0

tap doc lop 4 keo co

19 1 0
  • tap doc lop 4 keo co

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:23

Héi lµng H÷u TrÊp thuéc huyÖn QuÕ Vâ, tØnh B¾c Ninh th êng tæ chøc kÐo co gi÷a nam vµ n÷... MÌo ®uæi chuét..[r] (1)Giáo viên: Nguyễn Thị Lan (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)Luyn c din cm Hội làng Hữu TrÊp thc hun Q Vâ, tØnh B¾c Ninh th êng tổ chức thi kéo co nam nữ Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng Nh ng dù bên thắng thi vui Vui ganh đua, vui tiÕng hß reo khun khÝch cđa ng êi xem hội rất ganh đua khuyến khích vui hß reo (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: tap doc lop 4 keo co, tap doc lop 4 keo co