0

Đề tài đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn hà nội

69 4 0
  • Đề tài  đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:45

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Lời nói đầu Bước sang kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá theo định hướng Xà hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 trở thành nước công nghiệp Để xứng đáng trái tim nước, đầu nÃo trị - hành quốc gia, trung tâm lớn văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế, 10 năm tới, gắn với chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Thành phố phải đảm bảo ổn định vững trị, trật tự an toàn xà hội, phát triển kinh tế - khoa học công nghệ - văn hoá - xà hội toàn diện, vững chắc; xây dựng tảng vật chất - kỹ thuật xà hội Thủ đô xà hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh lịch, đại, đậm đà sắc ngàn năm văn hiến, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tích cực chuẩn bị tiền ®Ị cđa kinh tÕ trÝ thøc, phÊn ®Êu trë thµnh trung tâm ngày có uy tín khu vực xứng đáng với danh hiệu Thủ đô Anh Hùng Để đạt tiêu chủ yếu kế hoạch trước mắt năm 20012005 hoàn thành kế hoạch 2001 - 2005 kinh tế văn hoá, khoa học - kỹ thuật - an ninh quốc phòng chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Đại hội Đảng Thành phố lần thứ 13 đề ra, thúc đẩy trình đổi kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế, tiếp tục phát triển công nghiệp có chọn lọc, phát triển nâng cao trình độ, chất lượng ngành dịch vụ môi trường đô thị sản xuất kinh doanh nước thuận lợi thông thoáng hơn, tạo thêm động lực để huy động nội lực số lượng hiệu ngoại lực cho phát triển với đạo tập trung thành phố, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm chủ lực tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xuất Đầu tư nước nước vào KCN tập trung khu (cụm) công nghiệp vừa nhỏ Hà Nội giải pháp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only quan trọng nhằm giải yêu cầu đẩy mạnh phát triển công nghiệp thành phố GDP Hà Nội Việc thu hồi đầu tư vào KCN cđa Hµ Néi mµ chđ u lµ ngn vèn đầu tư nước góp phần thực mục tiêu thành phố đề Do cần có nghiên cứu phân tích để rút học thành công thất bại trình đầu tư Phát triển KCN Hà Nội, từ đưa giải pháp cần thực giai đoạn tới Thấy tầm quan trọng vấn đề em đà lựa chọn đề tài: Đầu tư phát triển khu công nghiệp địa bàn Hà Nội Chuyên đề gồm có ba phần chính: Chương 1: Lý luận chung đầu tư KCN Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển KCN địa bàn Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KCN Hà Nội Trong khuôn khổ chuyên đề thực tập tốt nghiệp, với hạn chế vỊ kiÕn thøc cịng nh­ hiĨu biÕt thùc tiƠn, chuyªn đề không tránh khỏi thiếu sót Bởi vậy, em mong nhận đóng góp ý kiến thày cô giáo môn cô ban quản lý KCN CX Hà Nội Sinh viên Nguyễn Văn Hoàng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Néi dung Chương Lý luận chung đầu tư khu công nghiệp 1.1 Lý luận đầu tư, đầu tư phát triển 1.1.1 Khái niệm: Đầu tư (ĐT) theo nghĩa chung nhất, đầu tư hiểu bỏ ra, hy sinh nguồn lực tại, để tiến hành hoạt động nhằm đạt kết quả, thực mục tiêu định tương lai Đầu tư phát triển (ĐTPT) hoạt động sử dụng nguồn lực tài vật chất, nguồn lực lao động trí tuệ nhằm trì tiềm lực hoạt động sở tồn tạo tiềm lực cho kinh tế xà hội tạo việc làm nâng cao đời songs thành viên xà hội 1.1.2 Đặc điểm hoạt động ĐTPT Hoạt động ĐTPT có đặc điểm khác biệt với loại hình đầu tư là: - Hoạt động ĐTPT đòi hỏi số vốn lớn nằm để khê đọng suốt trình thực đầu tư Đây giá phải lớn cho ĐTPT - Thời gian để tiến hành công đầu tư thành phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động xảy - Thời gian cần hoạt ®éng ®Ĩ cã thỊ thu håi ®đ vèn ®· bá sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thường đòi hỏi nhiều năm tháng không tránh khỏi tác động hai mặt tích cực tiêu cực yếu tố không ổn định tự nhiên, xà hội, trị, kinh tế - Các thành hoạt động ĐTPT có giá trị sử dụng lâu dài nhiều năm tháng, có đến hàng trăm năm, hàng nghìn năm, chí vĩnh cửu công trình tiếng giới (Nhà thờ La Mà Rome, Vạn lý Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tr­êng thµnh ë Trung Quốc, Kim tự Tháp Ai Cập ) Điều nói lên giá trị lớn lao thành ĐTPT - Các thành ĐTPT công trình xây dựng hoạt động nơi mà tạo dựng lên Do đó, điều kiện địa hình ảnh hưởng lớn đến trình thực đầu tư tác dụng sau kết đầu tư - Mọi thành hậu trình thực đầu tư chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố không ổn định theo thời gian điều kiện địa lý không gian Để đảm bảo cho công đầu tư đem lại hiệu kinh tế xà hội cao đòi hỏi phải làm tốt công tác chuẩn bị 1.1.3 Vai trò đầu tư 1.1.3.1 Đầu tư vừa có tác động đến tổng cung vừa có tác động đến tổng cầu Tổng cung toàn khối lượng sản phẩm mà đơn vị sản xuất bán thời kỳ định Tổng cầu khối lượng hàng hoá dịch vụ mà đơn vị nỊn kinh tÕ sÏ sư dơng t­¬ng øng víi mức giá định Đầu tư yếu tè chiÕm tû träng lín tỉng cÇu Theo WB ®Çu t­ th­êng chiÕm 24% - 28% tỉng cÇu tất nước giới Tác động đầu tư đến tổng cầu ngắn hạn, đầu tư có độ trễ nên vốn đầu tư, máy móc thiết bị, lao động bỏ để hình thành đầu tư chưa tạo thành tổng cung chưa kịp thay đổi tổng cầu lức tăng lên Về mặt cung: đầu tư tác động đến tổng cung dài hạn (khi thành đầu tư phát huy tác dụng lực vào hoạt động) Khi sản phẩm, hàng hoá tạo cho kinh tế tăng lên, sản xuất phát triển Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only nguồn gốc để tăng tích luỹ, tăng thu nhập, nâng cao đời sống thành viên xà hội 1.1.3.2 Đầu tư có tác động hai mặt đến ổn định kinh tế Sự tác động đồng thời mặt thời gian đầu tư tổng cung tổng cầu kinh tế làm cho thay đổi hoạt động đầu tư dù tăng hay giảm dèu lức vừa yếu tố trì ổn định, vừa yếu tố phá vỡ ổn định kinh tế quốc gia Chẳng hạn, đầu tư tăng, cầu yếu tố đầu tư tăng làm cho giá hàng hoá có liên quan tăng đến mức dẫn đến lạm phát làm cho sản xuất bị đình trệ, thâm hút ngân sách, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn Mặt khác, tăng đầu tư làm cho cầu yếu tố có liên quan tăng, sản xuất ngành phát triển thu hút thêm lao động giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn xà hội Tương tự đầu tư giảm gây tác động hai mặt (theo chiều hướng ngược lại với tác động trên) Vì nhà sách cần thấy hết tác động hai mặt để đưa sách phù hợp nhằm hạn chế tác động xấu phát huy tác động tích cực trì ổn định toàn kinh tế 1.1.3.3 Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế Kết nghiên cứu nhà kinh tế cho thấy: Muốn giữ tốc độ tăng trưởng mức trung bình tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15 - 25% so với GD tuỳ thuộc vào hệ số ICOR nước IC0R = vốn đầu tư Mức tăng GDP Từ suy ra: Mức tăng GDP = Vốn ĐT/ICOR Nếu hệ số ICOR không đổi mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư Chỉ tiêu ICOR quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thay đổi theo trình độ phát triển chế sách quốc gia Việt Nam hệ số ICOR thêi gian qua nh­ sau: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Năm Hệ số ICOR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 3,1 3,1 3,8 4,4 5,5 4,0 2001 Nguån: kinh tÕ ViƯt Nam vµ thÕ giíi 2000 2001 HƯ sè ICOR Việt Nam tăng dần đà chứng tỏ hiệu đầu tư thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế theo thấp tương ứng Đối với nước phát triển, phát triển chất coi vấn đề đảm bảo nguồn vốn đầu tư đủ để đạt tỷ lệ tăng thêm sản phẩm quốc dân dự kiến, nhiều nước đương đóng vai trò huých ban đàu tạo đà cho cất cánh kinh tế 1.1.3.4 Đầu tư góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Đầu tư vừa làm chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với quy luật phát triển, chiến lược phát triển kinh tế xà hội ngành, vùng tạo điều kiện phát huy lợi so sánh ngành, vùng tài nguyên, địa thế, kinh tế, trị Kinh nghiệm nước giới cho thấy đường tất yếu để tăng trưởng nhanh với tốc độ mong muốn tăng cường đầu tư nhằm tạo phát triển nhanh khu vực công nghiệp, khu vực nông nghiệp hạn chế khả sinh học để đạt độ tăng trưởng từ 6% khó khăn Như sách đầu tư định trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia nhằm đạt tốc độ tăng trưởng toàn kinh tế Cơ cấu kinh tế Việt Nam đà dần phù hợp theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp Về cấu vùng kinh tế, đầu tư có tác dụng giải cân đối phát triển, đưa vùng kinh tế phát triển thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu cách phát huy tối đa lợi so sánh vùng, phát triển mạnh vùng khác phát triển Nhìn chung, đầu tư yếu tố tác động mạnh đến chuyển dịch cấu kinh tế thông qua việc tăng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only giảm vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên cho vùng, ngành thời kỳ 1.1.3.5 Đầu tư với việc tăng cường khả khoa học công nghệ đất nước Công nghệ trung tâm công nghiệp hoá Đầu tư điều kiện tiên phát triển tăng cường khả khoa học công nghệ đất nước Theo đánh giá chuyên gia công nghệ, trình độ công nghệ cđa ViƯt Nam l¹c hËu nhiỊu thÕ hƯ so víi giới khu vực Theo UNIDO chia trình phát triển công nghệ thành giai đoạn Việt Nam năm 1990 giai đoạn ViƯt Nam lµ mét 90 n­íc kÐm nhÊt khoa học công nghệ Với trình độ khoa học công nghệ vậy, trình CNH - HĐH Việt Nam gặp nhiều khó khăn không đề số chiến lược phát triển công nghệ nhanh vững Chúng ta biết có hai đường để có công nghệ là: Tự nghiên cứu phát minh mua nước Dù tự nghiên cứu hay nhập cần vốn, phương án công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu tư tính khả thi 1.2 Lý luận chung KCN 1.2.1 Định nghĩa KCN: Tuỳ điều kiện nước mà KCN có nội dung hoạt động kinh tế khác Nhưng lại , tên giới có hai mô hình phát triển KCN, từ hình thành hai định nghĩa khác KCN - Định nghÜa 1: KCN lµ khu vùc l·nh thỉ réng cã tảng sản xuất công nghiệp, dịch vụ sinh hoạt, vui chơi giải trí, khu thương mại, văn phòng, nhà KCN theo quan điểm thực chất khu hành kinh tế đặc biệt KCN Bâthương mại Indonesia, công viên công nghiệp Đài Loan, Thái Lan số nước Tây Âu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - Định nghĩa 2: KCN khu vực lÃnh thổ có giới hạn định, tập trung doanh nghiệp công nghệ dịch vụ sản xuất công nghiệp, dân cư sinh sống Theo quan điểm này, số nước Malaixia, Inđonnesia, Thái Lan, Đài Loan đà hình thành nhiều KCN với qui mô khác - Theo quy chế KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao - ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997, KCN khu tập trung doanh nghiệp công nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực dịch vụ cho sản xuất công nghiệp có danh giới địa lý xác định, dân cư sinh sống; Chính Phủ Thủ tướng Chính Phủ định thành lập Trong KCN cã thĨ cã doanh nghiƯp chÕ xt” Nh­ KCN Việt Nam hiểu giống với định nghĩa Trong đó: + Doanh nghiệp KCN doanh nghiệp thành lập hoạt động KCN gồm doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp dịch vụ + Doanh nghiệp sản xuất KCN doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp thành lập hoạt động KCN + Doanh nghiệp dịch vụ KCN doanh nghiệp thành lập hoạt động KCN, thực dịch vụ công trình kết cáu hạ tầng KCN, dịch vụ sản xuất công nghiệp 1.2.2 Khái niệm ĐTPT KCN ĐTPT KCN tổng thể hoạt động huy động sử dụng nguồn lực nhằm xây dựng phát triển KCN phạm vi không gian lÃnh thổ thời kỳ định, gắn với tác động tổng hợp yÕu tè tù nhiªn, kinh tÕ , x· héi vïng Đó trình tiến hành xây dựng thực dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, dịch vụ KCN, cộng ®ång c¸c chđ thĨ doanh nghiƯp n­íc, doanh nghiƯp có vốn đầu tư nước tham gia dự án ĐTPT theo cấu hợp lý quy hoạch thống Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Hình thành phát triển KCN trình tập hợp nhiều dự án đầu tư thực liên tục thời gian dài, từ chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đến xây dựng hoàn chỉnh, đồng công trình hạ tầng đó, từ việc xác định thu thút dự án đầu tư sản xuất đến dự án vận hành với toàn diện tích KCN sử dụng, đạt hiệu kinh tế xà hội dự kiến 1.2.3 Mục tiêu đặc điểm KCN: 1.2.3.1 Mục tiêu: Sự hình thành phát triển KCN giới gắn liền với mục tiêu nước thành lập KCN mục tiêu Nhà đầu tư nước 1.2.3.1.1 Mục tiêu Nhà đầu tư nước : - Giảm chi phí sản xuất sản phẩm cách tận dụng yếu tố sản xuất rẻ nước phát triển Sự phát triĨn nhanh chãng cđa nỊn kinh tÕ c¸c n­íc ph¸t triển, đầu năm 60, đà vấp phải khó khăn nguồn lao động nước Khi nước này, nguồn nhân công tiền lương thấp ngày khan hiếm, giá lao động, chi phí bảo hiểm xà hội ngày tăng, đà thúc đẩy công ty xuyên quốc gia nhanh chóng định chuyển ngành công nghiệp có hàm lượng lao động sống cao sang bước phát triển Thêm vào đó, giá đất ngày cao, phát triển ngành dùng nhiều nguyên liệu, công nghiệp tiêu chuẩn hoá khí chế tạo, sản xuất cấu kiện không đòi hỏi trình độ công nghệ cao nước tư phát triển tỏ không hiệu khoản chi phí vận chuyển nguyên liệu nhập từ bên ngày tăng, làm giảm khả cạnh tranh họ thị trường giới Điều giúp lý giải công ty đa quốc gia lại thường đầu tư vào ngnàh công nghiệp nhẹ, chế biến, lắp ráp; dệt, may mặc, điện tử, sản xt kim khÝ ho¸ ë c¸c KCN cđa c¸c n­íc phát triển Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - Tránh hàng rào thuế quan Chính Phủ bảo hộ, mậu dịch nước phát triển, tận dụng sách ưu đÃi thuế, thuế ưu đÃi khác nước này, nhằm tăng cường lợi ích công ty xuyên quốc gia - Bảo vệ môi trường nước phát triển Sự phát triển đầu tư ngành công nghiệp, ngành công nghiệp nhiều phế thải đà gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường không kiểm soát nước phát triển, làm cho chi phí bảo vệ môi trường ngày tăng Xu hướng chung công ty xuyên quốc gia muốn chuyển ngành công nghiệp sang nước phát triển để bảo vệ môi trường nước họ giảm chi phí sản xuất - Tạo địa bàn hoạt động thực chiến lược phát triển lâu dài Khi đầu tư nước ngoài, có đầu tư vào KCN, công ty tư nước muốn mở rộng địa bàn hoạt động tạo chỗ đứng, chuẩn bị cho bước lâu dài chiến lược phát triển họ Đàu tư nước phương Tây, Nhật Bản, Đài Loan Hồng Kông vào Trung Quốc điển hình xu hướng 1.2.3.1.2 Mục tiêu nước thành lập Trong Công ty tư nước tìm kiếm lợi ích thông qua động không cần che dấu đó, nước tiếp nhận đầu tư cố gắng đạt mục tiêu chiến lược thông qua việc thành lập KCN khó đề cập đến mục tiêu nước phát triển, lẽ nước khu vực có điều kiện mục tiêu phát triển riêng Song phân tích từ giác độ vĩ mô, tóm lại mục tiêu thống nước sau: - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Đây mục tiêu quan träng nhÊt cđa KCN Víi tÝnh chÊt lµ “vïng l·nh thổ hoạt động theo qui chế riêng môi trường đầu tư chung nước, KCN trở thành công cụ hữu hiệu thu hút đầu tư trực tiếp nước dể mở mang hoạt động sản xuất 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only thông, nội công trình kiến trúc, hệ thống chuyển tải cấp điện, nước, xử lý chất thải thông tin, huy động vốn, hình thức đầu tư phát triển hạ tầng Tiến độ triển khai dự án chậm phần lớn doanh nghiệp thiếu vốn, cần thực giải pháp: - Đa dạng hóa nguồn vốn: Nhà nước, tín dụng, vốn vay cđa c¸c tỉ chøc tÝn dơng, ngn vèn tõ c¸c chủ đầu tư - Hình thành ngân hàng chuyên doanh phục vụ cho KCN để huy động nguồn vốn nhàn rỗi xà hội - Ưu tiên ODA cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng - Sử dụng quỹ đất đầu tư xây dựng sở hạ tầng KCN, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào hạng mục phù hợp với khả họ - Về hình thức đầu tư xây dựng sở hạ tầng: năm gần đây, Nhà nước khuyến khích loại hình doanh nghiệp đàu tư vào kinh doanh hạ tầng KCN khó khăn thiếu vốn khả tiếp thị đầu tư đà hạn chế khả phát triển hiệu đầu tư Vì phải đa dạng hóa hình thức đầu tư: Doanh nghiệp Nhà nước, công ty liên doanh phát triển hạ tầng, công ty tư nhân Thành phố Hà Nội có giá thuê đất cao (ở KCN tập trung), điều làm giảm sức hấp dẫn KCN Hà Nội Vì vậy, giải pháp hữu hiệu phải giảm giá thuê đất có biện pháp hỗ trợ đầu tư đồng thời áp dụng giải pháp đầu tư theo hình thức chiếu hoàn tất KCN phối hợp 3.2.1.6 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn để phát triển KCN Để phát triển KCN phải kết hợp nguồn vốn nước nguồn vốn nước để xây dựng hạ tầng cho KCN Không nên có quan niệm sai lầm thiết phải có nguồn vốn nước hiệu khả thi cao Ví dụ trường hợp KCN Sài Đồng B hoàn toàn sử dụng vốn 55 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only nước lại đạt hiệu cao Trong đó, KCN Hà Nội - Đài Tư xây dựng 100% vốn Đài Loan, cấp giấy phép năm 1995 đến chưa đạt kết Nên KCN hoạt động không hiệu cho phép chuyển đổi sở hữu 3.2.1.7 Giải pháp cung ứng lao động Hiện nay, thành phố đà có nhiều trung tâm đào tạo trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng KCN Mặt khác thành phố cã thĨ cho phÐp c¸c KCN cã qun tù chđ việc tuyển dụng sa thải lao động, định hướng cho KCN đặt hàng đào tạo lao động trường dạy nghề 3.2.1.8 Bảo vệ môi trường Phát triển bền vững mục tiêu định hướng tới tất quốc gia thÕ giíi Thùc tÕ hiƯn nhiỊu n­íc qu¸ trình công nghiệp đà bị ô nhiễm môi trường nặng khó khăn khắc phục ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng nguồn tài nguyên phát triển lâu dài đất nước Việt nam nói chung Hà Nội nói riêng, bước vào giai đoạn đầu trình Công nghiệp hóa ô nhiễm môi trường đà mức báo động số khu vực đặc biệt có nhiều chất thải nguy hiểm Do vậy, đôi với việc quy hoạch phát triển công nghiệp phải ý tới việc bảo vệ môi trường số giải pháp sau: - Khuyến khích sử dụng công nghệ vào KCN áp dụng công nghệ chất thải., thay chất độc hại chất độc hại - Có quy định cụ thể bảo vệ môi trường dự án đầu tư, dự án sản xuất kinh doanh, đóng góp tài doanh nghiệp bảo vệ môi trường - Từng bước chuyển hướng di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường quận nội thành hay vùng ngoại vi 3.2.1.9 Các biện pháp khác Để khắc phục phàn khó khăn ban đầu cho dự án đầu tư vào KCN Hà Nội, thành phố học hỏi kinh nghiệm số địa 56 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only phương khác sách hỗ trợ tài việc miễn giảm phần thuế mà thành phố hưởng cho doanh nghiệp cho phép toán chi phí sử dụng đất làm nhiều lần, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho doanh nghiệp đâu tư vào KCN đồng thời cho phép có quyền chấp để huy động vốn cho doanh nghiệp điều kiện cần thiết 3.2.2 Các giải pháp vi mô 3.2.2.1 Giải pháp xúc tiến đầu tư vào KCN Ban quản lý KCN cần phối hợp với quan chức phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Bộ kế hoạch Đầu tư đại diện ngoại giao, công ty kinh doanh sở hạ tầng KCN công tác tuyên truyền giới thiệu KCN Hà Nội nhằm thu hút đầu tư nước Đồng thời có kế hoạch mời đoàn doanh nghiệp có tiềm đến thăm KCN Hà Nội Phòng thương mại Công nghiệp thu hút nhà đầu tư nước để hướng dẫn tạo điều kiện cho họ hiểu kỹ KCN Hà Nội, từ giúp họ hình htành phương án khả thi đầu tư vào KCN Ban quản lý KCN cấp tỉnh cần phối hợp với công ty phát triển hạ tầng KCN tập trung sức vào việc tổ chức vận động đầu tư vào KCN nhiều hình thức thỏa đáng Để chủ động đầu tư vào KCN cần mạnh dạn mở số chi nhánh đại diện ta theo hình thức thích hợp sè khu vùc quan träng nh­: Singapore, NhËt B¶n, Mü, Tây Âu Ban hành sách hướng dẫn đầu tư vào KCN Việt Nam, nêu rõ sách, thủ tục thực đầu tư, giới thiệu thông tin kinh tế công trình hạ tầng đà xây dựng, giá thuê đất, giá thuê hạ tầng, ưu đÃi Tổ chức đoàn xúc tiến đằu tư nước có tiềm năng, tổ chức hội thảo tỉnh, thành phố Tổ chức Hội nghị, hội thảo tuyên truyền môi trường đầu tư thành phố Hà Nội sách pháp luật ưu ®·i cđa Thµnh 57 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only VỊ phÝa c¸c công ty xây dựng kinh doanh sở hạ tầng, song song với việc tập trung xây dựng tốt sở hạ tầng phải ý đến công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng để xây dựng, có chiến lược Marketing hữu hiệu, cụ thể phải thực công việc sau: - Nghiên cứu thị trường gồm thị trường nước, nước ngoài, nắm rõ nhu cầu đòi hỏi thị trường để xây dựng, sửa đổi, tu chỉnh sở hạ tầng cho phù hợp - nghiên cứu người tiêu dùng: Người tiêu dùng đâu Nhà đầu tư Cần nghiên cứu để biết Nhà đầu tư đến với mình, họ thích sản phẩm nào, giá Cần nghiên cứu lợi so sánh KCN - Nghiên cứu động mua hàng: Nhà đầu tư đến với ta để thuê đất xây dựng nhà xưởng để sản xuất, xuất phát từ động cơ, động xuất phát từ nhu cầu, nghĩa có nhu cầu đầu tư - Nghiên cứu sản phẩm: cần xem xét KCN đà đáp ứng nhu cầu thị trường hay chưa, cần cải tiến vấn đề 3.3.2.2 Không ngừng hoàn thiện Bộ máy Ban quản lý KCN CX Hà Nội Tiếp tục hoàn thiện chế cửa chỗ thực tốt chế theo nghĩa Duy trì hoạt động Ban quản lý ổn định, thực tốt công tác lÃnh đạo Ban, phối hợp Ban với quan chức năng, phối hợp Phòng ban ban quản lý Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cán quản lý, chuyên viên Ban quản lý để đáp ứng yêu cầu công việc Có thể cử cán sang địa phương khác chí nước để học tập tích lũy kinh nghiệm 3.2.2.3 Chủ động tạo nguồn lao động cho doanh nghiệp hoạt động KCN Hà Nội có điều kiện thuận lợi so với địa phương khác, trung tâm khoa học công nghệ đào tạo, trình độ dân trí nghề nghiệp 58 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only cao Nhưng thực tế số KCN Hà Nội cho tháy nhu cầu nguồn lao động không thống Trong lực lượng lao động Thành phố đông doanh nghiệp KCN khó khăn thuê lao động Để khắc phục tình trạng tạo nguồn lao động lâu dài cho KCN cần thực số giải pháp: - Dựa vào dự báo quy hoạch phát triển KCN để xây dựng kế hoạch đào tạo có yêu cầu số lượng, chất lượng, cấu ngành nghề - Nhà nước có chế khuyến khích sở đào tạo lao động thông qua bổ sung kinh phí, miễn giảm thuế cho sở đào tạo tổng cục dạy nhgề, quan trung ương khác - Xúc tiến việc thành lập sở đào tạo công nghệ quản trị kinh doanh 3.2.2.4 Hình thức đầu tư phát triển sở hạ tầng Tập trung đầu tư theo hình thức chiếu, đồng thời kết hợp xây dựng sở hạ tầng kêu gọi vốn đầu tư để tránh lÃng phí Vốn đầu tư thực tế chứng minh mô hình nửa chiếu phù hợp KCN Sài Đồng B số KCN địa phương khác Tân Thuận 3.2.2.5 Phát triển công nghệ thông tin Là doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, việc quản lý nhân sự, tiền lương, vật tư sản xuất chiếm ví trí quan trọng việc quản trị doanh nghiệp Hệ thống thông tin doanh nghiệp hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, giúp đạt hiệu tối đa Doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm mạng lúc, nơi Vì KCN phải xây dựng mạng lưới thông tin đại, không đáp ứng nhu cầu hoạt động đơn Ban quản lý KCN & CX mà tiện tích nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thu hút nhà đầu tư cho KCN Cã thĨ nhanh chãng x©y dùng trang chđ (Website) vỊ KCN, KCX Hà Nội, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận sử dụng phương thức thương mại điện tư 59 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Ngoài ra, phía Ban quản lý phải xây dựng danh mục ngành hàng lợi ®Ĩ thu hót mêi gäi ®Çu t­ Gióp cho viƯc đẩy nhanh tốc độ lấp đầy KCN, chuẩn bị hình thành xây dựng KCN 60 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Kết luận Sau công đổi nay, kinh tế xà hội Thành phố đà có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trị an toàn xà hội đảm bảo, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, hợp tác dầu tư với nước đẩy mạnh tạo nguồn lực bổ sung nhanh, tăng tốc độ tăng trưởng thành phố Trong thành tựu có đóng góp không nhỏ KCN tiếp cận công nghệ mới, mở rộng thị trường chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát huy nội lực mở rộng giao lưu kinh tế với tỉnh, thành phố khác nước, khu vực giới Quá trình phát triển KCN để lại nhiều học quý báu nhiều vấn đề phải nghiên cứu thử nghiệm Tốc độ phát triển KCN Hà Nội chậm chưa tương xứng với tiềm Công tá quy hoạch chưa thực trước bước gây khó khăn đền bù giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng chậm, xây dựng sở hạ tầng chưa đồng bộ, hạ tầng KCN Công tác xúc tiến vận động đầu tư gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn đầ tư xây dựng hạ tầng, nguồn lực tiền ẩn chưa khai thác Cơ chế khuyến khích đầu tư chưa thực hấp dẫn nên số KCN trống vắng, đối tác mạnh có uy tín đầu tư vào chưa nhiều Tuy nhiên, phủ nhận việc phát triển KCN đường thích hợp, hướng đắn để tiến thành CNH - HĐH kinh tế Hà Nội nói riêng nước nãi chung, sù ®ãng gãp cđa KCN sau mét thêi gian hoạt động không dài đà khẳng định vai trò tất yếu phát triển kinh tế nước ta Việc vạch vấn đề tồn bất cập đề giải pháp phát triển phù hợp vấn đề cần thiết để KCN tiếp tục phát triển ổn định, vững điều kiện Hà Nội Để đạt thành công mới, phải vượt qua khó khăn, đòi hỏi phải nỗ lực, phối hợp với 61 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only cấp, ngành để tháo gỡ cản trở, vướng mắc đường phát triển KCN 62 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Danh mục tài liệu tham khảo I Sách Giáo trình Kinh tế Đầu tư - TS Nguyễn Bạch Nguyệt Khu công nghiệp, khu chế xuất với hội đầu tư Việt Nam Nxb Chính trÞ Qc gia, 1993 Kinh nghiƯm thÕ giíi vỊ phát triển Khu công nghiệp, khu chế xuất đặc thï kinh tÕ - Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, 1994 Giáo trình Kinh tế đầu tư - GS TS Nguyễn Văn Chọn, Nxb Giáo dục, 1996 II Tạp chí Báo Đầu tư năm 2003, 2004 Thời báo Kinh tế năm 2003 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, tháng 6/2003 Tạp chí Phát triển kinh tế, Kinh tế & dự báo công nghiệp, Cộng sản, Con số kiện III Văn pháp luật Quy định chi tiết Luật đầu tư trực tiếp nước ban hành kèm theo Nghị định số 24/CP năm 2000 Quy chÕ Khu c«ng nghiƯp, Khu chÕ xt, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định só 36/CP năm 1997 IV Các tài liệu khác Báo cáo Tổng kết tình hình phát triển Khu công nghiệp, khu chế xuất Phương hướng phát triển thời gian tới -Bộ Kế hoạch Đầu tư (Ngày 14/4/2003) Báo cáo Tình hình thực qua năm phương hướng nhiệm vụ qua năm - Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội (từ năm 1999 2003) 63 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo Tình hình xây dựng quản lý khu (cụm) công nghiệp vừa nhỏ - Ban Cán UBND thành phố Hà Nội (Tháng 2/2002) Một số Báo cáo Phòng Ban quản lý KCN, KCX Hà Nội (Phòng Quản lý lao động, Phòng Xuất nhập khẩu; Phòng Quản lý doanh nghiệp; Phòng Quản lý đầu tư) 64 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Mơc lục Lời nói đầu Néi dung Ch­¬ng 1: Lý ln chung vỊ đầu tư khu công nghiệp 1.1 Lý luận chung đầu tư, đầu tư phát triển 1.1.1 Kh¸i niƯm 1.1.2 Đặc điểm hoạt động đầu tư phát triển 1.1.3 Vai trò đầu tư 1.1.3.1 Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa có tác động đến tổng cầu 1.1.3.2 Đầu tư có tác động hai mặt đến ổn định kinh tế 1.1.3.3 Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế 1.1.3.4 Đầu tư góp phần chuyển dịch cấu kinh tế 1.1.3.5 Đầu tư với việc tăng cường khả khoa học công nghệ đất nước 1.2 Lý luËn chung vÒ KCN 1.2.1 Định nghÜa vÒ KCN 1.2.2 Khái niệm đầu tư KCN 1.2.3 Mục tiêu ®Ỉc ®iĨm cđa KCN 1.2.3.1 Mơc tiªu 1.2.3.1.1 Mục tiêu Nhà đầu tư nước 1.2.3.1.2 Mục tiêu nước thành lập 1.2.3.2 Đặc điểm 1.2.4 Sự hình thành ph¸t triĨn KCN 1.2.4.1 Điều kiện hình thành KCN 1.2.4.2 Một số yếu tố tác động tới hình thành phát triển KCN 1.2.5 Vai trò cần thiết KCN đối víi sù ph¸t triĨn kinh tÕ 1.2.5.1 Vai trò KCN kinh tế 1.2.5.1.1 Tăng cường khả thu hút đầu tư, góp phần thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế 1.2.5.1.2 Các KCN có tác động ngược trở lại kinh tế 65 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1.2.5.1.3 KCN sở để tiếp cận với kỹ thuật công nghệ đại, học hỏi phương thức quản lý mới, nâng cao trình độ tay nghề ng­êi lao ®éng 1.2.5.1.4 KCN tạo thêm việc làm cho người lao động 1.2.5.2 Tính tất yếu khách quan việc thành lập KCN 1.3 Quá trình đầu tư vào KCN 1.3.1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hàng rào 1.3.2 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hàng rµo 1.3.3 Thu hót lao động phát triểnhạ tầng xà hội phục vụ ph¸t triĨn KCN 1.3.4 Nguån vèn dµnh cho đầu tư phát triển KCN 1.3.5 Một số tiêu đánh giá, phân tích hoạt động đầu tư phát triển KCN Ch­¬ng 2: Thực trạng đầu tư phát triển KCN địa bàn Hà Nội 2.1 Thực trạng đầu tư địa bàn Hà Nội 2.1.1 Khái quát chung Hà Nội 2.1.2 Hoạt động đầu tư Hà Néi 2.1.2.1 Ho¹t động đầu tư số năm gần 2.1.2.2 Xu hướng đầu tư số năm tới 2.2 Thực trạng đầu tư phát triển KCN Hà Nội 2.2.1 Những nét khái quát 2.2.1.1 Các KCN hình thành trước thời kỳ đổi 2.2.1.2 Các KCN hình htành sau thời kỳ đổi míi 2.2.2 T×nh h×nh thể số KCN tiêu biểu Hà Nội 2.2.2.1 Tình hình cụ thể KCN tËp trung ë Hµ Néi 2.2.2.1.1 KCN Néi Bµi 2.2.2.1.2 KCN HM - Đài Tư 2.2.2.1.3 KCN Sài Đồng B 2.2.2.1.4 KCN Sài Đồng A 2.2.2.1.5 KCN Thăng Long 66 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 2.2.2.2 Tình hình cụ thể Khu (cụm) công nghiệp vừa nhỏ 2.2.2.2.1 Khu công nghiƯp VÜnh Tuy - Thanh Tr× 2.2.2.2.2 Khu công nghiệp vừa nhỏ Phú Thị - Gia Lâm 2.2.2.2.3 Cụm công nghiệp vừa nhỏ Từ Liêm 2.2.2.2.4 Cụm công nghiệp vừa nhỏ Cầu Giấy 2.2.2.2.5 Cụm công nghiệp vừa nhỏ Hai Bà Trưng 2.2.2.2.6 Cụm công nghiệp vừa nhỏ Nguyên Khê - Đông Anh 2.2.2.2.7 Các khu (cụm) công nghiệp chuẩn bị đầu tư 2.2.2.2.7.1 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì 2.2.2.2.7.2 Cụm công nghiệp Toàn Thắng, Lệ Chi - Gia Lâm 2.2.2.2.7.3 Côm công nghiệp Phú Minh - Từ Liêm 2.2.2.2.7.4 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp - Gia Lâm 2.3 Đánh giá tình hình đầ tư phát triển vào KCN Hà Nội thời gian qua 2.3.1 Các kết đạt nguyên nhân 2.3.1.1 Các kết đạt 2.3.1.2 Nguyên nhân kết đạt 2.3.2 Đánh giá tác dộng KCN Hà Nội đến phát triển đất nước nói chung Hà Nội nói riêng 2.3.2.1 Góp phần tăng trưởng kinh tế 2.3.2.2 Góp phần phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triÓn kinh tÕ 2.3.2.3 Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, giải việc làm cho người lao động 2.3.2.4 Hình thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường chuyển giao công nghệ, góp phần công nghiệp hóa - đại hóa thủ đô 2.3.2.5 Góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường tạo sở cho phát triển bền vững 2.3.3 Hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển KCN Hµ Néi 2.3.3.1 Hạn chế trình đầu tư phát triển KCN Hà Nội 67 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 2.3.3.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển KCN Hà Nội Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KCN Hà Nội 3.1 Định hướng phát triển KCN giai đoạn 2000-2010 3.2 Giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KCN Hà Nội 3.2.1 Các giải pháp vĩ mô 3.2.1.1 Thèng nhÊt quan ®iĨm vỊ KCN 3.2.1.2 Thể chế pháp luật môi trường đầu tư 3.2.1.3 Quy hoạch 3.2.1.4 Đền bù giải phóng mặt 3.2.1.5 Đầu tư phát triển hạ tÇng 3.2.1.6 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn để phát triển KCN 3.2.1.7 Giải pháp cung ứng lao động 3.2.1.8 Bảo vƯ m«i tr­êng 3.2.1.9 C¸c biƯn ph¸p kh¸c 3.2.2 Các giải pháp vi m« 3.2.2.1 Giải pháp xúc tiến đầu tư vào KCN 3.2.2.2 Không ngừng hoàn thiện Bộ máy Ban quản lý KCN & CX Hà Néi 3.2.2.3 Chủ động tạo nguồn lao động cho doanh nghiệp hoạt động KCN 3.2.2.4 Hình thức đầu tư phát triển sở hạ tầng 3.2.2.5 Phát triển công nghƯ th«ng tin KÕt luËn Danh mơc tµi liƯu tham kh¶o 68 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 69 ... thành công thất bại trình đầu tư Phát triển KCN Hà Nội, từ đưa giải pháp cần thực giai đoạn tới Thấy tầm quan trọng vấn đề em đà lựa chọn đề tài: Đầu tư phát triển khu công nghiệp địa bàn Hà Nội. .. đầu tư nước vào dự án đầu tư nước đầu tư vào KCN Hà Nội Điều cho thấy đối tác đầu tư vào KCN Hà Nội nhà đầu tư nước Các nhà đầu tư đến chủ yếu từ Hàn Quốc, Malayxia , Đài Loan Trong nhà đầu tư. .. nhuận khoản thu nhập xà hội Chương Thực trạng đầu tư phát triển KCN địa bàn Hà Nội 2.1 Thực trạng đầu tư địa bàn Hà Nội 2.1.1 Khái quát chung Hà Nội: Hà Nội nằm trung tâm vùng đồng sông Hồng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn hà nội , Đề tài đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn hà nội