0

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

22 0 0
  • CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:09

T R I Ế T CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Giảng viên hướng dẫn: Bùi Ngọc Hiển Nhóm thực hiện: Nhóm QUY LUẬT CHẤT - LƯỢNG 01 Quy luật chuyển hóa Chất ↔️Lượng 02 Khái niệm chất, lượng 03 04 Phép biện chứng chất lượng Ý nghĩa phương pháp luận I Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại ‘’Những thay đổi đơn lượng, đến mức độ định, chuyển hóa thành khác chất.’’  Ph.Ăng-ghen Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại quy luật bản, phổ biến phương thức chung trình vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tư duy: Những thay đổi chất vật, tượng có sở tất yếu từ thay đổi lượng Những thay đổi chất lại tạo biến đổi lượng phương diện khác Theo quan điểm Triết học Mác - Lenin, vật, tượng bao gồm mặt chất mặt lượng Hai mặt thống hữu với vật, tượng Phép biện chứng vật đưa khái niệm chất, lượng quan hệ qua lại chúng II KHÁI NIỆM CHẤT-LƯỢNG 1.Chất gì? Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, tượng, thống nhất hữu cơ của thuộc tính, yếu tố cấu thành vật, tượng, nói lên vật, tượng gì, phân biệt với vật, tượng khác - Mỗi vật có nhiều thuộc tính thuộc tính lại biểu chất vật Do vậy, vật có nhiều chất Chất vật có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời Trong thực khách quan khơng thể tồn vật khơng có chất khơng thể có chất nằm ngồi vật 10 Quan sát hình sau xác định chất nước ? 11 Lượng gì? • Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật mặt số lượng, quy mơ, trình độ, nhịp điệu vận động phát triển thuộc tính vật, biểu số thuộc tính, yếu tố cấu thành 12 • Lượng khách quan, vốn có vật, quy định vật Lượng vật khơng phụ thuộc vào ý chí, ý thức  của con người Lượng vật biểu thị kích thước dài hay ngắn, số lượng nhiều hay ít, quy mơ lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, nhịp điệu nhanh hay chậm… • “Những lượng khơng tồn mà vật có lượng vật có vơ vàn lượng tồn tại.” — Engels 13 Quan sát hình sau xác định lượng nước ? 14 Quy luật thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại Lượng đổi dẫn đến chất đổi Chất đổi làm cho lượng đổi Sự vật, tượng ln có thống chất lượng 15 TĨM LẠI Bất kì vật tượng có thống biện chứng chất lượng,sự thay đổi dần lượng khuôn khổ độ tới điểm nút dẫn đến thay đổi chất vật thông qua bước nhảy; chất đời tạo điều kiện cho lượng tiếp tục tích lũy để có thay đổi chất 16  Ý nghĩa phương pháp luận: - Vì vật có hai phương diện chất lượng tồn tính quy định lẫn nhau, tác động làm chuyển hóa lẫn nhau, nhận thức cần phải coi trọng hai tiêu, tạo nên nhận thức tồn diện vật - Cần bước tích lũy lượng để làm thay đổi chất vật; đồng thời phát huy tác động chất theo hướng làm thay đổi lượng vật - Cần khắc phục tư tưởng nôn nóng tả khuynh tư tưởng bảo thủ hữu khuynh công tác thực tiễn 17 Vận dụng PP luận vào thực tiễn ? Vì bước nhảy vật, tượng đa dạng, cần vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy để phù hợp với tượng, việc 18 Vận dụng PP luận vào thực tiễn ? Để hình thành bước nhảy, vật, tượng không phụ thuộc vào yếu tố khách quan tự nhiên bên ngồi mà cịn phụ thuộc vào yếu tố chủ quan người Do đó, ta cần nâng cao tính chủ động tích cực chủ thể để thúc đẩy q trình chuyển hóa từ lượng đến chất xảy cách hiệu toàn diện 19 20 21 22 ... ngược lại quy luật bản, phổ biến phương thức chung trình vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tư duy: Những thay đổi chất vật, tượng có sở tất yếu từ thay đổi lượng Những thay đổi chất lại tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG , CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG