0

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại tràng di căn gan tại BV k và BV ĐHY hà nội từ 2013 22015

68 2 0
  • Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại tràng di căn gan tại BV k và BV ĐHY hà nội từ 2013 22015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

•KT 4» HỄ? LỜI CẤM ƠN Trong iptâ ninh thực hoàn thành khỏa luận tổt nghiệp Bàc sỳ da khoa xin trân trọng cam ơn: Han giám hiệu Phong tạo dụi học trường Dại học Y Hà Nội dã gtup dở tạo diều kiện chơ tơi tị trình hục Ilip vù nghiên ám Chu nhiệm Bộ mòn ung thư - Trưởng Dại học Y Hà NỘI PGS.TS Nguyễn t ăn Hiếu Tôi xin bày to lịng biết ựn sâu sắí tới Tiến sỳ fũ Hồng Thùng, Iiguời thầy dà dìu dẳt tịi, dành nhiều thời gian tận linh hưởng dần suốt q trinh nghiên cừu hồn thành khịa luận tổt nghiệp Các khoa phòng Bỳnli viện K xơ Tân Triều, khoa Ưng bướu chàm sóc giám nhy Bộnh viýn Dại học Y Hà Nội Tôi xin tràn trọng cam ơn thầy cô Bộ môn Ưng thư trường Dại học Y Hà Nội dã tạo điêu kiụn thuận lợt truyền dạt kiên thức cho thời gian thực hành lãm sàng lụi khoa Nhân dtp này, tòi xin cam ơn gia dinh, bụn bi- ln dộng viên, gtùp dờ tịi học tọp phần dầu trường thành sồng Itghtcp Hà nội, ngày ỉ tháng ỉ nãm 2015 Sinh viên Lĩ Thị Xuân •KT * HỄ? LỜ1 CAM DOAN Tôi xin cam đoan sồ liệu thu thập (tược khóa luận náy hồn tồn co thật vã kểt qua chưa (tược còng bổ bat kỳ tài liệu y hục não Tôi xin chịu trách nhiệm vdi tồn nội dung cớ khóa luận Hà nội ngáy tliáỉig nàm 20ỉ Sinh Viên Lè ĩhịXnàn •KT DANH MỤC CẢC CHỮ VIÉT TÁT BN Bệnh nhân CEA Carcino Embryonic Antigen ĐT Dai tràng DTT Dại tràng trái DTP Dai tràng phai ĐMMTTT Dộng mạch mạc treo tràng trẽn ĐMMTTD Dộng mạch mạc treo tràng dirới FOBT Xét nghiệm tím mâu tiềm án phân Hb Hemoglobin SA Siêu âm ƯT ưng thu ƯTBM ưng thu biêu mờ ƯTBMT ưng thư bicu mô tuyên UTDT ưng thư đại tràng ƯTĐTT ưng thư dại trực trâng •W.- -Tí ca: • ••• 16 16 16 16 2.2.2 Các bước lien hanh •W.-,»IW 2.3-Phàn tích số liệu •• •••aaaaaaaaaaaaaaaaa 20 ••••a CHƯƠNG 3: KÉT QUA NGHIÊN cửu 21 3.1 Các đặc diêm chung 21 3.2 Đặc diêm lâm sang 23 '• 3.3 3.4 Kct qua tồn thương sau phàu thuật 29 •••• •■ ** • ••• a CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN •• • ••• • •••• • ••• • •••• • ••• 4.1 Dực dicm chung 4.1.1 Ti V a giưi • • ••• 4.1.2 Nghề nghiệp 35 ia a >• 1» 4.1.4 Thời gian phát bệnh 4.2 Triệu chửng lâm sang 34 I* aa '• • • a •• a 35 35 • ••ta 36 >• 4.2.1 Triệu chứng cư nâng 36 • •••• •• 4.2.2 Triệu chửng thực the 4.23 Triệu chửng loan thân 38 >•••••••• 4.3 Dục diem cận lảm sàng •* 4.32 Nồng độ CEA trước phầu thuật 4.3.3- Chân đốn hình anh • ••• • ••• ••••• ••••• '♦••••••••••a 4.3.4 Giải phàu bộnh 40 42 44 4.3.5 Các xét nghiệm khác 4.4 Đánh giá vả sau phẫu thuật KẾTLUẬN • •• tí a •••• TÀI LIỆU THAM KHAO PIIV l.ục •Ma- • ••• tàm »••••••• 45 •• •• • ••• • ••at 45 • • •• • 47 DANH MỤC BÁNG Bang 3.1: Nghề Nghiệp 21 Bang 3.2: Tiên sử ban (hán vã gia đính - 22 Bang 3.3: Thời gian phát bệnh 22 Bang 3.4: Incu chưng toan than .23 Bang 3.6: Đạc diêm khối u qua soi đại trang 24 Bang 3.7: Các tốn thương siêu âm ô bụng CT ổ bụng 26 Bang 3.8: Kổt qua X - quang CT - Scanner lồng ngực .27 Bang 3.10: Liên quan giửa men gan vã tỉnh trạng nhiêm virus kèm theo 29 Bang 3.11: Mức độ xâm lân di hạch sau phàu thuật 30 Bang 3.12: l.iên quan giừa mửc độ xàm lần vã (ii cân hạch 30 Bang 3.13 : V| trí di cán xa ngồi gan phôi h
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại tràng di căn gan tại BV k và BV ĐHY hà nội từ 2013 22015 , Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại tràng di căn gan tại BV k và BV ĐHY hà nội từ 2013 22015