0

5 de thi toan 8 ki 5

4 0 0
  • 5 de thi toan 8 ki 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:27

Hãy : 1 Giải các bất phương trình đã cho và biểu diễn tập nghiệm của mỗi Bpt trên một trục số 2 Tìm các giá trị nguyên của x thoả mãn đồng thời cả hai bất phương trình trên?. 3..[r] (1)Đề KT HKII Toán Phạm Thị Hồng Hạnh KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn : Toán lớp Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ SỐ Bài I : Giải các phương trình sau x2 1 x  x3 x x 2x   4) x  x  ( x  1)( x  3) 1) 2x – = 4x + 2) 3) x ( x – ) = - x ( x + ) Bài II : Giải các bất phương trình sau và biểu diện tập nghiệm bất phương trình trên trục số 1) 2x – > 3( x – ) 2) 12 x  x  x    12 x   3(1  x) 1) Giải phương trình 2) Cho a > b Hãy so sánh a) 3a – và 3b – b) - 4a + và - 4b + Bài IV : Giải bài toán sau cách lập phương trình Hai thùng đựng dầu : Thùng thứ có 120 lít dầu, thùng thứ hai có 90 lít dầu Sau lấy thùng thứ lượng dầu gấp ba lần lượng dầu lấy thùng thứ hai thì lượng dầu còn lại thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại thùng thứ Hỏi đã lấy bao nhiêu lít dầu thùng ? Bài V : Cho ∆ABC vuông A có AB = 6cm; AC = 8cm Đường cao AH và phân giác BD cắt I ( H  BC và D  AC ) 1) Tính độ dài AD ? DC ? 2) C/m ∆ABC ∆HBA suy AB2 = BH BC Bài III : 3) C/m ∆ABI ∆CBD 4) C/m IH AD  IA DC Bài VI :Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn 3xy  x  15y  44  ĐỀ SỐ Bài I : Giải các phương trình sau 1) 3x – 2( x – ) = 2) 3) ( x – )2 = ( x + )2 2x 1 x2  x 1  x4 x4  2 4) x 1 x 1 Bài II : Giải các bất phương trình sau và biểu diện tập nghiệm bất phương trình trên trục số 1) 5( x – )  6( x + ) 2) Bài III : Cho m < n Hãy so sánh 1) -5m + và - 5n + x   3x  3) Giải phương trình 2x 1 x 1 4x    2) - 3m - và - 3n - Bài IV : Giải bài toán sau cách lập phương trình (2) Đề KT HKII Toán Phạm Thị Hồng Hạnh Một người từ A đến B với vận tốc 24 km/h tiếp từ B đến C với vận tốc 32 km/h Tính quãng đường AB và BC, biết quãng đường AB dài quãng đường BC là km và vận tốc trung bình người đó trên quãng đường AC là 27 km/h ? Bài V : Cho ∆ABC cân A có AB = AC = 6cm; BC = 4cm Các đường phân giác BD và CE cắt I ( E  AB và D  AC ) 1) Tính độ dài AD ? ED ? 2) C/m ∆ADB ∆AEC 3) C/m IE CD = ID BE 4) Cho SABC = 60 cm2 Tính SAED ? Bài VI : Cho phương trình 2x  m x    , Tìm m để phương trình có nghiệm dương x2 x2 ĐỀ SỐ Bài I : Giải các phương trình sau x – = – 2( x + ) 1) x  x 1  96 x 1 3x 1 5   x  16 x  x  2) x   3) ( x – )( x + )( x + ) = 4) Bài II : Cho các bất phương trình sau a) ( x – )2 + x2  2x2 – 3x – b) 3( x + ) – > 2( x – ) + 1) Giải bất phương trình trên và biểu diễn tập nghiệm chúng trên cùng trục số ? 2) Tìm tất các giá trị nguyên x thoả mãn đồng thời hai bất phương trình đã cho Bài III : Giải phương trình 5x  10  x  Bài IV : Một số tự nhiên có hai chữ số với tổng các chữ số nó 14 Nếu viết thêm chữ số vào hai chữ số nó thì số lớn số đã cho 550 đơn vị Tìm số ban đầu ? Bài V : Cho ∆ABC có AB = 6cm; AC = 10cm và BC = 12cm Vẽ đường phân giác AD góc BAC, trên tia đối tia DA lấy điểm I cho ACI = BDA : 1) Tính độ dài DB ? DC ? 2) C/m ∆ACI ∆CDI 3) C/m AD = AB AC - DB DC Bài VI : Giải các phương trình sau 2 1 1 a)  x     x     x    x     x   x x x x        b) x  2008 x  2007 x  2008  x  x  2007x  2007x  2007   abc0 , Tính A  a  b  c 2 a  b  c  2009 Bài VII : Cho ba số a, b, c thỏa mãn  (3) Đề KT HKII Toán Phạm Thị Hồng Hạnh ĐỀ SỐ Bài I : Giải các phương trình sau 1) ( x - )2 - = 2) x  2x  6x  2x     12 3) 3x    x 1 x 1 1 x2 4) 3x   x  Bài II : 1) Giải bất phương trình x  3x  x    10 và biểu diễn tập nghiệm nó trên trục số : 2) Giải và biểu diễn tập nghiệm chung hai bất phương trình sau trên trục số : x x 1 x   và x 3x    2x  3 3) Cho các bất phương trình 2( - 2x ) +  15 - 5x và bất phương trình - 2x < Hãy tìm tất các giá trị nguyên x thoả mãn đồng thời hai bất phương trình trên ? Bài III : Giải bài toán sau cách lập phương trình Thương hai số Nếu gấp lần số chia và giảm số bị chia nửa thì số thứ thu số thứ hai thu Tìm hai số lúc đầu ? Bài IV : Cho ABC cân A có AB = AC = 5cm, BC = 6cm Phân giác góc B cắt AC M, phân giác góc C cắt AB N : 1) Chứng minh MN // BC 2) C/ minh ∆ANC ∆AMB 3) Tính độ dài AM ? MN ? 4) Tính SAMN ? Bài V : Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác có cạnh 12cm, chiều cao hình lăng trụ đứng 16cm Tình thể tích V hình lăng trụ đứng này ? ĐỀ SỐ Giải các phương trình sau : Bài I 1) 2x – = 4x + 3) Bài II x2  5x 1  0 2x 10 2) x   x  x 1  4) ( 2x – )( x2 + ) = Cho bất phương trình - 2x  15 - 5x và bất phương trình - 2x < Hãy : 1) Giải các bất phương trình đã cho và biểu diễn tập nghiệm Bpt trên trục số 2) Tìm các giá trị nguyên x thoả mãn đồng thời hai bất phương trình trên ? (4) Đề KT HKII Toán Phạm Thị Hồng Hạnh Bài III Giải bài toán sau cách lập phương trình : Hưởng ứng đợt thi đua làm kế hoạch nhỏ năm học 2008 – 2009 Quận đội phát động, Hai lớp 8/1 và 8/2 nộp tổng cộng 720 vỏ lon bia các loại Nếu chuyển 40 vỏ lon bia từ lớp 8/1 sang lớp 8/2 thì đó số vỏ lon bia lớp 8/1 4/5 số vỏ lon bia lớp 8/2 Hỏi lớp lúc đầu đã nộp bao nhiêu vỏ lon bia các loại ? Bài IV Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm ; AB = 8cm Từ C vẽ CE  AB E , CF  AD F và vẽ BH  AC H Nối E với D cắt BC I, biết BI = 7cm ; EI = 8,5cm : 1) Tính độ dài BE ? ED ? 2) Chứng minh ∆ABH ∆ACE và ∆BHC ∆CFA 3) Chứng minh hệ thức AC = AB.AE + AD AF Bài V : Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng cạnh đáy 10cm, chiều dài cạnh đáy 18cm và chiều cao hình hộp 20cm Tính thể tích hình hộp ? Tính diện tích xung quanh hình hộp ? (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 de thi toan 8 ki 5, 5 de thi toan 8 ki 5