0

Bai 5 Su phat trien cua tu vung tiep theo

24 60 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2021, 08:40

"Từ vựng của một ngôn ngữ không bao giờ thay đổi " 2."Một trong những cách phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc".. Vẽ sơ đồ phát triển nghĩa [r] (1)Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô dự g Môn: Ngữ văn (2) KIỂM TRA BÀI CŨ Những nhận định sau đúng hay sai ? Đúng (1) "Từ vựng ngôn ngữ không thay đổi " (2)."Một cách phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa từ ngữ trên sở nghĩa gốc" Sai X X Vẽ sơ đồ phát triển nghĩa từ ngữ? (3) Sù ph¸t triÓn tõ vùng tiÕng ViÖt Ph¸t triÓn nghÜa cña tõ PT nghÜa theo p/t Èn dô PT nghÜa theo p/t ho¸n dô Ph¸t triÓn sè lîng tõ (4) (Tiếp theo) (5) I.Tạo từ ngữ * Ví dụ: 1- Cho các từ : điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ - Trong thời gian gần đây có các từ ngữ nào cấu tạo trên sở từ cho sẵn đó? Giải nghĩa từ: Điện thoại di động Tiêt 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG - điện thoại di động - kinh tế tri thức - sở hữu trí tuệ - đặc khu kinh tế *điện thoại di động: Là điện thoại vô tuyến nhỏ mang theo người sử dụng vùng phủ sóng sở cho thuê bao (6) - Tiết 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG I.Tạo từ ngữ Hãy điền các từ vừa tìm vào chỗ trống thích hợp cho các phần giải nghĩa sau Kinh tế tri thức … ……………… là kinh tế dựa chủ yếu vào việc sản xuất, lưu thông, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao Khu vực dành riêng để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài với chính sách ưu đãi gọi là : đặc khu kinh tế sở hữu trí tuệ 3…………………… là quyền sở hữu sản phẩm hoạt động trí tuệ mạng lại, pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp , , , (7) Tiêt 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG I.Tạo từ ngữ Trong tiếng Việt có từ cấu tạo theo mô hình "x + tặc"như "không tặc", "hải tặc" Hãy tìm từ ngữ xuất cấu tạo trên ? - Lâm tặc - Tin tặc kẻ cướp tài nguyên rừng : kẻ dùng kĩ thuật thâm nhập trái phép vào liệu trên máy tính người khác để khai thác phá hoại Qua các ví dụ vừa tìm hiểu cho ta biết có cách nào để phát triển từ vựng ? Tạo từ là cách để phát triển từ (8) Tiêt 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG I.Tạo từ ngữ * VD: *Ghi nhớ Tạo từ ngữ để làm cho vốn từ ngữ tăng lên là cách để phát triển từ vựng tiếng Việt (9) II Mượn từ ngữ tiếng nước ngoài * VD: Hãy tìm từ Hán Việt đoạn trích sau a) Thanh minh tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp Gần xa nô nức yến anh , Chị em sắm sửa hành chơi xuân Dập dìu tài tử giai nhân , Ngựa xe nước áo quần nêm (Nguyễn Du, Truyện Kiều) (10) Hãy tìm từ Hán Việt đoạn trích sau b) Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám Thiếp đoan trang giữ tiết trinh , bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương , xuống đất xinmĩ làm cỏ Ngu Nhược lòng chim cá, lừa chồng dối con, xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp người phỉ nhổ (Nguyễn Dữ, Chuyện người gái Nam Xương) (11) Tiêt 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG II Mượn từ ngữ tiếng nước ngoài * VD: Tiếng Việt dùng từ nào để khái niệm sau : a) Bệnh khả miễn dịch gây tử vong : AIDS b) Nghiên cứu cách có hệ thống điều kiện để tiêu thụ hàng hoá (chẳng hạn nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu khách hàng) : Maketing - Những từ này có nguồn gốc từ đâu ? Từ tiếng Anh Ngoài việc mượn tiếng Hán, tiếng Việt còn mượn ngôn ngữ nào nữa? Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Nhật … (12) Tiêt 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG I.Tạo từ ngữ II Mượn từ ngữ tiếng nước ngoài *Ghi nhớ Mượn từ ngữ tiếng ngoài là cách để phát triển từ vựng tiếng Việt Bộ phận từ mượn quan trọng tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán (13) Sù ph¸t triÓn tõ vùng tiÕng ViÖt Ph¸t triÓn nghÜa cña tõ PT nghÜa theo p/t Èn dô PT nghÜa theo p/t ho¸n dô Ph¸t triÓn sè lîng tõ T¹o tõ ng÷ míi Mîn tõ ng÷ cña tiÕng níc ngoµi (14) VÒNG - Mỗi nhóm trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm -Trả lời đúng 10 điểm, trả lời sai không tính điểm -Các nhóm còn lại trả lời đúng cộng điểm (15) NHÓM C©u 1: Có cách để phát triển từ vưng tiếng Việt? A • Một cách B • Hai cách C Ba cách D • Bốn cách 10 61 (16) Tr¾cNHÓM nghiÖm2 C©u 2: Trong các nhóm từ sau đây, nhóm nào là từ mượn tiếng Hán? A • Mãng xà, biên phòng, xà phòng B • Tham ô, tô thuế, ô tô C • Phê bình, phê phán, Ra- đi- ô D • Ca sĩ, nô lệ, tài sản 10 61 (17) NHÓM C©u 3: Ý nào sau đây nêu đúng cách phát triển số lượng từ ngữ? A • Phương thức ẩn dụ và hoán dụ B • Cấu tạo từ ngữ các từ đã cho sẵn C • Tạo từ ngữ và mượn từ ngữ tiếng nước ngoài D • Mượn từ ngữ tiếng Hán 10 61 (18) Tr¾c nghiÖm NHÓM C©u 4: Trong các nhóm từ sau đây, nhóm nào là từ mượn ngôn ngữ châu Âu? A • Ô tô, ca nô, ra- đi- ô B • Giang sơn, tô thuế, vườn tược C • Xâm lấn, yêu thương, tình nghĩa D • Hải cẩu, hải sản, hải vị 10 61 (19) * Tạo từ ngữ để làm cho vốn từ ngữ tăng lên là cách để phát triển từ vựng tiếng Việt * Mượn từ ngữ tiếng ngoài là cách để phát triển từ vựng tiếng Việt Bộ phận từ mượn quan trọng tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán (20) Tiêt 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG I.Tạo từ ngữ II Mượn từ ngữ tiếng nước ngoài III Luyện tập Bài tập 1/74 Tìm hai mô hình có khả tạo từ ngữ kiểu x + tặc phần trên (mục I.2) “x + trường” “x + hoá” : chiến trường, công trường, thương trường : ôxi hoá, giới hoá, đại hóa (21) Tiêt 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG I.Tạo từ ngữ II Mượn từ ngữ tiếng nước ngoài III Luyện tập Bài tập 2/74 Tìm năm từ dùng phổ biến gần đây và giải thích nghĩa từ đó Ví dụ : Bàn tay vàng, công viên nước, thư điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ gen, du lịch sinh thái, giao lưu trực tuyến, giáo án điện tử … - Bàn tay vàng: bàn tay tài giỏi, khéo léo có việc thực thao tác lao động kĩ thuật định - Công viên nước: Công viên đó chủ yếu là trò chơi nước trượt nước, bơi thuyền… (22) Tiêt 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG I.Tạo từ ngữ II Mượn từ ngữ tiếng nước ngoài III Luyện tập Bài tập /74 Trong từ sau đây, từ nào mượn tiếng Hán, từ nào mượn các ngôn ngữ châu Âu ? mãng xà , xà phòng , biên phòng , ô tô , tham ô , tô thuế , ra-đi-ô , ô-xi, cà phê , phê bình , phê phán , ca nô , ca sĩ , nô lệ Từ mượn tiếng Hán Từ mượn ngôn ngữ C Âu (23) - Học thuộc lòng ghi nhớ - Làm tiếp các bài tập 1, 2: Tìm thêm và giải nghĩa các từ đó - Làm các bài tập còn lại -Nghiên cứu bài: Thuật ngữ -Vẽ lại sơ đồ tư các cách phát triển từ vựng tiếng việt (24) (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 Su phat trien cua tu vung tiep theo,

Hình ảnh liên quan

theo hình thức trắc nghiệm. - Bai 5 Su phat trien cua tu vung tiep theo

theo.

hình thức trắc nghiệm Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bài tập 1/74. Tìm hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới như kiểu x + tặc ở phần trên (mục I.2) - Bai 5 Su phat trien cua tu vung tiep theo

i.

tập 1/74. Tìm hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới như kiểu x + tặc ở phần trên (mục I.2) Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan