0

Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic và một số yếu tố liên quan của người lao động tại nhà máy sản xuất gạch ốp lát phú tài tỉnh bình định năm 2018

89 3 0
  • Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic và một số yếu tố liên quan của người lao động tại nhà máy sản xuất gạch ốp lát phú tài tỉnh bình định năm 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

TW jfcfc «s> «> *4: LỜI CÂM ƠN Trong trinh học tập vi nghiên cữu đê hoan khoa luận nãy, cm dã nhân sư giúp đừ úm tinh cua thầy có giáo, nhà trưởng, gra đính ban be Em xin giri tới thầy cò anh chị vá tập thê lòng bict ơn sáu S3C Dầu tiên, em xin bày to lõng kinh trọng vã biCt ơn sâu sic nhát tới BSNT Phạm Th I Quán giáng viên cùa Bộ mỏn Sức khoe nghề nghiệp, Trường Dại học Y HÁ NỘI, cô dã tiục tiếp giang dẠ tân tinh chi bao va đ|nh litiớng cho em suổl trứih cmthực biện khoa luân Em xin hày tó lịngbiét ơn chân thành tới PGS T$ Lê Thị Thanh Xuân - Trướng mõn Sức khoe nghê nghiệp Trưởng Dại học Y H.1 Nôi vã GS TS Lẽ Th| Hương chu nhiụm dề tài “Nghiên cứu dậc diếm dịch tỉ học phán tú yếu rồ nguy ứng dụng Ịỳ ihutìĩ tiên riÁt chấn đồn sàm bệnh bụi phơi siỉic rợi Viỳỉ Nam” Mả So: KC.10 33 16-20 đà tạo đicu kiện cho cm đưực ticp cịn đẻ tài vá sư dung sỗ liỹu đế nghiên cứu Em xin chán thành Cíim ơn thầy cõ Bộ mỏn Sire khoe nghề nghiệp Trướng D41 bọc Y Ha NỘI đỉ ló chúc nhừngbi học bó ich giúp cbuogcin có dinh hường vả kicn thức di* hoàn thành trụa vụn khỏa luân tét nghivp minh Xin Cam ITH mái trường Dai hợc Y Ha NỘI ví nãm gàn bỏ hục tụp vả Innmg thảnh Vả cuôi xin gưi lởi Cant ơn đen gia đính, người bạn thán thict t^p thê tó 24G vá nhùng người ln sần sang chia vã giúp dờ tói học t‘f) va Sing Xin chúc nhùng điều tốt dcp nbầt si ding hnh cỳng mi ngi Ha Ơ•■ 1 Mõi trường ho dộng diêu kiện ho động • •I ■.••••■••>•••••••••!((>•••• •••■■•-.•••■•a ••••••■•••••••• ỉ 114 Bợih bụi phối silic ã*ããằã< ôããããããããããããããããããã 1 Ch An tliiÁn hênh hiti nhối tilic 1.1.6 Hình anh X quang phơi binh bụi phổi sỉlic theo phan loại quốc tẻ 1LO - 20002011 11.7 Thõng sồ danh giá chúc nảng hò hap 1.2 Thực trựng mắc bệnh hò hầp ỡ nhùng người lao dỏng ticp xúc trực tiếp vói bụi sflic 11 1-2.1 Treo llic Êliằaaeằôôeaaôôaôaaằea ã ãã ãããã ã ããã >ãããããããããããããããããããããããã ••••11 12 Tui Việt Nam 14 1.3 Một 80 yếu tố liên quan đen thực trạng mác bệnh hò hãp cua cóng nhàn v.èp xúc trực tiếp vời bụi mIk mơi trường lao địng 15 13 Trên giỏi 15 132 Tụi Việt Nam 16 1.4 Tống quan đia ban nghiên cưu 17 TWM*M«K> «“ *4: Chmg 2: ĐƠI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGIIIỄN cưu._ 19 2.1 Dia điõn ngỉúéũ cửu 19 2.2 EXu lương nghiên cửu 19 2.3 Thời gian nghiên cứu 19 2.4 Sợ dồ nghiên cứu 19 2.5 Phương pháp nghiên cứu 19 2.5.1 Thãct kẻ nghiên cứu - - - 2-5-2 Cờ màu vả chọn máu - 2.5.3 Bien tó, chi sị — Cõng cụ vả phương pháp ihu tháp s liu ã ãããããôããããããããã *ããã ããôããããããôãã ããã* 5 Sai sổ vá cách khác phu? Xu lý sò liỹu 2.6 Đạo đức nghiên cữu í tuning 3íKẾT QUÁ NGHIÊN cứu - — 29 3.1 Thực trang mẩc bộnh bụi phơi si lie cua lao đỳcg t,ii nhã mây san roát gach up lát Phù Tài tinh Binh Đinh, nảin 2018 29 3.2 Một số yểu tó liên quan với thực trạng mốc bỹnh bụi phin silic cùa người lao dòng nhá máy sun xuárt gach ơp lit Phú Tài tinh Bính Dinh nám 201$ 39 CHƯƠNG 4:BẢN LUẬN _ 45 4.1 Thực tiang míc bụnh bụi phơi sihc cua người laơ đũng t,ũ nhã mây í.01 suất gạch up lắt Phú Tái tinh Binh f )|nh nám 2018 4.2 Một »ơ yen tớ liên quan vỏi thực trjng n»ic bỳnh bụi phêã silic nguủi ho đùng tụi nhà máy San xuất gặch ốp lát Phú Tái tinh Bính Dinh, nãm 2018 51 KÉT LUẬN 54 KHUYÊN NGH| 55 TWM*M«K> *4: TAI LIỆU THAM KH \o PHỤ LỤC -w ã* CN ôG 33 Bang 3.4 Ty lẻ mắc bênh bu phôi silk cua người lao động theo chuyên ngành Bang3.5: Ty lệ NI.D có suy giam chức nàng hị hầp 35 Bang 3.6 Mức độ suy gi am FVC vã FEV1 õ NLD 35 Bâng Tỳ lê Tồi loụn thòng phôi ỜNLĐ 36 Bang Ty lộcảchinh thái tôn thương trẽn phun X-quangcua NI.D theo phân loụi JLO I••••••(•!••• Bang Tý lẽ dung kháu trang cùa NLD với thực trang hiên mác bênh BPSi 38 Bang 10: Mơi liên quan giìra thục trạng mác bỹnh BPSi vã giới tinh cua NLĐ 39 Bang 11 Mồi bẽn quan giừa ty lệ mắc bệnh bụi phôi Silic nhõm tuôi cua NLl> Bang 3.12: Mối hèn quan thục trạng mẩc bệnh BPSi tuõi nghe cua NLD41 Đang 3.13: MĨI liên quan gi ừa thực trang míc bènhBPSi vã lien su hut thuốc thuốc làocuaNLD 41 Bang 11 Moi liénquan thực trạng mác bẻnh BPSi vả ticnsưmác bẻnh hỏ hãp cua NỈLI) Báng 15 Mối liẻn quan gnu thục trung móc bênh BPSi vả tần suit su dung khâu trang cua NLĐ -w ã* CN ôG B.iag J 16 Mói liên quan giừa thực Bạng núc bợúi BPSi cùa NLD vi mt s VCU t -w ã* CN ôG ■> *4: PHỤ LỤC PHIẾU ĐỌC PHIM BỆNH IH I PHÔI MỉhồMT Ilọ vè (ỉn người ho dộng; Nâm sinhtđuvnglKh); Già linh l.Nam2 Nủ Ngày đục; ngảy tháng nám 201 XNgày chop phún; ngày thang nim 20IX I Chát lượng M (huậi _ _ Loạt hoíc 4l)ánh sổ váo ỏ thích hựp: ỉ (Nèu phim khống phai loại yéu cảu ghi tử nhựii xcti Nhận lét vỹ chát Inợng ptnm Bít Ihutơng vr nhu mỏ phối Có liên quan o R -L c hoan lũ R -L VTkha :O R L Can xi hoa kũ {{■»/!» ) o ° l>Õ tan toa ựhãnh ngyc kềt (tẲithiéu 3mm) Rông mang phơi uhánh ngực) R- _L lói thinh ngực bẽn R L 1.4 đền 1/2 ihỏnh ngực ■2S-lCnưiì*b R R L 1 3C Tơn thn: góc Mrửn hoành > /2 ngục ben 13 - Smm *a = 3> 10mm ■ c í *r Lluppiiri'r | r 4cp mục IDKhóng chuycnl rir 4A Mỉ Dày mãng phôi lan toi (Jiifih dáu II t/j tanxt hịa đị lan tóa vu chúu rrmg mang mangphàf) I hành ngực V| tn' Can xi hoa lx> lan UM ttk.uth Hgựi ẮứRộng nung phái ithanlt ngực) (tẠi thi&i 3mm) r) BeII Ị õ [ R I L Ị|o [ ị R ] Tói I thinh ngực bẽn 13 • Smm • a 1.4 đen % thành ngục - 25- lOnnn = b 4.\ Các dâu hicu bat thướng khảc TWM*M«K> a I* 4B INnh dív 'ào ó Ihích hợp ()l> hây nêu rơ lổn ihtpcmg 5, Xhận 'ẻ< khỉc: Co ị ] Không Me M*đọ< -w •* CN «G tỉm (ký tên) *4: D4 Theo anh chi, nhửng nghè bay còng San xuât vợt liộu xây dựng (gạch ch|U lưa, xi việc có nguy cao mác bỹnh bụi mâng ) phôi stlic? Khai thác, chẻ bión quậng (nhiều lụa chạni Khai thác, chẽ tác Luyện kim 5.San xuất guru, SŨ thủy tinh Khai thác đá Granil Khác ghi tủ: s Khòng biết D5 Theo anh chị Làm vújc mỏi tnróng nhiêu bụi silic có gia tâng màe bộnh bụi phới lilic khơng'1 Cị Khịng Khơng btct D6 Theo anh chị làm the nao người lại b) mầc bệnh bụi phổi silíc? Băt tay Do hút phai bụn khỏng Lãm việc môi trường nhiều bụi Àn uống môi trường nhiẻu bụi Sổng vời ngưdi bj bỹnh bụi phôi silk Sông nhá đỏng Tiềp xúc nơi công cộng Khác (ghi rd): Khỏngbỉẻt (nhiều lựa chợnt 07 D8 09 DIO Theo anh chi Bệnh bụi phơi tilic có Cõ phông tránh dươc khỏng? Không (chuyên cáu D9) Không bict (chuyên câu D9) Nẻu cõ phông tranh bÃng cách nao*5 Dco khau trang Mậc quần áo báo hộ (nhiều ìịta chọn) Kham sức khóe đinh kỳ’ hàng nảm Khám bcnh nghe nghiệp hàng năm Tuân thu an toan vệ sinh lao dộng Mơ cưa sô nha Càn trụng nhùng nơi nlucu bui Uổng sủa Làm qui trinh uưt 10 Khác (Ghi rô).’ Deo khâu trang đung quy đmh cõ lam Có giám nguy míc bênh bui phơi silic Khơng Khỏngbiêt khỏag? Lâm ẩm mói truớng lao đrâg ẹõ lam gi am nguy mic bộnh bụi phủi silic không1 -w ã* CN ôG Cú Khụng Khụng bict Dll Thịng thống gió cỡ lãm giam nguy 1CỎ co màc bỹnh bụi phôi silic không? Không 3.Khongbict D12 Thời gian tiềp xủc ngàn với bụi Khơng biã silic q trinh lao động đẽ có the thã ng nini gãv bệnh bụi phối silk cap tinh bao liu’' Thời gian ticp xúc ngẩn nhắt vói bụi Khơng biot silic trinh lao động đẽ cỏ thợ .thã ng n4m gay bệnh bụi phối silk man tinh lã bao ú? D13 014 Elut thc có làm tâng nguy co màc bỳnh bụi phới silic không1’ — ■ ■ ■■■ J" f *.'7 J~ _ 015 Hut thũc lão có làm tâng nguy mic bcnh bụi phôi silk không0 Nhùng dau hiệu gi gợi ỷ mac bỹnh bụi 016 phú stlic? (nhiều hrđ chọn) 017 Hâu qu.1 cùa bệnh bui phoi silic tới 0, người ho đỏng gi ° Có Khơng Khơng biết cồ Khơng Khơng bict Khơng biá Hỡ Kh*c đàm Đau ngực Khỏ thơ sót Khác (ghi rd> Không biết Suy gi am sức khoe Dcmíc bệnh (nhiêu ỉụa chọn) Suy gi am sức lao động Giam thu nháp Khac (ghi rồ") E.TI1ÃĨ DỘ VỄBỆNH BỤ1 PHỎ1 S1LIC El Bõih bụi phôi silic cô phai la bỳuh Rốt nguyhiịn nguy hiên khơng? Nguy hi ôn Không nguy hi ém Không bict E2 Cóng việc hiýn tụi cua anh chị có Rất dè mác bụnh nguv mảc bệnh bụj phôi silic De mác bộnh không” Không thè nức bụnh Khơng biẽt TWM*M«K> *4: Ed Bộnh bụi phổi silic có chửa khúi khcmg' Cố Khơng Không biết E4 Nguôi bị bĩnh bụi phổi silic nõn đu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic và một số yếu tố liên quan của người lao động tại nhà máy sản xuất gạch ốp lát phú tài tỉnh bình định năm 2018 , Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic và một số yếu tố liên quan của người lao động tại nhà máy sản xuất gạch ốp lát phú tài tỉnh bình định năm 2018