0

De kiem tra 1 tiet hoa 10

8 2 0
  • De kiem tra 1 tiet hoa 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:30

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại gồm Mg, Cu và Fe trong dung dịch axit HCl, thu được dung dịch X, chất rắn Y và khí Z.. Cho dung dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaO[r] (1)SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT KHỐI 10 NĂM HỌC 2013-2014 Mã đề: 177 Họ tên…………………………………… Lớp 10 C14……Điểm… Khoanh tròn vào phương án trả lời: Câu 1: Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra: A FeSO4 + HCl  FeCl2 + H2SO4 B Na2S + HCl  NaCl + H2S  C FeSO4 + 2KOH Fe(OH)2 + K2SO4 D HCl + NaOH  NaCl + H2O Câu 2: Trong phản ứng: SO2 + 2H2S  3S + 2H2O Câu nào diễn tả đúng tính chất chất A Lưu huỳnh SO2 bị khử, S H2S bị oxi hóa C Lưu huỳnh bị oxi hóa và hidro bị khử B Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hóa D Lưu huỳnh bị khử và hidro bị oxi hóa Câu 3: Có thể phân biệt dung dịch: KOH, HCl, H2SO4(loãng) thuốc thử là A Zn B quì tím C Al D BaCO3 Câu 4: Cho dung dịch chứa gam HCl vào dung dịch chứa gam NaOH Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì giấy quỳ tím chuyển sang màu ? A màu xanh B không xác định C màu đỏ D không đổi màu Câu 5: Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành sunfua: Ag + H2S +O2  Ag2S + H2O Mệnh đề diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng là A H2S là chất oxi hóa, Ag là chất khử B Ag là chất khử, O2 là chất oxi hóa C H2S là chất khử, Ag là chất oxi hóa D Ag là chất oxi hóa, O2 là chất khử Câu 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại gồm Mg, Cu và Fe dung dịch axit HCl, thu dung dịch X, chất rắn Y và khí Z Cho dung dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu kết tủa T Nung hoàn toàn kết tủa T không khí thu chất rắn gồm A Fe2O3 và CuO B MgO và Cu C MgO và Fe2O3 D MgO và FeO  Câu 7: S tác dụng với axit sunfuric đặc nóng S + 2H2SO4 3SO2 + 2H2O tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là A 1:3 B 2:1 C 3:1 D 1:2 Câu 8: Hòa tan m gam Fe dung dịch H 2SO4 loãng thì sinh 3,36 lít khí (đktc) Nếu cho m gam sắt này vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì lượng khí (đktc) sinh A 2,24 lít B 5,04 lít C 3,36 lít D 10,08 lít Câu 9: Khi nung hoàn toàn 7,2 gam kim loại có hóa trị (II) cần dùng hết 3,36 lít oxi (đktc) Kim loại đó là : A Zn B Cu C Fe D Mg Câu 10: Dãy gồm cặp chất không phản ứng với là A Ba(NO3)2 và NaOH ; CuSO4 và NaCl (2) B CuSO4 và BaCl2 ; Cu(NO3)2 và NaOH C CuSO4 và Na2CO3 ; BaCl2 và CuSO4 D AgNO3 và BaCl2 ; AgNO3 và HCl Câu 11: Nhận xét nào đây không đúng cho các nguyên tố O, S, Se và Te ? A Tính phi kim các nguyên tố này giảm dần từ O đến Te B Nguyên tử các nguyên tố này có cấu hình electron hóa trị là ns2np4 C Trong hợp chất, các nguyên tố này có mức oxi hóa đăc trưng là -2, +2, +4 và +6 D Các nguyên tố này có tính phi kim yếu tính phi kim nguyên tố halogen cùng chu kì Câu 12: Sục 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,3M Muối thu sau phản ứng là: A Na2SO3 B NaHSO3 C Na2SO3 và NaHSO3 D NaHSO3 và NaOH Câu 13: Cho hỗn hợp muối CaCO3 và BaCO3 tan 200 ml dung dịch HCl vừa đủ tạo 0,2 mol khí Nồng độ mol ban đầu dung dịch HCl là : A 0,25 M B 2,0 M C 1,0M D 0,5M Câu 14: Thuốc thử dùng để nhận biết ion clorua dung dịch là: A AgNO3 B Cu(NO3)2 C Ba(NO3)2 D Ba(OH)2 Câu 15:Hoà tan hoàn toàn 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al lượng vừa đủ dd HCl thu 7,84 lit khí X(đktc) và 2,54 gam rắn Y và dd Z Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thân dd Z thu lượng muối khan là A 31,45 g B 33,99g C 19,025g D 56,3g Câu 16: Từ 1,6 quặng pirit sắt có chứa 60% FeS có thể sản xuất bao nhiêu axit H2SO4? Biết hiệu suất quá trình sản xuất là 80%: A 1,4 23tấn B 1,2544 C 0,96 D 1,568 Câu 17: Để a gam bột sắt ngoài không khí, sau thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng thu 6,72 lit khí SO2 ( đktc) Khối lượng a là: A 56g B 11,2g C 22,4g D 25,3g Câu 18: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M( vừa đủ) Khối lượng muối sunfat thu cô cạn dung dịch là: A 6,81 g B 4,81 g C 3,81g D 5,81 g Câu 19 : Hoà tan hoàn toàn 17,5gam hỗn hợp Mg , Zn , Cu vào 400ml dung dịch HCl 1M vừa đủ dd A Cho NaOH vào A để thu kết tủa tối đa , lọc kết tủa đun nóng đến khối lượng không đổi m gam chất rắn m có giá trị là: A 20,7 B 24 C 23,8 D 23,9  Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng hóa học: X + HCl FeCl3 + Y + H2O Hai chất X,Y là: A Fe3O4, Cl2 B FeO, FeCl2 C Fe3O4, FeCl2 D Fe2O3, FeCl2 Cho biết NTK: Mg = 24; Fe = 56; Zn = 56; Cu = 64; Ca = 40; Ba = 137; C = 12; O = 16; H = 1; Cl =35,5; Be = 9; Sr = 88; S=32; Al=27; Br=80; Na=23; K=39; N=14 (3) SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT KHỐI 10 NĂM HỌC 2013-2014 Mã đề: 288 Họ tên…………………………………… Lớp 10 C14 Điểm… Khoanh tròn vào phương án trả lời: Câu 1: Khi tác dụng với chất đây, trường hợp axit sunfuric đặc và axit sunfuric loãng hình thành sản phẩm giống là: A Fe(OH)2 B Mg C CaCO3 D Fe3O4 Câu 2: Nếu cho cùng khối lượng hai kim loại Zn và Fe tác dụng hết với axít H 2SO4 Kim loại cho nhiều thể tích khí H2 là : A không xác định B Zn C D Fe Câu 3: Trong các cặp chất sau, cặp chất gồm hai chất phản ứng với là A NaCl và KNO3 B Cu(NO3)2 và HCl C Na2S và HCl D BaCl2 và HNO3 Câu 4: Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát 448 ml khí (đktc) Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu chất rắn có khối lượng là : A 2,24 gam B 2,95 gam C 1,85 gam D 3,90 gam Câu 5: Tính chất hóa học đơn chất lưu huỳnh là: A thể tính khử B không thể tính chất nào C thệ tính oxi hóa D tính khử và tính oxi hóa Câu 6: Nung 43,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại thuộc chu kì liên tiếp nhóm IIA, thu 11,2 lít khí (đktc) Hai kim loại đó là : A Mg và Ca B Sr và Ba C Ca và Sr D Be và Mg Câu 7: Chất nào đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (chỉ xét với S) A H2S B Na2SO4 C SO2 D H2SO4 Câu 8: Cho phản ứng SO2 + O2 → SO3 Vai trò các chất phản ứng là: A SO2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa B SO2 là chất khử, O2 là chất oxi hóa C SO2 là chất oxi hóa D SO2 là chất oxi hóa, O2 là chất khử Câu 9: Phương pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế O2 PTN? A Phân hủy KClO3 B Điện phân dung dịch CuSO4 C Điện phân H2O D Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam gồm Fe,Mg và Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng,thu 1,344 lit H2 (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 9,52g B 10,27g C 8,98g D 7,25g Câu 11: Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 dung dịch HCl thu 2,24 lit khí H2 (đktc) và dung dịch B Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch (4) NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung không khí đến khối lượng không đổi thu 24 g chất rắn Giá trị a là: A 13,6 B 17,6 C 21,6 D 29,6 Câu 12: Cho 7,74g hỗn hợp Mg, Al vào 500ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và H2SO4 0,5M dung dịch B và 8,736 lít H2 (đktc), thì dung dịch B sẽ là: A Dư axit B Thiếu axit C Dung dịch muối D Kết khác Câu 13: Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc thấy có 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4, H2O và sản phẩm khử X X là sản phẩm nào sau đây? A SO2 B S C H2S D SO2,H2S Câu 14: Thổi SO2 vào 500 ml dung dịch Br2 đến vừa màu hoàn toàn, thu dung dịch X Để trung hòa dung dịch X cần 250 ml dung dịch NaOH 0,2 M Nồng độ dung dịch Br2 ban đầu là A 0,020 M B 0,005 M C 0,010 M D 0,025 M Câu 15: Đốt 2,8 gam Fe thu 3,6 gam hỗn hợp rắn Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu V(lít) SO2( đkc) Giá trị V: A 0,56 B 0,896 C 0,224 D 1,45 Câu 16: Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và MgCO tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp ban đầu (Mg = 24; H = 1; C = 12; O =16) A 15,38 % B 30,76 % C 46,15 % D 61,54 % Câu 17: Dùng H2SO4 đặc có thể làm khan khí A H2S B NH3 C HI D CO2 Câu 18: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ đây Sau thời gian thì ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy A có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi hắc B có xuất kết tủa màu đen C không có tượng gì xảy D có xuất kết tủa màu trắng Câu 19: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí clo cho cùng loại muối clorua kim loại? A Ag B Mg C Cu D Fe Câu 20: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? A 2HCl + Mg(OH)2  MgCl2 + H2O B HCl + CuO  CuCl2 + H2O C 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + H2O D 2HCl + Fe  FeCl2 + H2 Cho biết NTK: Mg = 24; Fe = 56; Zn = 56; Cu = 64; Ca = 40; Ba = 137; C = 12; O = 16; H = 1; Cl =35,5; Be = 9; Sr = 88; S=32; Al=27; Br=80; Na=23; K=39; N=14 (5) SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT KHỐI 10 NĂM HỌC 2013-2014 Mã đề: 266 Họ tên…………………………………… Lớp 10 C ……Điểm… Khoanh tròn vào phương án trả lời: Câu 1: Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra: A FeSO4 + HCl  FeCl2 + H2SO4 B Na2S + HCl  NaCl + H2S  C FeSO4 + 2KOH Fe(OH)2 + K2SO4 D HCl + NaOH  NaCl + H2O  Câu 2: Trong phản ứng: SO2 + 2H2S 3S + 2H2O Câu nào diễn tả đúng tính chất chất A Lưu huỳnh SO2 bị khử, S H2S bị oxi hóa C Lưu huỳnh bị oxi hóa và hidro bị khử B Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hóa D Lưu huỳnh bị khử và hidro bị oxi hóa Câu 3: Có thể phân biệt dung dịch: KOH, HCl, H2SO4(loãng) thuốc thử là A Zn B quì tím C Al D BaCO3 Câu 4: Cho dung dịch chứa gam HCl vào dung dịch chứa gam NaOH Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì giấy quỳ tím chuyển sang màu ? A màu xanh B không xác định C màu đỏ D không đổi màu Câu 5: Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành sunfua: Ag + H2S +O2  Ag2S + H2O Mệnh đề diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng là A H2S là chất oxi hóa, Ag là chất khử B Ag là chất khử, O2 là chất oxi hóa C H2S là chất khử, Ag là chất oxi hóa D Ag là chất oxi hóa, O2 là chất khử Câu 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại gồm Mg, Cu và Fe dung dịch axit HCl, thu dung dịch X, chất rắn Y và khí Z Cho dung dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu kết tủa T Nung hoàn toàn kết tủa T không khí thu chất rắn gồm A Fe2O3 và CuO B MgO và Cu C MgO và Fe2O3 D MgO và FeO  Câu 7: S tác dụng với axit sunfuric đặc nóng S + 2H2SO4 3SO2 + 2H2O tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là A 1:3 B 2:1 C 3:1 D 1:2 Câu 8: Hòa tan m gam Fe dung dịch H 2SO4 loãng thì sinh 3,36 lít khí (đktc) Nếu cho m gam sắt này vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì lượng khí (đktc) sinh A 2,24 lít B 5,04 lít C 3,36 lít D 10,08 lít Câu 9: Khi nung hoàn toàn 7,2 gam kim loại có hóa trị (II) cần dùng hết 3,36 lít oxi (đktc) Kim loại đó là : A Zn B Cu C Fe D Mg Câu 10: Dãy gồm cặp chất không phản ứng với là A Ba(NO3)2 và NaOH ; CuSO4 và NaCl B CuSO4 và BaCl2 ; Cu(NO3)2 và NaOH (6) C CuSO4 và Na2CO3 ; BaCl2 và CuSO4 D AgNO3 và BaCl2 ; AgNO3 và HCl Câu 11: Nhận xét nào đây không đúng cho các nguyên tố O, S, Se và Te ? A Tính phi kim các nguyên tố này giảm dần từ O đến Te B Nguyên tử các nguyên tố này có cấu hình electron hóa trị là ns2np4 C Trong hợp chất, các nguyên tố này có mức oxi hóa đăc trưng là -2, +2, +4 và +6 D Các nguyên tố này có tính phi kim yếu tính phi kim nguyên tố halogen cùng chu kì Câu 12: Sục 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,3M Muối thu sau phản ứng là: A Na2SO3 B NaHSO3 C Na2SO3 và NaHSO3 D NaHSO3 và NaOH Câu 13: Cho hỗn hợp muối CaCO3 và BaCO3 tan 200 ml dung dịch HCl vừa đủ tạo 0,2 mol khí Nồng độ mol ban đầu dung dịch HCl là : A 0,25 M B 2,0 M C 1,0M D 0,5M Câu 14: Thuốc thử dùng để nhận biết ion clorua dung dịch là: A AgNO3 B Cu(NO3)2 C Ba(NO3)2 D Ba(OH)2 Câu 15: H2SO4 đặc nguội không thể tác dụng với nhóm kim loại nào sau đây A Fe, Al B Al, Mg C Al, Zn D Fe, Zn Câu 16: Từ 1,6 quặng pirit sắt có chứa 60% FeS có thể sản xuất bao nhiêu axit H2SO4? Biết hiệu suất quá trình sản xuất là 80%: A 1,4 23tấn B 1,2544 C 0,96 D 1,568 Câu 17: Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt khí SO2 và CO2? A Dung dịch NaOH B Dung dịch Ca(OH)2 C Dung dịch brom nước D Dung dịch Ba(OH)2 Câu 18: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M( vừa đủ) Khối lượng muối sunfat thu cô cạn dung dịch là: A 6,81 g B 4,81 g C 3,81g D 5,81 g Câu 19 : Hoà tan hoàn toàn 17,5gam hỗn hợp Mg , Zn , Cu vào 400ml dung dịch HCl 1M vừa đủ dd A Cho NaOH vào A để thu kết tủa tối đa , lọc kết tủa đun nóng đến khối lượng không đổi m gam chất rắn m có giá trị là: A 20,7 B 24 C 23,8 D 23,9  Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng hóa học: X + HCl FeCl3 + Y + H2O Hai chất X,Y là: A Fe3O4, Cl2 B FeO, FeCl2 C Fe3O4, FeCl2 D Fe2O3, FeCl2 Cho biết NTK: Mg = 24; Fe = 56; Zn = 56; Cu = 64; Ca = 40; Ba = 137; C = 12; O = 16; H = 1; Cl =35,5; Be = 9; Sr = 88; S=32; Al=27; Br=80; Na=23; K=39; N=14 (7) SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT KHỐI 10 NĂM HỌC 2013-2014 Mã đề: 399 Họ tên…………………………………… Lớp……… Điểm… Khoanh tròn vào phương án trả lời: Câu 1: Khi tác dụng với chất đây, trường hợp axit sunfuric đặc và axit sunfuric loãng hình thành sản phẩm giống là: A Fe(OH)2 B Mg C CaCO3 D Fe3O4 Câu 2: Nếu cho cùng khối lượng hai kim loại Zn và Fe tác dụng hết với axít H 2SO4 Kim loại cho nhiều thể tích khí H2 là : A không xác định B Zn C D Fe Câu 3: Trong các cặp chất sau, cặp chất gồm hai chất phản ứng với là A NaCl và KNO3 B Cu(NO3)2 và HCl C Na2S và HCl D BaCl2 và HNO3 Câu 4: Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát 448 ml khí (đktc) Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu chất rắn có khối lượng là : A 2,24 gam B 2,95 gam C 1,85 gam D 3,90 gam Câu 5: Tính chất hóa học đơn chất lưu huỳnh là: A thể tính khử B không thể tính chất nào C thệ tính oxi hóa D tính khử và tính oxi hóa Câu 6: Nung 43,8 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại thuộc chu kì liên tiếp nhóm IIA, thu 11,2 lít khí (đktc) Hai kim loại đó là : A Mg và Ca B Sr và Ba C Ca và Sr D Be và Mg Câu 7: Chất nào đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (chỉ xét với S) A H2S B Na2SO4 C SO2 D H2SO4 Câu 8: Cho phản ứng SO2 + O2 → SO3 Vai trò các chất phản ứng là: A SO2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa B SO2 là chất khử, O2 là chất oxi hóa C SO2 là chất oxi hóa D SO2 là chất oxi hóa, O2 là chất khử Câu 9: Phương pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế O2 PTN? A Phân hủy KClO3 B Điện phân dung dịch CuSO4 C Điện phân H2O D Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam gồm Fe,Mg và Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng,thu 1,344 lit H2 (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 9,52g B 10,27g C 8,98g D 7,25g Câu 11: Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 dung dịch HCl thu 2,24 lit khí H2 (đktc) và dung dịch B Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch (8) NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung không khí đến khối lượng không đổi thu 24 g chất rắn Giá trị a là: A 13,6 B 17,6 C 21,6 D 29,6 Câu 12: Cho 7,74g hỗn hợp Mg, Al vào 500ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và H2SO4 0,5M dung dịch B và 8,736 lít H2 (đktc), thì dung dịch B sẽ là: A Dư axit B Thiếu axit C Dung dịch muối D Kết khác Câu 13: Công thức chung oleum là A H2SO4.nH2O B H2SO4.3H2O C H2SO4.2H2O D H2SO4.4H2O Câu 14: Thổi SO2 vào 500 ml dung dịch Br2 đến vừa màu hoàn toàn, thu dung dịch X Để trung hòa dung dịch X cần 250 ml dung dịch NaOH 0,2 M Nồng độ dung dịch Br2 ban đầu là A 0,020 M B 0,005 M C 0,010 M D 0,025 M Câu 15: Các số oxi hoá có thể có lưu huỳnh là : A -2, 0, +3, +6 B 0, -2, +4, +6 C -2, 0, +4, +5 D -2, 0, +4, +6 Câu 16: Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và MgCO tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp ban đầu (Mg = 24; H = 1; C = 12; O =16) A 15,38 % B 30,76 % C 46,15 % D 61,54 % Câu 17: Dùng H2SO4 đặc có thể làm khan khí A H2S B NH3 C HI D CO2 Câu 18: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ đây Sau thời gian thì ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy A có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi hắc B có xuất kết tủa màu đen C không có tượng gì xảy D có xuất kết tủa màu trắng Câu 19: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí clo cho cùng loại muối clorua kim loại? A Ag B Mg C Cu D Fe Câu 20: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? A 2HCl + Mg(OH)2  MgCl2 + H2O B HCl + CuO  CuCl2 + H2O  C 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + H2O D 2HCl + Fe  FeCl2 + H2 Cho biết NTK: Mg = 24; Fe = 56; Zn = 56; Cu = 64; Ca = 40; Ba = 137; C = 12; O = 16; H = 1; Cl =35,5; Be = 9; Sr = 88; S=32; Al=27; Br=80; Na=23; K=39; N=14 (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra 1 tiet hoa 10, De kiem tra 1 tiet hoa 10