0

Tom tat kt toan 5

4 1 0
  • Tom tat kt toan 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:11

p- Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: - Đếm xem trong phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấ[r] (1)Ôn tập cuối năm học môn Toán HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………… Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm sau: - Lấy phần nguyên nhân với mẫu số cộng với tử số ta tử số phân số và giữ ×8+5 21 nguyên mẫu số.Ví dụ: = = - Muốn cộng, trừ, nhân, chia các phép tính có hỗn số ta cần chuyển đổi các hỗn số thành phân số số thập phân thực tính Phân số thập phân là phân số có mẫu số là: 10; 100; 1000; Ví dụ: 100 ; 10 - Muốn chuyển phân số thập phân thành hỗn số ta lấy tử số chia cho mẫu số Thương tìm là phần nguyên, số dư là tử số và giữ nguyên mẫu số Các bảng đơn vị đo a- Bảng đơn vị đo độ dài: km; hm; dam; m; dm; cm; mm Chú ý: Hai đơn vị đo liền kề kém 10 lần b- Bảng đơn vị đo khối lượng: tấn; tạ; yến; kg; hg; dag; g Chú ý: Hai đơn vị đo liền kề kém 10 lần c- Bảng đơn vị đo diện tích: km2; hm2; dam2; m2; dm2; cm2; mm2 Chú ý: Hai đơn vị đo liền kề kém 100 lần (1hm2 = 1ha = 10 000 m2) d- Bảngđơn vị đo thể tích: m3; dm3; cm3; mm3 Chú ý: Hai đơn vị đo liền kề kém 1000 lần (1 dm3 = lít) Số thập phân a- Khái niệm: Mỗi số thập phân gồm có phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng phân cách dấu phẩy Những chữ số bên trái dấu phẩy thuộc phần nguyên, chữ số bên phải dấu phẩy thuộc phần thập phân b- Cách đọc và cách viết số thập phân: - Muốn đọc số thập phân ta đọc từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu phẩy sau đó đọc phần thập phân - Muốn viết số thập phân ta viết từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu phẩy sau đó viết phần thập phân c- Cách chuyển số phân số thành số thập phân: * Cách 1: Chuyển phân số đó thành phân số thập phân viết số thập phân * Cách 2: Thực phép chia tử số cho mẫu số d- Muốn so sánh số thập phân ta làm sau: - Số thập phân nào có phần nguyên lớn thì số đó lớn - Nếu phần nguyên số thập phân thì ta so sánh phần thập phân, từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, - Nếu phần nguyên và phần thập phân số đó thì số đó e- Muốn cộng số thập phân ta làm sau: - Viết số hạng này số hạng cho các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau, dấu phẩy đặt thẳng dấu phẩy - Cộng cộng các số tự nhiên - Viết dấu phẩy tổng thẳng cột với các dấu phẩy các số hạng g- Muốn trừ số thập phân cho số thập phân ta làm sau: - Viết số trừ số bị trừ cho các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau, dấu phẩy đặt thẳng với dấu phẩy - Trừ trừ các số tự nhiên - Viết dấu phẩy hiệu thẳng cột với dấu phẩy số bị trừ và số trừ h- Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau: - Đặt tính và nhân nhân các số tự nhiên (2) - Đếm xem phần thập phân số thập phân có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái k- Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Đặt tính và nhân nhân các số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân thừa số có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái m- Muốn chia số thập phân cho số tự nhiên ta làm sau: - Lấy các chữ số phần nguyên để chia trước giống chia số tự nhiên - Trước chuyển sang phần thập phân ta phải viết dấu phẩy vào thương tiếp tục chia tiếp n- Muốn chia số tự nhiên cho số thập phân ta làm sau: - Đếm xem phần thập phân số chia có bao nhiêu chữ số thì viết thêm vào bên phải số bị chia nhiêu chữ số - Bỏ dấu phẩy số bị chia chia chia số tự nhiên p- Muốn chia số thập phân cho số thập phân ta làm sau: - Đếm xem phần thập phân số chia có bao nhiêu chữ số thì dịch chuyển dấu phẩy số bị chia sang bên phải nhiêu chữ số - Bỏ dấu phẩy cũ số bị chia và số chia chia q- Nhân nhẩm và chia nhẩm số thập phân: * Muốn nhân nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000; ta việc chuyển dấu phẩy số đó sang bên phải một, hai, ba, chữ số * Muốn nhân nhẩm số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ta việc chuyển dấu phẩy số đó sang bên trái một, hai, ba, chữ số * Muốn chia nhẩm số thập phân cho 10; 100; 1000; ta việc chuyển dấu phẩy số đó sang bên trái một, hai, ba, chữ số * Muốn chia nhẩm số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ta việc chuyển dấu phẩy số đó sang bên phải một, hai, ba, chữ số Chú ý: - Chia số thập phân cho 0,5 ta lấy số đó nhân với - Chia số thập phân cho 0,25 ta lấy số đó nhân với - Chia số thập phân cho 0,125 ta lấy số đó nhân với - Chia số thập phân cho 0,1 ta lấy số đó nhân với 10 - Chia số thập phân cho 0,01 ta lấy số đó nhân với 100 - Chia số thập phân cho 0,001 ta lấy số đó nhân với 1000 Tỉ số phần trăm: * Bài toán 1: Muốn tìm tỉ số phần trăm số a và số b ta làm sau: - Lấy số a chia cho số b - Nhân thương đó với 100 viết thêm kí hiệu phần trăm vào bên phải Chú ý: Lấy đến chữ số phần thập phân thương làm tròn theo quy tắc * Bài toán 2: Muốn tìm x% số A ta làm sau: Lấy số A chia cho 100 chia cho x lấy số A nhân với x chia cho 100 * Bài toán 3: Muốn tìm số biết x% số đó là số B ta làm sau: Lấy số B nhân với 100 chia cho x lấy số B chia cho x nhân với 100 Chú ý: Toán phần trăm thì: Vốn + Lãi = Bán Hình học: Chú ý: Phải vẽ hình và điền số liệu vào hình vẽ Có cách tính là tính trực tiếp tính gián tiếp a- Hình tam giác: Có cạnh đáy, có đỉnh, có đường cao, có góc - Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng(cùng đơn vị đo) chia cho Diện tích = (đáy x chiều cao) : Chú ý: Diện tích hình tam giác vuông tích cạnh góc vuông chia cho (3) - Muốn tìm độ dài cạnh đáy ta lấy diện tích nhân chia cho chiều cao Đáy = (Diện tích x 2) : chiều cao - Muốn tìm độ dài chiều cao ta lấy diện tích nhân chia cho cạnh đáy Chiều cao = (Diện tích x 2) : đáy b- Hình thang: Có cạnh (2 cạnh đáy song song với và cạnh bên); có đỉnh; có góc; có thể có đường cao - Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài đáy nhân với chiều cao(cùng đơn vị đo) chia cho S= ( a+b) ×h (S là diện tích; a và b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao) Chú ý: Hình thang vuông có góc vuông và cạnh có góc vuông đó chính là chiều cao S ×2 S×2 Suy ra: Tìm chiều cao h= a+b ; Tìm tổng đáy a+b= h c- Hình tròn: Độ dài đường kính lần độ dài bán kính, có vô số bán kính và vô số đường kính hình tròn Nếu có m đường kính thì có n x bán kính - Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14 lấy bán kính nhân với nhân với số 3,14 C = d x 3,14 C = r x x 3,14 Suy ra: d = C : 3,14 r = C : : 3,14 - Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính nhân với số 3,14 S = r x r x 3.14 Suy ra: r x r = S : 3,14 d- Hình hộp chữ nhật: Có đỉnh; có 12 cạnh; có mặt(2 mặt đáy và mặt xung quanh) - Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao(cùng đơn vị đo) S xqhhcn = (dài + rộng) x x cao - Muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy S tphhcn = S xqhhcn + S đáy - Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng nhân với chiều cao V hhcn = dài x rộng x cao e- Hình lập phương: Có đỉnh; có 12 cạnh nhau; có mặt nhau(2 mặt đáy và mặt xung quanh) Chú ý: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt vì nó có tất mặt là các hình vuông - Muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương ta lấy diện tích mặt nhân với S xqhlp = cạnh x cạnh x Suy ra: S mặt = S xqhlp : - Muốn tính diện tích toàn phần hình lập phương ta lấy diện tích mặt nhân với S tphlp = cạnh x cạnh x Suy ra: S mặt = S tphlp : - Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh nhân với cạnh V hlp = cạnh x cạnh x cạnh Toán chuyển động Chú ý: nửa = 30 phút = 0,5 15 phút = 0,25 giờ.45 phút = 0,75 12 phút = 0,2 (Cách đổi phút giờ: lấy số phút chia cho 60) 10 10 phút = 60 = (Nếu chia không hết viết thành phân số rút gọn) - Muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian v = S : t - Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc t = S : v - Muốn tìm quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian S = v x t - Bài toán chuyển động cùng chiều đuổi nhau: + Tìm hiệu vận tốc + Thời gian gặp = Khoảng cách vật : hiệu vận tốc Suy ra: Hiệu vận tốc = Khoảng cách vật : thời gian gặp hoặc: Khoảng cách vật = Hiệu vận tốc x thời gian gặp (4) - Bài toán ngược chiều gặp nhau: + Tìm tổng vận tốc + Thời gian gặp = Khoảng cách vật : tổng vận tốc + Thời gian gặp = Khoảng cách vật : tổng vận tốc Suy ra: Tổng vận tốc = Khoảng cách vật : thời gian gặp hoặc: Khoảng cách vật = Tổng vận tốc x thời gian gặp - Bài toán chuyển động trên dòng nước: Vận tốc xuôi dòng = Vận tốc thực tế + vận tốc dòng nước Vận tốc ngược dòng = Vận tốc thực tế - Vận tốc dòng nước Vận tốc dòng nước = (V xuôi - V ngược) : Độ dài quãng sông = V xuôi x thời gian xuôi dòng hoặc: Độ dài quãng sông = V ngược x thời gian ngược dòng Chú ý: Vận tốc dòng nước vận tốc vật tự trôi trên sông Ví dụ: khóm bèo Trong ngày đêm kim phút và kim đồng hồ trùng khít (gặp nhau) 22 lần *** Hết *** Chúc các em ôn tập tốt và thành công! (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tom tat kt toan 5, Tom tat kt toan 5