0

Bài giảng Mạng máy tính - Trường đại học Thương Mại

21 1 0
  • Bài giảng Mạng máy tính - Trường đại học Thương Mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:16

Bài giảng Mạng máy tính có nội dung gồm có 7 chương: Chương 1 - Những khái niệm cơ bản; Chương 2 -Mô hình OSI; Chương 3 - Mô hình TCP IP; Chương 4 - Mạng internet; Chương 5 - Mạng LAN; Chương 6 - An toàn thông tin trên mạng; Chương 7 - Quản trị mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo! 1 Mục đích u cầu • Mục đích học phần Trường Đại học Thương mại Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT Bộ môn Công nghệ thông tin ộ g g ệ g – Cung cấp kiến thức mạng máy tính gồm yếu tố cấu thành mạng; phân bố hình học; giao thức mạng… Thơng qua mơ hình chuẩn OSI giao thức TCP/IP, sinh viên hiểu nguyên tắc phân tầng, nguyên lý trao đổi thông tin tầng cách thức truyền máy tính với – Sinh viên có hiểu biết mạng nội bộ, cách thiết kế mạng nội bộ, giao thức phục vụ truyền thông cách thức chia sẻ tài ngun mạng Bài giảng học phần: Mạng máy tính Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Mục đích yêu cầu (t) 2 Cấu trúc học phần • Phân phối tiết học • Yêu cầu cần đạt − Lý thuyết: 36 tiết – Nắm vững kiến thức mạng máy tính – Có kiến thức thành phần cấu thành mạng hoạt động chúng – Sử dụng số ứng dụng có cấu hình mạng − Thực hành/Thảo luận: tiết − SV tự chuẩn bị để TH/Thảo luận • Đánh giá kết - Dự lớp/Thực hành/Thảo luận/Bài tập: 10% - Kiểm tra kỳ: 30% - Thi cuối kỳ: 60% Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH • Giáo trình Mạng truyền thơng – ĐH Thương Mại • Mạng máy tính – Ngạc Văn An, NXB Giáo dục, 2006 • Mạng máy tính hệ thống mở - Nguyễn Thúc Hải, NXB Giáo dục, 1999 • Giáo Giá trình t ì h hệ thống thố mạng máy tính tí h CCNA Sememster S t - Nguyễn Hồng Sơn, NXB Lao động – Xã hội, 2004 • Computer Network, 4th Edition, A.S.Tanenbaum, Prentice Hall, 2003 • v.v Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng • • • • • • • Chương Chương Chương Chương 4 Chương Chương Chương NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN MƠ HÌNH OSI MƠ HÌNH TCP/IP MẠNG INTERNET MẠNG LAN AN TỒN THƠNG TIN TRÊN MẠNG QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Chương Những khái chung mạng máy tính truyền thơng • 1.1 Mở đầu • 1.2 Những khái niệm • 1.3 Kiến trúc mạng 1.1 Mở đầu 1.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển Modem Thiết bị đầu cuối Đường dây điện thoại Modem Máy tính trung tâm Hình 1.1 Mơ hình truyền liệu từ xa Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Máy y tính trung tâm Modem Modem Thiết bị đầu cuối Thiết bị kiểm soát nhiều đầu cuối Thiết bị kiểm soát nhiều đầu cuối Thiết bị đầu cuối 1.1 Mở đầu 1.1.2 Lợi ích mạng máy tính 1.1. Mở đầu 1.1.1. Sơ lược lịch sử phát triển Thiết bị kiểm sốt truyền thơng Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Thiết bị đầu cuối • Sử dụng chung tài nguyên • Tăng độ tin cậy hệ thống • Nâng cao chất lượng hiệu khai thác thơng tin • Chia sẻ thơng tin • Chia sẻ phần cứng phần mềm • Thực việc quản trị hỗ trợ tập trung Thiết bị đầu cuối Hình 1.2 MơBộhình trao đổi mạng hệ thống 3270 môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 1.1 Mở đầu 1.1.3 Ứng dụng mạng máy tính Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 10 1.2 Những khái niệm 1.2.1 Mạng máy tính • Trong tổ chức: Dữ liệu cập nhật kịp thời; ứng dụng nơi chia sẻ cho nơi khác • Trong cộng đồng: Đưa người tới gần qua dịch q ị vụ ụ email,, www,, chat, , Mạng máy tính tập hợp máy tính thiết bị liên quan kết nối thiết bị truyền thông để thực việc chia sẻ liệu, thiết bị ngoại vi ổ cứng hay máy in,… in • Trong kinh doanh: Mạng máy tính trở thành phần khơng thể thiếu doanh nghiệp, ngân hàng, thương mại điện tử xu hướng tất yếu kinh doanh Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 11 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 12 1.2 Những khái niệm 1.2.2 Đường truyền topo mạng 1.2 Những khái niệm 1.2.2 Đường truyền topo mạng Đường truyền vật lý đường dùng để truyền • Có hai loại • a) Đường truyền không dây b) Đường truyền sử dụng cáp Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Đường truyền khơng dây • • • • • liệu máy tính Dữ liệu truyền qua mạng thông qua đường truyền không dây sử dụng d cáp mạng Đường truyền sử dụng tia hồng ngoại Đường truyền sử dụng tia Laser Đường truyền sử dụng sóng radio Đường truyền sử dụng sóng điện thoại di động Đường truyền sử dụng vệ tinh Đường truyền có dây • Cáp đồng trục (Coxial Cable) • • Cáp xoắn đơi (Twisted-Pair Cable) Cáp quang (Fible Optic Cable) 13 1.2 Những khái niệm 1.2.2 Đường truyền topo mạng Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 1.2 Những khái niệm 1.2.2 Đường truyền topo mạng lớp vỏ plastic bảo vệ cáp Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 14 15 1.2 Những khái niệm 1.2.2 Đường truyền topo mạng lớp vỏ bọc có tác dụng phản xạ tín hiệu trở lại để giảm mát tín hiệu dây dẫn trung tâm (một bó sợi thủy tinh truyền dẫn tín hiệu quang) Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 16 1.2 Những khái niệm 1.2.2 Đường truyền topo mạng Topology hay cấu trúc liên kết mạng cách bố trí thành phần khác mạng máy tính Có hai loại a)) T Topology l vật ật lý: lý Cách Cá h bố trí t í thiết bị dây dâ nối mạng b) Topology logic: Cách truyền liệu mạng Tree Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 17 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 19 1.2 Những khái niệm 1.2.3 Giao thức mạng 1.2 Những khái niệm 1.2.3 Phân loại mạng Giao thức tập hợp luật chuẩn đặt để giúp cho máy tính kết nối với trao đổi thông tin cho có lỗi • TCP/IP: truyền thơng tin máy tính mạng Internet • HTTP: truyền tài liệu siêu văn máy chủ máy trạm • SMTP giúp truyền tin thư điện tử mạng v.v Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • • 20 Theo quy mơ vị trí địa lý • Mạng cục LAN (Local Area Network) • Mạng thị MAN (Metropolitan Area Network) • Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) • Mạng tồn cầu GAN (Global Area Network) Theo kỹ thuật chuyển mạch: • Mạng chuyển mạch kênh, • Mạng chuyển mạch thơng báo, • Mạng chuyển mạch gói Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 21 1.2 Những khái niệm 1.2.4 Quản trị mạng hệ điều hành mạng • Quản trị mạng • Là tác vụ quản trị cho máy trạm máy chủ đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định, gồm: Quản trị tài khoản người dùng tài khoản nhóm Quản trị an ninh Quản trị máy in Giám sát tài nguyên kiện mạng Lưu dự phòng phục hồi liệu Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 22 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 1.2 Những khái niệm 1.2.4 Quản trị mạng hệ điều hành mạng • Hệ điều hành mạng 23 1.2 Những khái niệm 1.2.5 Kiến trúc mạng chuẩn hóa mạng • Kiến trúc mạng thể cách nối máy tính với tập quy tắc, quy ước mà tất thực thể tham gia truyền thông mạng phải tuân theo để ể đảm bảo truyền ề thông tin cách tin cậy – Là hệ thống phần mềm có chức quản lý tài ngun, tính tốn xử lý truy nhập cách thống mạng tệp, đĩa, thiết bị ngoại vi Hệ điều ề hành peer – to – peer Hệ điều hành mạng khách/chủ (client/server) • Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 24 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 25 1.2. Những khái niệm 1.2.5. Kiến trúc mạng chuẩn hóa mạng Kiến trúc Ethernet  Đặc tính 1.2. Những khái niệm 1.2.5. Kiến trúc mạng chuẩn hóa mạng Kiến trúc Token Ring Mô tả Kiểu topo truyền thống Linear bus Kiểu topo khác Star bus Kiểu truy nhập mạng CSMA/CD Đặc tả Tốc độ truyền liệu Kiểu cáp Đặc tính Mơ tả Kiểu topo truyền thống Star-wired ring Kiểu truy nhập mạng token passing token-passing IEEE 802.3 Đặc tả IEEE 802.5 10 Mbps 100 Mbps Tốc độ truyền liệu Mbps 16 Mbps Cáp đồng trục (Thicknet), cáp xoắn UTP Kiểu cáp Cáp xoắn STP, UTP 26 27 1.2. Những khái niệm 1.2.5. Kiến trúc mạng chuẩn hóa mạng Chương MƠ HÌNH OSI • • • • • • • • • ISO (International Standard Organization) • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) g ) • ITU (International Telecommunication Union) • ANSI (American National Standards Institute) • v.v 28 2.1 Mơ hình OSI 29 2.1 Mơ hình OSI – Nghiên cứu từ năm 1971 – Năm 1978, ISO đưa tập đặc tả mô tả kiến trúc mạng tầng – Đặc tả tầng mô tả áp dụng cho hệ thống cho phép kết nối hệ thống khác để trao đổi thông tin nên gọi chuẩn cho hệ thống mở Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • Vì cần phải phân tầng ? • OSI (Open Systems Interconnection) Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Mơ hình OSI Tầng vật lý Tầng liên kết liệu Tầng mạng Tầng giao vận Tầng phiên Tầng trình diễn Tầng ứng dụng 30 – Cần chia tác vụ trao đổi thơng tin hai mạng máy tính thành tác vụ nhỏ – Mỗi tác vụ có số giao thức điều khiển gọi tầng • Nguyên tắc xây dựng kiến trúc đa tầng – Mỗi cấu trúc thành phần mạng gọi kiến trúc đa tầng, tầng xây dựng tầng trước Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 31 2.1 Mô hình OSI Kiến trúc phần tầng Giao thức tầng N Tầng N Giao thức tầng N-1 Tầng N-1 ………… Giao thức tầng i Tầng ầ i ………… 2.1 Mơ hình OSI Cấu trúc logic mơ hình Tầng N Tầng N-1 ………… Tầng i ………… Giao thức tầng Tầng Giao thức tầng Tầng Đường truyền vật lý Tầng Tầng Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 32 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 2.1 Mơ hình OSI Phương thức hoạt động 2.1 Mơ hình OSI Phương thức hoạt động • Dữ liệu PDU(i) Tầng i – SDU (Service Data Unit) – PCI (Protocol Control Information) – PDU (Protocol Data Unit) SDU(i-1) PCI PCI SDU 33 • Hàm SDU Tầng (i-1) PDU(i-1) PDU(i-1) SDU(i-2) SDU(i-2) Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT – – – – 34 2.1 Mơ hình OSI Phương thức hoạt động Request (yêu cầu) Indication (chỉ báo) Response (trả lời) Confirm (xác nhận) Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 35 2.1 Mơ hình OSI Phương thức hoạt động • Phương thức có liên kết (connection - oriented) – Thiết lập liên kết (logic) – Truyền liệu – Hủy liên kết • Phương thức khơng liên kết (connectionless) – Khơng thiết lập liên kết logic – Gói tin truyền độc lập với gói tin trước sau – Truyền liệu – Dễ dàng cài đặt PDU truyền theo nhiều hướng khác Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thông 36 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 37 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2.1 Tầng vật lý (Physical Layer) 2.2.1 Tầng vật lý (Physical Layer) • Nhiệm vụ • Dịch vụ – Mơ hình tả đặc trưng vật lý mạng – Cung cấp đặc trưng điện tín hiệu dùng để chuyển liệu cáp From data link layer 101010000000101111001 – Truyền liệu hai hệ thống đường truyền vật lý • Giao thức To data link layer – Giao thức tầng vật lý quy định phương thức truyền, tốc độ truyền, độ dài bit, mức điện áp, hệ thống mã hóa v.v – Có phương thức truyền: không đồng (asynchronous) đồng (synchronous) 101010000000101111001 Physical layer Physical layer Transmission medium Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 38 2.2 Các tầng mơ hình OSI Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 39 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2.2 Tầng liên kết liệu 2.2.2 Tầng liên kết liệu • Dịch vụ • Nhiệm vụ – Quy định dạng thức, kích thước, địa máy gửi nhận gói DL gửi – Xác định chế truy nhập thông tin mạng phương tiện gửi gói tin – Cung cấp cách phát sửa lỗi để đảm bảo cho DL nhận giống hoàn toàn với liệu gửi – Một gói tin có lỗi khơng sửa được, phải cách thơng báo cho nơi gửi biết gói tin có lỗi để gửi lại Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT – Phân tách khối liệu – Gửi liệu nút – Kiểm soát truy nhập – Kiểm soát luồng liệu • Giao thức (2 loại chính) – Các giao thức hướng ký tự – Các giao thức hướng bit 40 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2.3 Tầng mạng 2.2.3 Tầng mạng • Nhiệm vụ 41 • Dịch vụ – Kết nối mạng với cách tìm đường (routing) cho gói tin từ mạng đến mạng khác – Xác Xá định đị h việc iệ chuyển h ể hướng, h vạch h đường đ gói ói tin ti mạng, gói phải qua nhiều chặng trước đến đích cuối – Ln tìm tuyến truyền thông không tắc nghẽn để đưa gói tin đến đích Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 42 – Phân liệu thành gói tin – Chuyển gói tin đến đích – Tập hợp gói tin thành liệu • Giao thức: Đảm bảo – Một hệ thống đánh địa toàn cục – Các thuật toán chọn đường, bảng chọn đường – Các phương thức cắt hợp gói tin Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 43 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2.4 Tầng giao vận 2.2.4 Tầng giao vận • Dịch vụ • Nhiệm vụ – Kết nối hai trạm đầu cuối – Đảm bảo trật tự, kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng liệu kiểm soát tắc nghẽn – Xác định địa mạng, cách thức chuyển giao gói tin sở trực tiếp hai đầu mút (end-toend) – Đánh số gói tin đảm bảo chúng truyền theo thứ tự – Là tầng sở mà máy tính mạng chia sẻ thơng tin với máy khác – Đồng trạm địa – Chia gói tin lớn thành gói tin nhỏ trước gửi Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • Giao thức – Là tầng tầ t ê ù chịu hị trách t h nhiệm hiệ ề mức ứ độ an toàn t t truyền liệu – Người ta chia giao thức thành lớp: • • • • • Giao thức lớp (Simple Class) Giao thức lớp (Basic Error RecoveryClass) Giao thức lớp (Multiplexing Class - Lớp dồn kênh) Giao thức lớp (Error Recovery and MultiplexingClass) Giao thức lớp (Error Detection and RecoveryClass) 44 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2.5 Tầng phiên 2.2.5 Tầng phiên • Nhiệm vụ 45 • Dịch vụ – Thiết lập “các phiên” ứng dụng muốn trao đổi liệu với nhau, lập ánh xạ tên địa chúng – Cung C cấp ấ chế hế hoạt h t động độ truyền t ề “song “ công” ô ” (hai chiều lúc) bán song công (hai chiều chiều thời điểm), thiết lập thủ tục kiểm tra (checkpointing), ngừng phiên, kết thúc khởi động lại phiên Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT – Thiết lập, ngừng, kết thúc khởi động lại phiên trao đổi liệu – Đồng liệu – Thiết ế lập điểm ể kiểm ể tra • Giao thức – Cần kết hợp liệu từ nhiều luồng liệu xuất phát từ luồng khác – Cần có đồng liệu đảm bảo việc kết hợp, đồng trở nên suốt với người sử dụng 46 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2.7 Tầng ứng dụng • Nhiệm vụ • Nhiệm vụ – Chuyển đổi liệu gửi mạng từ loại biểu diễn sang loại khác – Có thể dùng kỹ thuật mã hóa – giải mã – Có thể dùng kỹ thuật nén – giải nén liệu • Dịch Dị h vụ – Là tầng cao mơ hình OSI – Xác định giao diện hai người sử dụng môi trường OSI – Giải kỹ thuật mà chương trình ứng dụng dùng để giao tiếp với mạng • Dịch vụ – Truyền tệp – Truy nhập sở liệu – E-mail – Dịch vụ chuyển đổi định dạng liệu – Dịch vụ má hóa giải mã • Giao thức – Giao thức tầng thường gói ln giao thức tầng ứng dụng – Một số giao thức: XML, HTML, Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 47 2.2 Các tầng mơ hình OSI 2.2.6 Tầng trình diễn Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 48 • Giao thức – Đáp ứng mục đích truy nhập mạng ứng dụng người sử dụng truyền file, duyệt web, đọc thư, – Một số giao thức: HTTP, FTP, SMTP, Telnet, Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 49 Chương MƠ HÌNH TCP/IP 3.1 Tổng quan TCP/IP • Tổng quan TCP/IP • Các giao thức • Địa dùng mơ hình TCP/IP Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • Sự hình thành phát triển • Kiến trúc họ giao thức TCP/IP • So sánh với mơ hình tham chiếu OSI 50 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 51 3.1 Tổng quan TCP/IP 3.1 Tổng quan TCP/IP 3.1.1 Sự hình thành phát triển 3.1.2 Các tầng TCP/IP – TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) họ giao thức phát triển phục vụ cho việc kết nối trao đổi thông tin mạng Internet – TCP/IP Vinton G Cerf Robert E Kahn đề xuất vào năm 1974 – TCP/IP họ giao thức cho phép hệ thống mạng làm việc với thông qua việc cung cấp phương tiện truyền thơng liên mạng • Quy trình – Dữ liệu xử lý tầng application – Tầng ứng dụng gửi liệu xuống tầng theo dòng byte nối byte – Khi tới tầng giao vận, DL sẽ đóng thành gói có kích thước nhỏ 64 KB – Cấu trúc gói liệu giao vận: Header + Data – Bộ định tuyến dẫn gói tin đi đến địa đích – Tới máy nhận gói DL được xử lý theo chiều ngược lại Application T Transport t Internet Network Interface Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 52 3.1 Tổng quan TCP/IP 3.1.3 TCP/IP vs OSI OSI Model Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 3.2 Các giao thức mơ hình TCP/IP (Internet) Simple Network Simple Mail Name Transfer Domain Management Protocol System Protocol Application Presentation 53 Application Session Transport Transport Network Internet Data Link Physical Network Interface Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế 54 TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thông Internet Control Message Protocol Address Resolution Protocol Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Fiber Distributed Data Interface 55 3.2 Các giao thức mơ hình 3.2 Các giao thức mơ hình 3.2.1 Giao thức tầng mạng 3.2.1 Giao thức tầng mạng • Nhiệm vụ • Nguyên tắc: – Cung cấp khả kết nối mạng thành liên kết mạng để truyền liệu – IP có vai trị giao thức tầng mạng OSI – Giao thức IP giao thức không liên kết ế – Sơ đồ địa hóa để định danh trạm (host) liên mạng gọi địa IP 32 bit – Địa IP gồm: netid hostid (địa máy) – Địa IP để định danh cho máy tính liên mạng Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT – Tạo IP datagram dựa tham số nhận – Tính checksum ghép vào header gói tin – Ra định chọn đường: trạm đích nằm mạng gateway chọn cho chặng – Chuyển gói tin xuống tầng để truyền qua mạng 56 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 3.2 Các giao thức mơ hình 3.2 Các giao thức mơ hình 3.2.1 Giao thức tầng mạng 3.2.2 Giao thức giao vận • Nhiệm vụ • Một số giao thức khác – Giao thức ARP (Address Resolution Protocol) – Giao thức RARP (Reverse ARP) – Giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol) Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 57 – Là giao thức điều khiển đường truyền – TCP tầng trung gian giao thức IP bên ứng dụng bên giao thức TCP/IP – TCP làm nhiệm vụ tầng ầ giao vận mơ hình OSI đơn giản mạng máy tính – TCP hỗ trợ nhiều giao thức ứng dụng phổ biến Internet ứng dụng kết quả, có WWW, thư điện tử,… 58 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 3.2 Các giao thức mơ hình 3.2 Các giao thức mơ hình 3.2.2 Giao thức giao vận 3.2.2 Giao thức giao vận 59 • Nguyên tắc – Các ứng dụng gửi dòng gồm byte 8-bit tới TCP để chuyển qua mạng – TCP phân chia dòng byte thành đoạn ( (segment) t) có ó kích kí h thước th thích thí h hợp h – Sau đó, TCP chuyển gói tin thu tới giao thức IP để gửi qua liên mạng tới mơ đun TCP máy tính đích – Giao thức TCP giao thức có liên kết Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 60 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 61 10 3.2 Các giao thức mơ hình 3.2 Các giao thức mơ hình 3.2.2 Giao thức giao vận 3.2.2 Giao thức giao vận • Thiết lập kết nối • Nhiệm vụ UDP – Bước 1: Client gửi gói tin (SYN) xin kết nối với server cổng – Bước 2: Server trả lời gói tin chấp nhận kết nối ối (SYN-ACK) (SYN ACK) – Bước 3: Client gửi tín hiệu báo nhận (ACK) cho server Đến đây, client server nhận tin báo nhận (acknowledgement) kết nối, việc truyền liệu diễn có tin hiệu đóng kết nối hai bên, đặc điểm mà người ta xếp TCP vào loại giao thức kết nối tin cậy Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT – UDP (User Datagram Protocol) giao thức theo phương thức không liên kết sử dụng thay cho TCP IP theo yêu cầu ứng dụng • Nguyên N ê tắc ắ – UDP khơng có chế báo nhận ACK, khơng xếp gói tin, làm trùng liệu – UDP thường có xu hoạt động nhanh so với TCP 62 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 3.3 Địa mạng 3.3.1 Các loại địa mạng 3.3 Địa mạng • 3.3.1 Các loại địa mạng • 3.3.2 Cấu trúc địa IPv4 • 3.3.3 Cấu trúc địa IPv6 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 63 • • • • 64 3.3 Địa mạng 3.3.1 Các loại địa mạng Địa IP Địa vật lý (MAC) Lý tồn hai loại địa Phương thức chuyển đổi hai loại địa Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 65 3.3 Địa mạng 3.3.1 Các loại địa mạng • Địa IP – Địa IP có lớp, A, B, C, D, E; A, B, C gán D dành riêng multicasting E dành cho tương g lai – Netid địa mạng dùng để nhận dạng mạng riêng biệt – Các bit byte dùng để định danh lớp địa (0 - lớp A, 10 - lớp B, 110 - lớp C, 1110 - lớp D, 11110 - lớp E) Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thông 66 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 67 11 3.3 Địa mạng 3.3.1 Các loại địa mạng 3.3 Địa mạng 3.3.1 Các loại địa mạng • Hostid = dùng để hướng tới mạng định danh netid • Hostid gồm toàn số dùng để hướng tới tất host nối vào mạng netid, • Netid tồn số hướng tới tất host liên mạng • Địa broadcast địa IP dùng để đại diện cho tất host mạng Phần host_id chứa bit Ví dụ 172.29.255.255 địa broadcast Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 68 • Một mạng chia thành nhiều mạng (subnet) • Khi thêm vùng subnetid để định danh mạng ợ lấyy từ vùng g hostid • Subnetid Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 69 3.3 Địa mạng 3.3.1 Các loại địa mạng Địa vật lý 3.3 Địa mạng 3.3.1 Các loại địa mạng Lí tồn loại địa • Là địa định nghĩa để định danh thiết bị phần cứng tn theo chuẩn • Địa vật lý đề xuất để có độc lập pg thiết bị máyy tính • MAC (Media Access Control) loại địa vật lý • MAC để phân biệt card mạng tuân theo chuẩn tổ chức IEEE • Trên quan điểm người thiết kế mạng độc lập địa sử dụng ứng dụng địa gắn với thiết bị cho phép phát triển ứng dụng khơng phụ thuộc phần cứng • Cần phải tồn loại địa logic không phụ thuộc vào thiết bị nhà sản xuất loại phụ thuộc vào nhà sản xuất thiết bị Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 70 3.3 Địa mạng 3.3.1 Các loại địa mạng Chuyển đổi loại địa Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 71 3.3 Địa mạng 3.3.2 Cấu trúc địa IPv4 • Giao thức ARP dùng để tìm địa vật lý từ địa IP • Giao thức RARP dùng để tìm địa IP từ địa vật lýý Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 72 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 73 12 3.3 Địa mạng 3.3.3 Cấu trúc địa IPv6 3.4 Chia mạng 3.4.1 Các phép tốn bit • Nhắc lại ngun tắc chuyển đổi hệ nhị phân sang thập phân ngược lại • Thay địa IPv4 cạn kiệt • byte = 48 bit • Khn dạng gói tin IPv6 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 74 • Các phép tốn bit – – – – – AND OR XOR NOT Dịch trái Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 75 3.4 Chia mạng 3.4.2 Phương pháp chia mạng FLSM 3.4 Chia mạng 3.4.2 Phương pháp chia mạng • Nguyên tắc chia mạng – Số host cung cấp phải lớn số host cần thiết – Số bit phần Net ID mượn phần Host ID phải hợp lệ, khơng có trường hợp vượt q – FLSM VLSM Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 76 3.4 Chia mạng 3.4.2 Phương pháp chia mạng VLSM Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 77 Chương Mạng Internet truyền thơng TMĐT • 4.1 Mạng Internet – 4.1.1 Giới thiệu chung Internet – 4.1.2 Các ứng dụng dịch vụ phổ dụng Internet • 4.2 Ứng dụng Internet truyền thông TMĐT – 4.2.1 Mở đầu – 4.2.2 Internet EDI Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thông 78 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 79 13 4.1 Mạng Internet 4.1 Mạng Internet 4.1.1 Giới thiệu chung Internet • Internet liên mạng, bao gồm hàng ngàn mạng máy tính tổ chức giới kết nối với để trao đổi thông tin chia sẻ nguồn tài nguyên mạng TCP/IP • Internet hoạt động tảng mơ hình TCP/IP • Internet cung cấp nguồn thông tin khổng lồ kèm theo dịch vụ tương ứng • Cách thức để truy cập Internet quay số, băng rộng, không dây, vệ tinh qua điện thoại di động Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 82 4.2 Ứng dụng Internet truyền thông TMĐT 4.2.2 Internet EDI Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 81 • Tổng quan EDI: – – – – – – EDI gì? EDI hoạt động nào? Lợi ích EDI Chuẩn trao đổi liệu EDI Internet EDI gì? Phân loại Internet EDI: • Truyền File • Kiểu WWW Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 83 5.1 Cơng nghệ mạng LAN • 5.1.1 Đặc trưng topo mạng LAN • 5.1.2 Phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền • 5.1.3 Thiết bị mạng LAN • 5.1.4 Mạng LAN khơng dây • Ứng dụng Internet EDI truyền thông B2B – Internet EDI khơng có tham gia bên thứ cần cài đặt phần mềm đầu – cuối phụ trợ – Internet EDI cần có tham gia bên thứ không cần cài đặt phần mềm đầu – cuối phụ trợ – Internet EDI cần tham gia bên thứ lẫn phần mềm đầu – cuối phụ trợ Bài giảng Mạng máy tính truyền thông Dịch vụ tên miền Dịch vụ Web Telnet Tìm kiếm thơng tin Dịch vụ thư điện tử Truyền tải tệp tin Dịch vụ chat Dịch vụ diễn đàn …… 4.2 Ứng dụng Internet truyền thông TMĐT 4.2.2 Internet EDI • Thơng tin truyền thơng ngày quan trọng, định tồn phát triển tổ chức • Internet cơng cụ hữu hiệu việc quảng bá, cung cấp tìm kiếm thơng tin • Doang nghiệp khai thác dịch vụ Internet như: Email, chat, Web, truyền tệp tin… • Doanh nghiệp cịn hướng tới tiện ích khác như: toán điện tử, trao đổi liệu điện tử, truyền liệu điện tử, bán lẻ hàng hóa hữu hình Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • • • • • • • • • 80 4.2 Ứng dụng Internet truyền thông TMĐT 4.2.1 Mở đầu Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 4.1.2 Các ứng dụng dịch vụ phổ dụng Internet 84 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 85 14 5.1 Công nghệ mạng LAN 5.1 Công nghệ mạng LAN 5.1.1 Đặc trưng topo mạng LAN 5.1.1 Đặc trưng topo mạng LAN • Mạng cục (LAN - Local Area Network) hệ thống mạng dùng để kết nối máy tính phạm vi nhỏ Các máy tính mạng LAN chia sẻ tài nguyên (dữ liệu, máy in, máy quét,…) với nhỏ thường bán kính vài km • Quy mơ nhỏ, • Là sở hữu tổ chức • Tốc độ truyền cao, lỗi • Tốc độ thông thường mạng LAN 10, 100 Mb/s tới với Gigabit Ethernet Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 86 5.1.2 Phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền • Hai máy tính khơng thể truyền liệu đường truyền • Cần có phương thức truy nhập đường truyền để tránh đụng độ • Là tập luật xác lập cách thức máy tính đẩy lấy liệu từ đường truyền vật lý • Phương thức CSMA/CD (CA) 88 5.1 Công nghệ LAN 5.1.3 Thiết bị mạng LAN • • • • NIC Repeater Hub Bridge • • • • Topology dạng hình (Star) Topology hình tuyến (Bus) Topology dạng vòng (Ring) T Topology l d dạng l ới (Mesh) lưới (M h) Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 87 5.1 Công nghệ mạng LAN 5.1 Công nghệ mạng LAN Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • • • • 5.1.2 Phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền • Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (Collision Avoidance ) – Phương thức truy nhập sử dụng giao thức đa truy nhập cảm nhận sóng mang có phát xung đột tránh xung đột – Giao thức thường dùng cho mạng có cấu trúc Bus • Phương thức Token Passing – Dùng LAN có cấu trúc vòng sử dụng kỹ thuật chuyển thẻ để cấp quyền truyền liệu – Thẻ thông tin điều khiển chạy quanh mạng Một trạm muốn truyền liệu phải đợi đến nhận thẻ rỗi Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 89 5.1 Công nghệ LAN 5.1.3 Thiết bị mạng LAN Modem Switch Router Gateway PSTN - Public-Switched Telephone Network Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thông 90 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 91 15 5.1 Công nghệ LAN 5.1.4 Mạng LAN không dây 5.1 Công nghệ LAN 5.1.4 Mạng LAN khơng dây • Mạng khơng dây (Wireless Lan) mạng sử dụng công nghệ cho phép hai hay nhiều thiết bị kết nối với cách sử dụng giao thức chuẩn mà không cần kết nối dây mạng (Cable) • Mạng hoạt động dựa chuẩn IEEE 802.11 nên đơi cịn gọi mạng 802.11 network Ethernet để nhấn mạnh mạng dựa mạng Ethernet truyền thống Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 92 5.2 Một số chuẩn cho công nghệ mạng LAN 94 5.2.1 Chuẩn Ethernet Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 5.2.1 Chuẩn Ethernet Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 95 5.2.1 Chuẩn Ethernet • Nút mạng • Các thiết bị kết nối • Topology mạng Ethernet Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 93 • 22/5/1973, Robert Metcalfe thuộc hãng Xerox – PARC bang California, đưa ý tưởng hệ thống kết nối mạng máy tính cho phép máy tính truyền liệu với với máy in lazer • Các máy trao đổi thơng tin trực tiếp với mà không cần qua máy tính trung tâm • Mơ hình làm thay đổi giới công nghệ truyền thống, gọi mạng Ethernet • 5.2.1 Chuẩn Ethernet • 5.2.2 Chuẩn FDDI • 5.2.3 Chuẩn mạng không dây Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • Hệ thống Ethernet 10Mbps – 10Base5 Cáp đồng trục loại dày, chiều dài cáp tối đa cho phân đoạn mạng 500m – 10Base2 Cáp đồng trục mỏng, 185m (IEEE làm tròn 200m) – 10BaseT Cáp xoắn cặp – 10BaseF Fiber Optic, đời năm 1993 96 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 97 16 5.2.1 Chuẩn Ethernet 5.2.1 Chuẩn Ethernet • Hệ thống Ethernet 100Mbps (Fast Ethernet) • Hệ thống Giga Ethernet – 1000BaseX Sử dụng pp mã hóa 8B/10B dùng hệ thống kết nối tốc độ cao Fibre Channel phát triển ANSI – 100BaseT Cắp xoắn lẫn cáp sợi quang – 100BaseX Sử dụng phương pháp mã hóa 4B/5B chuẩn FDDI (X) • 1000Base-SX: dùng sợi quang với sóng ngắn ắ • 1000Base-LX: dùng sợi quang với sóng dài • 1000Base-CX: sử dụng cáp đồng • 100BaseFX Sử dụng cáp sợi quang đa chế độ • 100BaseTX Sử dụng cáp xoắn cặp – 100BaseT2 100BaseT4 Sử dụng cặp cặp cáp xoắn cặp Cat trở lên Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT – - 1000BaseT Sử dụng kiểu mã hóa đường truyền riêng để đạt tốc độ cao cáp xoắn cặp 98 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 5.2.2 Chuẩn FDDI 5.2.3 Chuẩn mạng khơng dây • FDDI ( viết tắt Fiber Distributed Data Interface) công nghệ mạng cao tốc Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (ANSI) X3T9.5 phát triển vào năm thập kỉ 80, kỹ thuật dùng mạng cấu trúc vòng, chuyển thẻ tốc độ cáo phương tiện cáp sợi quang • FDDI bảo đảm LAN hoạt động hiệu quả, an tồn • FDDI có tốc ố độ 10Mbit/s dùng đồ hình vịng kép dự phòng, hỗ trợ 500 nút với khoảng cách cực đại 100km • FDDI bao gồm tập hợp trạm kết nối với theo tuyến điểm-nối-điểm để hình thành vịng khép kín • Các mạng FDDI sử dụng phương thức truy cập Token Passing Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 100 5.3 Ứng dụng mạng LAN truyền thơng • • • • 99 • • • • Chuẩn 802.11a Chuẩn 802.11b Chuẩn 802.11g Chuẩn 802.11n Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 101 5.3.1 Mạng LAN cho gia đình 5.3.1 Mạng LAN cho gia đình 5.3.2 Mạng LAN cho doanh nghiệp 5.3.3 Chia sẻ tài nguyên mạng LAN 5.3.4 Trao đổi thông tin trực tuyến Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 102 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 103 17 5.3.2 Mạng LAN cho doanh nghiệp 5.3.3 Chia sẻ tài nguyên mạng LAN • Chia sẻ ổ đĩa hệ thống mạng • Chia sẻ liệu hệ thống mạng Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 104 • 6.1 Một số vấn đề an tồn mạng máy tính – 6.1.1 Bảo vệ tầng mạng – 6.1.2 An toàn cho giao thức LanTalk NET Windows Live Essentials myChat IP Messenger • 6.2 Kiểm soát lỗi luồng liệu – 6.2.1 Kiểm soát lỗi – 6.2.2 Kiểm soát luồng liệu – 6.2.3 Giải tắc nghẽn thơng tin mạng • Chuyển liệu – – – – • 6.3 Bảo mật thông tin mạng Chuyển liệu thông qua cáp Ethernet chéo Chuyển liệu thông qua Wifi Chuyển tập tin với Connectify Chia sẻ tập tin thông qua Folder Transfe Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT – 6.3.1 Những khái niệm – 6.3.2 Các mức bảo vệ – 6.3.3 Phương pháp bảo vệ thơng tin mã hóa 106 6.1 Một số vấn đề an tồn mạng máy tính Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • 6.1.2 An toàn cho giao thức – Đối với tầng vật lý – Đối với tầng liên kết liệu – Đối với tầng mạng – Đối với tầng giao vận – Đối với tầng phiên – Đối với tầng trình diễn – Đối với tầng ứng dụng – Đối với giao thức SMTP – Đối với giao thức HTTP – Đối với giao thức DHCP – Đối với giao thức FTP – Đối với giao thức Telnet – Đối với giao thức Ipsec SSH Bài giảng Mạng máy tính truyền thông 108 107 6.1 Một số vấn đề an tồn mạng máy tính • 6.1.1 Bảo vệ tầng mạng Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 105 Chương An toàn mạng máy tính 5.3.4 Trao đổi thơng tin trực tuyến • Trị chuyện qua mạng LAN – – – – Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 109 18 6.2 Kiểm sốt lỗi luồng liệu • 6.2.1 Kiểm sốt lỗi • 6.2.2 Kiểm sốt luồng liệu – Khái niệm – Chiến lược kiểm soát lỗi – Các phương pháp kiểm sốt lỗi – Vai trị – Phương thức kiểm sốt luồng liệu • Điều khiển luồng • Sử dụng đường truyền tín hiệu điều khiển • Phương pháp kiểm ể tra chẵn ẵ lẻ ẻ • Phương pháp kiểm tra vịng Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 110 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 111 6.3 Bảo mật thơng tin mạng 6.2 Kiểm sốt lỗi luồng liệu • 6.2.3 Giải tắc nghẽn thơng tin mạng • Khái niệm • Các biện pháp khắc phục tắc nghẽn Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 6.2 Kiểm soát lỗi luồng liệu 112 • 6.3.1 Những khái niệm – Phân loại nguy – Các vi phạm thụ động – Các vi phạm chủ động – Phân chia lớp bảo vệ Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 113 6.3 Bảo mật thông tin mạng 6.3 Bảo mật thông tin mạng • 6.3.2 Các mức bảo vệ • 6.3.3 Phương pháp bảo vệ thơng tin mã hóa – Quyền truy nhập – Đăng ký tên mật – Mã hóa liệu – Bảo vệ vật lý – Bức tường lửa – Khái niệm – Phương pháp bảo vệ thơng tin mật mã • Phương pháp bảo vệ mã hóa đường truyền • Phương pháp bảo vệ mã hóa từ nút tới nút – Một số phương pháp mật mã • Phương pháp mã hóa đối xứng • Phương pháp mã hóa bất đối xứng Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 114 Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 115 19 Chương Quản trị mạng máy tính 7.1 Mơ hình quản trị mạng máy tính • 7.1 Mơ hình quản trị mạng máy tính • 7.1.1 Giới thiệu chung • 7.1.2 Mơ hình quản trị mạng – 7.1.1 Giới thiệu chung – 7.1.2 Mơ hình quản trị mạng – Mơ hình quản trị mạng Manager/Agent – Hệ thống g quản trị bao g gồm: • 7.2 Quản trị mạng Windows – – – – Cài đặt Windows Server 7.2.1 7.2.2.Tạo quản lý tài khoản người dùng 7.2.3 Cài đặt quản trị DHCP WINS 7.2.4 Dịch vụ truy nhập từ xa Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT • • • • 116 7.1 Mơ hình quản trị mạng máy tính • 7.1.2 Mơ hình quản trị mạng • a Mơ hình quản trị mạng Manager/Agent • - Tiến trình quản trị • - Hệ bị quản trị • - Cơ sở liệu chứa thơng tin quản trị • - Giao thức quản trị mạng • - Ví dụ mơ hình quản trị mạng Manager/Agent Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 118 7.2 Quản trị mạng Windows Một hệ quản trị; Một hệ bị quản trị; Một sở liệu chứa thông tin quản trị; Giao thức quản trị mạng Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 117 7.1 Mơ hình quản trị mạng máy tính • 7.1.2 Mơ hình quản trị mạng – Mơ hình kiến trúc quản trị mạng OSI/ISO • Mơ hình kiến trúc quản trị mạng OSI • Các lĩnh vực quản trị mạng OSI – Các kiến trúc quản trị mạng khác Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 119 7.2 Quản trị mạng Windows • 7.2.1 Cài đặt Windows Server • 7.2.2.Tạo quản lý tài khoản người dùng – Cài đặt qua đĩa CD • Yêu cầu máy chủ • Yêu cầu đĩa cài đặt – Thực cài đặt – Nâng cấp lên Windows cấp cao – Thiết lập cấu hình TCP/IP Windows 2000 server – Các tập lệnh hỗ trợ kiểm tra cấu hình mạng Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 120 – Giới thiệu chung – Tạo tài khoản người dùng – Chia sẻ tài nguyên máy chủ – Quản trị vùng Windows 2000 Professional Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 121 20 7.2 Quản trị mạng Windows • 7.2.3 Cài đặt quản trị DHCP WINS • Dịch vụ cấu hình máy động • Dịch vụ đặt tên Internet Windows Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 7.2 Quản trị mạng Windows • • • • • 122 7.2.4 Dịch vụ truy nhập từ xa Các khái niệm giao thức An toàn truy nhập từ xa Triển khai dịch vụ truy nhập từ xa Thiết lập dịch vụ truy nhập từ xa với Windows 2000 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 123 Câu hỏi ôn tập Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 124 21 ... Ipsec SSH Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 108 107 6.1 Một số vấn đề an toàn mạng máy tính • 6.1.1 Bảo vệ tầng mạng Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 105 Chương An tồn mạng máy tính 5.3.4... Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thơng 114 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT 115 19 Chương Quản trị mạng máy tính 7.1 Mơ hình quản trị mạng máy tính • 7.1... để gửi qua liên mạng tới mơ đun TCP máy tính đích – Giao thức TCP giao thức có liên kết Bộ mơn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế TMĐT Bài giảng Mạng máy tính truyền thông 60 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Mạng máy tính - Trường đại học Thương Mại, Bài giảng Mạng máy tính - Trường đại học Thương Mại