0

Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau chạy thận nhân tạo bằng các quả lọc khác nhau tại BV bạch mai năm 2014

58 3 0
  • Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau chạy thận nhân tạo bằng các quả lọc khác nhau tại BV bạch mai năm 2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

I TRƯỜNG ĐẠI HỌC YIIÀ NỘI NGUYÊN' TRỌNG KHUÊ NGHIÊN cứll Sự THAY ĐƠÌ MỘT sơ CHỈ sơ HĨA SINH BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN cũì TRƯỚC VÀ SAU CHẠY THẬN NHÂN TẠO BẰNG CẮC QUẢ LỌC KHÁC NHAU TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2014 KHÓA LUẬN' TỐT NGHIỆP BÁC sV Y KIIOA KHÓA 2009-2015 Người hưởng dần khoa hục: PGS.TS PHẠM THIỆN’ NGỌC HÀ NỘI 2015 •W.' DẬT VÁN DÈ Suy thận tinh trạng suy giám chức nàng cua thận, bao gồm chức lủng tiết lượng nước dư thừa cư thê tiết chẩl độc cư thê trinh trao dôi chất gãy keo theo suy giam chức san xuất hoormon thận san xuất làm cho thận khừng có du kha nâng loại bo chất độc hại máu cân bang lượng nước khoáng chất cư thê (!]: giãnt mức lọc cầu thân mức bính thường [2] [3], [4] Suy thận ngày trư nén phó biến, cỏ lính loản cầu khơng chi với người làm y te mà cịn với cã cộng đƠQg Nguyên nlìán suy thân thường lả nguyên phái xuất thứ phát Nảm 2004 the giới ước lính cô khoang gằn nưa triỹu bệnh nhân suy thận mụn giai đoạn cuối dã điêu trị vá dự kicn số náy tăng lên 40% vào nám 2010 [5) Qua diêu tra nghiên cứu cho thấy Việt Nam nám 2009 có gằn triộu người dán dang bi bệnh suy thận (chiếm 6.73% dân số), dó 80.000 người dà chuyên sang giai đoạn cuối cần lọc mâu [6] Phương pháp chạy thân nhân tạo phucmg pháp điều trị hữu hiệu cho inrờng hợp suy thận cấp tính nặng suy thận mụn lính giai doạn cuối Phuong pháp dà làm giam ty lé tử vong kéo dải sống có chất lượng cho bệnh nhãn b| suy thận Dà cữ khơng nhùng ca chạy thận cõng va mang lại hạnh phúc cho nhiêu người Các ca chạy thận dược tiên hành bệnh viện da khoa cua tinh thành nhu: Bệnh viện Bụch Mai (lla Nội), bênh viện Chư Rầy (TI’ lỉo Chi Minh), bệnh viện Da Khoa Nghộ An •W.- -Tí ca:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau chạy thận nhân tạo bằng các quả lọc khác nhau tại BV bạch mai năm 2014 , Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trước và sau chạy thận nhân tạo bằng các quả lọc khác nhau tại BV bạch mai năm 2014