0

giai giup Nguyen Tuan Phuong

2 3 0
  • giai giup Nguyen Tuan Phuong

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:45

Câu 1: Xem lời giải của câu peptit chuyên Nguyễn Huệ lần 1 Câu 2:Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm:FeCl2;Cu và FeNO32 vào 400ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y.Cho từ từ dung dịc[r] (1)Câu 1:Hỗn hợp T gồm ba peptit mạch hở X,Y,Z có tỷ lệ mol tương ứng 2:3:4.Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu hỗn hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A và 0,18 mol B (A,B là các amino axit no đơn chức).Biết tổng số liên kết peptit ba phân tử X,Y,Z là 16 Nêu đốt cháy 4x mol X 3x mol Y thu số mol CO2 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu N2,0,74 mol CO2 và a mol H2O.Giá trị a gần A.0,65 B.0,67 C.0,69 D.0,72 Câu 1: Xem lời giải câu peptit chuyên Nguyễn Huệ lần Câu 2:Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm:FeCl2;Cu và Fe(NO3)2 vào 400ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y.Cho từ từ dung dịch AgNO31M vào dung dịch Y đến các phản ứng xảy hoàn toàn thấy đã dùng 580ml,kết thuc phản ứng thu m gam kết tủa và thoát 0,448lit1 khí (ĐKTC).Biết NO quá trình là sản phẩm khử nhất,giá trị m gần A.84 B.82 C.80 D.86 Câu 2: Gọi a, b, và c là số mol các chất X => 127a + 64b + 180c = 23,76 (1) Ta có n(Cl-) = a + 0,4; n(Fe2+) = a + c; n(NO3-) ban đầu = 2c mol; n(Ag+) = 0,58 mol - Do thêm AgNO3 vào Y thu khí chứng tỏa Y còn dư H+ và NO3- hết, và lượng NO3- thêm vào không chuyển hết thành NO, => H+ hết sau toàn thí nghiệm → Ag+ + ClAgCl ← a +0,4 a+ 0,4 a+0,4 => n(Ag+) bị khử = 0,58 –(0,4 + a) = 0,18 -2 a → -Quá trình nhận e: Ag + + 1e Ag 0,18 -2 a 0,18 – a 0,18 – a → NO + 2H2O 4H+ + NO3- + 3e Cả thí nghiệm: 0,4 → 0,1 0,3 0,1 ← 0,02 => n(H+ đã pứ với NO3- thêm AgNO3 Khi thêm AgNO3: 0,08 0,02 0,06 =0,08 mol => n(H+ ) đã pứ trước thêm AgNO3 = 0,4 – 0,08 = 0,32 => n(NO3-) ban đầu = n(H+) pứ/4 = 0,32/4 =0,08 mol Vậy n(NO3-) ban đầu = 0,08 = 2c => c = 0,04 (2) → Fe3+ + 1e - Quá trình nhường e: Cu → Cu2+ + 2e Fe2+ b 2b a+c a +c ⇔ ĐLBT e ta có: a + 2b + c = 0,3 + 0,18-2 a a + 2b + c = 0,48 (3) Giải hệ ta có a = 0,08 ; b = 0,1 ; c = 0,04 => m =82,52 => Chọn B Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước dung dịch X.Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg,Al,MgO, và Al2O3(Trong đó oxi chiếm 64/205 khối lượng) tan hết vào X,sau các phản ứng kết thúc thu dung dịch Z chứa muối trung hòa và 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm khí (đktc),trong đó thể tích H2;N2O,NO2 chiếm4/9;1/9 và 1/9.Cho BaCl2 dư vào Z thu 356,49 gam kết tủa.Giá trị gần m A.21 B.22 C.19 D.20 (2) n n n n  BTNT S ta có KHSO4 = BaSO4 = 1,53 = nH => Fe ( NO3 )3 = 0,035=> NO3 =0,105 - Ta tìm số mol các khí H2, N2O, và NO2, hai khí còn lại là NO x mol và N2 y mol, ta lập PTKL khí D và PT số mol khí D giải x và y x= 0,01; y =0,02 mol - Do tạo khí H2 nên NO3- hết, dùng ĐLBTNT cho N ta tìm số mol muối NH4+ 0,025 mol - BTNTcho H ta có n(H+) = 2n(H2) + 4n(NH4+) + 2n(H2O) =1,53 => n(H2O) = 0,675 -BTNT cho oxi ta có : 9n(Fe(NO3)3 + nO(oxit B) = nO( các khí) + nO(H2O) ( chú ý: O HSO4- không thay đổi nó nằm anion gốc muối sau pứ) Từ đó => số mol O B = 0,4 mol, và khối lượng oxi B = 16.0,4 = 6,4 => khối lượng B = khối lượng oxi /%Oxi = 6,4:(64/205) = 20,5 gam chọn D, và A Bài này hai đáp án A và D đúng, bạn cần xem lại đề gốc (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: giai giup Nguyen Tuan Phuong, giai giup Nguyen Tuan Phuong