0

Bài tiểu luận NHẬN THỨC và QUAN điểm của ĐẢNG CSVN về đổi mới NGUỒN NHÂN lực TRONG THỜI kỳ HIỆN NAY

12 26 0
  • Bài tiểu luận NHẬN THỨC và QUAN điểm của ĐẢNG CSVN về đổi mới NGUỒN NHÂN lực TRONG THỜI kỳ HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 11:26

CDV Tài chính – Ngân hàng là một ngành khá là rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp. Ngành Tài chính – Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Quỹ tín dụng… 1 NHẬN THỨC VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI PHÁT TRIÊN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI KỲ HIỆN NAY PHẦN MỞ ĐẦU 1- Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- đại hoá(CNH- HĐH ), tiến tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, bối cảnh tình hình giới diễn biến nhanh chóng phức tạp thuận lợi khó khăn, thời nguy đan xen Bên cạnh việc khẳng định thành tựu đáng mừng phấn khởi đạt nghiệp đổi mới, tình hình giới đại, chuyển sang kinh tế thị trường dựa chủ yếu vào tri thức xu toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, ngày nhận thức rõ vai trò định nguồn nhân lực người phát triển, đặt biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực to lớn phát triển kinh tế- xã hội, yếu tố vật chất quan trọng nhất, định lực lượng sản xuất phát triển kinh tế, trực tiếp sử dụng toàn khoa học kỹ thuật, công nghệ vào trình sản xuất, yếu tố định tăng trưởng kinh tế Từ thực tế cách mạng Việt Nam qua 15 năm đổi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nhà nước có nhiều sách phát huy trí tuệ, tay nghề, thông minh sáng tạo không giới hạn người Vịêt Nam Đó yếu tố thành công nghiệp cách mạng, nghiệp đổi Đảng ta nhấn mạng tầm quan trọng đặc biệt yếu tố lực người xác định: “Nguồn lực người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển” (nghị đại hội đảng VII) Nghị đại hội VIII nhấn mạnh “ Lấy việc phát huy nguồn lực người làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững” Nghị đại hội đảng IX: “ Con người nguồn lực nhân tố định phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa_ đại hóa” Có thể nói rằng, nguồn lực người phát huy thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế giải pháp đột phá nhằm thực thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kì 2001 - 2010, tạo bước phát triển thần kỳ Việt Nam thập kỷ đầu kỷ 21 - Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu: a- Mục đích: Thực đề tài nhằm: - Khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao vừa nguồn lực to lớn vừa động lực tăng suất lao động có lực người có khả tiếp thu áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ cao Sử dụng hiệu nguồn lực vật chất khác sản xuất xã hội, trở thành lực lượng xung kích đầu nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa hội nhập Trong nguồn nhân lực nữ lực lượng quan trọng góp phần thành công b- Nhiệm vụ: Để đạt mục đích đặt Bài viết phải thực số nhiệm vụ sau: - Làm sáng tỏ sở số vấn đề nguồn lực người vận dụng đảng ta việc phát triển nguồn nhân lực nữ thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa - Nêu số giải pháp có tính định hướng nhằm xác định phát triển nguồn nhân lực nữ thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa - Phạm vi nghiên cứu: “ Nguồn nhân lực” vấn đề rộng lớn đa dạng, tham vọng lý giải tất vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực Trong phạm vi, cố gắng làm sáng tỏ thêm khía cạnh giới quan phương pháp luận liên quan đến vai trò nguồn lực người thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa Mà đặc biệt đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực nữ đội ngũ cán nữ - Cơ sở: Bài viết thưc sở lý luận triết học Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đảng ta vai trò phát triển nguồn lực người thời công nghiệp hoá - đại hóa (Đặc biệt nguồn nhân lực cán nữ ) Tác giả kết hợp sử dụng hệ thống phương pháp lịch sử, phân tích tổng hợp, so sánh, diễn dịch quy nạp * Ý nghóa: + Góp phần bảo vệ chủ nghóa Mác - Lênin nói chung triết học Mác – Lênin vai trò người + Góp phần chống biểu giáo điều nhận thức Đồng thời, chống biểu hội chủ nghóa phủ định vai trò đóng góp xây dựng đất nước lực lượng phụ nữ (CB nữ ) + Góp tiếng nói với đảng trình xây dựng phát triển chiến lược kinh tế xã hội + Góp phần gợi mở cách tiếp cận lý giải vài khía cạnh lực lượng lao động nữ - Cấu trúc: - Dẫn nhập - Chương I: Một số vấn đề nguồn nhân lực 1.1 Một số khái niệm vai trò nguồn nhân lực người 1.1.1 Khái niệm yếu tố cấu thành nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN 1.2 Sự phát triển nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hóa- đại hóa 4 1.2.1 Mối quan hện dân trí, nhân lực, nhân tài 1.2.2 Nhân tố người sản xuất đại - Chương II: Sự vận dụng đảng ta vịêc phát triển nguồn nhân lực nữ 2.1 Quan điểm chủ nghóa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò, vị trí phụ nữ 2.2 Sự vận dụng đảng ta việc phát triển nguồn nhân lực cán nữ thực trạng nguồn nhân lực cán nữ 2.3 Một vài phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng nguồn nhân lực cán nữ đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hóa_ đại hóa 2.3.1 Phương hướng 2.3.2 Giải pháp - Kết luận - Tài liệu tham khảo CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm vai trò nguồn nhân lực: 1.1.1 Khái niệm yếu tố cấu thành nguồn nhân lực: - Khái niệm: Trong tất nguồn lực nguồn lực người quan trọng tham gia vào trình sản xuất tái sản xuất mở rộng phát triển kinh tế văn hóa xã hội Khi nói đến nguồn nhân lực thường xem xét góc độ: lực xã hội tính động người Hay nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội phận quan trọng có khả tạo giá trị vật chất, tinh thần cho xã hội Có thể hiểu cách khác: tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động) quốc gia, vùng lãnh thổ có thời kỳ định, phù hợp với chiến lược kế hoạch phát triển Tiềm bao hàm tổng hòa lực trí lực, lực, nhân cách người đáp ứng với cấu định kinh tế, xã hội đòi hỏi Thực chất tiềm người số lượng, chất lượng cấu Toàn tiềm hình thành nên toàn lực xã hội người Chúng ta xem xét tiềm nguồn nhân lực cho ta định hướng phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo không ngừng nâng cao lực xã hội nguồn nhân lực Đối với quốc gia, lực xã hội hay tiềm khác Vấn đề quan trọng khai thác tiềm biện pháp để biến tiềm thành thực Nguồn nhân lực dạng tiềm trạng thái tónh, nguồn nhân lực phát triển Do đo,ù nguồn nhân lực người phải chuyển sang trạng thái động tức phải phân bố hợp lý sử dụng hiệu Điều quan trọng làm chuyển nguồn lực người dạng tiềm thành “vốn người, vốn nhân lực”, làm để không ngừng nâng cao tính động xã hội người thông qua sách, thể chế giải pháp để giải phóng triệt để tiềm (trong quan trọng giải phóng sức lao động) 6 Con người với tiềm vô tận, tự phát triển, tự tư sáng tạo cống hiến, trả giá trị lao động, giá trị sáng tạo cống hiến tiềm năng lực khái thác phát huy, trở thành nguồn vốn vô to lớn (vốn nhân lực), khai thác tối đa nguồn nhân lực, đặc biệt tiềm trí tuệ, tay nghề báo quan trọng phản ánh tốc độ phát triển quốc gia Như nguồn lực hiểu tầng hòa thể thống hữu lực xã hội người (thể lực, trí lực, nhân cách)và tính động xã hội Cho tới nay, xuất phát từ cách tiếp cận khác nên bàn phát triển nguồn nhân lực có nhiều cách hiểu khác Ilo lại cho phát triển nguồn nhân lực bao hàm phạm vi trình độ lành nghề, đào tạo, phát triển nguồn lực sử dụng nguồn lực để tiến tới việc làm nghề UNESCO khái niệm theo nghóa hẹp làm cho toàn lành nghề dân cư phù hợp quan hệ với phát triển đất nước Như vậy, cách hiểu hệ thống liên hịêp quốc bao quát nhấn mạnh nguồn nhân lực Nó vừa yếu tố sản xuất, tăng trưởng kinh tế (yếu tố đầu vào) vừa mục tiêu phát triển tăng trưởng kinh tế (đầu ra) Như vậy, phát triển nguồn lực làm biến đổi số lượng, chất lượng cấu ngày đáp ứng tốt yêu cầu kinh tế – xã hội Quá trình bao gồm phát triển trí lực, lực, khả nhận thức tiếp thu kiến thức, tay nghề, tính động xã hội sức sáng tạo người Nền văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc hun đúc lên bãn lónh, ý chí người lao động Như vậy, hiểu khái niệm phát triển nguồn nhân lực với nghóa trình nâng cao lực xã hội tính động xã hội người mặt (thể lực, trí lực, nhân cách), đồng thời phân bổ, sử dụng phát huy có hiệu nguồn lực để phát triển đất nước Khái niệm phát triển nguồn nhân lực khái niệm trừu tượng, mà gắn với phát triển người cụ thể, có lực hoạt động kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Nói cách khác, tức đạt đến người trưởng thành có lực xã hội Và có tính hoạt động xã hội Vậy: Nguồn nhân lực nguồn tài nguyên, nguồn vốn nguồn động lực trình phát triển đất nước Tốc độ phát triển người thể tập trung số phát triển người (HDI) chất lượng phát triển đầy đủvà toàn diện có nguồn lực chất lượng cao Do đó, để phát triển nguồn nhân lực trước hết cần quan tâm đến vấn đề phát triển người - Các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực: Theo quan niệm thủ tướng Phan Văn Khải: “Nguồn lực người bao gồm sức lao động, trí tụê tinh thần gắn liền với truyền thống dân tộc” ( Báo nhân dân ngày 26/8/1998 ) Đó quan niệm hoàn toàn đắn, có sở khoa học khái quát Nguồn nhân lực, theo cách tiếp cận có nội hàm rộng bao gồm yếu tố cấu thành lực lượng (số lượng), trí thức, khả nhận thức tiếp thu kiến thức, tính động xã hội sáng tạo, truyền thống lịch sử, văn hóa… bao gồm yếu tố sau: - Lao động sức trẻ nguồn nhân lực vấn đề có liên quan đến dân số, lao động giới phát triển kinh tế, xã hội quốc gia thời kỳ định - Trình độ dân trí chuyên môn kỹ thuật Đây yếu tố quan trọng có tính chất định tiếp thu, làm chủ thích ứng với kỹ thuật công nghệ cao quản lý kinh tế tri thức Yếu tố có liên quan phụ thuộc vào phát triển giáo dục - đào tạo dạy nghề điều kiện công nghiệp hóa_ đại hóa hội nhập xu toàn cầu hóa - Tính động xã hội sức sáng tạo yếu tố liên quan đến môi trường pháp luật, thể chế sách, chế giải phóng sức lao động, tạo động lực để người phát triển, phát huy tài nguyên sức sáng tạo kinh tế thị trường định hướng XHCN - Yếu tố truyền thống lịch sử văn hóa quốc gia, bồi đắp kết tinh người cộng đồng dân tộc, hun đúc lónh, ý chí tác phong người lao động - Vai trò nguồn lực người kinh tế thị trường định hướng XHCN: Trong giới đại, chuyển sang kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức xu toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế,chúng ta ngày nhận thức rõ vai trò định nguồn lực người phát triển đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế gần kinh tế muốn tăng trưởng nhanh mức cao phải dựa trụ cột là: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng sở đại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong đó, yếu tố nguồn nhân lực động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế bền vững người, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, tức người đầu tư phát triển, tạo lập kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, lực sáng tạo để trở thành nguồn vốn - vốn người - vốn nhân lực Bởi kinh tế toàn cầu đầy biến động cạnh tranh liệt lúc ưu cạnh tranh nghiêng quốc gia có nguồn lực chất lượng cao, môi trường pháp lý thuận lợi cho đầu tư xã hội ổn định Một số nước phát triển phát triển khu vực Đông Nam Á điều chỉnh chiến lược cạnh tranh tương lai, phát triển kinh tế tri thức phát triển nguồn vốn nhân lực yếu tố Nếu xem xét góc độ phát triển bền vững bao gồm tăng trưởng kinh tế an toàn xã hội bảo vệ môi trường phát triển nguồn vốn người, vốn nhân lực, vừa nguồn lực vừa mục tiêu cuối cùng, đỉnh cao trình phát triển quốc gia Vì gắn liền với phát triển người lấy người làm trung tâm phát triển Tuy nhiên, nguồn lực người phải phát triển huy động tối đa vào trình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo có đủ việc làm, tiến tới việc làm có suất tự lựa chọn, nghóa việc làm mang tính nhân văn, sở giải phóng tiềm (tức l1à sử dụng có hiệu lực xã hội nguồn nhân lực) trở thành nguồn lực động lực yếu tố phát triển bền vững Con người xem xét mối quan hệ thống hai mặt: Con người với tư cách chủ thể sáng tạo cải vật chất tinh thần Trong trình tồn phát triển, người sức lao động yếu tố lực lượng sản xuất trình sản xuất tạo vật chất tinh thần (yếu tố cung) "5" Vũ Trọng Dung: Tạp chí giáo dục lý luận, số 1- 2001 Con người mặt khác người sử dụng tiêu dùng cải vật chất tinh thần để tồn phát triển thông qua trình phân phối, tái phân phối (yếu tố cầu) Giữa cung cầu có mối quan hệ Nó tồn thống , phát triển thực thể người quan hệ cộng đồng xã hội Từ đo,ù phát triển người trở thành nhu cầu trước tiên, trung tâm trình phát triển Nhu cầu đáp ứng trở thành động lực to lớn nguồn lực nội sinh vô hạn định thúc đẩy xã hội phát triển Ngược lại, nhu cầu phát triển người không định hướng phát triển tư tưởng xã hội nhân đạo, dân chủ, công tiến ý nghóa phủ định lớn, cản trở trí tuệ, chí trở thành lực lượng tàn phá, dẫn đến đảo lộn, tan rã xã hội Tầm quan trọng nguồn lực người không dừng lại lý thuyết, tư nhà lãnh đạo, nhà hoạch định sách mà khẳng định sống sinh động Ngược lại người, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, thành tựu to lớn phát triển kinh tế xã hội, yếu tố nghiên cứu quan trọng nhất, định lực lượng sản xuất Từ thực tế chứng minh Việt Nam qua 15 năm đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường, nhà nước có nhiều sách phát triển nguồn lực nội lực nguồn nhân lực, lao động lành nghề, lao động chất xám tạo sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao góp phần tăng trưởng kinh tế nước ta mức cao ổn định Nhìn sản phẩm có sức cạnh tranh thị trường nước xuất thực tiễn thành công công đổi nước ta cho thấy làvốn dù vật chất quan trọng, song quan trọng biết phát huy trí tuệ, tay nghề, thông minh sáng tạo giới hạn người Việt Nam Đó yếu tố định thành công nghiệp cách mạng, nghiệp đổi Ngay thực đổi mới, đảng nhà nước nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt yếu tố người xác định: "Con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển” Đại hội nhấn mạnh: “Lấy việc phát huy nguồn lực người làm yếu tố cho phát triển nhanh chóng bền vững” Một lần đại hội IX khẳng định “Con người nguồn nhân 10 lực nhân tố phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa 1.2 Sự phát triển nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa: 1.2.1 Mối quan hệ dân trí, nhân lực nhân tài: Việc đảm bảo nâng cao dân trí nước ta coi trọng đạt thành tựu to lớn Mô hình nâng cao dân trí nước ta giáo dục cho người bao gồm: xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học giáo dục thường xuyên Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - đại hóa bắt đầu 2001 tiến tới phổ cập trung học sở, phổ cập nghề đội ngũ lao động Tuy nhiên, mục tiêu nội dung cụ thể học vấn phổ cập cần có cấu trúc giá trị đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - đại hóa Do đó, dân trí tảng để có phát triển nhân lực, nhân tài Dân trí, nhân lực, nhân tài công cụ đơn thiếu giá trị sở chúng người nhân cách người Chính người Việt Nam nhân cách họ định trình độ dân trí , chất lượng quy mô nguồn nhân lực, ý nghóa hiệu tài 1.2.2 Nhân tố người lực lượng sản xuất đại: Khi nói đến nhân tố người nói tới mặt hoạt động người, mặt nhất, định thuộc tính, biểu đặc trưng người Sự tác động nhân tố người có ý nghóa định đến toàn tiến trình phát triển lịch sử Tiến xã hội trình tự động mà phải thông qua hoạt động người xã hội Con người yếu tố lịch sử, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Do đó, để nghiên cứu nhân tố người phải xuất phát từ nhận thức đắn người Nhân tố vừa phương tiện sáng tạo giá trị vật chất tinh thần, sáng tạo hoàn thiện thân mình, đồng thời chủ nhân sử dụng hiệu nguồn tài sản vô giá Với phương diện ấy, vai trò nhân tố người lực lượng sản xuất toàn nhân tố người nói chung mà nhân tố quan trọng nhất, sáng tạo trình sản xúât Chỉ có người 11 làm thay đổi công cụ sản xuất, tác động vào đối tượng sản xuất làm cho sản xuất ngày phát triển với suất chất lượng cao Thay đổi quan hệ sản xuất quan hệ xã hội khác, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần toàn xã hội Ngày nay, người mong muốn thỏa mãn nhu cầu vật chất ngày cao mà mong muốn bảo vệ môi trường sinh thái trình sản xuất Tạo tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội nhanh, bền vững Để giải yêu cầu trên, có người có trí tuệ nhân tố định để thực Con người có trí tuệ với phát triển khoa học công nghệ tiên tiến hoàn toàn tạo sản phẩm nâng cao chất lượng sống bổ sung giá trị văn hóa kho tàng văn hóa nhân loại Con người tham gia vào trình sản xuất với tư cách nhân tố quan trọng lực lượng sản xuất sức mạnh trí tuệ sức mạnh bắp Trong sức mạnh trí tuệ ngày chiếm ưu trình sản xuất Do thời đại ngày nhân tố người có tri thức ngày đóng vai trò định lực lượng sản xuất trình sản xuất Trong đó, 10 đạo đức định hướng giá trị hoạt động cụ thể người xã hội 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Chí Bảo: nh hưởng văn hoá việc phát huy nguồn lực người, tạp chí Triết học, số 1, - 1993 Bàn chiến lược người, NXB thật, Hà Nội, 1990 Nguyễn Trọng Chuẩn: Nguồn nhân lực chiến lược kinh tế xã hội nước ta đến năm 2000, tạp chí Triết học, số 4, 1990 TS Nguyễn Só Dũng: Xây dựng kinh tế tri thức Những hội thách thức lớn, báo Sài gòn giải phóng, ngày 2-2-2001, tr Vũ Trọng Dung: Tạp chí giáo dục lý luận, số - 2001 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb thật, Hà Nội, 1976 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb thật, Hà Nội, 1981 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb thật, Hà Nội, 1986 Đảng Cộng sản Việt Nam: văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb thật, Hà Nội, 1991 10.Đảng cộng sản Việt Nam: Chiến lược nguồn nhân lực cải thiện đời sống nhân dân thời kỳ 2001 - 2010 ... người nguồn nhân 10 lực nhân tố phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa 1.2 Sự phát triển nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa: 1.2.1 Mối quan hệ dân trí, nhân lực nhân. .. nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN 1.2 Sự phát triển nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hóa- đại hóa 4 1.2.1 Mối quan hện dân trí, nhân lực, nhân. .. thành nguồn nhân lực: - Khái niệm: Trong tất nguồn lực nguồn lực người quan trọng tham gia vào trình sản xuất tái sản xuất mở rộng phát triển kinh tế văn hóa xã hội Khi nói đến nguồn nhân lực thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận NHẬN THỨC và QUAN điểm của ĐẢNG CSVN về đổi mới NGUỒN NHÂN lực TRONG THỜI kỳ HIỆN NAY, Bài tiểu luận NHẬN THỨC và QUAN điểm của ĐẢNG CSVN về đổi mới NGUỒN NHÂN lực TRONG THỜI kỳ HIỆN NAY

Từ khóa liên quan