0

Thi GVDG 2020 bài từ ĐỒNG âm (1)

75 2 0
  • Thi GVDG 2020 bài từ ĐỒNG âm (1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:11

Kiểm tra cũ Chỉ cặp từ trái ngha vớ d sau? Thế từ trái nghĩa? Nêu tác dụng? S cụ chng giu thỡ nghốo nghèo, Ngày ba mươi Tết thịt treo nhà - Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược - Tác dụng: Sử dụng thể đối, tạo hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động Hai có tên Cây xoè mặt nước lên chiến trường Cây bảo vệ quê hương Cây hoa nở ngát thơm mặt hồ Cây ? Đáp án: - Cây súng( vũ khí) - Cây súng ( hoa súng) Trùng trục chó thui Chín mắt, chín mũi, chín đi, chín đầu (Là gì?) Đáp án: Con chó thui Bánh khơng ăn được, đường khơng ngọt? (Đó gì?) Đáp án: - Bánh xe - Đường Cây có khơng hoa, có cành khơng trái dặm xa ngàn? (Đó gì?) Đáp án: Cây số a Con ngựa đứng lồng lên Miêu tả hoạt động ngựa đứng nhảy dựng lên với sức mạnh đột ngột, khó kìm giữ Động từ phóc, nhảy, phi, vọt b Mua chim, bạn nhốt vào lồng Cái lồng – vật làm tre nứa, gỗ, sắt thường dùng để nhốt chim, gà, vịt Danh t r, chung Đồng tiền Tợng đồng Lá cê – Cê vua Em bÐ bß – Con bß Hòn đá - Đá bóng Khẩu súng - Hoa súng Con ®êng - Đêng cát - Tìm ca dao thơ, tục ngữ, câu đối … có sử dụng từ đồng âm để chơi chữ nêu giá trị mà từ đồng âm mang lại cho văn - Sọan : Các yếu tố tự sự, miêu tả văn biểu cảm Xem, trả lời câu hỏi SGK/137139 lồng (1) lồng (2) Gièng vỊ ©m Nghĩa khác xa khụng liờn quan gỡ n Từ đồng âm Từ đồng âm từ giống âm nhng nghĩa khác xa nhau, không liên quan lồng lồng1:1: Hnh Hnhng ngang angng ng bng bngnhảy nhảydựng dựnglên lên ca cacon connga nga (động (độngtừ) từ) - Con ngựa đứng lồng lên * phúc, nhy, phi, vọt lång lång22:: Chỉ Chỉ vËt vËt lµm lµm b»ng, b»ng, tre, tre, nøa… nøa… dïng dïng ®Ĩ ®Ĩ nhèt nhèt chim chim (danh (danh tõ) tõ) * rọ, chuồng -Mua c chim, bạn nhốt vào lồng Cái chân ghế làm sắt Nam đá bóng nên bị đau chân Chân núi bao phủ đầy tuyết =>Giữa chúng có nét nghĩa chung làm sở, “bộ phận cùng” (nghĩa gốc) Các nghĩa chuyển dựa sở nghĩa gốc Đây từ đồng âm,mà từ nhiều nghĩa 67 Phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa Nghĩa hồn tồn khác nhau, khơng liên quan tới Có nét nghĩa chung giống làm sở để hiểu nghĩa từ Âm giống Bài tập nhanh: Các câu sau sử dụng từ đồng âm ? Giải thích nghĩa chúng? a) Ruồi đậu mâm xơi đậu Kiến bị đĩa thịt bò b) Con ngựa đá ngựa đá Dùng từ đồng âm để chơi chữ biện pháp tu từ, tạo câu nói nhiều nghĩa, gây bất ngờ, thú vị cho người đọc, người nghe TiÕng viÖt Bài tập - Cao: - Ba: - Tranh: - Sang: Cao thấp Tìm từ đồng âm với từ sau: cao, ba, tranh, sang? Cao hổ cốt Ba má Số ba Nhà tranh Tranh giành Sang trọng Sửa sang “Th¸ng t¸m, thu cao, giã thÐt già, Cuén mÊt ba líp tranh nhà ta Tranh bay sang sông rải khắp bờ, Mảnh cao treo tót rừng xa, Mảnh thấp quay lộn vo mơng sa Trẻ th«n nam khinh ta già kh«ng søc, Nì nhÌ tríc mặt xô cớp giật, Cp tranh tuốt vo lũy tre Bài tập 2: a Tìm nghĩa khác danh từ: Cổ •Nghĩa gốc: - Cổ: phần thể nối đầu với thân mình: Cổ họng… * Nghĩa chuyển: - Cổ tay: phần bàn tay với cánh tay - Cổ áo: phần áo - Cổ chai: phần miệng chai thân chai b Tìm từ đồng âm với danh từ: Cổ -Cổ đại: Thời đại xưa lịch sử -Cổ kính: Cơng trình xây dựng từ lâu,có vẻ trang nghiêm -Cổ phần:Phần vốn góp vào tổ chức kinh doanh ... công ty Bài tập 3: Đặt câu với cặp từ đồng âm sau: - bàn (danh từ) - bàn (động từ) - sâu (danh từ) – sâu (tính từ) - năm (danh từ) – năm (số từ) Bài tập 3: Đặt câu với cặp từ đồng âm sau: *... CON VẠC CÁI VẠC ĐỒNG - Anh chàng truyện sử dụng từ đồng âm để lấy vạc nhà anh hàng xóm (cái vạc vạc), vạc đồng (vạc làm đồng) vạc đồng (con vạc sống đồng) - Nếu xử kiện, cần đặt từ vạc vào ngữ... đoạndịch dịchthơ th? ?bài bàiBài Bàicacanhà nhàtranh tranhbịbịgió gióthu thuphá phát? ?từ? ??Tháng “Thángtám, tám, thu cao, gió thét gào” đến “Quay về, chống gậy lịng ấm ức” tìm từ đồng âm với thu cao,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi GVDG 2020 bài từ ĐỒNG âm (1) , Thi GVDG 2020 bài từ ĐỒNG âm (1)