0

Đồ án tốt nghiệp “hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tiến đạt

65 2 0
  • Đồ án tốt nghiệp  “hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tiến đạt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:18

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp mơc lơc Lời nói đầu .3 Ch­¬ng I Lý luËn chung hạch toán tiền lương khoản trích theo l­¬ng I Khái niệm nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Khái niệmvề tiền lương Vai trò tiền lương Quỹ tiền lương, Quỹ Bảo hiểm xà hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn Các nhân tố ảnh hưởng II Các hình thức trả lương 11 Trả lương theo thời gian 13 Trả lương theo sản phẩm 14 III.Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 16 Khái niệm 16 Nội dung hạch toán phương pháp hạch toán 18 ý nghĩa hạch toán tiền lương 27 Chương II Thực trạng hạch toán tiền lương Công ty TNHH Tiến Đạt 29 I Tổng quan công ty 29 Sự hình thành phát triĨn cđa c«ng ty……………………………… 29 Ngn lùc…………………………………………………………… 30 2.1 Lao ®éng 30 2.2 Vốn së vËt chÊt 32 Tỉ chøc qu¶n lÝ………………………………………………………… 34 Đặc điểm kinh doanh 42 II Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty 42 1.Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương 43 2.Nội dung hạch toán 44 2.1 Hạch toán lao động 44 NguyÔn Sù NghiÖp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tập tốt nghiệp 2.2 Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 51 2.3 Hạch toán khoản chi từ quỹ phúc lợi 55 III Đánh giá công tác tiền lương công ty 57 1.Ưu điểm 57 Nhược điểm 57 Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương công ty 59 I Định hướng phát triển công ty 59 Định hướng chung 59 Định hướng công tác tiền lương 59 II Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương công ty 61 KÕt luËn 64 NguyÔn Sù NghiƯp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tốt nghiệp Lời nói đầu Lao động yếu tố đầu vào quan trọng doanh nghiệp Nâng cao suất lao động đường để nâng cao hiệu kinh doanh, tạo uy tín khẳng định vị trí doanh nghiệp thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Tiền lương phạm trù kinh tế xà hội đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế người lao động Lợi ích kinh tế động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động Từ việc gắn tiền lương với kết hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định việc phát triển sở kinh tế vấn đề tách rời Từ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối người thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, làm sở để nâng cao đời sống lao động cao hoàn thiện xà hội loài người Xuất phát từ tầm quan trọng công tác tiền lương quản lý doanh nghiệp em đà chọn đề tài: Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Tiến Đạt" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo tốt nghiệp lời mở đầu kết ln gåm ch­¬ng: Ch­¬ng I: Lý ln chung vỊ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương Công ty TNHH Tiến Đạt Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương Công ty Do thời gian hạn chế thực tiễn báo cáo tránh khỏi sai sót, em mong cảm thông đóng góp ý kiến thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương I Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo lương I Khái niệm nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Khái niệm nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương: - Theo quan niệm Mác: Tiền lương biểu sống tiền giá trị sức lao động - Theo quan niệm nhà kinh tế học đại: Tiền lương giá lao động, xác định quan hệ cung cầu thị trường lao động Việt nam thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lương hiểu phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu Nhà nước phân phối cho công nhân viên chức hình thức tiền tệ phù hợp với quy luật phân phối theo lao động Hiện theo §iỊu 55 - Bé Lt Lao §éng ViƯt Nam quy định tiền lương người lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Mức lương tối thiểu Nhà nước quy định 210.000/ tháng thực từ ngày1/1/2001 - Tiền lương phận sản phẩm xà hội biểu tiền trả cho người lao động dựa số lượng chất lượng lao động người dùng để bù đắp lại hao phí lao động người dùng để bù đắp lại hao phí lao động họ vấn đề thiết thực cán công nhân viên.Tiền lương quy định cách đắn, yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, kích thích người lao động sức sản xuất làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao suất lao ®éng - Ng­êi lao ®éng sau sư dơng søc lao động tạo sản phẩm trả số tiền công định Xét tượng ta thấy sức lao động đem trao đổi để lấy tiền công Vậy coi sức lao động hàng hoá, Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp loại hàng hoá đặc biệt Và tiền lương giá hàng hoá đặc biệt đó, hàng hoá sức lao động Vì hàng hoá sức lao động cần đem trao đổi thị trường lao động sở thoả thuận người mua với người bán, chịu tác động quy luật giá trị, quy luật cung cầu Do giá sức lao động biến đổi theo giá yếu tố cấu thành quan hệ cung cầu lao động Như coi tiền công giá trị lao động giá hình thành sở thoả thuận người lao động người sử dụng lao động Giá sức lao động hay tiền công tăng giảm phụ thuộc vào cung cầu hàng hoá sức lao động Như giá tiền công thường xuyên biến động phải xoay quanh giá trị sức lao động cung loại hàng hoá thông thường khác, đòi hỏi cách khách quan yêu cầu tính đúng, tính đủ giá trị Mặt khác giá tiền công có biến động phải đảm bảo mức sống tối thiểu để người lao động tồn tiếp tục lao động Vai trò tiền lương Về mặt sản xuất đời sống tiền lương có vai trò sau *Vai trò tái sản suất sức lao động Sức lao động dạng công sức bắp tinh thần tồn thể người, yếu tố thuộc đầu vào sản xuất Trong trình lao động sức lao động bị hao mòn dần với trình tạo sản phẩm tiền lương trước hết phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động Đây yêu cầu tất yếu không phụ thuộc vào chế độ xà hội, sở tối thiểu đảm bảo tác động trở lại phân phối tới sản xuất Sức lao động yếu tố quan trọng lực lượng sản xuất để đảm bảo tái sản xuất sức lao động lực lượng sản suất xà hội, tiền lương cần thiết phải đủ nuôi sống người lao động gia đình họ Đặc biệt điều kiện lương thu nhập Để thực chức này, trước hết tiền lương phải coi giá sức lao động.Thực trả lương theo việc, không trả lương theo người, đảm Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp bảo nguyên tắc phân phối theo lao động Mức lương tối thiểu tảng sách tiền lương tiền công, có cấu hợp lí sinh häc, x· héi häc … §ång thêi ng­êi sư dơng lao động không trả công thấp mức lương tối thiểu Nhà nước qui định *Vai trò kích thích sản xuất: Trong trình lao động, lợi ích kinh tế động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động người động lực mạnh mẽ nhÊt cđa tiÕn bé kinh tÕ x· héi.Trong lo¹i lợi ích: xà hội, tập thể, người lao động lợi ích cá nhân người lao động động lực trực tiếp quan trọng trọng phát triển kinh tế Lợi ích người lao động động lực sản xuất Chính sách tiền lương đắn động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh nhân tố người việc thực mục tiêu kinh tế xà hội Vì tổ chức tiền lương tiền công thúc đẩy khuyến khích người lao động nâng cao nâng suất, chất lượng hiệu lao động bảo đảm công xà hội sở thực chế độ trả lương Tiền lương phải đảm bảo: Khuyến khích người lao động có tài Nâng cao trình độ văn hoá nghiệp vụ cho người lao động Khắc phục chủ nghĩa bình quân phân phối, biến phân phối trở thành động lực thực sản xuất *Vai trò thước đo giá trị: Là sở điều chỉnh giá cho phù hợp Mỗi giá biến động, bao gồm giá sức lao động hay nói cách khác tiền lương giá sức lao động, phận sản phẩm xà hội sáng tạo nên.Tiền lương phải thay đổi phù hợp với dao động giá sức lao động *Vai trò tích luỹ: Bảo đảm tiền lương người lao động trì sống hàng ngày mà dự phòng cho sống lâu dài họ hết khả lao động xảy bất trắc Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quỹ tiền lương, Quỹ bảo hiểm xà hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn *Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gọi tổng mức tiền lương, tổng số tiền mà doanh nghiệp quan tổ chức dùng để trả lương khoản phụ cấp có tính tiền lương cho toàn công nhân viên (thường xuyên tạm thời) thời kì định Quỹ tiền lương bao gồm khoản sau: Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm, tiền lương khoán Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất nguyên nhân khách quan, thời gian điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian học, Ngoài tiền lương kế hoạch tính khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xà hội cho cán công nhân viên thời kì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động Về phương diện hạch toán, tiền lương trả cho công nhân viên doanh nghiệp sản xuất chia làm loại: + Tiền lương + Tiền lương phụ Tiền lương tiền lương trả cho công nhân viªn thêi gian thùc hiƯn nhiƯm vơ chÝnh cđa họ bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc kho¶n phơ cÊp kÌm theo (phơ cÊp chøc vơ, phơ cấp khu vực ) Tiền lương phụ tiền lương trả cho công nhân viên thực nhiệm vụ khác nhiệm vụ họ thời gian công nhân viên nghỉ hưởng theo chế độ quy định Nhà nước (nghỉ phép, nghỉ ngừng sản xuất) Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa quan trọng công tác kế toán phân tích tiền lương giá thành s¶n phÈm Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tiền lương công nhân sản xuất gắn liền với trình sản xuất sản phẩm hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm Tiền lương phụ công nhân sản xuất không gắn liền với loại sản phẩm nên hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm Quản lý quỹ tiền lương doanh nghiệp phải quan hệ với việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm sử dụng hợp lý quỹ tiền lương, tiền thưởng thúc đẩy tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm sản xuất *Các quỹ bảo hiểm (b¶o hiĨm x· héi, b¶o hiĨm y tÕ, kinh phÝ công đoàn) + Quỹ bảo hiểm xà hội: hình thành từ nguồn sau (theo điều 149 Luật Lao ®éng )  Ng­êi sư dơng lao ®éng (Doanh nghiệp) đóng góp 15% tổng quỹ lương người tham gia bảo hiểm đơn vị 10% để chi trả chế độ hưu trí, tử tuất 5% để chi trả chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Người lao động đóng góp 5% tiền lương tháng để chi trả chế độ hưu trí tử tuất Nhà nước đóng góp hỗ trợ thêm để đảm bảo thực chế độ bảo hiểm xà hội người lao động Quỹ bảo hiểm xà hội phân cấp quản lý sử dụng Một phận chuyển lên quan quản lý chuyên ngành để chi trả cho trường hợp quy định (nghỉ hưu, sức) phận để chi tiêu trực tiếp doanh nghiệp cho trường hợp định (ốm ®au, thai s¶n…) ViƯc sư dơng chi q b¶o hiĨm xà hội dù cấp quản lý phải thực theo chế độ quy định + Bảo hiểm y tế: Quỹ bảo hiểm y tế trích lập từ hai nguồn phần theo chế độ quy định doanh nghiệp phải gánh chịu trích vào chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hàng tháng theo tỉ lệ 2% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, thứ hai phần bảo hiểm y tế mà người lao động phải gánh chịu thông thường trừ vào lương công Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhân viên theo tỉ lệ 1% Bảo hiểm y tế nộp lên quan quản lý chuyên môn để phục vụ, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho công nhân viên(khám bệnh, chữa bệnh) + Kinh phí công đoàn: hình thành việc trích lập tính vào chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hàng tháng theo tỉ lệ quy định tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng.Theo chế độ quy định, tỉ lệ tính kinh phí công đoàn 2% kinh phí công đoàn doanh nghiệp trích lập phân cấp quản lý chi tiêu theo chế độ quy định, phần nộp cho quan quản lý cấp phần chi tiêu cho hoạt động công đoàn (nghiệp đoàn công nhân viên doanh nghiệp) Các kho¶n trÝch B¶o hiĨm x· héi, B¶o hiĨm y tÕ, Kinh phí công đoàn với tiền lương phải trả công nhân viên hợp thành loại chi phí nhân công tổng chi phí sản xuất kinh doanh Quản lý, tính toán trích lập chi tiêu sử dụng quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xà hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn có ý nghĩa việc tính toán chi phí sản xuất kinh doanh mà có ý nghĩa với việc đảm bảo quyền lợi người lao động doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng: *Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động: Cung cầu lao động ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương + Khi cung lao động lớn cầu lao động tiền lương có xu hướng giảm, cung lao động nhỏ cầu lao động tiền lương có xu hướng tăng, cung lao động với cầu lao động thị trường lao động đạt tới cân bằng.Tiền lương lúc tiền lương cân bằng, mức tiền lương bị phá vỡ nhân tố ảnh hưởng tới cung cầu lao động thay đổi (năng suất biên lao động, giá hàng hoá, dịch vụ ) + Khi chi phí sinh hoạt thay đổi, giá hàng hoá, dịch vụ thay đổi kéo theo tiền lương thực tế thay đổi Cụ thể chi phí sinh hoạt tăng tiền lương thực tế giảm Như buộc đơn vị, doanh nghiệp phải tăng Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp tiền lương danh nghĩa cho công nhân để đảm bảo ổn định sống cho người lao động, đảm bảo tiền lương thực tế không bị giảm + Trên thị trường tồn chênh lệch tiền lương khu vực tư nhân, Nhà nước, liên doanh, chênh lệch ngành, công việc có mức độ hấp dẫn khác nhau, yêu cầu trình độ lao động khác Do vậy, Nhà nước cần có biện pháp điều tiết tiền lương cho hợp lý *Nhóm nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp + Các sách doanh nghiệp: sách lương, phụ cấp, giá thànhđược áp dụng triệt để phù hợp thúc đẩy lao động nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, trực tiếp tăng thu nhập cho thân + Khả tài doanh nghiệp ảnh hưởng mạnh tới tiền lương.Với doanh nghiệp có khối lượng vốn lớn khả chi trả tiền lương cho người lao động thuận tiện dễ dàng Còn ngược lại khả tài không vững tiền lương người lao động bấp bênh + Cơ cấu tổ chức hợp lý hay bất hợp lý ảnh hưởng nhiều đến tiền lương.Việc quản lý thực nào, xếp đội ngũ lao động để giám sát đề biện pháp kích thích sáng tạo sản xuất người lao động để tăng hiệu quả, suất lao động góp phần tăng tiền lương *Nhóm nhân tố thuộc thân người lao động: + Trình độ lao động:Với lao động có trình độ cao có thu nhập cao so với lao động có trình độ thấp để đạt trình độ người lao động phải bỏ khoản chi phí tương đối cho việc đào tạo Có thể đào tạo dài hạn trường lớp đào tạo doanh nghiệp Để làm công việc đòi hỏi phải có hàm lượng kiến thức, trình độ cao thực được, đem lại hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp việc hưởng lương cao tất yếu + Thâm niên công tác kinh nghiệm làm việc thường đôi với Một người qua nhiều năm công tác đúc rút nhiều kinh nghiệm, hạn Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 10 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp đủ tiềm lao động sử dụng Chứng từ dùng để phân tích tình hình sử dụng thời gian lao dộng bảng chấm công, bảng lập theo phòng ban, phận ghi chép cho người hàng ngày theo cột thời gian có mặt, vắng mặt (chi tiết cho nguyên nhân) Cuối kì chuyển lên phòng hành tập hợp chuyển cho phòng kế hoạch tài vụ tính trả lương Theo định số 118/1999/QĐ - TTG ngày 17/9/1999 việc thực chế độ tuần làm việc 40 nên số ngày làm việc 22 ngày đà áp dụng Công ty Cụ thể ta có bảng chấm công Họ tên Tổng BËc céng thỵ 29 30 31 sè céng x x x x x x x x 30 Ngày tháng Nguyễn Khắc Thuận Trịnh văn Nguyễn Văn Tuấn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x HÖ số Số tiền Ký chia lĩnh nhận lương 35.000 1050.000 30 35.000 1050.000 10 35.000 350.000 x x x x x x x 2.2 Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương: Tại Công ty TNHH Tiến Đạt để hạch toán tiền lương kế toán sử dụng TK 334 Phải trả cán công nhân viên Trình tự hạch toán tiền lương Công ty tháng 12/2003 Căn vào bảng phân phối tiền lương, kế toán hạch toán + Tiền lương phận sản xuất trực tiÕp Nỵ TK 622: 119.964.595 Cã TK 334: 119.964.595 + Tiền lương phận quản lý đội Nợ TK 627: 25.867.205 Cã TK 334: 25.867.205 Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 51 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp + Tiền lương phận quản lý doanh nghiệp Nợ TK 642: 34.734.743 Có TK 334: 34.734.743 + Cuối kì hạch tóan kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực đối tượng tập hợp chi phí Nợ TK 154: 119.964.595 Có TK 622: 119.964.595 * Hạch toán BHXH Kế toán sử dụng tài khoản 3383 để phản ¸nh sè BHXH ph¶i nép Cơ thĨ th¸ng 12/2003 Công ty đà nộp BHXH là: 36.115.108, 45 Trong 15% hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh Nỵ TK 622: 17.994.698, 25 Nỵ TK 627: 3.881.430, 75 Nỵ TK 642: 5.210.211, 45 Cã TK 338: 27.086.331, 45 + Hạch toán 5% trích từ quỹ lương cán công nhân viên: Nợ TK 334: 9.028.777 Có TK 338: 9.028.777 + Khi tính BHXH phải trợ cấp cho cán công nhân viên Nợ TK 3383: 1.845.200 Có TK 334: 1.845.200 *Hạch toán BHYT Để hạch toán hình thøc thu nép BHYT, kÕ to¸n sư dơng TK 3384 Cuối kì kế toán vào bảng phân bổ chi phí tiền lương để tiến hành tính BHYT theo tØ lƯ 2% tÝnh theo chi phÝ s¶n xt kinh doanh 1% trừ vào lương cán công nhân viên Nợ TK 622: 2.399.292 Nợ TK 627: 517.524 Nợ TK 642: 694.695 Cã TK 3384: 3.611.511 Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 52 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiệp + Khi tính số BHYT trừ vào lương CBCNV, kế toán ghi Nợ TK 334: 1.805.755, Có TK 3384: 1.805.755, + Khi nép BHYT cho c¬ quan đăng kí BHYT, kế toán ghi Nợ TK 3384: 5.417.266, Có TK 112: 5.417.266, *Hạch toán Kinh phí công đoàn Để theo dõi tình hình chi tiêu KPCĐ, kế toán sử dụng TK 3382 + Khi trích KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo tỉ lệ 2%, kế toán ghi Nợ TK 622: 2.399.292 Nợ TK 627: 517.524 Nỵ TK 642: 694.695 Cã TK 3382: 3.611.511 + Khi trích nộp KPCĐ cho công doàn quan cấp trên, kế toán ghi Nợ TK 3382: 1.805.755, Cã TK 112: 1.805.755, + Khi chi tiªu KPCĐ công đoàn sở, kế toán ghi Nợ TK 3382: 1.805.755, Cã TK 111: 1.805.755, NhËt kÝ chøng tõ sè Th¸ng 12/2003 STT C¸c TK Ghi nợ 10 Các TK ghi cã … 334 TK622 TK627 … TK642 … Céng: Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 338 119.964.595 25.876.205 7.197.875, 1.552.572, 34.734.743 2.084.084 180.575.543 10.834.532 Đơn vị tính:đồng … … 53 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiệp Căn số liệu tổng cột TK 334, TK 338 cđa nhËt kÝ chøng tõ sè th¸ng 12/2003 kế toán lấy số liệu ghi vào dòng tổng cộng ph¸t sinh cã th¸ng 12/2003 cđa c¸c TK 334, 338 Căn vào nhật kí số 1, nhật kí số2, nhËt kÝ sè 7, nhËt kÝ chøng tõ sè 10 tháng 12/2003 kế toán lấy số liệu ghi Nợ TK 334, TK 338 ghi cã c¸c TK Sỉ c¸i Th¸ng 12 năm 2003 TK 334 Đơn vị tính: đồng Ghi có TK đối ứng Ghi nợ TK TK 111 TK141 TK338 Cộng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có Số dư cuối tháng nợ Số d­ cuèi th¸ng cã Th¸ng Th¸ng Th¸ng … Th¸ng 12 156.820.000 21.910.343 1.845.200 180.545.543 180.575.543 Sỉ Tháng 12 năm 2003 TK 338 Đơn vị tính: đồng Ghi có TK T1 đối ứng Nợ TK TK 111 TK 112 Số dư cuối tháng Cã Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 T2 T3 Th¸ng 12 1.564.300 9.270.232 10.834.532 54 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tập tốt nghiệp 2.3 Hạch toán khoản chi từ quỹ phúc lợi: + Khi chi khoản từ quỹ lỵi, ghi Nỵ TK 4311: 13.240.900 Cã TK 111: 13.240.900 + Doanh nghiệp trả trợ cấp từ quỹ phúc lợi, kế toán ghi Nợ TK 4312: 3.611.510 Có TK 111: 3.611.510 *Khi tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT l­u ý lương có phụ cấp, Công ty có thực số dạng trợ cấp như: trợ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp làm thêm phụ cấp đặc biệt trích BHXH, BHYT trích lương có phụ cấp chức vụ VD: Tính lương cho Giám đốc công ty Thời gian làm việc giám đốc: đủ 40 giờ/tuần, 22ngày/tháng Hệ số lương: 4, 47 Hệ số phụ cấp chức vụ: 0, Hệ số phụ cấp đặc biệt: 30% TÝnh nh­ sau: TL = {(4, 47+0, 7) x 210.000} +{30% x( 4, 47+0, 7) x 210.000} = 1.411.410 Các khoản trích theo lương: BHXH = {(4, 47+0, 7) x 210.000} x 5% = 54.282® BHYT = {(4, 47+0, 7) x 210.000} x1% = 10.857đ Vậy tiền lương thực lĩnh giám đốc là: TL - BHXH - BHYT 1411.410đ - 54.282đ - 10.857đ = 1.346.286đ *Khi toán BHXH cho công nhân viên cần phải có xác nhận trªn phiÕu nghØ h­ëng BHXH: Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 55 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp phiÕu nghỉ hưởng BHXH Đơn vị: Công ty TNHH Tiến Đạt Bộ phận: XN xây lắp II (tổ cốp pha) Họ tên: Nguyễn Văn Chiến Tuổi: 35 Tên quan y tế Ngày Tháng Lí Tổng BV Xanh Pôn 5/2 ốm 06 Từ 5/2 Đến Bác Sĩ Kí Tên 10/2 Xác Số ngày Nhận Thực nghỉ 05 Số ngày nghỉ Tính BHXH Phần toán Lương bình %tính BHXH Quân 1ngµy Sè tiỊn BHXH 05 29.973 112.399 75% h­ëng TiỊn lương cuối tháng anh Nguyễn Văn Chiến tÝnh nh­ sau: Thêi gian lµm viƯc: 17 ngµy HƯ số lương: 3, 14 Không có phụ cấp Tiền lương = (hệ số lương x 210.000) tiền lương ngày nghỉ + số tièn hưởng BHXH 6% BHXH, BHYT (trên tiền lương bản) Tiền lương = 3, 14 x 210.000 = 659.400 đ Tiền lương ngày nghỉ = 3,14 x 210.000 x5 149.865 đ 22 Cả ngày nghỉ BHXH trả thay l­¬ng víi møc 75% = 149.865 x 75% = 112.399đ Đóng BHXH, BHYT 6% = 659.000 x 6% = 39.564đ Vậy tiền lương thực lĩnh = 659.000 149.865 = 112.399 – 39.564 = 582.370® Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 56 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp III Đánh giá công tác tiền lương Công ty: ưu điểm: Sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, hình thành mô hình Công ty với đơn vị kinh doanh chiến lược Đó mô hình dẫn đến tập đoàn sản xuất có mối quan hệ hữu kinh tế, kỹ thuật lợi ích thành viên mà đặc trưng có phân công, có hợp tác liên kết tạo tập trung đồng tiết kiệm chi phí sản xuất Xác định khai thác triệt để thi trường thị trường truyền thống Mở rộng quan hệ đối ngoại, tập trung đẩy mạnh khâu tiếp thị đấu thầu, coi nhân tố định chủ yếu đầu Công ty Đổi số thiết bị máy móc thi công mũi nhọn, thoả mÃn nhu cầu chất lượng Ngoài cho thuê dịch vụ thiết bị góp phần đáng kể vào doanh thu toàn Công ty Đội ngũ cán nhân viên đông đảo, dày dặn kinh nghiệm, thành lập đơn vị chuyên môn hoá cao, công nhân kỹ thuật lành nghề đáp ứng yêu cầu công việc Đặc biệt qua công tác tiền lương, Công ty TNHH Tiến Đạt năm qua đà tuyển dụng đội ngũ cán công nhân viên trẻ, có lực chuyên môn cường độ lao động cao, góp phần giúp công ty đứng vững thị trường Qua phân tích số đặc điểm tiền lương Công ty nói chung việc phân phối tiền lương sách, Công ty TNHH Tiến Đạt nói riêng cho thấy số nhược điểm mà Công ty cần giải trước mắt để hoàn thiện công tác tiền lương mong đáp ứng yêu cầu phát triển chung kinh tế xà hội nước Nhược điểm: Lao động gián tiếp đơn vị trực thuộc lớn Nguyễn Sự NghiƯp - 30TH8 57 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tốt nghiệp Số cán có trình độ khoa học kỹ thuật độ tuổi cao(ngoài 45 tuổi) nhiều Trong số cấp quản trị viên thực phòng ban nhiều người làm việc không chuyên môn Việc tuyển dụng cán trẻ kế cận đáng khích lệ song công ty chưa có kế hoạch đào tạo cụ thể Công tác tiền lương lỏng lẻo, chưa vận dơng linh ho¹t Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 58 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chương III số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương công ty I Định hướng phát triển công ty: Định hướng chung: Hình thức phân phối tiền lương, tiền thưởng Công ty hạn chế, thiếu sót Công ty đà hoàn thành tốt công tác quản lý phân phối tiền lương, tiền thưởng đại phận cán công nhân viên Công ty đồng tình ủng hộ Trên thực tế công tác quản lý phân phối tiền lương, tiền thưởng đà động viên khuyến khích nhiệt tình trách nhiệm, tìm tòi sáng tạo cán công nhân viên Công ty để thực tốt nhiệm vụ công tác mình, nâng cao hiệu lao động, tăng doanh thu cho Công ty tăng thu nhập cho thân Điều thể rõ tổng doanh thu Công ty thu nhập bình quân cán công nhân viên Qua phân tích đánh giá công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng Công ty, …ta thÊy râ vai trß hÕt søc quan träng công tác công xây dựng phát triển Công ty Công ty đà có hình thức tiền lương, tiền thưởng áp dụng phù hợp với điều kiện tính chất hoạt động Công ty đem lại hiệu kinh tế định Tiền lương Công ty ngày tăng lên đảm bảo đời sống cho người lao động để người lao động hưởng thành lao động không thông qua tổ đội Tổ chức nghiệm thu kết cách khách quan cho người công nhân Định hướng công tác tiền lương: Công ty TNHH Tiến Đạt đà có phương thức trả lương đảm bảo công hợp lí lĩnh vực phân phối tiền lương phận việc phân phối quỹ lương Công ty đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động Nguyễn Sù NghiÖp - 30TH8 59 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tập tốt nghiệp Qua kết đánh giá phân tích thực trạng công tác quản lý sử dụng tiền lương Công ty TNHH Tiến Đạt cho thấy: thực tốt công việc sử dụng hợp lý sức lao động, triệt để thời gian làm việc, khuyến khích triệt để người lao động sản xuất không ngừng nâng cao suất lao động, tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.để hạn chế tháp bất hợp lý, phát huy vai trò to lớn tiền lương công ty phải có biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác tiền lương Công ty Để tăng quỹ lương doanh nghiệp cần phải: Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Khai thác tiềm sẵn có doanh nghiệp Phát huy lợi kinh doanh, máy móc thiết bị, lao động, lực tổ chức quản lý sở phát triển chuyên môn hoá kết hợp với kinh doanh tổng hợp, tăng nguồn thu cho công ty Chăm lo ®êi sèng ng­êi lao ®éng, sư dơng cã hiƯu đòn bẩy tiền lương phân phối hợp lý công quỹ tiền lương nội công ty, làm tốt điều có tác dụng kích thích người lao động hăng hái lao động, phát huy khả yéu tố kỹ thuật, nâng cao suất lao động song việc thực quỹ lương cần thực tốt yêu cầu: V tăng quỹ lương phải nhỏ V tăng suất lao động V tăng quỹ lương < V tăng suất lao động V: tốc độ Công tác tiền lương công tác quản lý lao động phải luôn khănh khít với nhau.thông qua phương thức trả lương cho người lao động, Công ty quản lý sử dụng lao động hợp lý hơn, góp phần cho việc tổ chức lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất Việc xếp tổ chức quản lý lao động tốt làm công tác tiền lương đảm bảo thu nhập ngày cao, trả lương theo Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 60 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp nguyên tắc phân phối theo lao động.để thực giải pháp công ty cần ý:  SÕp xÕp lao ®éng ®óng chøc danh, phơc vụ theo tay nghề chuyên môn đào tạo để phục vụ sản xuất kinh doanh đơn vị Hàng năm, hàng quý Công ty phải rà xét lại lực lượng đơn vị cho phù hợp so với quỹ lương đơn vị hưởng theo doanh thu thực *Kết luận: Tiền lương phạm trù kinh tế bản, phản ánh chất tiền lương góp phần đảm bảo chế độ hạch toán kinh doanh đầy đủ kinh tế phát triển cách ổn định Trong kinh tế thị trường nước ta nay, giải vấn đề tiền lương phức tạp, không liên quan đến lợi ích kinh tế thành phần kinh tế khác Trên sở nhận thức vai trò ý nghĩa to lớn công tác tiền lương, để cải tiến hoàn thiện không ngừng công tác với mục đích xếp tổ chức lao động hợp lý, sử dụng triệt để khả lao động với thời gian lao động, khuyến khích người lao động tăng thu nhập cho người lao động Có thể nói nhiệm vụ mục tiêu phấn đấu tất doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh Qua việc tìm hiểu công tác tiền lương Công ty TNHH Tiến Đạt, ta đà thấy Công ty đà có đổi công tác tiền lương, đà đạt số kết định, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường Song bên cạnh số hạn chế sách tiền lương, số hạn chế chung cđa nhiỊu doanh nghiƯp qc doanh nãi chung, cÇn phải tiếp tục đổi hoàn thiện công tác tiền lương việc khắc phục hạn chế vấn đề II Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương công ty: Mỗi doanh nghiệp có hình thức quan niệm cách thức trả lương khac Tuy nhiên doanh nghiệp mong muốn có cách thức chi trả hạch toán tiền lương cách phù hợp với đặc ®iĨm cđa doanh nghiƯp m×nh Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 61 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Trên sở hạch toán thống kê, kiểm tra lại tiền lương, đánh giá lực sơ trường cán bộ, điểm mạnh, điểm yếu chỗ cần bổ sung cần cắt giảm chi phí để điều động xếp lại cho hợp lý Cần xếp lại cấu tổ chức, rút gọn phòng ban để có biện pháp chế độ tiền lương cho thoả đáng Phải có sách tiền lương rõ ràng phù hợp với cá nhân tập thể Bố trí hợp lí số lao động có chuyên môn cập nhật với tình hình thực tế Chúng ta biết thời đại bùng nổ thông tin, giáo dục đào tạo quốc sách ưu tiên hàng đầu quốc gia công tác tiền lương phải phân phối người, thời điểm đòi hỏi phải có vận dụng lý luận khoa học đại kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn có khả nâng cao hiệu công tác tiền lương nói riêng hiệu sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp nãi chung Ngoµi người lao động hưởng lương theo chất lượng kết công việc cần phải động viên khuyến khích người lao động Trong tình hình cạnh tranh nay, chất lượng sản phẩm động lực thu hút khách hàng hiệu Trước mắt công ty phải tận dụng nguồn lực có trang thiết bị người tức trang thiết bị phải hoạt động hết công suất, lao động phải làm việc đủ làm cho suất lao động tăng lên, lợi nhuận tăng, tiền lương tăng Sau dần đầu tư đổi nâng cấp trang thiết bị với việc trì lớp học nâng cao tay nghề cho công nhân viên nâng cao trình độ quản lý đạo sản xuất cán phận để người lao động làm quen với môi trường công nghệ đại, có khả thích ứng với máy móc mới, linh hoạt trình sản xuất sửa chữa, không để nguồn lực nhàn rỗi Tiền lương cần phải tính đúng, tính đủ dựa sở giá trị sức lao động, chẳng hạn với người có tài hay người làm việc có hiệu cần phải thực việc trả lương theo công việc mà Nguyễn Sự NghiƯp - 30TH8 62 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B¸o c¸o thùc tËp tốt nghiệp phải theo số lượng hiệu người lao động tuân theo cấp Vì cấp thực yếu tố để bố trí công việc để tính mức lương ban đầu bắt buộc làm việc yếu tố định tiền lương người lao động Phân công lao động hợp lý chỗ phải xếp cho người, việc, khuyến khích người làm việc thực có suất, chất lượng hành động cụ thể khen thưởng, ưu đÃi, có biện pháp cứng người làm việc hiệu quả, sai quy cách, nhẹ nhắc nhở, nặng phải bồi thường quy trách nhiệm cho người đảm bảo tốc độ tăng suất lao động, tăng trách nhiệm người lao động công viƯc Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 63 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kết luận Để xây dựng phát triển sản xuất hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường, tiền lương khoản trích theo lương thực phải làm chức đòn bẩy kinh tế, phải trở thành động lực thúc đẩy tăng suất lao động, hiệu công việc Mỗi hình thức trả lương có ưu điểm, nhược điểm riêng tuỳ ngành nghề, tõng doanh nghiƯp chän cho m×nh mét h×nh thøc phï hợp đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tổng hoà lợi ích: Nhà nước, Doanh nghiệp Người lao động Công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương đóng góp lớn quản lý lao động tiền lương Nếu ta hạch toán đúng, đủ, xác động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động, phát huy tính sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch giao phương cách đắn để tăng thu nhập cho mình, tích luỹ cho doanh nghiệp cho xà hội Trong điều kiện việc nâng cao chất lượng công tác trả lương theo thời gian nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Tiến Đạt nói riêng để ngày hoàn thiện, phù hợp với công tác quản lý hạch toán lao động Tuy nhiên tình hình kinh tế nay, chế độ ngân sách thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế Để thích nghi với thay đổi buộc đơn vị, doanh nghiệp phải có thay đổi theo để ngày hoàn thiện công tác quản lý xây dựng tiền lương Vì thời gian kiến thức nhiều hạn chế đặc biệt thời gian tiếp xúc làm việc thực tế nên không tránh khỏi sai sót biện pháp đưa chưa hoàn hảo Kính mong quan tâm, bảo thầy cô giáo toàn thể cán công nhân viên để viết hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn Thầy Đỗ Đức Kiên toàn thể cán công nhân viên Công ty TNHH Tiến Đạt đà giúp đỡ em trình thực tËp Ngun Sù NghiƯp - 30TH8 64 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tài liệu tham khảo Giáo trình kế toán - Đại học kinh tế quốc dân (chủ biên PTS Đặng Thị Loan) Lý thuyết hạch toán kế toán NXB Tài Năm 1996 Chế độ tiền lương mới: + Nghị định số 10/2000/CP ngày 27 tháng năm 2000 phủ việc quy định lương tối thiểu doanh nghiệp + Thông tư hướng dẫn số 11 ngày tháng năm 2000 Bộ lao động thương binh xà hội Đỗ Văn Thận Phân tích tài doanh nghiệp NXB Thống kê - Năm 1999 Tài liệu Công ty TNHH Tiến Đạt phòng kế toán cung cấp Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 65 ... Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương: Tại Công ty TNHH Tiến Đạt để hạch toán tiền lương kế toán sử dụng TK 334 Phải trả cán công nhân viên Trình tự hạch toán tiền lương Công ty tháng 12/2003... diễn sơ đồ sau: Sơ đồ phòng kế toán Công ty Kế toán trưởng Kế toán TSCĐ Và vật tư Kế toán tổng hợp giá thành Kế toán tiền lương Kế toán vốn tiền Kế toán giao dịch với NH Thủ quỹ Kế toán đội sản... hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương Công ty TNHH Tiến Đạt Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương Công ty Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp “hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tiến đạt , Đồ án tốt nghiệp “hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tiến đạt