0

Bài học tôn trọng khách quan và đổi mới tư duy – trình bày cơ sở lý luận và vận dụng các bài học đó vào trong lĩnh vực đời sống học tập của mỗi người

38 0 0
  • Bài học tôn trọng khách quan và đổi mới tư duy – trình bày cơ sở lý luận và vận dụng các bài học đó vào trong lĩnh vực đời sống học tập của mỗi người

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN - - BÀI THẢO LUẬN TRIẾT HỌC Đề tài: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người Nhóm: Thầy hướng dẫn: PGS.TS Phương Kỳ Sơn Mã lớp học phần: 2105MLNP0221 Hà Nội năm 2021 BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ STT Họ tên Chức trách Cơng việc Tìm tà i liệu, bà i vậ n dụ ng cá nhâ n Tìm tà i liệu, bà i vậ n dụ ng cá nhâ n Tìm tà i liệu, tổ ng hợ p bà i, chỉnh sử a lỗ i Tìm tà i liệu, bà i vậ n dụ ng cá nhâ n Tìm tà i liệu, bà i vậ n dụ ng cá nhâ n Phâ n cô ng cô ng việc, tổ ng hợ p bà i, bà i vậ n dụ ng cá nhâ n Tìm tà i liệu, bà i vậ n dụ ng cá nhâ n Tìm tà i liệu, bà i vậ n dụ ng cá nhâ n Bà i vậ n dụ ng cá nhâ n, lờ i cam đoan, lờ i m ơn, câ u i liên quan đến đề tà i 19 Nguyễn Thị Duyên Thà nh viên 20 Nguyễn Hương Giang Thà nh viên 21 Nguyễn Trà Giang 22 Lê Thị Ngâ n Hà Thà nh viên 23 Lê Thu Hà Thà nh viên 24 Nguyễn Thu Hà 25 Nguyễn Thị Thu Hạ Thà nh viên 26 Bù i Thu Hằ ng Thà nh viên 27 Đỗ Thị Diễm Hằ ng Thà nh viên Thư ký Nhó m trưở ng Nhóm trưởng Tự đánh giá Thư ký Nhóm đánh giá Kết luận “Mọi đường lối chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế,  tôn trọng quy luật khách quan.” (Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội ) LỜI CẢM ƠN Ô ng cha ta xưa có câ u: “Ă n nhớ kẻ trồ ng câ y” Nhữ ng bà i họ c, nhữ ng lượ ng kiến thứ c cũ ng hà nh trang vữ ng chắ c mà ng em có đượ c nhờ o yêu thương, chă m só c củ a cha mẹ, bả o tậ n tâ m củ a thầ y cô , quan tâ m củ a ban lã nh đạ o nhà trườ ng Trướ c hết, ng em xin gử i lờ i m ơn tớ i gia đình – nhữ ng ngườ i thâ n luô n chở che, dà nh mọ i điều tố t đẹp cho ng em Bên cạ nh , trở nh mộ t phầ n củ a má i nhà chung trườ ng Đạ i họ c Thương mạ i, thờ i gian họ c tậ p nă m đầ u tiên tạ i trườ ng đượ c giả ng y củ a cá c quý thầ y cô , đặ c biệt thầ y Phương Kỳ Sơn cù ng giú p đỡ củ a ban lã nh đạ o nhà trườ ng giú p ng em phầ n nà o có đượ c nhữ ng kiến thứ c, bà i họ c quý bá u Để hoà n nh bà i thả o luậ n này, nhó m ng em xin gử i lờ i m ơn châ n nh đến giả ng viên cao cấ p mô n Triết họ c - thầ y Phương Kỳ Sơn Nhờ nhữ ng bà i giả ng sáng tỏ củ a thầ y giú p ng em mở mang nhữ ng kiến thứ c nhữ ng quy luậ t vậ n độ ng, phá t triển chung nhấ t củ a tự nhiên, xã hộ i tư để hoà n nh tố t đề tà i Triết họ c Do kiến thứ c có hạ n nên đề tà i củ a ng em khô ng trá nh khỏ i nhữ ng thiếu só t Chú ng em mong thầ y ng gó p ý kiến để bà i thả o luậ n củ a ng em đượ c hoà n thiện Cuố i cù ng ng em xin kính c thầ y luô n mạ nh khỏ e nh cô ng nghiệp cao quý Chúng em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Nhó m củ a ng em xin cam đoan rằ ng: Nhữ ng nộ i dung trình bà y bá o cá o thả o luậ n đề tà i: “Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người” nà y khô ng phả i bả n chép bấ t bà i bá o cá o thả o luậ n nà o có trướ c Trong n nộ i dung củ a bà i thả o luậ n, nhữ ng điều đượ c trình bà y hoặ c củ a cá nhâ n nh viên nhó m hoặ c đượ c tổ ng hợ p từ cá c nguồ n tà i liệu xuấ t xứ rõ ràng hợ p phá p Chú ng em xin hoà n n chịu trá ch nhiệm hình thứ c kỉ luậ t cho lờ i cam đoan MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tầm quan trọng đề tài: Mục đích, nhiệm vụ đề tài: Cách thức làm đề tài: Ý nghĩa đề tài: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÀI HỌC TÔN TRỌNG KHÁCH QUAN VÀ ĐỔI MỚI TƯ DUY 1.1 Vật chất phạm trù vật chất: 1.1.1 Phạm trù vật chất: 1.1.2 Các hình thức tồn vật chất: 1.1.3 Tính thống vật chất giới: 10 1.2 Nguồn gốc, chất kết cấu ý thức .10 1.2.1 Nguồn gốc ý thức: 10 1.2.2 Bản chất ý thức: .12 1.2.3 Kết cấu ý thức: .12 1.3 Mối quan hệ vật chất ý thức: 14 1.3.1 Quan điểm chủ nghĩa tâm chủ nghĩa vật siêu hình: 14 1.3.2 Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng: 14 1.4 Nội dung học tôn trọng khách quan đổi tư duy: .17 1.4.1 Nội dung học tôn trọng khách quan: .17 1.4.2 Nội dung học đổi tư duy: 17 CHƯƠNG 2: .20 VẬN DỤNG BÀI HỌC TÔN TRỌNG KHÁCH QUAN VÀ ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀO ĐỜI SỐNG HỌC TẬP CỦA MÌNH 20 STT 19: Nguyễn Thị Duyên 20 STT 20: Nguyễn Hương Giang 22 STT 21: Nguyễn Trà Giang .24 STT 22: Lê Thị Ngân Hà 24 STT 23: Lê Thu Hà .27 STT 24: Nguyễn Thu Hà 29 STT 25: Nguyễn Thị Thu Hạ 29 STT 26: Bùi Thu Hằng .33 STT 27: Đỗ Thị Diễm Hằng .35 LỜI MỞ ĐẦU Tầm quan trọng đề tài: Triết học hệ thống quan điểm học thuyết khoa học Mác, Ăngghen, Lênin hình thành phát triển sở kế thừa giá trị tư tưởng nhân loại tổng kết thực tiễn thời đại Trong đó, chủ nghĩa vật biện chứng hạt nhân lý luận triết học giới quan khoa học Mác Lênin; hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật; hệ thống lý luận phương pháp luận xác lập sở giải theo quan điểm vật biện chứng vấn đề triết học Nội dung, chất chủ nghĩa vật biện chứng thành tựu hoạt động thực tiễn, thành tựu tư khoa học nhân loại trình phản ánh giới.  Trên sở quan điểm chất vật chất giới, chất động, sáng tạo ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, chủ nghĩa vật biện chứng xây dựng nên nguyên tắc phương pháp luận bản, chung hoạt động nhận thức thực tiễn người Nguyên tắc là: Trong hoạt động nhận thức thực tiễn đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan đồng thời phát huy tính động chủ quan Đây nguyên tắc vô quan trọng đời sống học tập người Dựa tìm hiểu, nghiên cứu cụ thể, nhóm chúng em xin phép trình bày báo cáo với đề tài: “Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người” Mục đích, nhiệm vụ đề tài: * Mục đích đề tài: - Hiểu đượ c tầ m quan trọ ng củ a đề tà i cũ ng cá ch p dụ ng đề tà i o đờ i số ng họ c tậ p củ a mỗ i ngườ i - Dự a nhữ ng kiến thứ c mà nhó m thu thậ p đượ c để thả o luậ n đề tà i lớ p giú p cá c bạ n p dụ ng tố t bà i họ c củ a mô n o đờ i số ng hoc tậ p củ a * Nhiệm vụ đề tài: Bà i thả o luậ n củ a ng em gồ m chương chính: - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung học tôn trọng khách quan đổi tư duy  - Chương 2: Vận dụng học tôn trọng khách quan đổi tư vào đời sống học tập người  Cách thức làm đề tài: Vậ n dụ ng nhữ ng kiến thứ c họ c cũ ng tìm hiểu thêm đề tà i thơ ng qua thầ y giá o, bạ n bè hay mộ t số cá c trang web tin cậ y mạ ng Ý nghĩa đề tài: Hệ thố ng hó a nhữ ng vấ n đề lý luậ n bả n củ a bà i họ c tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư duy, m sở để sinh viên p dụ ng o thự c tế nhằ m nâ ng cao hiệu họ c tậ p cũ ng giú p bả n thâ n ngà y cà ng hoà n thiện CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÀI HỌC TÔN TRỌNG KHÁCH QUAN VÀ ĐỔI MỚI TƯ DUY 1.1 Vật chất phạm trù vật chất: 1.1.1 Phạm trù vật chất: * Quan điểm chủ nghĩa tâm chủ nghĩa vật trước Mác: - Quan điểm củ a chủ nghĩa tâ m: Bả n chấ t củ a giớ i, sở đầ u tiên củ a mọ i tồ n tạ i mộ t bả n nguyên tinh thầ n, cò n vậ t chấ t sả n phẩ m củ a bả n nguyên tinh thầ n ấ y - Quan điểm củ a chủ nghĩa vậ t: + Thờ i kỳ cổ đạ i: Trung Quố c: Cá c nhà triết họ c thờ i kỳ nà y cho rằ ng bả n nguyên củ a giớ i cá c yếu tố ngũ hà nh: kim, mộ c, thủ y, hỏ a, thổ nhữ ng yếu tố đầ u tiên củ a vũ trụ ; Ấ n Độ : Phá i Sà mkhya lạ i quan niệm vậ t chấ t Prà kriti hay Pradhana; Hy Lạ p: Cá c nhà triết họ c thờ i kỳ nà y đồ ng nhấ t vậ t chấ t vớ i cá c ng tồ n tạ i cụ thể củ a vậ t chấ t như: đấ t, nướ c, lử a, khơ ng khí, ngun tử ,… xem điểm khở i đầ u củ a vũ trụ Đó nhữ ng vậ t thể hữ u hình m tính tồ n tạ i giớ i bên ngồ i; ưu điểm: hình nh chủ nghĩa vậ t chấ t phá c phép biện ng sơ khai + Thờ i kỳ cậ n đạ i: Cá c nhà triết họ c thờ i kỳ tiếp tụ c theo khuynh hướ ng hiểu vậ t chấ t cá c nhà triết họ c vậ t thờ i cổ đạ i, coi nguyên tử phâ n tử nhỏ bé nhấ t Mộ t số nhà triết họ c đồ ng nhấ t vậ t chấ t vớ i khố i lượ ng + Cuố i TK XIX – đầ u TK XX: cá c nhà khoa họ c ng minh đượ c nguyên tử mộ t nhữ ng nh phầ n cấ u tạ o nên điện tử quan điểm đồ ng nhấ t vậ t chấ t vớ i nguyên tử sụ p đổ trướ c khoa họ c * Quan điểm Lênin: “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác người chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác.” - Nộ i dung định nghĩa: + Vậ t chấ t mộ t phạ m trù triết họ c: dù ng để vậ t chấ t i chung, vơ cù ng, vô tậ n, khô ng sinh cũ ng khô ng mấ t mà chuyển hoá từ ng nà y sang ng c Đâ y sở để phâ n biệt vớ i i niệm vậ t chấ t sử dụ ng cá c khoa họ c tự nhiên có giớ i hạ n, sinh mấ t + Dù ng để thự c tạ i ch quan: thuộ c tính tồ n tạ i ch quan, tồ n tạ i ngoà i ý thứ c, độ c lậ p, khô ng phụ thuộ c o ý thứ c ngườ i + Đượ c đem lạ i cho ngườ i m giá c, đượ c m giá c ngườ i chép lạ i, chụ p lạ i, phả n nh…: Vậ t chấ t cá i gâ y nên m giá c ngườ i giá n tiếp hoặ c trự c tiếp gâ y tá c độ ng lên giá c quan ngườ i; m giá c, tư duy, ý thứ c phả n nh củ a vậ t chấ t Phạ m trù vậ t chấ t phạ m trù bả n, cù ng cặ p vớ i phạ m trù ý thứ c củ a chủ nghĩa vậ t biện ng Nhiệm vụ xá c định nộ i dung củ a nhữ ng phạ m trù nà y cũ ng nộ i dung quan niệm mố i liên hệ giữ a vậ t chấ t ý thứ c mang ý nghĩa đặ t sở cho n hệ thố ng lý luậ n vậ t biện ng đượ c cá c nhà sá ng lậ p chủ nghĩa Má c thự c xong că n bả n Tuy nhiên, di sả n lý luậ n củ a cá c ô ng, chủ nghĩa vậ t biện ng, hệ thố ng cũ ng từ ng i niệm, quy luậ t, quan điểm riêng biệt củ a , thườ ng khơ ng đượ c trình bà y dướ i hình thứ c lý luậ n thuầ n tuý, mà că n o nhữ ng yêu cầ u thự c tiễn nhậ n thứ c cụ thể, liên hệ chặ t chẽ vớ i nhữ ng lý luậ n c, hoặ c dướ i hình thứ c phê phá n Vì thế, nghiên u nhằ m xây dự ng hệ thố ng lý luậ n vậ t biện ng đá p ứ ng nhữ ng yêu cầ u lịch sử mớ i, khó trá nh đượ c nhữ ng thiếu só t, hạ n chế, thậ m chí nhữ ng sai só t nhấ t định, hiểu chưa thấ u đá o tính lịch sử  củ a mỗ i luậ n điểm, quan niệm triết họ c củ a cá c nhà kinh điển má cxít Việc hiểu phạ m trù vậ t chấ t trong Chủ nghĩa vậ t chủ nghĩa kinh nghiệm phê phá n củ a V.I.Lênin mộ t trườ ng hợ p 1.1.2 Các hình thức tồn vật chất: a) Vận động đứng im: * Vận động: - Khá i niệm vậ n độ ng: + Ph.Ă ngghen viết: “Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất, tức hiểu phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất bao gồm tất thay đổi trình diễn vũ trụ, kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư duy” + Vậ n độ ng phương thứ c tồ n tạ i củ a vậ t chấ t nghĩa vậ t chấ t tự tồ n tạ i thô ng qua vậ n độ ng nhờ vậ t chấ t vậ n độ ng mà ngườ i nhậ n biết đượ c giớ i + Vậ n độ ng thuộ c tính cố hữ u củ a vậ t chấ t nghĩa vậ t chấ t cũ ng trạ ng thá i Vậ n độ ng bấ t vậ t, tượ ng vậ t chấ t nà o cũ ng mộ t vậ t thể thố ng nhấ t có kết cấ u nhấ t định Kết cấ u khơ ng có c cù ng tồ n tạ i ả nh hưở ng lẫ n giữ a cá c phậ n, cá c nhâ n tố , cá c xu hướ ng c nhau, đố i lậ p Sự ả nh hưở ng qua lạ i gâ y nhữ ng biến đổ i i chung, tứ c vậ n độ ng Nó i cá ch c: Nguồ n gố c vậ n độ ng nằ m mâ u thuẫ n nộ i tạ i củ a bả n thâ n vậ t Vậ n độ ng củ a vậ t chấ t tự thâ n vậ n độ ng - Cá c hình thứ c vậ n độ ng bả n: că n theo nhữ ng tiêu chí phâ n loạ i c nhau, ngườ i ta chia vậ n độ ng củ a vậ t chấ t nh cá c hình thứ c vậ n độ ng c Dự a nhữ ng nh tự u củ a khoa họ c đương thờ i, Ph.Ă ngghen phâ n chia vậ n độ ng nh cá c hình thứ c bả n sau (cho đến cá ch phâ n loạ i phổ biến nhấ t khoa họ c vẫ n chia vậ n độ ng nh hình thứ c bả n Ph.Ă ngghen tổ ng kết): + Vậ n độ ng họ c dịch chuyển vị trí củ a cá c vậ t thể khô ng gian + Vậ n độ ng vậ t lý vậ n độ ng củ a cá c phâ n tử , cá c hạ t bả n, vậ n độ ng điện tử , cá c trình nhiệt, điện + Vậ n độ ng hó a họ c q trình hó a hợ p phâ n giả i cá c chấ t, vậ n độ ng củ a cá c nguyên tử + Vậ n độ ng sinh họ c trao đổ i chấ t giữ a thể số ng vớ i mô i trườ ng + Vậ n độ ng xã hộ i biến đổ i củ a lịch sử xã hộ i, thay đổ i, thay cá c trình xã hộ i nà y bằ ng cá c trình xã hộ i c Trong tồ n tạ i củ a mình, mỗ i mộ t vậ t gắ n liền vớ i nhiều hình thứ c vậ n độ ng c Tuy nhiên bả n thâ n tồ n tạ i củ a vậ t ấ y cũ ng đặ c trưng bằ ng mộ t hình thứ c vậ n độ ng bả n * Đứng im: - Khá i niệm đứ ng im: Đứ ng im trạ ng thá i bả o tồ n nhữ ng thuộ c tính vố n có củ a vậ t chấ t đượ c xá c định mộ t giớ i hạ n thờ i gian mà vậ t chưa thay đổ i nh vậ t c Đứ ng im có tính tương đố i tạ m thờ i (cò n vậ n độ ng tuyệt đố i) bở i đứ ng im diễn mộ t hình thứ c vậ n độ ng nhấ t định, mộ t quan hệ nhấ t định mộ t thờ i gian nhấ t định mà thô i Như vậ y, đứ ng im chẳ ng qua mộ t trạ ng thá i đặ c biệt củ a vậ n độ ng củ a vậ t chấ t Đó vậ n độ ng thă ng bằ ng, ổ n định tương đố i củ a cá c vậ t tượ ng Do vậ n độ ng bao hà m đứ ng im Ph.Ă ngghen kết luậ n: “Mọi cân tương đối tạm thời” b) Không gian thời gian: Trong lịch sử triết họ c, xung quanh cá c phạ m trù khô ng gian thờ i gian từ ng có rấ t nhiều vấn đề nan giả i gâ y tranh cã i Vậ y theo triết họ c vậ t biện ng phạ m trù khơ ng gian thờ i gian đượ c hiểu nà o? * Khái niệm không gian, thời gian: - Khô ng gian: Bấ t kỳ mộ t ch thể vậ t chấ t nà o cũ ng chiếm mộ t vị trí nhấ t định, o mộ t khung nh nhấ t định tương quan mặ t kích thướ c (hình thứ c kết cấ u, độ dà i ngắ n, cao thấ p ) so vớ i cá c ch thể c Cá c hình thứ c tồ n tạ i vậ y củ a vậ t thể đượ c gọ i khơ ng gian Hay i cá ch c, khơ ng gian hình thứ c tồ n tạ i củ a vậ t chấ t, vậ t chấ t l n tồ n tạ i nhữ ng ng vậ t chấ t cụ thể, có kết cấ u liên hệ vớ i nhữ ng ng c theo mộ t trậ t tự phâ n bố nhấ t định rõ đượ c nộ i dung kiến thứ c Qua em mớ i nhậ n đượ c tầ m quan trọ ng củ a mô n họ c đố i vớ i xã hộ i i chung sinh viên bọ n em i riêng Triết họ c trang bị cho sinh viên nhữ ng kiến thứ c bả n, thiết yếu để hà nh độ ng nhậ n thứ c đú ng đắ n Qua trình nghiên u họ c tậ p từ phương phá p luậ n “tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư duy” em rú t mộ t số bà i họ c ứ ng dụ ng o trình họ c tậ p củ a Đầ u tiên tơ n trọ ng ch quan tơ n trọ ng tính ch quan củ a vậ t chấ t, củ a cá c quy luậ t tự nhiên xã hộ i Điều đò i hỏ i hoạ t độ ng nhậ n thứ c hoạ t độ ng thự c tiễn sinh viên phả i xuấ t phá t từ thự c tế ch quan, lấ y thự c tế ch quan m că n cho mọ i hoạ t độ ng củ a Như V.I.Lênin từ ng nhấ n mạ nh rằ ng: “Khô ng đượ c lấ y chủ quan củ a m sá ch, khơ ng đượ c lấ y tình m m điểm xuấ t phá t cho chiến lượ c sá ch lượ c cá ch mạ ng Nếu xuấ t phá t từ ý muố n chủ quan, lấ y ý chí p đặ t cho thự c tế, lấ y ả o tưở ng p đặ t cho thự c mắ c phả i bệnh chủ quan ý chí” Sau nhữ ng ý nghĩa to lớ n đượ c rú t từ tô n trọ ng ch quan em ứ ng dụ ng o đờ i số ng họ c tậ p củ a sau: - Trong cuộ c số ng em khơ ng cị n p đặ t ý kiến hay định kiến củ a lên mọ i ngườ i nữ a mà em cố gắ ng nhìn nhậ n việc từ nhiều mặ t biết lắ ng nghe ý kiến đá nh giá từ mọ i ngườ i rồ i từ rú t đượ c kết luậ n chung nhằ m giả i vấn đề tố t nhấ t - Trong họ c tậ p thi cử em chấ p hà nh nghiêm tú c việc họ c thi mộ t cá ch nghiêm tú c khơ ng cị n gian lậ n hay quay có p em muố n biết đứ ng đâ u - Đố i vớ i mọ i ngườ i, em nhìn nhậ n từ nhiều gó c độ vậ y em tìm nhữ ng ngườ i bạ n có cù ng ý chí, tâ m giố ng em, từ cù ng phá t huy tinh thầ n họ c hỏ i, hiểu biết - Hơn nữ a từ việc biết đượ c vậ t chấ t sở để thự c hó a ý thứ c, em biết tiết kiệm tiền bạ c, biết chi tiêu hợ p lí Bà i họ c thứ hai em rú t đượ c ứ ng dụ ng đổ i mớ i tư Theo triết họ c tư phạ m trù dù ng để nhữ ng hoạ t độ ng có tinh thầ n, đem nhữ ng m giá c củ a ngườ i ta sử a đổ i i tạ o giớ i thô ng qua hoạ t độ ng vậ t chấ t, m cho ngườ i ta có nhậ n thứ c đú ng đắ n vậ t ứ ng xử tích cự c vớ i Cị n đổ i mớ i vậ n dụ ng tư luô n thay đổ i tư mộ t cá ch hợ p lí cho phù hợ p vớ i xã hộ i ngà y cà ng phá t triển cũ ng ứ ng dụ ng o cuộ c số ng hà ng ngà y Từ em ứ ng dụ ng bà i họ c tư o đờ i số ng họ c tậ p củ a sau - Tậ p trung nghe thầ y cô giả ng bà i, tự nhìn o giá o trình phả i độ ng nã o tư duy, suy luậ n để nhậ n thứ c đượ c bà i họ c 23 - Trong họ c tậ p thườ ng xuyên đưa câ u hỏ i, cá ch nhậ n biết để bà i họ c tă ng thêm tính kích thích dễ hiểu bà i - Về nhà đọ c lạ i bà i cũ xem trướ c bà i mớ i để hiểu bà i tă ng tư Kết luận: Sau vậ n dụ ng đượ c bà i họ c tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư o cuộ c số ng họ c tậ p em thấ y tìm nhiều cá ch họ c tậ p phá t huy có ích o đờ i số ng họ c tậ p cũ ng xã hộ i Em nhậ n rằ ng nhữ ng bà i họ c nà y vô cù ng cầ n thiết thiết yếu Nhờ vậ y sinh viên i chung bả n thâ n em i riêng có nhữ ng hà nh độ ng cầ n thiết nhậ n thứ c đú ng đắ n để trở nh ngườ i có ích cho xã hộ i STT 21: Nguyễn Trà Giang Lớp HC: K56D2 Mã SV: 20D150071 Đề tài: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người Triết họ c Má c - Lênin mộ t mơ n họ c khó đò i hỏ i tư cao, thậ t may mắ n tạ i Đạ i họ c Thương mạ i ng em đượ c họ c giả ng viên cao cấ p Phương Kỳ Sơn Nhờ phương phá p giả ng y theo cấ p độ tư logic củ a thầ y mọ i bà i họ c 24 số ng độ ng gầ n gũ i qua nhữ ng liên hệ ví dụ củ a thầ y Và đặ c biệt sau đượ c họ c “Bà i họ c ch quan đổ i mớ i tư duy” em họ c đượ c nhiều điều p dụ ng o việc i thiện đờ i số ng họ c tậ p: - Sau hiểu đượ c tầ m quan trọ ng củ a ch quan tư em quan tâ m việc i thiện cá i nhìn ch quan cá ch tư họ c tậ p đờ i số ng Đố i vớ i vậ t, việc, tương hay ngườ i… em khô ng cò n p đặ t ý kiến hay định kiến chủ quan củ a bả n thâ n mà l n cố gắ ng nhìn mọ i việc theo nhiều hướ ng, dướ i nhiều hoà n nh, gó c độ c nhau,… để hiểu đượ c, phả n nh đú ng mọ i vậ t tượ ng trá nh cá i nhìn phiến diện dẫ n đến hiểu sai vậ t, việc - Trong họ c tậ p, thi cử , em luô n chấ p hà nh đú ng nộ i quy mộ t cá ch nghiêm chỉnh, em khơ ng quay có p, chép, gian lậ n mà nghiêm tú c m bà i bằ ng lự c củ a - L n tìm tị i họ c hỏ i nhiều kiến thứ c để phá t triển tư duy, lớ p nghe giả ng nhà tìm tà i liệu đọ c sá ch để bả n thâ n hồ n thiện , có nhiều hà nh trang vữ ng chắ c để cố ng hiến sứ c cho xã hộ i - Nhờ họ c đượ c rằ ng vậ t chấ t sở để thự c hó a ý thứ c, em cũ ng bắ t đầ u biết cá ch sử dụ ng tiền bạ c, lự c lượ ng vậ t chấ t mộ t cá ch hợ p lí để đượ c cá i mụ c tiêu mà đặ t Giờ đâ y, em biết cá ch chi, tiêu tiền cho mộ t cá ch hợ p lí tiết kiệm nhấ t, để việc họ c tậ p đạ t kết cao em chuẩ n bị cho đầ y đủ dụ ng cụ để phụ c vụ việc họ c - L n nhìn o ch quan để tìm hướ ng đú ng đắ n, cá ch họ c tậ p m việc hiệu cho bả n thâ n Họ c hỏ i nhữ ng ngườ i có tư hiểu biết Tiết kiệm thờ i gian dù ng cho mụ c đích đú ng đắ n Kết luận: Sau họ c vậ n dụ ng o đờ i số ng cũ ng việc họ c tậ p củ a bả n thâ n, em thấ y bà i họ c tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư vô cù ng quan trọ ng cầ n thiết vớ i sinh viên bọ n em Lú c vừ a bướ c châ n o cá nh cử a đạ i họ c em l n có suy nghĩ thụ độ ng, lườ i tiếp thu, lườ i tư duy, m nhữ ng điều mà lớ p họ c yêu cầ u Thờ i gian rả nh biết, xem phim, xem youtube, chơi game Nhưng bả n thâ n thay đổ i nhiều từ lú c đượ c giả ng viên cao cấ p thầ y Phương Kì Sơn giả ng y mô n Triết họ c Má c - Lênin, biết kiểm điểm bả n thâ n lườ i, lã ng phí thờ i gian có thá i độ hà nh độ ng thay đổ i tư lố i số ng để dà nh thờ i gian rả nh để ngoà i họ c tậ p thêm kiến thứ c, kĩ nă ng mềm giao tiếp, ứ ng xử xã hộ i đồ ng thờ i mở rộ ng kĩ giao tiếp tiếng Anh nâ ng cao trình độ ngoạ i ngữ Cuố i cù ng em muố n gử i lờ i m ơn châ n nh tớ i thầ y giá o Phương Kì Sơn giả ng y mơ n Triết họ c cho ng em để ng em có nhữ ng thay đổ i tích cự c tư hà nh độ ng cuộ c số ng STT 22: Lê Thị Ngân Hà Lớp HC: K56D1 Mã SV: 20D150012 25 Đề tài: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người Trong trình đượ c thầ y giả ng y, truyền đạ t kiến thứ c lớ p cù ng vớ i tìm hiểu thả o luậ n nhó m chủ đề “tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư duy”, bả n thâ n em nhậ n thấ y rằ ng vai trò to lớ n củ a triết họ c vớ i phá t triển củ a nhâ n loạ i, đặ c biệt qua bà i họ c thấ y rằ ng nhữ ng vấ n đề triết họ c lý luậ n nhậ n thứ c thự c tiễn, bà i họ c tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư luô n sở , phương hướ ng cho phá t triển mọ i mặ t trậ n lĩnh vự c cuộ c số ng Bả n thâ n sinh viên nă m nhấ t củ a trườ ng Đạ i họ c Thương Mạ i, nhậ n thấ y rằ ng vai trò quan trọ ng cầ n thiết củ a việc tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư đố i vớ i lĩnh vự c đờ i số ng họ c tậ p củ a bả n thâ n từ rú t đượ c mộ t số bà i họ c p dụ ng sau: Thứ nhấ t, lĩnh vự c đờ i số ng họ c tậ p củ a bả n thâ n, việc tô n trọ ng ch quan mộ t nhữ ng ngun tắ c số ng cị n mơ i trườ ng cạ nh tranh họ c tậ p cũ ng tìm kiếm việc m khố c liệt ngà y Bả n thâ n tạ i sinh viên, kiến thứ c kinh nghiệm cò n non yếu, vậ y muố n phá t triển sau nà y cầ n phả i nhậ n đượ c vị tạ i củ a mình, đâ u, điểm yếu điểm mạ nh củ a Bên cạ nh , lố i số ng họ c tậ p cầ n phả i p dụ ng nguyên tắ c tô n trọ ng ch quan sau: Chấ p hà nh nghiêm chỉnh nộ i quy nhà trườ ng , bả n thâ n sinh viên Đạ i họ c Thương Mạ i phả i tuâ n theo nộ i quy dà nh cho sinh viên Đạ i Họ c Thương Mạ i nộ i quy sinh viên nhà trườ ng tiêu chuẩ n đá nh giá tá c phong, đạ o đứ c mà mỗ i ngườ i sinh viên phả i có Đặ c biệt tuâ n thủ nộ i quy cá c tiết họ c, khô ng ngủ , khô ng nhờ họ c hộ Việc khô ng tô n trọ ng ch quan dẫ n tá c hạ i khô n lườ ng cho bả n thâ n lã ng phí thờ i gian tiền bạ c củ a gia đình Nhìn o điều kiện thự c tế, đưa kế hoạ ch họ c tậ p cho bả n thâ n Trướ c đưa để thự c hiên, bả n thâ n luô n phả i xem xét cấ c điều kiện thự c tế như: thờ i gian, sứ c khỏ e, tà i bả n thâ n gia đình,… câ n nhắ c kĩ mớ i đứ a kế hoạ ch phù hợ p, có khả nă ng thự c Sau đượ c thầ y giả ng y tìm hiểu nhó m sở tô n trọ ng ch quan, bả n thâ n p dụ ng o việc họ c tậ p bả n thâ n sau: Bả n thâ n muố n nâng cao trình độ ngoạ i ngữ , muố n tham gia mộ t khó a họ c giao tiếp tiếng anh, sau xem xét quỹ thờ i gian cù ng vớ i điều kiện tà i chính, định tìm hiểu chọ n trung tâ m phù hợ p vớ i bả n thâ n Muố n bả n thâ n phá t triển phả i có mụ c tiêu Khi đưa mụ c tiêu cho bả n thâ n, bả n thâ n luô n phả i xem xét đá nh giá lự c củ a cũ ng điều kiện liên quan để đưa mụ c tiêu phù hợ p vớ i bả n thâ n Trá nh đưa nhữ ng mụ c tiêu thấ p khô ng kích thích đượ c khả nă ng củ a cũ ng khơ ng đưa mụ c tiêu cao để gâ y tâ m lý chá n nả n Trong lú c bả n thâ n sinh viên nă m nhấ t củ a trườ ng đạ i họ c Thương Mạ i, bả n thâ n đưa hai mụ c tiêu : mụ c tiêu dà i hạ n ngắ n hạ n Mụ c tiêu dà i hạ n nhiều nhấ t sau nă m phả i tố t nghiệp vớ i 26 bằ ng cử nhâ n Đạ i họ c Thương Mạ i loạ i Giỏ i trườ ng có việc m Trướ c mụ c tiêu dà i hạ n bả n thâ n định hướ ng đưa cá c mụ c tiêu ngắ n hạ n : trình họ c phả i rèn luyện mỗ i ngà y, có mụ c tiêu phấ n đấ u mỗ i ngà y, để kết thú c đú ng hạ n bả n thâ n cầ n chă m họ c tậ p câ n bằ ng số tín đă ng kí mỗ i họ c kì dự a nă ng lự c bả n thâ n điều kiện tà i củ a gia đình Bà i họ c p dụ ng thứ hai mà bả n thâ n khơ ng cho phép thiếu só t đổ i mớ i tư họ c tậ p đờ i số ng Muố n phá t triển bả n thâ n khơ ng thể khơ ng đổ i mớ i tư phả i đổ i mớ i tư m để p dụ ng o họ c tậ p, o đờ i số ng hằ ng ngà y để đạ t đượ c kết họ c tậ p tố t Trong họ c tậ p củ a bả n thâ n, bả n thâ n tạ i sinh viên bướ c o mộ t mô i trườ ng họ c tậ p đạ i họ c mớ i mẻ, khơ ng cị n lố i mò n đọ c chép cá c cấ p dướ i Họ c tậ p mô i trườ ng tự lự c, độ ng bả n thâ n phả i tư tự lự c tìm đượ c phương phá p hiệu phù hợ p nhấ t vớ i bả n thâ n vớ i quỹ thờ i gian tạ i có Nhậ n thấ y khơ ng thể p dụ ng phương họ c tậ p lố i mò n cá c cấ p họ c dướ i, bả n thâ n luô n vậ n độ ng tư duy, trả i nghiệm vớ i nhiều phương phá p họ c tìm phương phá p tự họ c tố i ưu nhấ t cho bả n thâ n thấ y rằ ng cá ch họ c nà y mang lạ i hiệu phù hợ p Tri thứ c, kinh nghiệm khô ng phả i tự dưng mà có Bả n thâ n luô n phả i tư vậ n độ ng chủ độ ng tìm hiểu, họ c tậ p, trao dồ i kiến thứ c để trang bị cho bả n thâ n nhữ ng hành trang tố t nhấ t Cuố i cù ng, đổ i mớ i tư lố i số ng luô n vấn đề cấ p bá ch đố i vớ i sinh viên, đặ c biệt vô cù ng quan trọ ng đố i vớ i bả n thâ n Kết luận: Em m thấ y Bà i họ c ch quan đổ i mớ i tư vô cù ng quan trọ ng Bả n thâ n mớ i bắ t đầ u mộ t cuố c số ng tự lậ p, tá ch xa gia đình Ban đầ u l n có tư thụ độ ng, họ c trườ ng rồ i nhà Trong quỹ thờ i gian rả nh biết đọ c qua sá ch, xem phim, lướ t face, Nhưng bả n thâ n thay đổ i thự c sau đượ c họ c mô n triết củ a thầ y Phương Kì Sơn, bả n thâ n thấ y lã ng phí thờ i gian, thay đổ i tư lố i số ng, dà nh thờ i gian rả nh để ngoà i họ c, nâng cao trình độ ngoạ i ngữ cù ng vớ i cá c kĩ nă ng mềm giao tiếp, ứ ng xử xã hộ i Qua em muố n m ơn thầ y giá o giả ng y nhiệt tình đẻ ng em hiểu bà i p dụ ng o cuộ c số ng 27 STT 23: Lê Thu Hà Lớp HC: K56D2 Mã SV: 20D150072 Đề tài: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người Bả n thâ n mộ t cô sinh viên nă m nhấ t củ a trườ ng ĐH Thương mạ i, lầ n đầ u đượ c tiếp xú c họ c tậ p, nghiên u mô n Triết họ c i chung Nhữ ng nguyên lí bả n củ a chủ nghĩa Má c – Lênin i riêng em m thấ y rấ t lạ lẫ m ng thú Đâ y mơ n mớ i hồ n n xa lạ , c hoà n tồ n vớ i cá c mơ n em đượ c họ c trướ c đâ y Nhưng đượ c họ c quen dầ n vớ i mơ n này, em thấ y mơ n họ c có mộ t tầ m quan trọ ng đố i vớ i xã hộ i i chung sinh viên ng em i riêng Bở i mơ n trang bị cho sinh viên nhữ ng kiến thứ c bả n, thiết yếu để hà nh độ ng nhậ n thứ c đú ng đắ n Triết họ c định hướ ng, dẫ n dắ t, hạ t nhâ n lý luậ n củ a giớ i, giú p ngườ i xâ y dự ng giớ i khoa họ c nhâ n vă n, nghĩa Triết họ c ng vai trị định hướ ng hình nh, phá t triển giớ i củ a mỗ i cá nhâ n, mỗ i cộ ng đồ ng lịch sử mộ t cá ch độ ng, tự giá c, sáng tạ o Qua trình đượ c họ c tậ p nghiên u, hiểu đượ c vai trò củ a mô n vớ i nhậ n thứ c giớ i hà nh độ ng bả n thâ n Trong mô n nà y, nghiên u tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư mộ t số nhữ ng nguyên tắ c vàng mà em luô n p dụ ng o đờ i số ng họ c tậ p củ a bả n thâ n Thứ nhấ t, tô n trọ ng ch quan tơ n trọ ng tính ch quan củ a vậ t chấ t, củ a cá c quy luậ t tự nhiên xã hộ i Điều này, đò i hỏ i mọ i hà nh độ ng, mọ i việc cuộ c số ng phả i xuấ t phá t từ thự c tế ch quan, lấ y ch quan m că n cho mọ i hoạ t độ ng V.I.Lênin từ ng nhấ n mạ nh rằ ng: “Khô ng đượ c lấ y chủ quan củ a m sá ch, khơ ng đượ c lấ y tình m m điểm xuấ t phá t cho chiến lượ c sá ch lượ c cá ch mạ ng Nếu xuấ t phá t từ ý muố n chủ quan, lấ y ý chí p đắ t cho thự c tế, lấ y ả o tưở ng thay cho thự c mắ c phả i bệnh chủ quan ý chí ” Sau hiểu ra, em khơ ng cị n p đặ t ý kiến hay định kiến chủ quan củ a bả n thâ n lên mọ i thứ nữ a Em nhìn mọ i việc theo mọ i hướ ng, dướ i nhiều hồ n nh, gó c độ c nhau,… để hiểu đượ c, phả n nh đú ng mọ i vậ t tượ ng Lú c trướ c, em nghĩ tạ i nhà trườ ng lạ i phả i đưa nhiều nộ i quy để sinh viên phả i t n theo, dù có mộ t số cá i rườ m rà , khô ng cầ n thiết, tự sinh viên ý thứ c đượ c, em hiểu, nhữ ng tiêu chuẩ n để đá nh giá tá c phong, đạ o đứ c, mà sinh viên cũ ng phả i có Chính vậ y, em luô n chấ p hà nh đú ng nộ i quy mộ t cá ch nghiêm chỉnh Trong họ c tậ p, thi cử , em khô ng cị n ý định muố n quay có p, chép bà i mà nghiêm tú c m bà i bằ ng nă ng lự c củ a để biết yếu đâ u Vớ i mọ i ngườ i, em khơ ng cị n đá nh giá chủ quan dự a o vẻ bề ngoà i, mà em quan sá t, tìm hiểu ngườ i bên củ a họ mà em có nhữ ng ngườ i bạ n vô cù ng tố t Khi cá c bà i thả o luậ n nhó m diễn ra, mỗ i ngườ i có mộ t gó p ý, mộ t ý kiến c nhau, dù nhữ ng ý kiến khơ ng q hay giú p ích cho 28 bà i thả o luậ n em vẫ n luô n tô n trọ ng, lắ ng nghe, thự c nhữ ng gó p ý tưở ng khơ ng có ích lạ i có ích rấ t nhiều Hơn nữ a, nhờ họ c đượ c rằ ng vậ t chấ t sở để thự c hó a ý thứ c, em cũ ng bắ t đầ u biết cá ch sử dụ ng tiền bạ c, lự c lượ ng vậ t chấ t mộ t cá ch hợ p lí để đượ c cá i mụ c tiêu mà đặ t Giờ đâ y, em biết cá ch chi, tiêu tiền cho mộ t cá ch hợ p lí tiết kiệm nhấ t, để việc họ c tậ p đạ t kết cao em chuẩ n bị cho đầ y đủ dụ ng cụ để phụ c vụ việc họ c Bà i họ c thứ hai, em họ c đượ c mô n nà y việc ứ ng dụ ng đổ i mớ i tư Theo Triết họ c, tư phạ m trù triết họ c dung để nhữ ng hoạ t độ ng tinh thầ n, m cho mọ i ngườ i có nhậ n thứ c đú ng đắ n vậ t ứ ng xử tích cự c vớ i Cò n đổ i mớ i vậ n dụ ng tư luô n thay đổ i tư mộ t cá ch hợ p lí cho phù hợ p vớ i xã hộ i Như việc họ c tậ p, nghe thầ y cô giả ng bà i hay tự giá c đọ c giá o trình, sinh viên ng ta l n cầ n phả i có tư duy, suy luậ n để nhậ n thứ c đượ c bà i họ c Nếu khô ng tư khô ng nắ m bắ t, họ c tậ p mộ t cá ch chuyên sâ u, hiểu rõ mọ i vấ n đề bà i họ c đượ c Tư mộ t cá ch đú ng đắ n giú p cho ng em tiếp thu bà i họ c vậ n dụ ng thự c tế mộ t cá ch đú n đắ n hiệu Tư mộ t kỹ năng, mà mỗ i ngườ i cầ n họ c tậ p rèn luyện Vì vậ y, việc nâng cao khả nă ng tư điều cầ n cho sinh viên Để tư hiểu đượ c bà i mớ i, em luô n họ c bà i cũ m bà i tậ p đầ y đủ trướ c đến lớ p Em cù ng cá c bạ n củ a thườ ng đặ t cá c câ u hỏ i, bà i tậ p dự a theo bà i họ c để cù ng bà n luậ n tìm cá ch giả i Việc khơ ng nhữ ng vui mà cị n giú p cho ng em đượ c khả giả i nhiều vấ n đề thự c tế dẫ n đến nh cô ng Kết luận: Sau họ c vậ n dụ ng o đờ i số ng cũ ng việc họ c tậ p củ a bả n thâ n, em thấ y bà i họ c tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư vô cù ng quan trọ ng cầ n thiết vớ i sinh viên bọ n em Nó l n đượ c vậ n dụ ng o cuộ c số ng quanh ta o nhiều lĩnh vự c c họ c tậ p cũ ng vậ y Nhờ có bà i họ c mà sinh viên ng em mớ i có nhữ ng trang bị kiến thứ c đú ng đắ n để nhậ n thứ c hà nh độ ng mộ t cá ch đú ng đắ n, trở nên hoà n thiện bả n thâ n có ích cho xã hộ i 29 STT 24: Nguyễn Thu Hà Lớp HC: K56D1 Mã SV: 20D150013 Đề tài: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người Để trở thành sinh viên trường Đại học Thương Mại, em phải nỗ lực, cố gắng nhiều Khi đặt chân vào trường đại học, thứ hoàn toàn mới, chúng em làm quen với nhiều môn lạ, khác xa so với học năm tháng cịn học sinh Một mơn mà có lẽ nhắc đến tên hẳn nhiều hệ sinh viên coi nỗi ám ảnh, có lẽ trừu tượng, khó hiểu nó, mơn Triết học Mác Lênin Nhưng vấn đề thực khó khăn mà bạn không dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu giải cách hiệu Bản thân em sợ phải học Triết kể từ chưa đặt chân vào trường, thầy bảo, dạy dỗ, em hiểu thêm phần tầm quan trọng vai trò triết học đời sống học tập người  Qua trình nghiên cứu, học hỏi hiểu vai trị mơn học cũng cách áp dụng nguyên tắc môn học đời sống học tập thân Một nguyên tắc quan trọng mà em áp dụng “tơn trọng khách quan đổi tư duy”  Trước hết, “tôn trọng khách quan” tôn trọng tính khách quan vật chất, quy luật tự nhiên xã hội Điều đòi hỏi hoạt động nhận thức thực tiễn sinh viên phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy khách quan làm cho hoạt động V.I.Lenin khẳng định rằng: “Khơng lấy chủ quan làm sách, khơng lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược sách lược cách mạng Nếu xuất phát từ ý muốn chủ quan, lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực mắc phải bệnh chủ quan ý chí” Nhờ áp dụng nguyên tắc mà học tập mối quan hệ đời sống xã hội thân cải thiện rõ rệt - Em khơng cịn áp đặt ý kiến chủ quan hay định kiến thân vào vấn đề sống Em tìm hiểu, nghiên cứu nhìn nhận việc theo phương diện khác nhau, theo nhiều chiều, đặt chúng vào hoàn cảnh cụ thể để hiểu đúng, đủ sâu sắc vấn đề - Trong học tập hay cử, em xuất hành nghiêm túc quy chế, điều lệ, khơng học tủ, học lệch hay quay cóp bài, giúp em nhận thức rõ lực thân - Đối với người, em nhìn nhận, tìm hiểu họ nhiều góc độ, cần phải học hỏi hay không nên làm theo Nhờ mà em có người bạn tốt thực sự, giúp em đời sống học tập - Trong đời sống, em biết cách sử dụng tiền bạc, vật chất cách hợp lý để thực mục tiêu, kế hoạch tương lai 30 - Ngoài ra, việc thực tốt Điều lệ nhà trường như: chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, sách thực thời khóa biểu, nộp học phí hạn cách “tôn trọng khách quan” Bài học thứ hai em tiếp nhận “đổi tư duy” Tư phạm trù triết học dùng để hoạt động tinh thần, đem cảm giác người sửa đổi và cải tạo giới thông qua hoạt động vật chất, giúp người có nhận thức đắn vật ứng xử tích cực với “Đổi tư duy” thay đổi tư cách hợp lý, phù hợp với xã hội ngày phát triển Xã hội ngày đại tư phải đổi  Việc nghe giảng học tập lớp phần kiến thức mà thân cần tiếp nhận Điều quan trọng việc tư cách đắn, hiệu quả, suy luận vấn đề đúng, đủ Vì vậy, việc tự học cách tốt để nâng cao lực, kỹ thân Tự học có nhiều cách, học thầy, học bạn, học qua mạng internet Việc áp dụng hiệu phương pháp học tập giúp em cải thiện kết học tập  Sau học xong học, em thường tự đặt câu hỏi, tập dựa mà thân tiếp nhận để tìm cách giải nó, cách ghi nhớ hiệu  Việc trình bày, thuyết trình thảo luận theo nhóm cá nhân cách đổi tư duy, sáng tạo giúp thân em hiểu ghi nhớ lâu  Tự thân em tổng hợp kiến thức, tìm phương pháp học tập hiệu quả, em biết thân nắm kiến thức gì, cần trau dồi thêm gì, chủ động học hỏi, tìm tịi, đổi cách học cảm thấy chúng chưa thực hiệu Thí dụ sau em tổng hợp dạng sơ đồ tư để nắm kiến thức trọng tâm, không để tượng “ nước đến chân nhảy” Kết luận: “Bài học tôn trọng khách quan đổi tư duy” giúp sinh viên thấy vai trò triết học đời sống, thấy hiệu áp dụng nguyên tắc môn vào học tập Thay hàng ngày biết đến việc giải trí, thỏa mãn nhu cầu thân cách chơi game, lướt web, xem phim…thì em cần phải dành nhiều thời gian cho việc học, tìm phương pháp hiệu giúp thân hứng thú hơn, không cảm thấy lo lắng, sợ hãi mùa thi cử đến gần Ngoài việc học ra, em nên giao tiếp, làm quen với người, học nhiều điều tốt đẹp từ họ, cải thiện thêm kỹ sống để sau trường tìm công việc ổn định Em xin cảm ơn thầy Phương Kỳ Sơn - giảng viên môn Triết học Mác - Lênin cho em học hữu ích, gắn liền với đời sống, em khơng cịn cảm thấy sợ hãi đối mặt với triết mà cảm thấy hứng thú nhiều với môn học.  31 STT 25: Nguyễn Thị Thu Hạ Lớp HC: K56D2 Mã SV: 20D150073 Đề tài: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người Tơn trọng khách quan tơn trọng tính khách quan vật chất, quy luật tự nhiên xã hội Điều đòi hỏi hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, thân sinh viên Trường đại học Thương Mại em phải xuất phát từ thực tế khách quan làm cho hoạt động V.I Lenin nhiều lần nhấn mạnh rằng: “Không lấy chủ quan làm sách, khơng lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược sách lược cách mạng Nếu xuất phát từ ý muốn chủ quan, lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực mắc phải bệnh chủ quan ý chí” Hiểu nội dung nguyên tắc tôn trọng khách quan em biết vận dụng vào trình học tập thân để đạt kết cao học tập Trước tiên nhận thức thân không lấy ý kiến chủ quan, định kiến áp đặt cho vật, tượng mà phải phản ánh trung thực nội dung chất vật, tượng - Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy nhà trường thân em nhận thức nội quy dành cho sinh viên nhà trường tiêu chuẩn đánh giá tác phong, đạo đức mà người sinh viên phải có - Khi đề bạt, tranh cử ban cán lớp phải đảm bảo tính cơng bằng, đánh giá trung thực lực cá nhân cách khách quan - Khi đánh giá điểm rèn luyện bạn lớp em thực công khai, khách quan, khơng đánh giá theo cảm tính cá nhân Như tạo mâu thuẫn nội bộ, không kích thích thi đua, phấn đấu người lớp - Bản thân em nhận thức điểm số cao mà khơng phải thân đạt được, khơng phản ánh lượng kiến thức mà có khơng có hành vi quay cóp, chép mà phải trung thực kiểm tra hay thi hết mơn Do em tích cực ôn luyện làm kiến thức Bên cạnh đó, em lấy thực khách quan làm sở để đưa đường lối, chủ trương, kế hoạch, mục tiêu học tập cho phù hợp - Khi đưa phương pháp học tập cho thân, em phải xem xét phương pháp học tập có phù hợp với thể trọng, sức khỏe, tâm lý đặc điểm cá nhân đưa phương pháp học tập phù hợp, đắn, đem lại hiệu cao - Khi đưa mục tiêu phấn đấu, thân em phải đánh giá khả thân điều kiện liên quan để đưa mục tiêu phù hợp với thân Em tránh đưa mục tiêu q thấp khơng kích thích cố gắng, khơng cải thiện hiểu biết, không đưa mục tiêu cao, khả thực dễ gây tâm lý chán nản Ngồi em cịn sử dụng lực lượng vật chất để thực đường lối, sách, kế hoạch, mục tiêu, đề vật chất sở để thực hóa ý thức 32 - Để trường hạn ngồi nỗ lực học tập thơi chưa đủ em cịn phải đóng tiền học phí hạn vật chất định ý thức - Đối với người, em khơng cịn đánh giá họ theo cách chủ quan, dựa tiêu chuẩn thân thay vào em tìm hiểu họ góc độ nhờ mà em có thêm nhiều mối quan hệ tốt - Giờ em biết cách chi tiêu sử dụng tiền bạc hợp lý để đáp ứng nhu cầu sống Đổi tư phát huy tính động chủ quan, phát huy vai trị tích cực, động, sáng tạo ý thức phát huy vai trò nhân tố người việc vật chất hóa tính tích cực động sáng tạo Là sinh viên em cần phải phát huy tính động chủ quan học tập thân - Em tôn trọng tri thức khoa học cố gắng làm chủ tri thức khách quan - Em sức học tập, nghiên cứu tri thức khoa học để làm giàu thêm kho tàng tri thức thân không kiến thức chun ngành mà cịn kiến thức mơn khoa học - Vận dụng kiến thức học tập trường lớp vào thực tiễn Kết luận: Mỗi sinh viên có phương pháp học khác cho riêng Để trình học tập đạt kết cao tất yếu phương pháp khoa học phải phù hợp hoàn cảnh người Để có phương pháp ấy, ngồi việc áp dụng hiểu biết khoa học mà cịn phải có kiến thức Triết học, cụ thể “nguyên tắc tôn trọng khách quan đổi tư duy” giúp cho người tự định hướng cho phương pháp học tập riêng phù hợp với hoàn cảnh, làm giàu thêm kho tàng tri thức thân trình học tập 33 STT 26: Bùi Thu Hằng Lớp HC: K56D1 Mã SV: 20D150014 Đề tài: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người Em rấ t tự hà o sinh viên nă m nhấ t củ a trườ ng đạ i họ c Thương Mạ i Sau trả i qua 12 nă m họ c từ lớ p đến lớ p 12 em đượ c họ c nhiều mô n c bướ c o mộ t mô i trườ ng họ c tậ p mớ i, đượ c tiếp xú c nghiên u vớ i rấ t nhiều mô n họ c mớ i lạ em m thấ y lạ lẫ m rấ t ng thú Mộ t số nhữ ng mô n mà em m thấ y muố n đượ c họ c tậ p nghiên u nhấ t mô n Triết họ c thầ y Phương Kỳ Sơn giả ng y Bộ mô n triết họ c mô n em chưa từ ng đượ c họ c trướ c đâ y, sau đượ c tiếp xú c ban đầ u em m thấ y có t khó khă n lên lớ p em đượ c thầ y Phương Kỳ Sơn giả ng y ngà y cà ng m nhậ n đượ c tầ m quan trọ ng trình họ c tậ p cũ ng đờ i số ng xã hộ i Trong kinh tế n cầ u hó a, bên cạ nh giả i nhữ ng vấ n đề “muô n thuở ”, triết họ c cị n giú p cho ngườ i tìm lờ i giả i đố i vớ i nhữ ng vấ n đề hoà n n mớ i, phá t sinh q trình tồ n cầ u hó a Khơ ng giú p ngườ i nhìn nhậ n đú ng đắ n giớ i quan, nhờ o triết họ c, ngườ i cị n có khả nă ng đá nh giá nhữ ng biến độ ng diễn ra, gợ i mở hướ ng giả i quyết, “lố i thoá t” cho vấn đề mà ngườ i gặ p phả i bố i nh n cầ u hó a Nó i tó m lạ i, dù khứ hay kỷ nguyên n cầ u hó a, triết họ c vẫ n giữ nguyên vị củ a phạ m vi mộ t dâ n tộ c nhâ n loạ i Thơ ng qua q trình nghiên u họ c tậ p hiểu đượ c vai trò củ a mô n họ c đố i vớ i việc nhậ n thứ c giớ i hà nh độ ng củ a bả n thâ n Trong mô n nà y nguyên tắ c tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư mộ t số nhữ ng nguyên tắ c ng mà em luô n p dụ ng đờ i số ng họ c tậ p củ a bả n thâ n Thứ nhấ t, tô n trọ ng ch quan tô n trọ ng tính ch quan củ a vậ t chấ t, củ a cá c quy luậ t tự nhiên xã hộ i Điều đò i hỏ i hoạ t độ ng nhậ n thứ c hoạ t độ ng thự c tiễn ngườ i phả i xuấ t phá t từ thự c tế ch quan, lấ y thự c tế ch quan m că n cho mọ i hoạ t độ ng củ a Hiểu đượ c nguyên tắ c tầ m quan trọ ng củ a tô n trọ ng ch quan sinh viên p dụ ng o phương thứ c họ c tậ p để có mộ t cá ch họ c hiệu Là sinh viên, em luô n chấ p hành nghiêm tú c cá c nộ i quy, quy định củ a nhà trườ ng có lố i số ng nh mạ nh Trướ c họ c mô n Triết họ c em thườ ng có thó i quen dậ y lú c 6h30p để kịp họ c, đô i bị muộ n họ c tắ c đườ ng hoặ c trờ i mưa, em thay đổ i dậ y từ 6h sá ng để họ c đú ng chấ p hà nh đú ng nộ i quy củ a nhà trườ ng Ví dụ củ a việc nhậ n thứ c đú ng đắ n, phả n nh trung thự c nộ i dung bả n chấ t củ a việc tượ ng tuyệt đố i khô ng đượ c chủ quan ý chí, bả o thủ , lấ y định kiến p đặ t lên vậ t tượ ng cá c hoạ t độ ng tậ p thể bầ u ban cá n lớ p hành chính, bầ u chi hộ i trưở ng, đá nh giá điểm 34 rèn luyện củ a cá c bạ n cuố i kì khơ ng thể thiện m hoặ c c m vớ i mộ t cá nhân mà đá nh giá thấ p m ả nh hưở ng đến bạ n ả nh hưở ng mộ t tậ p thể Thay đổ i tư duy, phương phá p họ c tậ p mớ i để đạ t hiệu tố t nă m họ c Đạ i họ c thương mạ i vậ n dụ ng nguyên tắ c tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư duy: - Trướ c tiên, trình họ c tậ p luô n cố gắ ng nghe giả ng tiếp thu tố t kiến thứ c mà cá c thầ y cô truyền đạ t Khi nhà phả i xem lạ i bà i tìm hiểu thêm cá c tà i liệu tham khả o để mở mang kiến thứ c - Thứ hai, chấ p hà nh nộ i quy củ a nhà trườ ng Khi m bà i kiểm tra kết thú c họ c phầ n sử dụ ng kiến thứ c củ a bả n thâ n để m bà i khơ ng quay có p, chép bà i - Thứ ba, đặ t cho nhữ ng mụ c tiêu ngắ n hạ n dà i hạ n tù y o nă ng lự c củ a bả n thâ n Tiếp theo, đố i vớ i sinh viên nỗ lự c họ c tậ p chưa đủ cị n có mộ t số điều kiện yếu tố vậ t chấ t bên ngồ i cầ n có ng đầ y đủ họ c phí, đú ng thờ i hạ n cị n có nơi tiền để trì ă n uố ng đả m bả o sứ c khỏ e Ý thứ c tá c độ ng đến vậ t chấ t thô ng qua hoạ t độ ng thự c tiễn nên ngườ i phả i biết trì tính nă ng độ ng chủ quan để đổ i mớ i tư Đổ i mớ i tư phá t huy tính nă ng độ ng chủ quan, phá t huy vai trị tích cự c sá ng tạ o Là sinh viên phả i biết vậ n dụ ng đổ i mớ i tư o đờ i số ng Phả i biết kính nhườ ng dướ i, ngoan ngỗ n nghe lờ i ng bà , cha mẹ, thầ y cô nhữ ng ngườ i có kinh nghiệm trướ c n i y bả n thâ n mộ t cô ng dâ n có ích cho xã hộ i Tham gia o cá c hoạ t độ ng tình nguyện để giú p sứ c hoạ t y cá c em nhỏ vù ng cao chưa biết chữ Đố i vớ i mọ i ngườ i xung quanh l n thâ n thiện hị a đồ ng khơ ng cô lậ p, tẩ y chay mộ t cá nhâ n nà o Đổ i mớ i tư cũ ng phả i giữ gìn nét đẹp vố n có bả n sắ c dâ n tộ c, biết nhớ cộ i nguồ n Ví dụ ngà y 20/11 ngà y nhà giá o Việt Nam, tấ t họ c sinh đểu c mừ ng tỏ lò ng biết ơn đến cá c thầ y cô nhữ ng ngườ i y, truyền đạ t kiến thứ c để có ng ta ngà y hô m Kết luận: Sau họ c vậ n dụ ng o cuộ c số ng củ a bả n thâ n, em thấ y “bà i họ c tô n trọ ng ch quan đổ i mớ i tư duy” i riêng mơ n triết họ c i chung thự c cầ n thiết giú p ng em trở nh ngườ i có ích cho xã hộ i Em xin châ n nh m ơn thầ y 35 STT 27: Đỗ Thị Diễm Hằng Lớp HC: K56D2 Mã SV: 20D150074 Đề tài: Bài học tôn trọng khách quan đổi tư – trình bày sở lý luận vận dụng học vào lĩnh vực đời sống học tập người Đi qua gần hết thời gian năm học Trường Đại học Thương Mại, em tiếp xúc học tập nhiều mơn lạ Trong mơn học Triết học MácLênin môn học tạo cho em nhiều hứng thú triết học mở mang cho em tri thức hệ thống quan điểm chung giới vị trí người giới, giải thích tất vật tượng, trình, quy luật vận động phát triển chung tự nhiên, xã hội tư Với giảng dạy tận tình thầy giúp em hiểu phương pháp tơn trọng tính khách quan, vận dụng linh hoạt tính động chủ quan đổi tư Từ đó, em rút học để vận dụng vào đời sống học tập Thứ nhất, tơn trọng tính khách quan hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm cho hoạt động Vận dụng vào đời học tập em, em đã: + Tự xây dụng cho kế hoạch học tập mục tiêu đắn phù hợp nhìn vào thực khách quan thể trạng, sức khỏe, tâm lý, lực, tài + Khi đến trường, đến nơi cơng cộng, khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử em chấp hành theo nội quy, quy định + Khi tham gia giao thông em tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ giao thông + Khi giải tình huống, cơng việc xảy sống em khắc phục giải theo cảm tính, bảo thủ, ý chí nhìn nhận ý kiến, hành động đúng, em vận dụng tơn trọng tính khách quan nhìn vào điều khách quan tính chất vật, việc, chắt lọc ý kiến xung quanh với tính linh hoạt chủ quan để đưa ý kiến giải vấn đề cách phù hợp Thứ hai, đổi tư trình tâm lý phản ánh thuộc tính, chất, mối liên hệ quan hệ bên có tính quy luật vật tượng bên mà ta chưa biết Xã hội ngày phát triển đỏi hỏi người cần trang bị thêm cho nhiều kiến thức nhiều kinh nghiệm cần có tư để tồn phát triển Tư đóng vai trị vơ quan trọng sống ta vận dụng tốt tư giúp ta giải vấn đề dễ dàng Khi vận dụng vào học tập em không nghe giảng kiến thức thầy cô truyền đạt trên, nhà em tự khái qt kiến thức học từ hiểu chung đến cốt lõi vấn đề Em tự rèn cho tính tự 36 giác học kiến thức cũ, đọc trước kiến thức kiến thức cũ phần nguyên liệu cảm tính dành cho tư kiến thức Kết luận: Sau học vận dụng học tơn trọng tính khách quan đổi tư vào đời sống học tập em thấy hữu ích, cần thiết sinh viên Nhờ học sinh viên chúng em có nhiều kiến thức, kĩ năng, biết nhận thức đắn, phù hợp vào thực tế khách quan sống, vào hành vi, hành động để phát triển thân, để sống có ích cho xã hội 37 ... Nội dung học tôn trọng khách quan đổi tư duy: 1.4.1 Nội dung học tôn trọng khách quan:  Khái niệm tôn trọng khách quan: - Tô n trọ ng ch quan tơ n trọ ng tính ch quan củ a vậ t chấ t, củ a cá... c ch quan đổ i mớ i tư duy? ?? em họ c đượ c nhiều điều p dụ ng o việc i thiện đờ i số ng họ c tậ p: - Sau hiểu đượ c tầ m quan trọ ng củ a ch quan tư em quan tâ m việc i thiện cá i nhìn ch quan. .. Đấ y că n quan trọ ng nhấ t để khẳ ng định giớ i quan vậ t biện ng, phê phá n chủ nghĩa tâ m vậ t siêu hình quan niệm bả n chấ t củ a ý thứ c + Ý thứ c hình ả nh chủ quan củ a giớ i ch quan Về
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài học tôn trọng khách quan và đổi mới tư duy – trình bày cơ sở lý luận và vận dụng các bài học đó vào trong lĩnh vực đời sống học tập của mỗi người , Bài học tôn trọng khách quan và đổi mới tư duy – trình bày cơ sở lý luận và vận dụng các bài học đó vào trong lĩnh vực đời sống học tập của mỗi người