0

Bao cao nha hoc duong

1 0 0
  • Bao cao nha hoc duong

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:13

Phụ trách chương trình Nha học đường: Họ và tên: NGUYỄN TẤN ĐẠT Chức danh: Y tế học đường 2.. NGUYỄN TẤN ĐẠT.[r] (1)TTYTDP H PHONG ÑIEÀN TRƯỜNG TH ĐÔNG BÌNH -o0o - COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc -o0o - BÁO CÁO NHA HỌC ĐƯỜNG Thaùng: 02 naêm 2015 I/ TỔ CHỨC NHA HỌC ĐƯỜNG: Phụ trách chương trình Nha học đường: Họ và tên: NGUYỄN TẤN ĐẠT Chức danh: Y tế học đường Công ( ghi rõ tên , chức danh): - Võ Thị Trúc Linh ( TPT Đội ) - Bùi Hữu Phước ( Baûo veä) - Phaïm Vieät Laâm ( Thö vieän ) II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHA HỌC ĐƯỜNG: Tổng số lớp tiểu học có súc miệng flour: 16 lớp Tổng số học sinh giáo dục nha khoa: 479 học sinh Tổng số học sinh súc miệng flour: 472 học sinh Số trường điểm có thực khám và điều trị răng: (ghi rõ tên trường , số học sinh trường ) …………………………………………………………………KHOÂNG…………………………………………………………………………………………… *Số trường thực khám và điều trị lưu động : (ghi rõ tên trường) …………………………………………………………………………KHOÂNG…………………………………………………………………………………… *Số học sinh khám răng: KHÔNG *Soá raêng traùm: - Coá ñònh : Raêng vónh vieãn : KHOÂNG Răng sữa: KHÔNG - Lưu động : Răng vĩnh viễng : KHOÂNG Răng sữa: KHÔNG *Soá nhoå raêng: - Coá ñònh : Raêng vónh vieãn : KHOÂNG Răng sữa: KHÔNG - Lưu động : Răng vĩnh viễng : KHOÂNG Răng sữa: KHÔNG - Lưu động: *Số học sinh hoàn tất: Số lớp thực chải trước súc miệng Flour : 16 lớp III/ ĐỀ NGHỊ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy BAN GIAÙM HIEÄU 20 thaùng 02 naêm 2015 Người báo cáo NGUYỄN TẤN ĐẠT (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao nha hoc duong, Bao cao nha hoc duong