị ĐB làm tăng giảm số lượng pro (3) Gen ĐB làm thay đổi aa aa khác không làm thay đổi chức pro (4) Gen bị ĐB dẫn đến Prođược tổng hợp bị thay đổi chức Các thông tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người là: A (1), (2), (4) B (1), (3), (4) C (2), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 61 : Cho hai loài giao phấn với thu hợp tử Một hợp tử NP bình thường liên tiếp lần tạo TB có tổng số 384 NST trạng thái chưa nhân đơi Cho biết q trình giảm phân dùng làm bố không xảy ĐB khơng có trao đổi chéo tạo tối đa 256 loại giao tử Số lượng NST có TB tạo trình NP A 2n = 16 B 2n = 26 C 3n = 36 D 3n = 24 Câu 62 : Quan sát nhóm TB sinh tinh thể ruồi giấm có NST2n = 8, giảm phân bình thường; người ta đếm tất TB có tổng số 128 NST kép phân li hai cực tế bào Số giao tử tạo sau trình giảm phân kết thúc A 16 B 32 C D 64 Câu 63 : Những dạng ĐB cấu trúc NST không làm thay đổi số lượng thành phần gen NST A đảo đoạn chuyển đoạn NST B lặp đoạn chuyển đoạn NST C đoạn lặp đoạn D đoạn đảo đoạn Câu 64 : Ở loài động vật, xét cặp gen A, a; B, b D, d nằm cặp NST thường Theo lí thuyết, có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen quy định KH A-B-D-? A B C D Câu 65 : Các phát biểu sau với ĐB đảo đoạn NST? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST (2) Làm giảm tăng số lượng gen NST (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể ĐB A (1), (4) B (2), (3) C (1), (2) D (2), (4) Câu 66 : Khi nói ĐBcấu trúc NST, phát biểu sau đúng? A ĐB cấu trúc NST xảy NSTthường mà khơng xảy NSTgiới tính B ĐB đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác C ĐB đoạn khơng làm thay đổi số lượng gen NST D ĐB chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng thành phần gen NST Câu 67 : Alen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị ĐB thành alen Từ TB chứa cặp gen Bb qua hai lần NP bình thường, mơi trường nội bào cung cấp cho q trình nhân đôi cặp gen 1689 Nu loại timin 2211 Nuloại xitôzin Dạng ĐB xảy với alen B A thay cặp G-X cặp A-T B thay cặp A-T cặp G-X C cặp A-T D cặp G-X Câu 68 : Khi nói ĐB gen, phát biểu sau đúng? 1.ĐB thay cặp Nu dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã 2.ĐB gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể 3.ĐB điểm dạng ĐB gen liên quan đến số cặp nuclêơtit 4.ĐB gen có lợi, có hại trung tính thể ĐB 5.Mức độ gây hại alen ĐB phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (1), (2), (3) B (2), (4), (5) C (3), (4), (5) D (1), (3), (5) Câu 69 : Dạng ĐBcấu trúc NST sau làm cho hai alen gen nằm NSTđơn? A Chuyển đoạn NST B Đảo đoạn C Mất đoạn D Lặp đoạn Câu 70 : Một lồi thực vật có NST2n = Trên cặp NST, xét gen có hai alen Do ĐB, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp NST Theo lí thuyết, thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét? A 108 B 36 C 64 D 144 25 Câu 71: Có trường hợp số trường hợp sau mà gen tồn TB không tạo thành cặp alen? (1) Thể (2) Thể không (3) Thể ba (4) Thể đơn bội (5) Thể lưỡng bội đồng hợp (6) Thể tam bội (7) Thể lưỡng bội dị hợp (8) Mất đoạn NST (9) Gen ti thể (10) Thể ba kép (11) Thể kép (12) Gen nằm X giới dị giao A B C D 10 Câu 72: Trong phát biểu đây, có phát biểu nói thể ĐB lệch bội? (1) Không tạo NST mang gen (2) Số lượng NST thể nhiễm đơn số lượng NST thể ba nhiễm (3) Dạng ĐB thể ba nhiễm không làm thay đổi số nhóm gen liên kết (4) Được ứng dụng để tạo giống ăn không hạt (5) Do thường gây hại nên khơng có ý nghĩa tiến hóa chọn giống A B C D Câu 73 Trong TB sinh tinh, xét hai cặp NSTđược kí hiệu Aa Bb Khi TB giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử tạo từ trình giảm phân TB A Abb B ABB b B ABb A aBb a C ABB abb AAB aab D ABb a aBb A Câu 74 Ở cà độc dược (2n = 24), người ta phát dạng thể ba 12 cặp NST Các thể ba A có số lượng NST TB xơma khác có KH khác B có số lượng NST TB xơma giống có KH giống C có số lượng NST TB xơma khác có KH giống D có số lượng NST TB xơma giống có KHk hác Câu 75: Cho hai NST có cấu trúc trình tự gen ABCDEFGH MNOPQR (dấu biểu cho tâm động) Do ĐB cấu trúc NST xảy trình giảm phân TB sinh tinh tạo hai cromatit có cấu trúc MNCDEFGH ABOPQR Có phát biểu sau không với dạng ĐB này? (1) Có thể làm giảm khả sinh sản thể ĐB (2) Xảy trao đổi chéo không cân hai NST tương đồng (3) Chỉ làm thay đổi nhóm gen liên kết mà khơng thể làm thay đổi hình dạng NST (4) Được ứng dụng để lập đồ di truyền chuyển gen từ loài sang loài khác (5) Các giao tử tạo có NST với số lượng bình thường A B C D Câu 76 Khi nói liên kết gen, phát biểu sau đúng? A Ở tất lồi động vật, liên kết gen có giới đực mà khơng có giới B Liên kết gen làm tăng biến dị tổ hợp C Số nhóm gen liên kết lồi thường số lượng NST NST đơn bội loài D Các gen NST ln di truyền Câu 77 : Loại Nu sau đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN? A Ađênin B Timin C Uraxin D Xitôzin Câu 78 : Loại ĐB sau thường không làm thay đổi số lượng thành phần gen NST? A Lặp đoạn NST B Đảo đoạn NST C Mất đoạn NST D Chuyển đoạn hai NSTkhác Câu 79 : Một lồi thực vật có NST lưỡng bội 2n = 20 Cho hai thuộc loài giao phấn với tạo hợp tử Giả sử từ hợp tử số (hợp tử H) NP liên tiếp lần, kì lần NP thứ tư, người ta đếm tất TB có tổng cộng 336 crơmatit Cho biết q trình NP khơng xảy ĐB Hợp tử H hình thành thụ tinh A giao tử n với giao tử 2n B giao tử (n - 1) với giao tử n C giao tử n với giao tử n D giao tử (n + 1) với giao tử n Câu 80 : Hình vẽ sau mơ tả hai TB hai thể lưỡng bội phân bào 26 Biết không xảy ĐB; chữ A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho NST Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Hai TB kì sau NP B Khi kết thúc trình phân bào hai TB từ TB tạo hai TB lưỡng bội, từ TB tạo hai TB đơn bội C Bộ NSTcủa TB 2n = 4, NSTcủa TB 2n = D TB kì sau giảm phân II, TB kì sau NP Câu 81 : Gen M sinh vật nhân sơ có trình tự Nu sau: Biết aa valin mã hóa triplet là: 3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’ chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp có 31 aa Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau, có dự đoán đúng? (1) ĐB thay cặp Nu G - X vị trí 88 cặp Nu A - T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (2) ĐB thay cặp Nu vị trí 63 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (3) ĐB cặp Nu vị trí 64 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pơlipeptit có thành phần aa thay đổi từ aa thứ đến aa thứ 21 so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (4) ĐB thay cặp Nu vị trí 91 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi aa so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp A B C D Câu 82 : Từ TB xơma có NST lưỡng bội 2n, qua số lần NP liên tiếp tạo TB Tuy nhiên, lần phân bào, TB có tượng tất NST khơng phân li nên tạo TB có NST4n; TB 4n TB khác tiếp tục NP bình thường với chu kì TB Kết thúc trình NP tạo 240 TB Theo lí thuyết, số TB tạo thành, có TB có NST2n? A 208 B 212 C 224 D 128 Câu 83 : Hợp tử hình thành trường hợp sau đâycó thể phát triển thành thể đa bội lẻ? A Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) B Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) C Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n+ 1) D Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử(n + 1) Câu 84 : Ở người, hội chứng bệnh sau ĐB NSTgây ra? A Hội chứng Claiphentơ B Hội chứng AIDS C Hội chứng Đao D Hội chứng Tơcnơ Câu 85 : Khi nói ĐB gen, phát biểu sau đúng? A ĐB gen xảy TB sinh dưỡng TB sinh dục B Gen ĐB biểu thành kiểu hình C Gen ĐB ln di truyền cho hệ sau D ĐB gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hóa Câu 86 : Giả sử có TB vi khuẩn E.coli, TB có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu 15N hai mạch đơn Người ta nuôi TB vi khuẩn môi trường chứa 14N mà không chứa 15N thời gian Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết khơng xảy ĐB,có dự đoán sau đúng? 27 (1) Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 3giờ 1536 (2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 14N thu sau 1533 (3) Số phân tử ADN vùng nhân chứa 14N thu sau 1530 (4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 15N thu sau A B C D Câu 87 Khi nói ĐB số lượng NST, phát biểu sau đúng? A Sự không phân li NST NP TB xôma thể tạo thể ba B Thể lệch bội có hàm lượng ADN nhân TB tăng lên gấp bội C Sử dụng cơnsixin để ức chế q trình hình thành thoi phân bào gây ĐB đa bội thực vật D Các thể đa bội khơng có khả sinh sản hữu tính Câu 88 Một lồi giao phấn có NST2n = 12 Nếu cặp NST xét gen có alen số thể ba khác kiểu gen tối đa loài A 77760 B 1944000 C 388800 D 466560 Câu 89 Bảng cho biết trình tự Nu đoạn vùng mã hóa mạch gốc gen quy định Proở sinh vật nhân sơ alen tạo từ gen ĐB điểm: Gen ban đầu: Alen ĐB1: Mạch gốc: 3'… TAX TTX AAA XXG…5' Mạch gốc: 3'…TAX TTX AAA XXA… 5' Alen ĐB2: Alen ĐB3: Mạch gốc: 3'…TAX ATX AAA XXG…5' Mạch gốc: 3'…TAX TTX AAA TXG…5' Biết cơđon mã hóa aa tương ứng là: 5’AUG3’: Met; 5’AAG3’: Lys; 5’UUU3’: Phe; 5’GGX3’ 5’GGU3’: Gly; 5’AGX3’: Ser Phân tích liệu trên, cho biết dự đốn sau sai? A Chuỗi pơlipeptit alen ĐB1 mã hóa khơng thay đổi so với chuỗi pơlipeptit gen ban đầu mã hóa B Các phân tử mARN tổng hợp từ alen ĐB2 alen ĐB3 có cơđon bị thay đổi kể từ điểm xảy ĐB C Alen ĐB2 gây hậu nghiêm trọng cho trình dịch mã D Alen ĐB3 hình thành gen ban đầu bị ĐBthay cặp nuclêôtit Câu 90 Cho bước quan sát dạng ĐB số lượng NST tiêu cố định: I.Đặt tiêu lên kính hiển vi II.Quan sát tiêu vật kính 40x III Quan sát tiêu vật kính 10x Thứ tự bước là: A I → II → III B I → III → II C II → I → III D II → III → I Câu 91 Đậu Hà Lan có NST lưỡng bội 2n = 14 TB sinh dưỡng thể ba thuộc loài có NST? A 13 B 15 C 21 D 42 Câu 92 : Một chế phát sinh ĐB lệch bội là: A Lần NP hợp tử tất cặp NST không phân li tạo thể lêch bội B hay số cặp NST không phân li giảm phân tạo giao tử thiếu hay thừa vài NST, giao tử kết hợp với giao tử bình thường tạo thể lệch bội C hay số cặp NST không phân li giảm phân tạo giao tử thiếu hay thừa vài NST, giao tử kết hợp với tạo thể lệch bội D hay tất cặp NST không phân li giảm phân tạo giao tử 2n, giao tử kết hợp với giao tử bình thường tạo thể lệch bội Câu 93 Khi nói ĐB gen, phát biểu sau, có phát biểu đúng? I ĐB thay cặp Nu dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã II ĐB gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể III ĐB điểm dạng ĐB gen liên quan đến cặp nuclêôtit IV ĐB gen gây hại vơ hại có lợi cho thể ĐB A B C D 28 Câu 94 Một loài thực vật có NSTlưỡng bội 2n = 24 Giả sử ĐBlàm phát sinh thể tất cặp NST Theo lí thuyết, có tối đa dạng thể khác thuộc loài này? A 12 B 24 C 25 D 23 Câu 95: Có trình tự mARN [5’-AUG GGG UGX UXG UUU-3’] mã hố cho đoạn pôlipeptit gồm aa Dạng ĐB sau dẫn đến việc chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh tổng hợp từ trình tự ARN gen ĐB tổng hợp lại aa? A Thay Nu thứ tính từ đầu 3’ mạch gốc đoạn gen tương ứng Adenin B Thay Nu thứ 11 tính từ đầu 5’ mạch gốc đoạn gen tương ứng Timin C Thay Nu thứ tính từ đầu 5’ mạch gốc đoạn gen tương ứng Timin D Thay Nu thứ tính từ đầu 3’ mạch gốc đoạn gen tương ứng Timin Câu 96: Có phát biểu sau ĐB gen đúng? (1) Thể ĐB thể mang gen ĐB trạng thái đồng hợp (2) ĐB gen lặn có hại khơng bị chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn khỏi quần thể (3) ĐB gen phát sinh điều kiện khơng có tác nhân gây ĐB (4) ĐB gen không làm thay đổi vị trí gen NST (5) Mỗi gen bị ĐB làm xuất alen quần thể (6) Đa số ĐB gen có hại xét mức phân tử A B C D Câu 97: Khi nói ĐBcấu trúc NST, có phát biểu sau khơng đúng? (1) ĐB đảo đoạn không làm vật chất di truyền, đó, ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản thể dị hợp (2) ĐB chuyển đoạn khơng tương hỗ làm giảm số lượng NST tế bào (3) Mất đoạn nhỏ thường ứng dụng để lập đồ gen loại bỏ gen có hại khỏi NST (4) Lặp đoạn NST tạo đoạn vật chất di truyền bổ sung, góp phần tạo nên gen tác dụng ĐB gen (5) ĐB chuyển đoạn NST không làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết A B C D Câu 98: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói ĐB gen? (1) ĐB điểm tạo gen ĐB mang thơng tin khơng đổi so với gen bình thường (2) ĐB cặp Nu xảy gần ba mã kết thúc biến đổi chuỗi polipeptit lớn (3) ĐB thay cặp Nu khơng thể tạo alen gen ĐB có thông tin di truyền không thay đổi so với gen bình thường (4) ĐB xảy tất gen, tất loại tế bào, tất loài sinh vật (trừ virut) A B C D Câu 99: Cho phép lai (P) tứ bội sau đây: I.AAaaBBbb x AAAABBBb II AaaaBBBB x AaaaBBbb III.AaaaBBbb x AAAaBbbb IV AAaaBbbb x AAaaBBbb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Nếu cặp gen qui định cặp tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn có phát biểu sau kết đời F1 phép lai trên? (1) Có phép lai cho có 12 kiểu gen (2) Có phép lai cho có kiểu hình (3) Có phép lai không xuất KH lặn hai tính trạng (4) Phép lai cho số loại kiểu gen số loại KH nhiều phép lai A B C D Câu 100: Ở loài thực vật, gen qui định màu sắc vỏ hạt có alen theo thứ tự trội hoàn toàn A > a > a, A qui định hoa đỏ, a1- hoa vàng, a - hoa trắng Biết trình giảm phân xảy bình thường, giao tử có khả thụ tinh sức sống kiểu gen Cho cá thể có kiểu gen Aa1aa tự thụ phấn thu F1 Phát biểu sau không đúng? A Tỉ lệ hoa trắng thu F1 1/36 B Tỉ lệ hoa vàng thu F1 1/4 C Các hoa vàng F1 có kiểu gen D Cây hoa đỏ F1 có kiểu gen Câu 101: Ở loài, xét hai cặp gen A, a B, b nằm hai cặp NST thường khác Cho biết trình giảm phân thể đực có 1% số TB có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li 29 giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, TB khác giảm phân bình thường Nếu khả sống sót thụ tinh giao tử nhau, có phát biểu sau đời phép lai: % AaBb x &AaBb? (1) Cơ thể đực tạo tối đa loại giao tử (2) Số kiểu gen tối đa 32 (3) Số kiểu gen ĐB tối đa 12 (4) Hợp tử có kiểu gen AAB chiếm tỉ lệ 0,125% A B C D Câu 102: Tiến hành phép lai hai ngơ có xanh bình thường Trong q trình giảm phân tạo nỗn xảy ĐB gen lặn số lục lạp gây màu xanh Thế hệ lai trưởng thành A Bao gồm xanh bình thường xanh đốm trắng B Bao gồm xanh bình thường, xanh đốm trắng trắng hoàn toàn C Đều mang gen ĐB bao gồm xanh bình thường, xanh đốm trắng trắng hoàn tồn.hưng khơng biểu KH D Đều mang gen ĐB biểu KH dạng thể khảm xanh đốm trắng Câu 103: Quá trình giảm phân thể sinh vật nhân thực lưỡng bội có tạo giao tử A b def GH Biết q trình giảm phân khơng xảy ĐB Theo lí thuyết, phát biểu sau, có phát biểu khơng đúng? (1) Số nhóm tính trạng liên kết loài xét (2) Bộ NST thể ĐB tam bội có 12 NST (3) Quá trình giảm phân khơng thể xảy hốn vị gen (4) Thể ĐB nhiễm đơn loài xét có NST A B C D Câu 104: Trong trình giảm phân TB sinh dục đực loài xảy tượng mơ tả hình đây: Cho số nhận xét sau: (1) Hiện tượng ĐB chuyển đoạn không tương hỗ (2) Hiện tượng xảy kỳ đầu lần giảm phân (3) Hiện tượng xảy trao đổi chéo không cân cromatit nguồn gốc thuộc cặp NST tương đồng (4) Sức sống thể bị xảy ĐB hoàn toàn không bị ảnh hưởng (5) Tỉ lệ giao tử mang ĐB tạo từ TB 1/2 (6) Giao tử nhận nhiều NST ĐB từ bố trình phân li NSTdiễn bình thường Số kết luận là: A B C D Câu 105: Có đặc điểm sau có trình nhân đơi ADN mà khơng có q trình phiên mã sinh vật nhân thực? (1) Sự tháo xoắn đoạn ADN diễn theo hai hướng ngược (2) Mạch pôliNumới tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’, ngược chiều với sợi ADN khuôn (3) Ađênin môi trường liên kết với Timin mạch ADN khn q trình tổng hợp (4) Enzim nối ligaza xúc tác hình thành liên kết hóa trị nối đoạn mạch pôliNumới (5) Điểm khởi đầu tổng hợp mạch nằm điểm xác định phân tử ADN (6) Khi enzim polimeraza trượt qua hai mạch ADN khn đóng xoắn lại với A B C D Câu 107: Có tượng sau biểu thường biến? 30 (1) Các loài động vật đẳng nhiệt sống vùng nóng thường có tai, lớn so với loài tương tự sống vùng lạnh (2) Người bị bệnh phêninkêtô niệu ăn kiêng sớm hạn chế tác hại bệnh (3) Giống thỏ Himalaya sống vùng lạnh có lơng trắng muốt tồn thân đầu mút thể tai, đi, mõm, bàn chân lại có lông màu đen (4) Hoa cẩm tú cầu có màu đỏ màu tím tùy thuộc vào độ pH đất (5) Khi thiếu thức ăn, cá mập ăn thịt non nở A B C D Câu 108: Một gen có chiều dài 0,51µm có 3900 liên kết hiđrô tiến hành nhân đôi đợt Nếu lần nhân đơi gen có phân tử 5-Brôm Uraxin liên kết với Nu mạch khn gen tổng số Numỗi loại có gen ĐB bao nhiêu? Biết 5-Brơm Uraxin có lần thay đổi cấu trúc suốt q trình nhân đơi gen A A = T = 4207; G = X = 6293 B A = T = 8985; G = X = 13500 C A = T = 4193; G = X = 6307 D A = T = 8985; G = X = 13515 Câu 109: TB ban đầu có cặp NSTtương đồng kí hiệu AaBbDd thực trình NP Giả sử NST A cặp Aa NST b cặp Bb không phân li Các TB có thành phần NST là: (1) AAaBBbDd abDd, (2) AAbbDd aaBBDd, (3) AAaBbbDd abDd, (4) ABDd AaaBbbDd, (5) AAaBDd aBbbDd, (6) AAaBbbDd aBDd A (1), (2) B (3), (5) C (2), (4) D (5), (6) Câu 110: Xét phép lai ♂AaBbDdEe x ♀AaBbDdee.Trong trình giảm phân thể đực, 10% TB sinh tinh có tượng NST kép mang D không phân li giảm phân II, cặp NST khác phân li bình thường Trong trình giảm phân thể cái, 20% TB sinh trứng có tượng NST kép mang d không phân li giảm phân II, cặp NST khác phân li bình thường Biết giao tử có sức sống khả thụ tinh Cho số nhận xét sau: (1) Số loại kiểu gen tối đa thu đời 198 (2) Theo lý thuyết, thể ba có tối đa 36 kiểu gen (3) Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AABbDDEe đời 1,13% (4) Theo lý thuyết, tỉ lệ loại ĐB thể ba thu đời 6,875% Số phát biểu là: A B C D Câu 111: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng gen nằm NST giới tính X qui định, tính trạng chiều cao gen nằm NST thường qui định, tính trạng kháng thuốc gen nằm ti thể qui định Chuyển nhân từ TB đực A có màu lơng vàng, chân cao, kháng thuốc vào TB trứng nhân thể B có màu lơng đỏ, chân thấp, khơng kháng thuốc tạo TB chuyển nhân C TB phát triển thành thể KHcủa thể A Đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc B Cái, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc C Đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc D Đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc Câu 113: Có phát biếu sau biểu ĐB gen đúng? (1) Một ĐBgen lặn gây chết xuất giai đoạn tiền phôi thường khơng thể bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể tác dụng chọn lọc tự nhiên (2) ĐB gen lặn TB xôma thường biểu phần thể tạo nên thể khảm khơng di truyền qua sinh sản hữu tính (3) ĐB gen trội xảy giao tử cần phải trải qua hai hệ để tạo kiểu gen đồng hợp biểu kiểu hình (4) Sự biểu ĐB gen phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ liều lượng loại tác nhân mà phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc gen A B C D Câu 114: Phân tích trình tự băng NST số dịng ruồi giấm vùng địa lí khác nhau, người ta thu kết sau: Dịng A B C D E F Trình tự 1234567 122634 15432 14322 1622347 1543226 băng NST 78 678 678 78 31 Giả sử dòng A dòng gốc Nếu dòng phát sinh từ dịng trước ĐB, trình tự xuất dòng là: A A→B→C→F→E→B B A→B→C→D→E→F C A→C→E→F→D→B D A→C→F→D→E→B Câu 115: Trong trình giảm phân người mẹ, lần phân bào I, NSTvẫn phân ly bình thường lần phân bào II, 50% số TB có tượng khơng phân ly NSTgiới tính Q trình giảm phân người bố bình thường, khơng có ĐB xảy Người vợ mang thai sinh khả đứa họ sinh bị bất thường số lượng NST là: A 5/8 B 1/2 C.3/8 D 3/7 Câu 116: Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Thế hệ P cho tứ bội AAaaBbbb tự thụ phấn Biết cặp gen nói phân li độc lập, giảm phân bình thường, khơng xảy ĐB Có phát biểu sau đúng? (1) Tỉ lệ loại giao tử F1 là: 1:1:1:1:4:4 (2) F1 có tối đa 12 kiểu gen kiểu hình (3) Tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F 37/144 (4) Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai 1/4 (5) Trong số đỏ, thân cao F1, có kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35 A B C D Câu 117: Ở ngô, gen nằm tất lạp thể TB sinh dưỡng bị ĐB Khi TB NP bình thường, kết luận sau đúng? A Tất TB mang gen ĐB không biểu kiểu hình B Tất TB mang gen ĐB biểu KH tạo nên thể khảm C Chỉ số TB mang ĐB tạo nên trạng thái khảm thể mang ĐB D Gen ĐB phân bố không đồng cho TB biểu KH trạng thái đồng hợp Câu 118: Có đặc điểm sau có ADN ti thể mà khơng có ADN nhân tế bào? (1) Được cấu trúc từ loại đơn phân A, T, G, X theo nguyên tắc đa phân (2) Mang gen quy định tổng hợp Procho bào quan ti thể (3) Được phân chia không cho TB phân bào (4) Có cấu trúc dạng vịng, có hàm lượng ổn định đặc trưng cho loài (5) Mỗi gen có alen tế bào A B C D Câu 119: Nguyên liệu cho q trình tiến hóa ĐBgen ĐBNST, song ĐBgen coi nguyên liệu chủ yếu Nguyên nhân sau không phù hợp? A ĐB gen ảnh hưởng đến tính trạng thể B ĐB gen ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sinh sản sinh vật C Giá trị thích nghi ĐB gen thay đổi tùy thuộc vào môi trường sống tổ hợp gen D ĐB gen phổ biến ĐBNST Câu 120: Cho tượng sau: (1) Gen điều hòa Opêron Lac bị ĐB dẫn tới Proức chế bị biến đổi không gian chức sinh học (2) ĐB làm vùng khởi động (vùng P) Opêron Lac (3) Gen cấu trúc Y bị ĐB dẫn tới Prodo gen quy định tổng hợp bị chức (4) Vùng vận hành (vùng O) Opêron Lac bị ĐB khơng cịn khả gắn kết với Proức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị ĐB làm thay đổi cấu trúc khơng cịn khả gắn kết với enzim ARN pôlimeraza Trong trường hợp trên, khơng có đường lactơzơ có trường hợp Opêron Lac thực phiên mã? A B C D Câu 121: Khi nói ĐB gen, có phát biểu sau đúng? (1) Bazơ nitơ dẫn đến kết cặp sai q trình nhân đơi ADN, gây ĐB thay cặp nuclêôtit (2) ĐB gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) ĐB điểm dạng ĐB gen liên quan đến số cặp nuclêôtit 32 (4) ĐB gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa (5) Mức độ gây hại alen ĐB phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường (6) Ở mức độ phân tử, đa số ĐB điểm thường có hại A B C D Câu 122: Khi nói ĐB đảo đoạn NST, phát biểu sau sai? A Đoạn NST bị đảo nằm đầu mút hay NSTvà không mang tâm động B Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa C Đảo đoạn NST làm thay đổi trình tự phân bố gen NST, hoạt động gen bị thay đổi D Một số thể ĐB mang NST bị đảo đoạn có tể giảm khả sinh sản Câu 123: Hình vẽ sau mơ tả hai TB hai thể lưỡng bội phân bào Biết không xảy ĐB; chữ A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho NST Xét phát biểu sau: (1) TB kì sau NP với NST 2n = (2) TB kì sau giảm phân với NST 2n = (3) Cơ thể mang TB có KG đồng hợp dị hợp (4) Cơ thể mang TB có kiểu gen AaBb (5) TB TB kì sau trình NP với NST 2n = Số phát biểu không là: A B C D Câu 124: Ở loài thực vật, gen A – trội hoàn toàn quy định màu hoa đỏ; gen lặn a – hoa trắng Biết hạt phấn (n+1) thể ba (2n+1) không tham gia thụ tinh Phép lai sau tạo kết đời sau có (3n+1) toàn hoa đỏ? A ♂ (2n + 1) Aaa x ♀ (4n) AAAA B ♀ (2n + 1) AAa x ♂ (4n) Aaaa C ♀ (2n + 1) Aaa x ♂ (4n) Aaaa D ♂ (2n + 1) Aaa x ♀ (4n) AAaa Câu 125: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng gen trội trội hoàn toàn, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Xét phép lai sau: (1) AAaaBbbb x aaaaBBbb (2) AAaaBBbb x AaaaBbbb (3) AaaaBBBb x AAaaBbbb (4) AaaaBBbb x Aabb (5) AaaaBBbb x aaaaBbbb (6) AAaaBBbb x Aabb Theo lí thuyết, phép lai nói có phép lai mà đời có 12 kiểu gen, kiểu hình? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 126: Có kết luận sau khơng nói biểu ĐB gen? (1) ĐB gen xảy lần NP hợp tử di truyền cho hệ sau đường sinh sản vơ tính hữu tính (2) ĐB trội phát sinh trình giảm phân tạo giao tử biểu hệ sau di truyền sinh sản hữu tính (3) ĐB gen lặn xảy TB C TB xoma không biểu KH khả di truyền qua sinh sản hữu tính (4) Chỉ có ĐB gen phát sinh trình NP có khả biểu KH thể bị xảy ĐB (5) Thể ĐB phải mang alen ĐB A B C D Câu 127: Một đột biến điểm loại thay cặp nulêôtit xảy E.coli khơng biểu kiểu hình Cho ngun nhân sau đây: (1) Do tính thối hóa mã di truyền (2) Do ĐB xảy làm alen trội trở thành alen lặn (3)Do ĐB xảy đoạn intron gen cấu trúc (4) ĐB xảy mã mở đầu gen (5) ĐB xảy vùng khởi động gen 33 Có nguyên nhân đúng? A B C D Câu 128: Một gen nhân đôi liên tiếp lần Giả sử 5-Brôm Uraxin xâm nhập vào sợi tổng hợp hai gen bước vào lần nhân đơi thứ hai tỉ lệ gen ĐB so với gen bình thường tạo từ trình nhân đôi bao nhiêu? A.1/15B.1/7 C.1/14 D 1/16 Câu 129: Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Cho tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb tự thụ phấn thu F1 Trong số thân cao, đỏ F1, tỉ lệ F1 tự thụ phấn cho tất hạt đem gieo mọc thành thân cao, đỏ bao nhiêu? Biết hai cặp gen nói phân li độc lập, q trình giảm phân bình thường khơng xảy ĐB A 0,71% B 19,29% C 18,75% D 17,14% Câu 130: Ở E.coli, trình dịch mã phân tử mARN, môi trường cung cấp 199 aa để hình thành nên chuỗi polipeptit Gen tổng hợp nên phân tử mARN có tỉ lệ A/G = 0,6 Khi ĐB gen xảy ra, chiều dài gen không đổi tỉ lệ A/G = 60,43% ĐB thuộc dạng: A Thay cặp G-X cặp A-T B Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp G-X cặp A-T D Thay cặp A-T cặp G-X Câu 131: Khi nhuộm TB tách từ vùng sinh sản ống dẫn sinh dục đực cá thể động vật, người ta quan sát thấy có khoảng 20% số TB có tượng được mơ tả hình sau đây: Một số kết luận rút sau: (1) TB kỳ sau trình NP (2) Trong thể tồn nhóm TB lưỡng bội với số lượng NST khác (3) Giao tử ĐB chứa NST (4) ĐB không di truyền qua sinh sản hữu tính (5) Cơ thể khơng bị ảnh hưởng đến khả sinh sản (6) Lồi có NST lưỡng bội bình thường 2n=4 Số kết luận là: A B C D Câu 132: Trong dạng ĐB sau đây, có dạng làm thay đổi trình tự xếp gen NST mà không làm thay đổi hình thái NST? (1) ĐB gen (2) ĐB đảo đoạn quanh tâm động (3) ĐB đảo đoạn tâm động NST (4) ĐB chuyển đoạn phạm vi vai dài NST (5) ĐB chuyển đoạn tương hỗ A B C D Câu 133: Gọi c số codon mARN trưởng thành; a số aa có chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh tương ứng mARN làm khuôn tổng hợp Tương quan a c: A c = (a – 2) B c = (a – 1) C a = (c – 1) D a = (c – 2) Câu 134: Cây lai tạo nên từ phép lai cải củ (2nA = 18) cải bắp (2nB = 18) có đặc điểm A Mang NST lưỡng bội nA + nB = 36, sinh trưởng phát triển bất thụ B Mang NST đơn bội nA + nB = 18, sinh trưởng phát triển bất thụ C Mang NST lưỡng bội nA + nB = 36, bất thụ không sinh trưởng phát triển D Mang NST đơn bội nA + nB = 18, bất thụ không sinh trưởng phát triển Câu 135: Khi xét đến dạng ĐB cấu trúc NST(NST) có nhận định sau đúng? (1) ĐB đảo đoạn NST làm thay đổi vị trí gen NST mà khơng làm thay đổi số lượng gen (2) ĐB chuyển đoạn NST khơng tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết (3) ĐB lặp đoạn NST làm xuất cặp gen alen NST (4) ĐB chuyển đoạn nhỏ NST ứng dụng để loại bỏ gen không mong muốn khỏi giống trồng (5) ĐB đoạn chuyển đoạn làm giảm khả sinh sản A B C D Câu 136: Ở lồi động vật, xét TB sinh dục chín có chứa cặp NST tương đồng thực trình giảm phân tạo giao tử hình bên Quan sát hình cho biết có câu 34 (1) TB TB sinh tinh (2) Bộ NSTcủa lồi chứa TB có kiểu gen là: BV bv (3) Hiện tượng không làm thay đổi thành phần trật tự xếp gen NST (4) Tỉ lệ loại giao tử tạo TB giảm phân : : : (5) Nếu thể chứa TB có 10% TB xảy tượng loại giao tử BV 45% A B C D Câu 137: Loại ĐB cấu trúc NSTnào sau làm cho gen từ nhóm gen liên kết chuyển sang nhóm liên kết khác? A Chuyển đoạn diễn phạm vi NST B Chuyển đoạn tương hỗ không tương hỗ NSTkhông tương đồng C Đảo đoạn chứa tâm động không chứa tâm động NST D Trao đổi chéo không cân crômatit khác nguồn cặp NSTtương đồng Câu 266: Nu Uraxin tham gia cấu tạo ARN khác với Nu Timin tham gia cấu tạo ADN thành phần? A B C D Câu 138: Trong dạng ĐB cấu trúc NST đây, có dạng cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho q trình chọn giống tiến hóa? (1) Mất đoạn (2) Lặp đoạn (3) Đảo đoạn (4) Chuyển đoạn A B C D Câu 139: Cho bệnh hội chứng bệnh di truyền người: (1) Hội chứng bệnh Đao (2) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (3) Hội chứng siêu nữ (3X) (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm (5) Bệnh ung thư máu Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta phát nguyên nhân hội chứng bệnh người A (1), (4), (5) B (2), (3), (4) C (1), (3), (5) D (2), (3), (4) Câu 140: Loại biến dị không xếp loại với loại biến dị lại A biến dị tạo hội chứng Claiphentơ người B biến dị tạo thể chứa NSTtrong TB sinh dưỡng ruồi giấm C biến dị tạo thể mắt dẹt ruồi giấm D biến dị tạo hội chứng Đao người Câu 141: Trong phát biểu sau, có phát biểu điểm chung ĐB gen ĐB NST? (1) Xảy TB sinh dưỡng TB sinh dục (2) Luôn biểu thành KH mang ĐB (3) Xảy nhiễm NST thường NST giới tính (4) Là nguyên liệu sơ cấp trình tiến hóa chọn giống A B C D Câu 142: Phương pháp xác dùng để phát thể đa bội A phương pháp phả hệ B phương pháp nghiên cứu tế bào C quan sát đặc điểm hình thái thể D phương pháp lai phân tích Câu 143: Trong phát biểu đây, có phát biểu nói ĐB gen? (1) Ở vi khuẩn, ĐB gen lặn có hại khơng bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn khỏi quần thể (2) Cơ thể mang ĐB gen trội không gây chết luôn biểu thành thể ĐB (3) ĐB gen phát sinh điều kiện khơng có tác nhân gây ĐB (4) ĐB gen làm thay đổi số lượng nhóm gen liên kết lồi 35 A B C D Câu 144: Nhận định sau thể tự đa bội khơng đúng? A Thể tự đa bội thường có khả chóng chịu tốt hơn, suất cao B Thể tự đa bội hình thành tất NST khơng phân li kì sau NP C Hạt có NST dạng đa bội lẻ khơng thể nảy mầm thành D Dung hợp TB trần khác lồi khơng tạo thể ĐB dạng tự đa bội Câu 145: Dưới số đặc điểm ĐB gen ĐB NST? (1) Xảy cấp độ phân tử thường có tính thuận nghịch ( 2) Đa số có hại thường biểu thành kiểu hình (3) Xảy cách ngẫu nhiên (4) Đa số ĐB trạng thái lặn nên khó phát Có đặc điểm điểm chung ĐB gen ĐB NST? A B C D Câu 146: Ở vi khuẩn, ĐB gen lặn có hại phát sinh A bị đào thải khòi QT chậm đào thải alen trội có hại B bị đào thải alen có hại trang thái đồng hợp lặn C nhanh chóng đào thải khỏi QT đào thải alen trội có hại D khơng bị đào thải cịn trạng thái dị hợp Câu 147: Khi nói ĐBgen, phát biểu sau sai? A ĐB gen xảy TB sinh dưỡng TB sinh dục B Gen ĐB nằm NSTthường C Tần số ĐB gen cao tần số ĐB NST D ĐB gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho trình chọn giống, tiến hóa Câu 148: ĐB sau làm tăng số lượng alen gen nhân tế bào? A Lặp đoạn B Chuyển đoạn C ĐB gen D ĐB đa bội Câu 149: ĐBnào sau tạo nên đa dạng alen gen quần thể? A Lặp đoạn B ĐB lệch bội C ĐB gen D ĐB đa bội Câu 150: Giả sử Operon Lac E.coli bị ĐB làm cho khơng thể liên kết Proức chế Kết luận sau đúng? A Lượng đường lactôzơ bị tích tụ nhiều tế bào B Lượng enzim phân giải lactơzơ bị tích tụ nhiều tế bào C Lượng Proức chế tăng cao bất thường tế bào D Operon Lac chuyển từ trạng thái hoạt động sang trạng thái ngừng hoạt động Câu 151: Phát biểu sau khơng nói ĐB gen sinh vật nhân thực? A Không phải tất ĐB gen truyền qua sinh sản hữu tính B ĐB gen trội biểu thành KH thể mang gen ĐB C ĐB làm thay đổi trình tự Nu nên chắn làm thay đổi trình tự aa chuỗi polipeptit D Những ĐB làm thay đổi chức Prothường gây hại cho thể ĐB Câu 152: Ở vi khuẩn E.coli, loại ĐB sau làm cho operon Lac khả phiên mã? A ĐB làm chức gen cấu trúc B ĐB làm vùng khởi động (vùng P) operon C ĐB làm vùng vận hành (vùng O) operon D ĐB làm vùng khởi động gen điều hòa (gen R) Câu 153: Xét gen có alen D, d Cơ thể mang kiểu gen DDd thuộc thể ĐB sau đây? A Thể 3n thể nhiễm B Thể 4n thể nhiễm C Thể 3n thể nhiễm D Thể nhiễm thể nhiễm kép Câu 154: Loại ĐB sau không làm thay đổi số lượng loại Nu phân tử ADN NST? A ĐB đảo đoạn NST B ĐB chuyển đoạn NST C ĐB đoạn NST D ĐB lặp đoạn NST Câu 155: Cho thông tin: (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN nhân (2) Không làm thay đổi số lượng thành phần gen có nhóm gen liên kết (3) Làm thay đổi chiều dài ADN (4) Xảy thực vật mà gặp động vật (5) Được sử dụng để lập đồ gen (6) Có thể làm ngừng hoạt động gen NST (7) Làm xuất alen 36 Đột biết đoạn NST có đặc điểm: A (1), (3), (5), (6) B (2), (3), (5), (6) C (1), (2), (3), (4) D (4), (6), (5), (7) Câu 156: ĐB sau làm tăng số lượng alen gen tế bào? A Lặp đoạn B ĐB lệch bội C ĐB gen D ĐB đa bội Câu 157: Khi gen nhân TB sinh dưỡng bị ĐB A gen ĐB phân bố khơng đồng cho TB biểu KH trạng thái đồng hợp B tất TB mang gen ĐB không biểu kiểu hình C tất TB mang gen ĐB biểu kiểu hình D gen ĐB phân bố không đồng cho TB tạo nên trạng thái khảm thể mang ĐB Câu 158: Ý không với thí nghiệm lai cải bắp với cải củ Kapetrenco? A Một số lai ngẫu nhiên xảy ĐB có nhiễm sác thể tăng lên gấp bội B Đây phép lai hai loài có họ hàng gần C Cây lai tạo có rễ cải củ cải bắp D Cây lai hữu thụ thu có NST giống tạo cách dung hợp TB trần cải củ cải bắp Câu 159: Gọi x NSTlưỡng bội người Trong nhân TB sinh dưỡng người mắc hội chứng Đao có số nhiễm sắc A 2x + B x +1 C 2x – D x -1 Câu 160: Cho phát biểu sau ĐB: (1) Mất đoạn không làm giảm số lượng gen NST mà làm đoạn NST (2) Lặp đoạn góp phần tạo gen cho q trình tiến hóa (3) Chuyển đoạn thường gây chết làm giảm khả sinh sản (4) Đảo đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen NST (5) Để xác định vị trí gen NST người ta sử dụng ĐB lặp đoạn (6) Để loại bỏ số gen không mong muốn trồng, người ta sử dụng ĐB chuyển đoạn Số phát biểu là:A B C D Câu 161 Một ĐB gen gây biến đổi Nu vị trí gen Nếu ĐB xảy vùng điều hòa gen gây nên hậu gì? A Cấu trúc sản phẩm gen thay đổi kết thường có hại phá vỡ mối quan hệ hài hòa gen kiểu gen thể với môi trường B Lượng sản phẩm gen tăng lên cấu trúc gen thay đổi đôi chút biến đổi xảy vùng điều hịa khơng liên quan đến vùng mã hóa gen C Lượng sản phẩm gen giảm xuống khả liên kết với ARN polymeraza giảm xuống, cấu trúc sản phẩm gen không thay đổi D Cấu trúc sản phẩm gen không thay đổi sản lượng sản phẩm gen thay đổi theo hướng tăng cường giảm bớt Câu 162 Lai hữu tính hai lồi thực vật thường tạo lai bất thụ Theo lí thuyết, để tạo lai hữu thụ thường dùng biện pháp số biện pháp sau? (1) Tạo tứ bội (4n) từ hai lồi gốc cơnxisin, cho chúng giao phấn với (2) Nuôi cấy hạt phấn nỗn lồi gốc ống nghiệm cho phát triển thành đơn bội, sau cho giao phấn với (3) Xử lý trực tiếp hạt lai với cônxisin để thu hạt dị đa bội cho nảy mầm thành (4) Nuôi cấy mô lai bất thụ xử lý 5BU để tạo dị đa bội phát triển thành Số phát biểu A B C D 37 ... Loại biến dị không xếp loại với loại biến dị lại A biến dị tạo hội chứng Claiphentơ người B biến dị tạo thể chứa NSTtrong TB sinh dưỡng ruồi giấm C biến dị tạo thể mắt dẹt ruồi giấm D biến dị. .. A mã di truyền có tính thối hóa B mã di truyền có tính đặc hiệu C mã di truyền có tính phổ biến D mã di truyền mã ba Câu 129: Khi nói giống q trình tái ADN, phiên mã dịch mã vi khuẩn, học sinh. .. ức chế hoạt động opêron, ức chế phiên mã Câu 148 Điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ di? ??n chủ yếu giai đoạn : A phiên mã B dịch mã biến đổi sau dịch mã C phiên mã biến đổi sau phiên mã D dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập SINH học cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị FILE WORD, ÔN tập SINH học cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị FILE WORD

Từ khóa liên quan