0

CẢM BIẾN DỰA TRÊN SILICON XỐP KẾT HỢP LECTIN PHÁT HIỆN QUANG HỌC KHÔNG NHÃN CỦA VI KHUẨN ở CHẾ độ THỜI GIAN THỰC

16 1 0
  • CẢM BIẾN DỰA TRÊN SILICON XỐP KẾT HỢP LECTIN PHÁT HIỆN QUANG HỌC KHÔNG NHÃN CỦA VI KHUẨN ở CHẾ độ THỜI GIAN THỰC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MÔN: CẢM BIẾN SINH HỌC CẢM BIẾN DỰA TRÊN SILICON XỐP KẾT HỢP LECTIN: PHÁT HIỆN QUANG HỌC KHÔNG NHÃN CỦA VI KHUẨN Ở CHẾ ĐỘ THỜI GIAN THỰC NỘI DUNG Tổng quan Phương pháp chế tạo phát GVHD: TS LÊ VIẾT HẢI NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM Vũ Nguyễn Kim Ngọc 1719125 Đỗ Thị Hồng Nhi 1719135 Kết TP Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2021 Tổng quan Phát vi sinh vật Lectin hứa hẹn cho ứng dụng cảm biến sinh học CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG Tổng quan Ưu điểm bật Khả tương thích sinh học Khả phân hủy sinh học Diện tích bề mặt lớn Dễ chế tạo, biến tính bề mặt Phương pháp chế tạo phát Quy trình chế tạo Hình Các bước biến tính bề mặt PSi làm đầu dị Phương pháp chế tạo phát Quy trình chế tạo Hình Sơ đồ đo RIFTS Kết Phân tích Kết Biến tính bề mặt PSi Kết Biến tính bề mặt PSi Kết Biến tính bề mặt PSi 10 Kết Hiệu suất cảm biến sinh học 11 Kết Hiệu suất cảm biến sinh học 12 Kết Phân tích thành phần 13 Kết Kết luận Lectin  Giá thành thấp  Độ ổn định  Độ nhạy  Độ chọn lọc 14 Tài liệu tham khảo Yaghoubi, M., Rahimi, F., Negahdari, B., Rezayan, A H., & Shafiekhani, A (2020) A lectin-coupled porous silicon-based biosensor: label-free optical detection of bacteria in a real-time mode Scientific Reports, 10(1) 34 THANKS TO EVERYONE FOR FOLLOWING Any questions? You can find me at: 1719125@student.hcmus.edu.vn or 1719135@student.hcmus.edu.vn 16 ... luận ? ?Lectin  Giá thành thấp  Độ ổn định  Độ nhạy  Độ chọn lọc 14 Tài liệu tham khảo Yaghoubi, M., Rahimi, F., Negahdari, B., Rezayan, A H., & Shafiekhani, A (2020) A lectin- coupled porous silicon- based...Tổng quan Phát vi sinh vật Lectin hứa hẹn cho ứng dụng cảm biến sinh học CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG Tổng quan Ưu điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢM BIẾN DỰA TRÊN SILICON XỐP KẾT HỢP LECTIN PHÁT HIỆN QUANG HỌC KHÔNG NHÃN CỦA VI KHUẨN ở CHẾ độ THỜI GIAN THỰC , CẢM BIẾN DỰA TRÊN SILICON XỐP KẾT HỢP LECTIN PHÁT HIỆN QUANG HỌC KHÔNG NHÃN CỦA VI KHUẨN ở CHẾ độ THỜI GIAN THỰC