0

Giao an

3 2 0
  • Giao an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:52

+ Lần 2: Cô làm mẫu toàn bộ vận động kèm giải thích đầy đủ các thao tác của vận động: - Từ vị trí đứng của mình, cô đi ra trớc vạch chuẩn chân đứng tự nhiên.. Khi có hiệu lệnh chuẩn bị t[r] (1)KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2016 Chủ đề nhánh: Các loại hoa Cô đến sớm để dọn vệ sinh và ngoài lớp học trước trẻ đón trẻ I ĐÓN TRẺ: - Cô đón trẻ vào lớp vui tươi, ân cần Cô nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân - Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe trẻ II ĐIỂM DANH: Cô gọi tên trẻ III.THỂ DỤC SÁNG: -Cho trẻ vòng tròn, các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, sau đó theo tổ tâp bài thể dục đồng diễn trường: “Nắng sớm” IV HOẠT ĐỘNG HỌC: - Môn: Thể dục - Bật qua vật cản cao 10 – 15cm Mục đích yêu cầu: - Dạy trẻ bật qua vật cản giữ đợc thăng - TrÎ biÕt lµm theo tÝn hiÖu ch¬i trß ch¬i - RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn cho trÎ kÜ n¨ng bËt - Trẻ biết dùng sức chân để nhún bật, bật qua vật cản và giữ thăng - Thông qua đó trẻ phát triển tố chất thể lực: sức mạnh - TrÎ yªu thÝch luyÖn tËp, høng thó víi bµi tËp - BiÕt nghe lêi c« - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt, tu©n theo hiÖu lÖnh cña c« Chuẩn bị: - §Þa ®iÓm: líp häc - Dông cô: s¾c x«, n¬, vËt c¶n ( cao: 20cm,réng: -6cm, dµi: 50cm) - Trang phôc: c« vµ trÎ mÆc gän gµng Tiến hành tổ chức hoạt động học: * Hoạt động ổn đinh: - TrÎ lµm ®oµn tµu ®i theo c« thµnh vßng trßn réng Khi vßng trßn khÐp kÝn c« ®i vµo vµ ngîc chiÒu víi trÎ:cho trÎ ®i thêng ->®i b»ng mòi bµn ch©n -> ®i thêng -> ®i b»ng gãt ch©n -> ®i thêng -> khom lng ->ch¹y chËm -> ch¹y nhanh -> ch¹y chËm dÇn -> tµu vÒ ga (vÒ hai hµng däc) -> ®iÓm sè -> t¸ch hµng ->thµnh bèn hµng däc -> quay ngang -> tËp bµi tËp ph¸t triÓn chung (2) * Hoạt động nhận thức: - §éng t¸c tay- vai: (2lÇn  8nhÞp) - §éng t¸c ch©n: (3lÇn  nhÞp) - §éng t¸c bông - lên: (2 lÇn  nhÞp) - §éng t¸c bËt: (3 lÇn  nhÞp) - Trẻ tập song cho trẻ đứng hàng c Vận động bản: “Bật qua vật cản” - Sơ đồ: cho trẻ hàng ngang đối diện - Giới thiệu: bây là phần thi quan trọng phần thi đó là “Bật qua vật c¶n” - C« lµm mÉu lÇn - §Ó cho héi thi diÔn tèt th× c¸c chó ý xem c« lµm mÉu nhÐ + Lần 1: Cô làm mẫu toàn vận động không giải thích + Lần 2: Cô làm mẫu toàn vận động kèm giải thích đầy đủ các thao tác vận động: - Từ vị trí đứng mình, cô trớc vạch chuẩn chân đứng tự nhiên Khi có hiệu lệnh chuẩn bị tay cô đa phía trớc, cô đa tay từ trên xuống dới sau đồng thời chân nhún lấy đà Khi có hiệu lệnh bật cô bật cao qua vật không chạm vật cản, chạm đất hai mũi bàn chân, tay đa trớc để giữ thăng Bật xong cô cuối hàng đứng + Lần 3: Cô làm mẫu toàn vận động nhấn mạnh ý chính - §Ó cuéc thi diÔn tèt h¬n n÷a c« mêi b¹n lªn ®©y tËp l¹i cho c« vµ c¶ líp cïng xem - TËp xong cho trÎ nhËn xÐt råi c« nhËn xÐt l¹i (trÎ lµm tèt thi c« cho trÎ tËp trẻ cha làm đợc thi cô làm lại lần không cần giải thích) * Lần 1: Cô gọi lần lợt trẻ lên tập, tập xong cuối hàng đứng * LÇn 2: Cho trÎ thi ®ua - Trong quá trình trẻ tập cô chú ý sửa sai và động viên khuyến khích trẻ yếu Cñng cè: hái l¹i trÎ tªn bµi vµ gäi mét trÎ kh¸ lªn tËp l¹i d Trò chơi vận động: “Làm theo tín hiệu” - PhÇn thi cuèi cïng cã tªn lµ “Lµm theo tÝn hiÖu” - C« giíi thiÖu luËt ch¬i,c¸ch ch¬i + Luật chơi: trẻ mô theo động tác và tiếng kêu các loại phơng tiện giao th«ng, trÎ nµo lµm sai sÏ ngoµi mét lÇn + C¸ch ch¬i: Khi cô nói “ ôtô xuất phát” trẻ giả làm động tác lái ôtô miệng kêu “ bim….bim” Khi c« nãi “m¸y bay cÊt c¸nh” trÎ ®a tay sang ngang miÖng kªu “ï….ï” Cô nói “thuyền khơi” trẻ ngồi xuống và làm động tác chèo thuyền Khi cô nói “thuyền bến” trẻ dừng lại và đứng dậy - Cho trẻ chơi đến lần - Cô tuyên dơng động viên trẻ * Hoạt động kết thúc: - Cô cho trẻ lại nhẹ nhàng đến vòng V HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: Dạo chơi trò chuyện với trẻ các loài hoa Cho trẻ hát múa chủ đề Chơi trò chơi dân gian Chơi tự (3) VI HOẠT ĐỘNG GÓC: Góc học tập: Xem tranh các loài hoa Góc phân vai: Quầy hoa mùa xuân Góc xây dựng: Xây hội chợ hoa Góc nghệ thuật: Vẽ hoa Góc thiên nhiên: Quan sát các loại hoa VII HOẠT ĐỘNG CHIỀU: - Ôn lại số kĩ chưa thực các hoạt động buổi sáng - Cho trẻ chơi các góc theo ý thích, tự - Nêu gương cuối ngày VIII TRẢ TRẺ: - Vệ sinh, chải tóc, chỉnh sữa quần áo gọn gàng - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ngày IX NHẬN XÉT CUỐI NGÀY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an, Giao an