0

CUC HAY de thi toan ki 2

2 3 0
  • CUC HAY de thi toan ki 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:36

2, Phát biểu , vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí tính chất đường phân giác trong của một tam giác.. 3, Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận các định lý về 3 trường [r] (1)Nội dung 1: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG A.LÝ THUYẾT 1, Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận định lí Ta-let, định lí Ta-let đảo, hệ định lí Ta-let 2, Phát biểu , vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận định lí tính chất đường phân giác tam giác 3, Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận các định lý trường hợp đồng dạng hai tam giác 4, Phát biểu định lý tỉ số hai đường cao, tỉ số hai diện tích hai tam giác đồng B.BÀI TẬP Bài 1: Cho tam giác vuông ABC ( Â = 900) có AB = 9cm,AC = 12cm.Tia phân giác góc A cắt BC D Từ D kẻ DE vuông góc với AC (E thuộc AC) a) Tính độ dài các đoạn thẳng BD,CD và DE b) Tính diện tích các tam giác ABD và ACD Bài 2: Cho hình thang ABCD(AB //CD) Biết AB = 2,5cm; AD = 3,5cm; BD = 5cm; và góc DAB = DBC a) Chứng minh hai tam giác ADB và BCD đồng dạng b) Tính độ dài các cạnh BC và CD Bài Cho tam giác ABC vuông tai A, AB =15 cm; AC = 20 cm Kẻ đường cao AH a/ Chứng minh : DABC DHBA từ đó suy : AB2 = BC BH b/ Tính BH và CH Bài Cho tam giác ABC vuông tai A, đường cao AH ,biết AB = 15 cm, AH = 12cm a/ CM : DAHB DCHA b/ Tính các đoạn BH, CH , AC Bài : Cho hình bình hành ABCD , trên tia đối tia DA lấy DM = AB, trên tia đối tia BA lấy BN = AD Chứng minh : a) D CBN và D CDM cân b) D CBN D MDC c) Chứng minh M, C, N thẳng hàng Bài : Cho tam giác ABC (AB < AC), hai đường cao BE và CF gặp H, các đường thẳng kẻ từ B song song với CF và từ C song song với BE gặp D Chứng minh a) D ABE D ACF b) AE CB = AB EF c) Gọi I là trung điểm BC Chứng minh H, I, D thẳng hàng Bài 7: Cho tam giác ABC có các góc nhọn Các đường cao AD, BE, CF cắt H a) CMR : AE AC = AF AB (2) b) CMR Δ AFE Δ ACB c) CMR: Δ FHE Δ BHC d ) CMR : BF BA + CE CA = BC2 Bài : Cho hình thang cân MNPQ (MN // PQ, MN < PQ), NP = 15 cm, đường cao NI = 12 cm, QI = 16 cm a) Tính độ dài IP, MN b) Chứng minh : QN ^ NP c) Tính diện tích hình thang MNPQ d) Gọi E là trung điểm PQ Đường thẳng vuông góc với EN N cắt đường thẳng PQ K Chứng minh : KN = KP KQ Bài : Cho hình bình hành ABCD , trên tia đối tia DA lấy DM = AB, trên tia đối tia BA lấy BN = AD Chứng minh : d) D CBN và D CDM cân e) D CBN D MDC f) Chứng minh M, C, N thẳng hàng Bài 10 : Cho tam giác ABC (AB < AC), hai đường cao BE và CF gặp H, các đường thẳng kẻ từ B song song với CF và từ C song song với BE gặp D Chứng minh a) D ABE D ACF b) AE CB = AB EF c) Gọi I là trung điểm BC Chứng minh H, I, D thẳng hàng Bài 11: Cho tam giác ABC có các góc nhọn Các đường cao AD, BE, CF cắt H a) CMR : AE AC = AF AB b) CMR Δ AFE Δ ACB c) CMR: Δ FHE Δ BHC d ) CMR : BF BA + CE CA = BC2 Bài 12 : Cho tam giác ABC cân A và M là trung điểm BC Lấy các điểm D,E theo thứ tự thuộc các cạnh AB, AC cho góc DME góc B a)Chứng minh Δ BDM đồng dạng với Δ CME b)Chứng minh BD.CE không đổi c) Chứng minh DM là phân giác góc BDE CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!!! (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: CUC HAY de thi toan ki 2, CUC HAY de thi toan ki 2