0

Phụ lục hình ảnh dược liệu theo tác dụng

42 3 0
  • Phụ lục hình ảnh dược liệu theo tác dụng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:48

Phụ lục hình ảnh dược liệu theo tác dụng PL-1 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CĨ TÁC DỤNG AN THẦN Liên thạch (Fructus Nelumbinis) Liên nhục (Semen Nelumbinis) Liên tâm (Embryo Nelumbinis) Liên phòng (Receptaculum Nelumbinis) Liên diệp (Folium Nelumbinis) Liên ngẫu (Nodus Nelumbinis Rhizomati) Liên hoa (Lutea Nelumbinis) Liên tu (Stamen Nelumbinis) PL-2 Liên phòng (Receptaculum Nelumbinis) Liên diệp (Folium Nelumbinis) Liên thạch (Fructus Nelumbinis) Liên tu (Stamen Nelumbinis) Liên tâm (Embryo Nelumbinis) Liên hoa (Lutea Nelumbinis) Liên nhục (Semen Nelumbinis) Lạc tiên (Passiflora foetida Passifloraceae) PL-3 Lạc tiên (Herba Passiflorae) Vông nem (Erythrina variegate Fabaceae) Lá Vông nem (Folium Erythrinae) Vỏ thân Vông nem (Cortex Erythrinae) Bình vơi (Stephania rotunda Menispermaceae) Bình vơi (Tuber Stephaniae rotundae) Câu đằng (Uncaria rynchophylla Rubiaceae) Câu đằng (Ramulus cum unco Uncariae) PL-4 Ve sầu (Leptosaltria tuberose Cicadae) Thuyền thoái (Periostracum Cicadae) Táo ta (Ziziphus jujuba Rhamnaceae) Táo nhân (Semen Ziziphi jujubae) Trinh nữ (Mimosa pudica Mimosaceae) Trinh nữ (Herba Mimosae Pudicae) PL-5 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CHỮA CẢM CÚM, SỐT RÉT Cây Bạc hà (Mentha arvensis Lamiaceae) Hà diệp (Folium Menthae) Cây Bạch (Apiaceae) Rễ bạch (Radix Angelicae) Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum Asteraceae) Cúc hoa vàng (Flos chrysanthemi) Cây sài hồ (Radix Bupleurii Apiaceae) Rễ sài hồ (Radix Bupleuri) PL-6 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU, TRỊ THẤP KHỚP Ngưu tất (Achyranthes bidentata Amaranthaceae) Rễ Ngưu tất (Radix Achyranthea) Đỗ trọng (Eucommia ulmoides Eucommiaceae) Thân Đỗ trọng (Cortex Eucommiae) Thổ phục linh (Smilax glabra Smilacaceae) Rễ Thổ phục linh (Rhizoma Smilacis) PL-7 Cây Lá lốt (Piper lolot Piperaceae) Dược liệu khô Lá lốt (Herba Piperis lolot) ( Ngũ gia bì Schefflera heptaphylla Araliaceae) Vỏ thân Ngũ gia bì Cỏ xước (Achyranthes aspera Amaranthaceae) Rễ Cỏ xước Thiên niên kiện (Homalomena occulta) Thân rễ Thiên niên kiện (Rhizoma Homalomenae) PL-8 Ớt (Capsicum annuum Solanaceae) Đinh lăng (Polyscias fruticosa) Cây Tía tơ (Perilla frutescens Lamiaceae) Tơ ngạnh (Caulis Perillae) Quả Ớt (Fructus Capsici) Rễ Đinh lăng (Polyscias fruticosa) Tô diệp (Folium perillae) PL-9 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH CĨ TÁC DỤNG CHỮA HO HEN Bách (Stemona tuberosa Stemonaceae) Rễ củ tươi Radix Stemonae Bách Radix Stemonae Cam thảo Glycyrrhiza uralensis Fabaceae Cam thảo Glycyrrhiza uralensis Fabaceae Rễ Cam thảo Radix Glycyrrhiza Mơ (Prunus mume Rosaceae) Quả Mơ Fructus Armeniacae preparatus PL-10 Mơ muối Fructus Armeniacae praeparatus Thiên môn đông (Asparagus cochinchinensis Asparagaceae) Rễ Thiên môn đông Dược liệu Thiên môn đông Mạch môn đông (Ophiopogon japonicus Convallariaceae) Rễ Mạch môn (Radix Ophiopogonis) Bán hạ (Pinellia ternata Araceae) Thân rễ Bán hạ (Rhizoma Pinelliae) PL-28 Chỉ xác (Fructus Aurantii) Chỉ thực (Fructus Aurantii immaturus) Gừng (Zingiber officinale Zingiberaceae) Sinh khương (Rhizoma Zingiber ofcinale) Can khương (Rhizoma Zingiber officinale) PL-29 PHỤ LỤC 11 HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CĨ TÁC DỤNG BỔ DƯỠNG Nhân sâm (Panax ginseng Araliaceae) Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Araliaceae) Đảng sâm (Codonopsis pilosula Campanulaceae) Rễ củ Đảng sâm (Radix Codonopsis Campanulaceae) Tam thất (Panax pseudoginseng Araliaceae) Củ Tam thất (Radix pseudoginseng Araliaceae) Đương quy (Angelica sinensis Apiaceae) Đương quy (Radix Angelica sinensis Apiaceae) PL-30 Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Scrophulariaceae) Sinh địa (Rhehmaniae glutinosa) Thục địa (Radix Rehmannia glutinosa) Ngũ vị tử (Schizandra sinensis Schizandraceae) Quả Ngũ vị tử (khơ) (Schizandra sinensis Schizandraceae) Hồi sơn (Dioscorea persimilis Dioscoreaceae) Củ Hoài sơn (Radix Dioscorea persimilis) Ý dĩ (Coix lachryma - jobi Poaceae) PL-31 Ý dĩ (Coix lachryma - jobi Poaceae) Quả Đại táo khô (Zizyphus sativa Mill Rhamnaceae) Đại táo (Zizyphus sativa Mill Rhamnaceae) Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora Polygonaceae) Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora Polygonaceae) Cây Ba kích (Morinda officinalis Rubiaceae) Rễ Ba kích (Morinda officinalis Rubiaceae) Cây Nhãn (Dimocarpus longan Sapindaceae) PL-32 Cùi Long nhãn (Arillus Longanae) Cây Mã tiền (Strychnos nux - vomica Loganiaceae) Hạt Mã tiền Cây Kim anh (Rosa laevigata Michx Rosaceae) Kim anh tử (Fructus Rosac laevigatae) Cây Gấc (Momordica cochinchinensis Cucurbitaceae) Mộc miết tử (Semen Momordicae) Cây Ngũ gia bì (Schefflera heptaphylla Araliaceae) PL-33 Vỏ thân Ngũ gia bì (Schefflera heptaphylla Araliaceae) Kỷ tử (Fructus Lycii chinensis) Hạt Bạch biển đậu (Semen Dolichoris Lablab Fabaceae) Thân rễ Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) Cây câu kỷ tử (Lycium sinense Mill Solanaceae) Cây Bạch biển đậu (Dolichos lablab Lin Fabaceae) Cây Bạch truật (Atractylodes macrocephala) PL-34 PHỤ LỤC 12 HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CÓ TÁC DỤNG TIÊU ĐỘC Kim ngân (Lonicera japonica Caprifoliaceae) Kim ngân hoa (Flos Lonicerae) Kim ngân (cuộng) (Caulis cum folium Lonicerae) Sài đất (Wedelia chinensis Asteraceae) Sài đất (Herba Wedeliae Asteraceae) Ké đầu ngựa (Xanthium strumarium Asteraceae) Quả Ké đầu ngựa (Fructus Xanthii strumarii Asteraceae) Bồ công anh (Lactuca indica Asteraceae) PL-35 Bồ công anh (Folia et Caulis lactucae Asteraceae) Liên Kiều (Fructus Forsythiae) Hạ khô thảo (Flos Brunellae cum Fructu Lamiaceae) Ngô công (Scolopendra morsitans ) Liên Kiều (Forsythia suspensa Vahl Oleaceae) Hạ khô thảo (Brunella vugaris Lamiaceae) Con Rết ( Scolopendra morsitans Scolopendridae) PL-36 PHỤ LỤC 13 HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CĨ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH PHỤ NỮ Ích mẫu (Leonurus japonicus Houtt Lamiaceae) Ích mẫu thảo (Leonurus japonicus) Hương phụ (Cyperus rotundus Cyperaceae) Thân rễ Hương Phụ (Rhizoma Cyperi) Mò hoa trắng (Clerodendrum philippinum Verbenaceae) Mò hoa trắng (Herba Clerodendri petasites) Hồng hoa (Carthamus tinctorius Asteraceae) Hồng hoa (Flos Carthami tinctorii) PL-37 Gai (Boehmeria nivea Urticaceae) Rễ Gai (Radix Boehmeriae niveae) Hạ khô thảo (Prunella vulgaris Lamiaceae) Hạ khô thảo (Prunella vulgaris Lamiaceae) Ngải cứu (Artemisia vulgaris Asteraceae) Ngải Cứu (Artemisia vulgaris Asteraceae) PL-38 PHỤ LỤC 14 HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CĨ TÁC DỤNG LỢI TIỂU Mã đề (Plantago asiatica Plantaginaceae) Mã đề (Herba Plantaginis) Trạch tả (Alisma plantago aquatica Alismataceae) Thân rễ Trạch tả (Rhizoma Alismatis) Cỏ tranh (Imperata cylidrica Poaceae) Thân rễ Cỏ tranh (Rhizoma Imperatae) Râu mèo (Orthosiphon stamineus Lamiaceae) Râu mèo (Herba Orthosiphonis spiralis) PL-39 Cây Ngô (Zea mays Poacece) Râu ngô khô (Stigmata maydis) Phục linh (Porica cocos Polyporaceae) Phục linh (Porica cocos Polyporaceae) Cây Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium Fabaceae) Kim tiền thảo khô (Herba Desmodii styracifolii) PL-40 PHỤ LỤC 15 HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CĨ TÁC DỤNG NHUẬN GAN LỢI MẬT Cây Nghệ vàng (Curcuma longa Zingiberaceae) Thân rễ Nghệ vàng tươi (Rhizoma Curcumae longae) Thân rễ Nghệ vàng khô (Rhizoma Curcumae longae) Cây Nghệ đen (Curcuma zedoaria Zingiberaceae) Thân rễ Nghệ đen (Rhizoma Zedoariae) Cây Diệp hạ châu (Phyllanthus niruri Euphorbiaceae) Diệp hạ châu khô (Herba Phyllanthi urinariae) Cây Dành dành (Gardenia augusta Rubiaceae) PL-41 Quả Dành dành tươi (Fructus Gardeniae Rubiaceae) Quả Dành dành khô (Fructus Gardeniae Rubiaceae) Cây Actisô (Cynara scolymus Asteraceae) Hoa Actisô khô (Herba Cynarae Scolymi) Cây Cà gai leo (Solanum procumbens Solanaceae) Cà gai leo khô (Herba Solani procumbensis) Cây Rau đắng đất (Glinus oppositifolius Molluginaceae) Rau đắng đất khô (Herba Glini oppositifolii) PL-42 Cây Nhân trần (Adenosma caeruleum Scrophulariaceae) Cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Simaroubaceae) Nhân trần khô Rễ Mật nhân (Radix Eurycomae longifoliae) ... PL-25 PHỤ LỤC 10 HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CĨ TÁC DỤNG KÍCH THÍCH TIÊU HĨA Cây Sa nhân (Amomum xanthioides Zingiberaceae) Sa nhân (Fructus Amomae xanthioides) Ngũ bội tử (Gala Rhus chinensis) Dược liệu. .. morsitans Scolopendridae) PL-36 PHỤ LỤC 13 HÌNH ẢNH DƯỢC LIỆU CĨ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH PHỤ NỮ Ích mẫu (Leonurus japonicus Houtt Lamiaceae) Ích mẫu thảo (Leonurus japonicus) Hương phụ (Cyperus rotundus Cyperaceae)... Myrtaceae) Dược liệu Đinh hương (Flos Eugeniae) Ô dược (Lindera myrrha Lauraceae) Rễ Ô dược (Radix Linderae) Dược liệu Ô dược (Radix Linderae) Sơn tra (Docynia indica Rosaceae) PL-27 Dược liệu Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phụ lục hình ảnh dược liệu theo tác dụng, Phụ lục hình ảnh dược liệu theo tác dụng