0

GIAY MOI HOP LOP

1 1 0
  • GIAY MOI HOP LOP

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:51

[r] (1) -BAN LIÊN LẠC NIÊN KHÓA 1989 – 1992 Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Trường cấp CAM THANH §éc lập Tự Hạnh phóc GIẤY MI HP LP Thân gửi bạn: Ban liên lạc khóa 1989 1992 trân trọng mời bạn tới dự buổi gặp mặt lớp th ờng niên năm 2014 Thời gian: Có mặt vào hồi 08 ngày 29 tháng năm 2014 Địa chỉ: Tại nhà Văn Hóa Thôn An Bình xà Cam Thanh Kinh phí tổ chức: Do Hội viên Hội đóng góp - Dự kiến 200.000 đồng/ Hội viên Rất mong đ ợc có mặt bạn để buổi gặp mặt thành công tốt đẹp Cam Thanh, ngày 23 tháng 06 năm 2014 T/M: BAN LIÊN LẠC Nguyễn Thanh Thành BAN LIÊN LẠC NIÊN KHĨA 1989 – 1992 Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Trường cấp CAM THANH §éc lập Tự Hạnh phóc GIẤY MỜI HỌP LỚP Th©n gưi bạn: Ban liên lạc khóa 1989 1992 trân trọng mời bạn tới dự buổi gặp mặt lớp th ờng niên năm 2014 Thời gian: Có mặt vào hồi 08 ngày 29 tháng năm 2014 Địa chỉ: Tại nhà Văn Hóa Thôn An B×nh x· Cam Thanh Kinh phí tổ chức: Do Hội viên Hội đóng góp - Dự kiến 200.000 đồng/ Hội viên Rất mong đ ợc có mặt bạn để buổi gặp mặt thành cơng tt p Cam Thanh, ngày 23 tháng 06 năm 2014 T/M: BAN LIấN LC
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAY MOI HOP LOP, GIAY MOI HOP LOP