0

de tham khao lop 2 mon toan 2014 2015

5 3 0
  • de tham khao lop 2 mon toan 2014 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:18

Ta có thể lập đợc bao nhiêu số có ba chữ số gồm ba chữ số đã cho mỗi chữ số chỉ viết một lần trong mỗi số.. Tính chu vi hình tam giác đó..[r] (1)§Ò tham kh¶o hÌ n¨m 2014- 2015 M«n : To¸n - Líp §Ò sè 1; A: Phần trắc nghiệm ; Khoanh vào chữ cái với ý trả lời đúng Câu 1: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết độ dài các cạnh là AB= 18m; BC= 24m ; CD= 36m; DA= 28m A 105m B 106m C 107m Câu 2: Văn chơi ván cờ từ 15 phút đến rỡi Hỏi Văn chơi ván cờ hết bao nhiªu phót ? A 45 phót B 15 phót C 30 phót Câu 3: Trong dịp tết trồng cây xã A trồng đợc 354 cây, xã B trồng đợc ít xã A 42 cây Hỏi xã B trồng đợc bao nhiêu cây? A 322 c©y B 312 c©y C 323 c©y C©u 4: T×m hai sè cã tÝch b»ng sè lín nhÊt cã ch÷ sè vµ th¬ng còng b»ng sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè ? A vµ B vµ C vµ B PhÇn tù luËn : C©u 1: TÝnh a 856 - 154 + 126 b x7 + 82 \ c 5x8 - d 40 : x C©u : T×m X a X - 37 = x b 42 - 24 + X = 72 c x x X = 24 d X : = 32 : Câu : Có thùng dầu , thùng có 10 lít Hỏi rót số dầu đó vào các can lít thì đợc bao nhiêu can ? C©u 4: Cho ba ch÷ sè : 1; ; (2) a Viết tất các số có chữ số khác ( chữ số đợc viết lần số ) b TÝnh tæng, hiÖu cña sè lín nhÊt vµ sè bÐ nhÊt C©u : Sè :6 : : x1 Đáp án đề A: Phần trắc nghiệm ; Khoanh vào chữ cái với ý trả lời đúng C©u 1: B 106m C©u 2: B 15 phót C©u 3: B 312 c©y C©u 4: C vµ B PhÇn tù luËn : C©u 1: TÝnh a 856 - 154 + 126 = 828 b x7 + 82 =110 c 5x8 - d 40 : x = 25 = 37 C©u : T×m X a X - 37 = x b 42 - 24 + X = 72 X - 37 = 28 18 X = 28 + 37 X = 65 X = 72 - 18 X c x x X = 24 = 54 d X : = 32 : x X = 24 X : = X = 24 : X = + X = 72 X = 8x5 X = 40 C©u : Gi¶i : thïng dÇu cã sè lÝt lµ : 10 x = 30 lÝt Số dầu đó rót vào đợc số can là : 30 : = ( can ) (3) §¸p sè : can C©u 4: a 135 ; 153 ; 315 ; 351 ; 513 ; 531 b Sè lín nhÊt lµ 531 Sè bÐ nhÊt lµ 135 Tæng 531 + 135 = 666 HiÖu 531 - 135 = 396 C©u : Sè 36 :6 =6 : =2 =1 : x1 §Ò sè 2; A PhÇn tr¾c nghiÖm : Câu : Cho ba số ; và Ta có thể lập đợc bao nhiêu số có ba chữ số gồm ba chữ số đã cho ( chữ số viết lần số ) A sè B sè C sè Câu 2: Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lợt là 134cm ; 122cm và 130cm Tính chu vi hình tam giác đó A 384cm B 385cm C 386cm D 387cm Câu 3: Một xe ô tô từ tỉnh A lúc sáng và đến B lúc chiều cùng ngày Hỏi xe đó chạy từ tỉnh A đến tỉnh B ? A giê B giê C giê C©u : Sè lín nhÊt cã ch÷ sè kh¸c lµ : A 999 B 998 C 987 B PhÇn tù luËn : C©u 1: TÝnh a 83 + 38 - 21 b 75 - 57 + 18 c x : d 24 : x C©u 2: T×m X a x x X = b X x = 12 : c 325 - 105 + X = 574 d 156 + 651 - X = 504 (4) Câu 3: Một ngời nuôi 50 gà Sau bán 30 gà thì số gà còn lại đợc nhốt vµo c¸c chuång, mçi chuång cã gµ Hái : a Ngời đó còn lại bao nhiêu gà ? b Cần có bao nhiêu chuồng để nhốt hết số gà còn lại ? C©u : TÝnh nhanh a 21 + 14 + 29 + 36 b x2 x Câu : Tìm số có chữ số biết tổng hai chữ số và tích hai chữ số đó 0.( gi¶i b»ng c¸ch ) Đáp án đề A PhÇn tr¾c nghiÖm : C©u : A sè C©u 2: C 386cm C©u 3: B giê C©u : C 987 B PhÇn tù luËn : C©u 1: TÝnh a 83 + 38 - 21 = 100 b 75 - 57 + 18 = 36 c x : d 24 : x = 16 = C©u 2: T×m X a x x X = 9xX=0 X=0:9 b X x = 12 : Xx4=4 X = 4:4 (5) X =0 X c 325- 105 +X= 574 220 + X = 574 = d 156+ 651- X = 504 807 - X = 504 X = 574 - 220 X = 807 - 504 X = 354 X = 303 C©u 3: a Sè gµ cßn l¹i lµ : 50 - 30 = 20 ( ) b Số cái chuồng gà cần để nhốt số gà còn lại là : 20 : = ( cái ) C©u : TÝnh nhanh a 21 + 14 + 29 + 36 = 21 + 29 + 24 + 36 = 50 + 50 = 100 b x2 x =2x5x8 = 10 x = 80 C©u : C¸ch 1: Tæng hai ch÷ sè b»ng ta cã : 5=1+4=2+3=5+0 XÐt tÝch hai ch÷ sè : x4 = ( lo¹i ) ; x = ( lo¹i ) ; + = ( thÝch hîp ) VËy sè ph¶i t×m lµ 50 C¸ch : TÝch hai ch÷ sè b»ng sè suy ch÷ sè ph¶i b»ng Tæng hai ch÷ sè b»ng , suy ch÷ sè cßn l¹i lµ : 5- = VËy sè ph¶i t×m lµ 50 (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: de tham khao lop 2 mon toan 2014 2015, de tham khao lop 2 mon toan 2014 2015