0

BDTX truong

5 0 0
  • BDTX truong

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:38

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.. Bảo đảm tất cả CBQL và gi[r] (1)PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI TRƯỜNG THCS SÔNG ĐỐC Số: /KH-THCS2 SĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh phúc Sông Đốc, ngày 25 tháng năm 2013 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS Sông Đốc, năm học 2012 – 2013 Căn Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Căn Kế hoạch số 144/KH-SGDĐT ngày 21/01/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2103; Căn công văn số 134/KH – PGD&ĐT ngày 19/2/2013 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012 – 2013; Căn công văn số 221/PGD&ĐT ngày 11 tháng năm 2013 PGDĐT huyện Trần Văn Thời v/v hướng dẫn thực nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013; Căn tình hình thực tế, trường THCS Sông Đốc lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên năm học 2012 – 2013 sau: I Mục đích: CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, lực giáo dục theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi và nâng cao chất lượng giáo dục Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá CBQL và giáo viên; lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường II Nguyên tắc: Bảo đảm tất CBQL và giáo viên tham gia bồi dưỡng Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực đúng Quy chế BDTX Bộ Giáo dục và Đào tạo Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên Phát huy vai trò nòng cốt nhà trường việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn (2) Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước tổ chức bồi dưỡng Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đánh giá Kết đánh giá làm sở xét thi đua giáo viên cuối năm học III Đối tượng BDTX Cán quản lý và tất giáo viên toàn trường IV Nội dung, thời lượng BDTX Khối kiến thức bắt buộc: a Nội dung bồi dưỡng 1: Theo hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/năm/giáo viên ) b Nội dung bồi dưỡng 2: Theo hướng dẫn SGD-ĐT Cà Mau ( 30 tiết/năm/giáo viên ) Khối kiến thức tự chọn Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên Căn vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 Bộ Giáo dục và Đào tạo việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS Trường THCS Sông Đốc quy định CBQL và giáo viên thực bồi dưỡng 05 mô đun sau: Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng I Nâng cao lực hiểu biết đối tượng giáo dục THCS Hoạt động học tập học sinh THCS Hoạt động học tập Đặc điểm hoạt động học tập học sinh THCS Phân tích các đặc điểm hoạt động học tập học sinh THCS IV.Nâng cao lực chăm sóc/hỗ trợ tâm lí cho học sinh quá trình giáo dục Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng học tập cho học sinh THCS THCS Trạng thái tâm lí căng thẳng 12 học tập học sinh THCS Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng Có kĩ giúp học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng học tập Thời Thời gian học gian tập trung (tiết) tự học Lý Thực (tiết) thuyết hành 10 10 (3) Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng THCS 18 Phương pháp dạy học tích cực Dạy học tích cực Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực THCS 19 Dạy học với công nghệ thông tin Có biện pháp để Vai trò công nghệ thông tin nâng cao hiệu dạy học nhờ dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công nghệ thông dạy học tin VI Tăng cường lực dạy học XII Phát Giáo dục kĩ sống cho học triển sinh THCS lực tổ chức Quan niệm và phân loại kỹ các hoạt sống động giáo Vai trò và mục tiêu giáo dục dục THCS kỹ sống cho học sinh Nội dung và nguyên tắc giáo 35 dục kỹ sống cho học sinh THCS Phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực Có kĩ tổ chức giáo dục kỹ sống qua các môn học và hoạt động giáo dục Thời Thời gian học gian tập trung (tiết) tự học Lý Thực (tiết) thuyết hành 10 10 15 V Hình thức tổ chức BDTX Bồi dưỡng tập trung Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu, Bồi dưỡng từ xa (qua Intenet) Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn Bồi dưỡng thông qua dự thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp VI Đánh giá và công nhận kết BDTX a Thực theo mục VII Kế hoạch số 134/KH – PGD&ĐT ngày 19/2/2013 Phòng Giáo dục và Đào tạo (4) b Nhà trường tổ chức tổng hợp xếp loại kết BDTX giáo viên dựa trên kết đánh giá các nội dung BDTX giáo viên Lập báo cáo kết Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định c Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX cho giáo viên hoàn thành kết BDTX VI Lịch thực Thời gian tính theo năm học 2012 - 2013 Nội dung công việc Người thực - Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường Hiệu trưởng 20/3 đến - Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạchHT, PHT+ giáo 05/4/2013 BDTX cá nhân viên - Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên Hiệu trưởng Tháng -Tự học các nội dung đã lựa chọn theo kế hoạch -CB-GV 6+7/2013 -Học tập trung (từ 01 đến 03/8/2013 -CB-GV -Thực kiểm tra, đánh giá kết BDTX -HT,PHT Tháng giáo viên (4,5/8/2013) 08/2013 -Báo cáo kết BDTX PGD-ĐT (20/8/2013) -HT VII Tổ chức thực Trách nhiệm Hiệu trưởng -Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên nhà trường -Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân -Phê duyệt kế hoạch BDTX giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên nhà trường -Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết BDTX giáo viên Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định -Thực chế độ, chính sách Nhà nước giáo viên tham gia BDTX -Đề nghị các cấp có thẩm quyền định khen thưởng xử lý cá nhân có thành tích vi phạm thực công tác bồi dưỡng Trách nhiệm giáo viên -Xây dựng và thực kế hoạch BDTX cá nhân đã phê duyệt; nghiêm chỉnh thực các quy định BDTX nhà trường (5) -Báo cáo nhóm, tổ môn, lãnh đạo nhà trường kết thực kế hoạch BDTX cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ đã học tập BDTX vào quá trình thực nhiệm vụ Trên đây là kế hoạch BDTX trường năm học 2012 – 2013 Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên nghiêm túc thực hiện./ Nơi nhận : - - PGD (b/c); BLĐ trường; Các Tổ trưởng; Lưu VT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Xuân Hùng (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: BDTX truong, BDTX truong