0

CHUYEN DE AXIT CACBOXYLIC P2

12 2 0
  • CHUYEN DE AXIT CACBOXYLIC P2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:44

LƯU HUỲNH VẠN LONG Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương SĐT.. LƯU HUỲNH VẠN LONG Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương..[r] (1)CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn CÂU 37 : Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH , CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH Công thức của CxHyCOOH là A C2H5COOH B.CH3COOH C C2H3COOH D C3H5COOH HƯỚNG DẪN GIẢI CxHyCOOH 2,76g CxHyCOOCH3 CH3OH 30 m l dd O2 N aO H1 2,688 lit CO2 + 1,8g H2O M 0,96 g CH3OH n CO2 = 0,12 (mol); n H2O = 0,1 (mol)  Ta có n CO2 > n H2O nên gốc CxHy không no → Loại A và B CxHyCOOH 2,76g 0,96g CxHyCOOCH3 + 0,03 (mol) NaOH CxHyCOONa + CH3OH + H2O 0,03 (mol) CH3OH  Áp dụng ĐL BTKL: 2,76 + 0,03*40 = mmuối + 0,96 + m(H2O) 2,91 MCx HyCOONa < 97  Cx H y < 30  C2 H 0,03 m muối = 2,91 – m(H2O) < 2,91 (g) →   ĐÁP ÁN C TÍNH CHẤT AXIT CÂU 38 (ĐH A 2007): Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y được 2a mol CO2 Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A HOOC-CH2-CH2-COOH B C2H5-COOH C CH3-COOH D HOOC-COOH HƯỚNG DẪN GIẢI n CO2 2   nY Y có C n NaOH 2   nY Y có nhóm COOH → Y là axit oxalic HOOC-COOH  ĐÁP ÁN D CÂU 39 (CĐ 2013): Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng Cho 5,4 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO dư, thu được 2,24 lít khí CO (đktc) Công thức của hai axit X là A C3H7COOH và C4H9COOH B CH3COOH và C2H5COOH C C2H5COOH và C3H7COOH D HCOOH và CH3COOH ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -1- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (2) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn HƯỚNG DẪN GIẢI   Đặt công thức trung bình của axit: RCOOH n X là hỗn hợp axit đơn nên: nX = CO2 = 0,1 (mol) 5,4  MX = = 54 0,1 (HCOOH và CH3COOH)  ĐÁP ÁN D CÂU 39 (ĐH B 2007): Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% Công thức của Y là A CH3COOH B HCOOH C C2H5COOH D C3H7COOH HƯỚNG DẪN GIẢI CnH2n+1COOH + NaOH → CnH2n+1COONa + H2O 200*2,24 n axit = n NaOH = 0,112 (mol) 100 * 40 6,72  14n + 46 = 60  n =  CH 3COOH 0,112  ĐÁP ÁN A CÂU 40 (CĐ 2007) : Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A CH2=CH-COOH B CH3COOH C HC≡C-COOH D CH3-CH2-COOH HƯỚNG DẪN GIẢI Tóm tắt: 5,76g RCOOH + CaCO3 7,28g muoái 2RCOOH + CaCO3 → (RCOO)2Ca + CO2 + H2O 2(R + 45)g 2R + 128g 5,76g 7,28g 2(R+45) R  128   R = 27  C2 H 7,28 Ta có: 5,76 → CH2=CH-COOH  ĐÁP ÁN A CHÚ Y: Có thể dùng phương pháp tăng giảm khối lượng CÂU 41 (CĐ 2007): Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A 55% B 50% C 62,5% D 75% HƯỚNG DẪN GIẢI Tóm tắt: 12g CH3COOH 13,8g C2H5OH H2SO4 toC H=? 11g este ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -2- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (3) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn 12 = 0,2(mol) 60 13,8 = = 0,3(mol) 46 n CH3COOH = n C2 H5OH +  H CH3COOC2 H + H O CH3COOH + C2 H5OH  t oC 0,2 (mol) meste(LT) = 0,2*88 = 17,6 (g) 11 H= *100 62,5% 17,6  ĐÁP ÁN C → 0,2 (mol) CÂU 42 (ĐH A 2008): Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là A 6,84 gam B 4,9 gam C 6,8 gam D 8,64 gam HƯỚNG DẪN GIẢI 5,48g CH3COOH + 600ml dd NaOH 0,1 M C6H5OH C6H5COOH m muoái = ? Vì phản ứng xảy nhóm -OH nên có thể thay hỗn hợp trên ROH ROH + NaOH → RONa + H2O n H2 O = n NaOH Nhận thấy: = 0,06 (mol) m  Theo ĐLBTKL: mhh + mNaOH = mmuối + H2O → Muối = 6,8 gam Cách 2: Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng: Cứ mol ROH phản ứng với mol NaOH thì khối lượng muối RONa tăng 22 gam  m muối = 5,48 + 22*0,06 = 6,8 (g)  ĐÁP ÁN C CÂU 43 (ĐH B 2008): Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử của X là: A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH HƯỚNG DẪN GIẢI Tóm tắt: 3,6g CnH2n+1COOH + 500ml dd   KOH 0,12M NaOH 0,12M dd coâ caïn 8,28g raén Hỗn hợp chất rắn là muối Áp dụng ĐLBTKL: m(axit) + m(KOH+NaOH) = m(hh muối) + m(nước) 3,6 *18 3,6 + 0,5.0,12(56+40) = 8,28 + X → X = 60 → CH3COOH ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -3- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (4) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn  ĐÁP ÁN B CÂU 44 (ĐH B 2009): Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H2 (ở đktc) Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh 26,4 gam CO Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm khối lượng của Z hỗn hợp X lần lượt là A HOOC-CH2-COOH và 70,87% B HOOC-COOH và 60,00% C HOOC-CH2-COOH và 54,88% D HOOC-COOH và 42,86% HƯỚNG DẪN GIẢI  RCOONa + H2 RCOOH + Na   x x/2 x n H2 =  y 0,2  R’(COONa)2 + H2 R’(COOH)2 + 2Na   y y (1) n CO2 = nx + ny = 0,6 (2) Dựa vào đáp án thấy trường hợp là n = hoặc n =  nên thử các trường hợp cho nhanh:  n =  CH3COOH và HOOC-COOH Thay vào (1), (2)  x = 0,2 ; y = 0,1 0,1.90 %HOOC-COOH= 100 = 42,86 (%) 0,1.90+0,2.60 (CHỌN ĐÁP ÁN NGAY)  n = → Vô nghiệm  ĐÁP ÁN D CÂU 45 ( ĐH A 2011): Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là : A 4,48 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 1,12 lít HƯỚNG DẪN GIẢI CH O Đặt công thức trung bình của hai axit là n 2n Theo phương pháp tăng giảm khối lượng: 5,2  3,88 3,88 0,06 (mol)  M X  14n  32  n  22 0,06 nX = 3n-2 O2    n CO2 + n H O 3n-2  0,06 = 0,15 (mol) Cn H2n O2 + 0,06 V = 0,15.22,4 = 3,36 (lit)  O2  ĐÁP ÁN B CÂU 46 (CĐ 2011): Hai chất hữu X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (M X <MY <82) Cả X và Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng được với dung dịch KHCO sinh khí CO2 Tỉ khối của Y so với X có giá trị là: A 1,47 B 1,61 C 1,57 D 1,91 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -4- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (5) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn HƯỚNG DẪN GIẢI  X và Y phản ứng được với dung dịch KHCO3 sinh khí CO2  X, Y là axit  X và Y phản ứng tráng gương  X là HCOOH (MX = 46) và Y là HOOC-CHO (MY = 74)  dY/X = 1,61 @ ĐÁP ÁN B CÂU 47 (ĐH A 2012): Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO thu được 1,344 lít CO2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O Giá trị của a là A 1,62 B 1,44 C 3,60 D 1,80 HƯỚNG DẪN GIẢI  HCOONa + CO2 + H2O HCOOH + NaHCO3    CH2=CH-COONa + CO2 + H2O CH2=CH-COOH + NaHCO3    (COONa)2 + 2CO2 + 2H2O (COOH)2 + 2NaHCO3      CH3COONa + CO2 + H2O CH3COOH + NaHCO3   Nhận xét quan trọng: số mol oxi X luôn gấp đôi số mol khí CO2 n  nO(X) = CO2 0,06.2 = 0,12 (mol) a Bảo toàn nguyên tố O: 0,12 + 2.0,09 = 2.0,11 + 18  a = 1,44 (gam) @ ĐÁP ÁN B CÂU 48 (ĐH B 2012): Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,15M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam Z gồm các ancol Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít khí H (đktc) Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO phản ứng xảy hoàn toàn, thu được 7,2 gam một chất khí Giá trị của m là A 40,60 B 22,60 C 34,30 D 34,51 HƯỚNG DẪN GIẢI Nhận thấy: X là este đơn chức nên ancol cũng đơn chức: n nancol = nRCOONa = nNaOH (pư) = H2 = 0,45 (mol)  nNaOH (dư) = 0,6.1,15 – 0,45 = 0,24 (mol) o CaO,t C  Na2CO3 + RH RCOONa + NaOH    0,45 0,24 0,24 (mol) 7,2 30 0,24  MRH = (C2H6)  Bảo toàn khối lượng: m + 0,45.40 = 0,45.96 + 1,54  m = 40,6 (g) @ ĐÁP ÁN A CÂU 49 (ĐH B 2011): Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ của Z) Đốt cháy hoàn toàn a mol X, sau phản ứng thu được a mol H2O Mặt khác, a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO 3, thì thu được 1,6a mol CO2 Thành phần % theo khối lượng của Y X là A 46,67% B 40,00% C 25,41% D 74,59% ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -5- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (6) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn HƯỚNG DẪN GIẢI 1,6a 2a C 1,6  Y: HCOOH H  2  Z: (COOH)2 a a và Quy tắc đường chéo cho số C: n(COOH)2 EMBED Equation.DSMT4 EMBED Equation.DSMT4 %HCOOH  n HCOOH  1,6  0,6    1,6 0,4 2.46 100% 25,41% 2.46  3.90 @ ĐÁP ÁN C CÂU 50 (ĐH B 2009): Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CHCHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M Khối lượng của CH2=CH-COOH X là A 1,44 gam B 2,88 gam C 0,72 gam D 0,56 gam HƯỚNG DẪN GIẢI  CH2Br-CHBr-COOH CH2=CH-COOH + Br2    CH2Br-CHBr-COOH + HBr CH2=CH-CHO + 2Br2 + H2O    CH2=CH-COONa + H2O CH2=CH-COOH + NaOH    CH3COONa + H2O CH3COOH + NaOH   Gọi số mol của CH2=CH-COOH, CH3COOH, CH2=CH-CHO lần lượt là x,y,z (mol)  x + y + z = 0,04  6,4  0,04   x + 2z = 160   x + y = 0,04*0,75 = 0,03 x = 0,02  y = 0,01  z = 0,01  m = 0,02.72 = 1,44 (g)  ĐÁP ÁN A CÂU 51 (CĐ 2009) : Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO (dư) thu được 0,56 lít khí CO2 (ở đktc) Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo axit là A 4,60 gam B 1,15 gam C 5,75 gam D 2,30 gam HƯỚNG DẪN GIẢI  CH3COOH + H2O C2H5OH + O2   0,025 0,025  CH3COONa + CO2 + H2O CH3COOH + NaHCO3   0,025 0,025  mancol = 46.0,025 = 1,15 (g)  ĐÁP ÁN B CÂU 52 (CĐ 2009): Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO NH3 đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag Tên gọi của X là: ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -6- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (7) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn A axit acrylic B axit propanoic C axit etanoic D axit metacrylic HƯỚNG DẪN GIẢI nNaOH = 0,15 (mol)  2Ag HCOOH   nHCOOH = nAg = 0,1(mol) → mRCOOH = 8,2 - 0,1.46 = 3,6 (g)  HCOONa+H2O  RCOONa+H2O HCOOH + NaOH   RCOOH + NaOH   0,1 0,1 0,05 0,05 3,6 72  R+45 = 0,05 → R = 27(C2H3) X là: CH2=CH-COOH (axit acrylic)  ĐÁP ÁN A CÂU 53 (ĐH A 2010): Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8 gam Tên của axit trên là A axit propanoic B axit metanoic C axit etanoic D axit butanoic HƯỚNG DẪN GIẢI RCOOH và RCOOA 69 - A (A phải nhỏ 69) (R + 45)0,1 + (R + 44 + A)0,1 = 15,8 => A + 2R = 69 → R = A (Li) 23 (Na) 39 (K) R 31 (loại) 23 (loại) 15 (CH3)  ĐÁP ÁN C CÂU 54 (ĐH A 2010): Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng 6,72 lít khí H (đktc) Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất hỗn hợp phản ứng vừa đủ với tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%) Hai axit hỗn hợp X là A HCOOH và CH3COOH B CH3COOH và C2H5COOH C C2H5COOH và C3H7COOH D C2H7COOH và C4H9COOH   HƯỚNG DẪN GIẢI Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức và axit cacboxylic đơn chức nên: n nX = H2 = 0,6 (mol) Các chất X phản ứng với vừa đủ: Số mol của CH3OH = số mol của axit = 0,3 (mol)  H2SO  CH3OH + RCOOH  RCOOCH3 + H 2O   n este = 0,3 mol M RCOOCH    ĐÁP ÁN B 25 83,33  M = 24,3  CH 3COOH, C2 H 5COOH 0,3 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -7- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (8) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn CÂU 55 (ĐH B 2010): Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O Số mol của axit linoleic m gam hỗn hợp X là A 0,015 B 0,010 C 0,020 D 0,005 HƯỚNG DẪN GIẢI n CO2 n H2 O = 0,68 (mol) = 0,65 (mol) Axit panmitic : C15H31COOH Axit stearic : C17H35COOH Axit linoleic : C17H31COOH  Axit panmitic và axit stearic là no, đơn, hở hay phân tử chúng có 1 nên đốt cháy cho n CO2 n H2 O = n n  Axit linoleic phân tử chứa 3 nên đốt cháy cho CO2 > H2O và: n H2O  nCO2 0,68  0,65  0,015(mol) 2 naxit linoleic =  ĐÁP ÁN A CÂU 56 (ĐH B 2010): Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (M X > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối Mặt khác, cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu được 21,6 gam Ag Công thức và phần trăm khối lượng của X Z là A C3H5COOH và 54,88% B C2H3COOH và 43,90% C C2H5COOH và 56,10% D HCOOH và 45,12% HƯỚNG DẪN GIẢI  Z tác dụng được với AgNO3/NH3 suy Z có axit Y là HCOOH  2Ag HCOOH   1 21,6 n HCOOH = n Ag = 0,1(mol) 2 108 0,1.46 100 56,1% %HCOOH = 8,2 %X = 43,9 %  ĐÁP ÁN B Nhận xét: Đề bài chưa thật sự hay vì dựa vào một kiện phản ứng tráng gương đã tìm được kết quả Nếu thêm đáp án cũng có kết quả 43,9 % thì bắt buộc phải tìm thêm axit X là gì ? Nếu vậy, cần có thêm các bước tính tiếp theo: → mX = 8,2-0,1.46 = 3,6 (g)  Phản ứng của hỗn hợp Z với NaOH: RCOOH + NaOH    RCOONa + H 2O mol 0,15 mol  Khối lượng mol của X: → ← MX  tăng 22 g 11,5 – 8,2 = 3,3 g 8,2  0,1.46 72 0,15  0,1 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -8- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (9) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn  Đặt công thức của X là RCOOH  R + 45 = 72  R = 27 (C2H3 )→ C2H3COOH CÂU 57 (ĐH B 2010): Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo từ X và Y Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol Công thức của X và Y là: A HCOOH và CH3OH B CH3COOH và CH3OH C HCOOH và C3H7OH D CH3COOH và C2H5OH HƯỚNG DẪN GIẢI  nRCOONa = nNaOH = 2a + b = 0,2 (mol) 16, → R + 67 = 0,2 = 82 → R = 15 → X là CH3COOH → Loại A và C  Số mol của ancol Y sau phản ứng với NaOH: a + b < 0,2 8,05 MY > 0,2 = 40,25 → Loại CH3OH  ĐÁP ÁN D CÂU 58 (CĐ 2010): Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic là đồng đẳng phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M thu được dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức của axit X là A C2H4O2 và C3H4O2 B C2H4O2 và C3H6O2 C C3H4O2 và C4H6O2 D C3H6O2 và C4H8O2 HƯỚNG DẪN GIẢI NaOH 1M 16,4 g hh X + 200ml (2 axit ññ keá tieáp) KOH 1M dd coâ caïn 31,1 g hh chaát raén axit là đồng đẳng  Loại A Dựa vào đáp án  axit là đơn chức  Định luật BTKL : mX + mbazơ = m rắn + m nước  → mnước = 16,4 + 0,2.40 + 0,2.56 – 31,1 = 4,5 (g) 16,4 MX = 65,6 0,25  nX = n nước = 0,25 (mol) →  X là C2H4O2 và C3H6O2  ĐÁP ÁN B  CÂU 59 (CĐ 2010) : Axit cacboxylic X có công thức đơn giản là C 3H5O2 Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO (dư), thu được V ml khí CO (đktc) Giá trị của V là A 112 B 224 C 448 D 336 HƯỚNG DẪN GIẢI CTPT của X: (C3H5O2)n ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -9- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (10) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn   n = → C3H5O2 → Loại vì H lẻ ( H phải chẳn) n= → C6H10O4 → Axit nhị chức C4H8(COOH)2  C4H8(COONa)2 + 2CO2 + H2O C4H8(COOH)2 + 2NaHCO3   0,01 (mol) 0,02 (mol) → V = 0,448 (lit)  ĐÁP ÁN C CÂU ( ĐH A 2011): Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin) Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M Giá trị của V là : A 0,72 B 0,48 C 0,96 D 0,24 HƯỚNG DẪN GIẢI o t C o-CH3COO-C6H4-COOH + 3KOH   CH3COOK + o-KO-C6H4-COOK + H2O 43,2 0,24(mol) 180  0,72 (mol) VKOH  0,72 0,72 (lit)   ĐÁP ÁN A CÂU 61 (ĐH A 2013): Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no có một liên kết đôi (C=C) Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no m gam X là: A 15,36 gam B 9,96 gam C 18,96 gam D 12,06 gam HƯỚNG DẪN GIẢI Gọi công thức phân tử của axit no, đơn hở CnH2nO2 : x mol Gọi công thức phân tử của hai axit không no có 1C=C, đơn hở CmH2m-2O2 : y mol ( m  3) n nX = nNaOH = H2O = x + y = 0,3 m  Theo ĐL BTKL cho pư trung hòa: mX + mNaOH = mmuối + H2 O  mX = 25,56 + 0,3.18 – 0,3.40 = 18,96 m m m  Theo ĐL BTKL cho pư đốt cháy: mX + O2 = CO2 + H2O m n  O2 = 40,08 – 18,96 = 21,12 (g) O2 = 0,66 (mol) n n  Bảo toàn nguyên tố O: 0,3.2 + 0,66.2 = CO2 + H2O = 1,92 (1) n n Mặt khác: 44 CO2 + 18 H2O = 40,08 (2) n n  Giải hệ phương trình (1) và (2): CO2 =0,69 ; H2O = 0,54 n CO 0,69 CX   2,3 nX 0,3  axit no, đơn hở phải là: HCOOH hoặc CH3COOH n n  naxit không no = CO2 - H2 O = 0,15 (mol) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -10- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (11) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn Nếu axit no, đơn, hở là HCOOH: 18,96  0,15.46 80,4 14m  30  m = 3,6 (hợp lý) 0,15  Maxit không no =  m axit khoâng no = 12,06 (g)  Nếu axit no, đơn, hở là CH3OOH: 18,96  0,15.60 66,4 14m  30  m = 2,6 < 3(voâ lyù) 0,15  Maxit không no =   ĐÁP ÁN D CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! Trong quá trình học, các em có thắc mắc các nội dung Hóa học 10,11,12 & LTĐH cũng các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm, các em hãy mạnh dạn trao đổi trực tiếp với Thầy Thầy sẽ giúp các em hiểu rõ các vấn đề mà các em chưa nắm vững, cũng giúp các em thêm yêu thích bộ môn Hóa học Rất mong sự quan tâm và đóng góp ý kiến của tất cả quý Thầy (Cô), học sinh và quan tâm đến Hóa học ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) SĐT : 0986.616.225 (ngoài giờ hành chính) Email : info@123doc.org HOẶC info@123doc.org Website : www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA THẦY VẠN LONG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ HÓA HỌC & ỨNG DỤNG CỦA HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM Vận dụng định luật bảo toàn điện tích để giải nhanh một số bài toán hóa học dạng trắc nghiệm (Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 12(84)/2008) Phương pháp xác định nhanh sản phẩm các phản ứng của hợp chất photpho (Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 6(90)/2009) Phương pháp giải nhanh bài toán hỗn hợp kim loại Al/Zn và Na/Ba tác dụng với nước (Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 12(96)/2009) Phương pháp tính nhanh hiệu suất của phản ứng crackinh (Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 18(102)/2009) Phương pháp tìm nhanh CTPT FexOy (Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 1(109)/2010) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -11- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (12) CHUYÊN ĐỀ 4: AXIT CACBOXYLIC Bài giảng đăng tải trên Website: www.hoahoc.edu.vn Nhiều bài viết CHUYÊN ĐỀ, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH và BÀI GIẢI CHI TIẾT tất cả các đề tuyển sinh ĐH – CĐ môn Hóa học các năm ( 2007-2013), Được đăng tải trên WEBSITE: www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -12- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – CĐ & ĐH môn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, hãy liên lạc đến SĐT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYEN DE AXIT CACBOXYLIC P2, CHUYEN DE AXIT CACBOXYLIC P2