0

TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC TRUYỀN NHẬN FILE (FTP)

32 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:15

FTP (File Transfer Protocol) nghĩa là Giao thức truyền tập tin là một trong những giao thức Internet trên tầng ứng dụng, thường được dùng để sử dụng để lưu trữ, trao đổi file qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCPIP. Nhờ vào giao thức này nên người sử dụng có thể tải dữ liệu như hình ảnh, văn bản, các tập tin nhạc, video... từ máy tính của mình lên máy chủ đang đặt ở một nơi khác hoặc tải các tập tin đã có trên máy chủ về máy tính cá nhân của mình một cách dễ dàng. FTP cũng là giao thức dùng để truyền tải dữ liệu web lên máy chủ web cho dù máy chủ đặt rất xa. Giao thức FTP được sử dụng nhiều nhất vào mục đích truyền tải dữ liệu, rút gọn thời gian cũng như đáp ứng nhu cầu của việc tải và truyền đi của các dữ liệu dung lượng lớn một cách nhanh chóng. BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc MỤC LỤC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU FTP SERVER CHƯƠNG II MÔ HÌNH CƠ BẢN FTP VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG III TÍNH BẢO MẬT CỦA FTP CHƯƠNG IV THIẾT LẬP KÊNH ĐIỀU KHIỂN VÀ CHỨNG THỰC NGƯỜI DÙNG CHƯƠNG V DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU FTP CHƯƠNG VI CÁC PHƯƠNG THỨC TRUYỀN DỮ LIÊU TRONG FTP 14 CHƯƠNG VII COMMAND VÀ REPLY CODES CỦA FTP 16 CHƯƠNG VIII THỰC HIỆN MÔ PHỎNG 16 PHỤ LỤC: MỘT SỐ LỆNH COMMAND PHỔ BIẾN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU FTP SERVER FTP (File Transfer Protocol) nghĩa "Giao thức truyền tập tin" giao thức Internet tầng ứng dụng, thường dùng để sử dụng để lưu trữ, trao đổi file qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP Nhờ vào giao thức nên người sử dụng tải liệu hình ảnh, văn bản, tập tin nhạc, video từ máy tính lên máy chủ đặt nơi khác tải tập tin có máy chủ máy tính cá nhân cách dễ dàng FTP giao thức dùng để truyền tải liệu web lên máy chủ web cho dù máy chủ đặt xa Giao thức FTP sử dụng nhiều vào mục đích truyền tải liệu, rút gọn thời gian đáp ứng nhu cầu việc tải truyền liệu dung lượng lớn cách nhanh chóng Hình 1: Giới thiệu FTP Giống hầu hết giao thức TCP/IP, dựa mơ hình client-server, với FTP client máy tính người dùng tạo kết nối đến FTP server để gửi lấy tập tin đến từ máy chủ Những mục tiêu FTP để làm cho chuyển tập tin đơn giản, che chắn người dùng từ việc thực chi tiết làm tập tin thực di chuyển từ nơi khác Để kết thúc, FTP thiết kế để tự động đối phó với nhiều vấn đề có khả phát sinh có khác biệt định dạng tập tin lưu trữ hệ thống khác Để đảm bảo tập tin gửi nhận mà không làm liệu hỏng chúng, FTP sử dụng giao thức điều khiển truyền dẫn tin cậy tầng giao vận Một hệ thống xác thực sử dụng để đảm bảo máy khách ủy quyền cho phép để truy cập vào máy chủ Cùng lúc đó, tính đơi gọi ẩn danh BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc FTP cho phép tổ chức mong muốn để thiết lập máy chủ tổng hợp thông tin để cung cấp tập tin cho lấy chúng Sau kết nối TCP thiết lập, điều khiển kết nối FTP tạo Nội lệnh FTP truyền qua kết nối logic dựa định dạng quy tắc thiết lập giao thức Telnet Mỗi lệnh gửi khách hàng nhận trả lời từ máy chủ để thơng báo thành công hay thất bại Kết nối liệu thiết lập cho liệu cá nhân chuyển FTP hỗ trợ kết nối liệu bình thường thụ động, cho phép máy chủ khách hàng bắt đầu kết nối liệu Nhiều loại liệu loại tệp hỗ trợ phép linh hoạt với nhiều loại hình dịch vụ đưa đón Giao diện người sử dụng FTP giao thức cung cấp dạng tập lệnh tương tác người dùng Sau thiết lập kết nối, hoàn tất xác thực hai lệnh sử dụng để gửi nhận tệp.Ngoài lệnh bổ sung cung cấp để quản lý kết nối FTP, để thực hỗ trợ chức chẳng hạn danh sách nội dung thư mục xóa đổi tên tập tin Những năm gần đây, đồ họa thực FTP tạo phép người sử dụng để chuyển tập tin cách sử dụng chuột thay ghi nhớ lệnh FTP sử dụng trực tiếp ứng dụng khác để di chuyển tập tin từ nơi khác CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH CƠ BẢN FTP VÀ NGUN LÝ HOẠT ĐỘNG 2.1 Mơ hình kết nối Giao thức FTP sử dụng kết nối TCP, khơng dùng kênh TCP phần lớn giao thức truyền thơng khác Q trình truyền nhận liệu Client Server tạo nên từ tiến trình TCP logic Control Connection Data Connection: • Control Connection (kênh điều khiển) : kênh logic TCP dùng để khởi tạo kết nối FTP Nó trì xun suốt kết nối FTP sử dụng để truyền thông tin điều khiển, lệnh hồi đáp FTP Nó khơng dùng để truyền file • Data Connection (Kênh liệu): Mỗi liệu truyền từ server tới client, kênh kết nối TCP định lại khởi tạo chúng Dữ liệu truyền qua kênh kết nối – gọi kênh liệu Khi file truyền xong, kênh ngắt Việc sử dụng kênh riêng lẻ tạo linh hoạt việc truyền truyền Tuy nhiên, tạo cho FTP độ phức tạp định BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc Hình 2: Mơ hình kết nối TCP FTP Q trình trao đổi liệu client - server bao gồm: • Truyền yêu cầu từ chương trình client tới chương trình server • u cầu server xử lý • Truyền đáp ứng cho client FTP hoạt động TCP nên phải tuân theo bắt tay hướng (three way handshake) trình thiết lập connection client server sau: • Client gửi gói tin SYN đến Server • Server nhận gói SYN, gửi lại gói SYS-ACK cho Client • Client nhận SYN-ACK, gửi lại gói ACK thơng báo đồng ý tạo kết nối 2.2 Mơ hình hoạt động Do chức điều khiển liệu sử dụng kênh khác nhau, nên mơ hình hoạt động FTP chia phần mềm thiết bị làm hai thành phần logic tương ứng với kênh BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc Hình 3: Mơ hình hoạt động FTP Phía Server: • Server Protocol Interpreter (Server-PI): Chịu trách nhiệm quản lí Control Connection Server Nó lắng nghe yêu cầu kết nối hướng từ User cổng 21 Khi kết nối thiết lập, nhận lệnh từ User-PI, gửi phản hồi quản lí tiến trình truyền liệu Server • Server Data Transfer Process (Server-DTP): chịu trách nhiệm nhận gửi file từ UserDTP Server - DTP vừa làm nhiệm vụ thiết lập Data Connection lắng nghe Data BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc Connection User thơng qua cổng 20 Nó tương tác với Server File System hệ thống cục để đọc chép file Phía Client: • User Interface: Đây chương trình chạy máy tính, cung cấp giao diện xử lí cho người dùng, có phía Client Nó cho phép người dùng sử dụng lệnh đơn giản để điều khiển session FTP, từ theo dõi thơng tin kết xảy q trình • User Protocol Interpreter (User - PI): Chịu trách nhiệm quản lí Control Connection phía Client Nó khởi tạo phiên kết nối FTP việc phát Request tới Server-PI Sau kết nối thiết lập, xử lí lệnh nhận User Interface, gửi chúng tới Server-PI đợi nhận Response trở lại Nó quản lí tiến trình Client • User Data Transfer Process (User-DTP): Có nhiệm vụ gửi nhận liệu từ ServerDTP User-DTP thiết lập lắng nghe DataConnection từ Server thơng qua cổng 20 Nó tương tác với Client File System Client để lưu trữ file 2.2 Nguyên lý hoạt động Cần có kết nối TCP phiên làm việc FTP: TCP Data connection cổng 20, TCP Control connection cổng 21  Control connection : mở thời điểm liệu lệnh gửi  Data connection : mở có trao đổi liệu thực Trình tự chung FTP hoạt động sau: FTP Client mở Control connection đến FTP server (trên port 21) định cổng Client để Server gửi lại phản hồi Đường kết nối dùng để truyền lệnh liệu Control connection mở suốt thời gian phiên làm việc (telnet hệ thống) Client chuyển tiếp thông tin username, password tới Server để thực xác thực (authentication) Server trả lời mã chấp nhận hay từ chối request BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc Client gửi thêm lệnh với tên tệp, kiểu liệu, … để vận chuyển, thêm luồng liệu(tức chuyển tập tin từ máy khách đến máy chủ ngược lại) Server phản hồi với mã (reply code) chấp nhận từ chối Khi liệu sẵn sàng, bên mở kết nối TCP cổng 20 Dữ liệu vận chuyển Client Server cổng 20 Dữ liệu vận chuyển mã hóa theo số định dạng bao gồm NVT-ASCII nhị phân(binary) Khi trình vận chuyển liệu hồn thành, phiên làm việc FTP Server đóng lại Data Connection cổng 20 Nhưng giữ Control Connection cơng 21 Control connection sử dụng để thiết lập truyền liệu khác đóng liên kết CHƯƠNG 3: TÍNH BẢO MẬT CỦA FTP Giống phần lớn giao thức cũ, phương pháp đăng nhập đơn giản FTP kế thừa từ giao thức thời kỳ đầu Internet Ngày nay, khơng cịn bảo đảm tính an tồn cần thiết mơi trường Internet tồn cầu username password gửi qua kênh kết nối điều khiển dạng clear text Điều làm cho thơng tin đăng nhập bị nghe Chuẩn RFC 2228 phần mở rộng cho bảo mật FTP định thêm nhiều tùy chọn chứng thực mã hóa phức tạp cho muốn tăng thêm mức độ an toàn vào phần mềm FTP họ Một phương pháp hữu hiệu sử dụng giao thức FTPS (FTP SSL) cung cấp khả mã hóa giao thức cho liệu truyền Việc cấu hình ISA Server để tạo FTP phức tạp phải tạo thủ công định nghĩa giao thức cho FTPS vùng cổng mà kết nối FTPS sử dụng CHƯƠNG 4: THIẾT LẬP KÊNH ĐIỀU KHIỂN VÀ CHỨNG THỰC NGƯỜI DÙNG Trước kết nối sử dụng để thực truyền file, kênh điều khiển cần phải thiết lập Như giao thức client/server khác, FTP server tuân theo luật passive kênh điều khiển Bộ phận Server Protocol Interpreter (Server-PI) lắng nghe cổng TCP dành riêng cho kết nối FTP cổng 21 Phía User-PI tạo kết nối việc mở kết nối TCP từ thiết bị người dùng tới server cổng Nó sử dụng cổng bất kỳ làm cổng nguồn phiên kết nối TCP Khi TCP cài đặt xong, kênh điều khiển thiết bị thiết lập, cho phép lệnh truyền từ User-PI tới Server-PI, Server-PI đáp trả kết mã thông báo BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc Bước sau kênh vào hoạt động bước đăng nhập người dùng (login sequence) Bước có hai mục đích:  Access Control (Điều khiển truy cập): q trình chứng thực cho phép hạn chế truy cập tới server với người dùng định Nó cho phép server điều khiển loại truy cập người dùng  Resource Selection (Chọn nguồn cung cấp): Bằng việc nhận dạng người dùng tạo kết nối, FTP server đưa định cung cấp nguồn cho người dùng nhận dạng Trình tự truy cập và chứng thực FTP: Quy luật chứng thực FTP đơn giản, cung cấp username/password Trình tự việc chứng thực sau: Hình 4: Trình tự chứng thực người dùng FTP Người dùng gửi username từ User-PI tới Server-PI lệnh USER Sau password người dùng gửi lệnh PASS Server kiểm tra tên người dùng password database người dùng Nếu người dùng hợp lệ, server gửi trả thông báo tới người dùng phiên kết nối mở Nếu người dùng không hợp lệ, server yêu cầu người dùng thực lại việc chứng thực Sau số lần chứng thực sai định, server ngắt kết nối BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc Giả sử q trình chứng thực thành cơng, server sau thiết lập kết nối phép loại truy cập người dùng cấp quyền Một số người dùng truy cập vào số file định, vào số loại file định Một số server cấp quyền cho số người dùng đọc viết lên server, cho phép đọc người dùng khác Người quản trị mạng nhờ mà đáp ứng nhu cầu truy cập FTP Một kết nối thiết lập, server thực lựa chọn tài nguyên dựa vào nhận diện người dùng Ví dụ: hệ thống nhiều người dùng, người quản trị thiết lập FTP để có người dùng kết nối tới, tự động đưa tới "home directory" Lệnh tùy chọn ACCT (account) cho phép người dùng chọn tài khoản cá nhân có nhiều tài khoản CHƯƠNG 5: DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ KÊNH DỮ LIỆU FTP 5.1 Dữ liệu FTP Các tập tin coi tập hợp byte FTP không quan tâm nội dung tập tin, đơn giản di chuyển tệp tin, byte thời điểm, từ nơi sang nơi khác 5.1.1 FTP Data Types: Phần thơng tin đưa tập tin kiểu liệu Có kiểu liệu khác quy định chuẩn FTP  ASCII: file văn ASCII  EBCDIC: tương tự ASCII, sử dụng kiểu kí tự EBCDIC IBM đặt  Image: Các tập tin cấu trúc nội thức  Local: Kiểu liệu sử dụng để xử lí tập tin lưu trữ liệu byte logic Cách xác định loại với cách liệu có cấu trúc cho phép liệu lưu trữ hệ thống đích cách phù hợp với đại diện local Trong thực tế, hai loại kiểu liệu thường xuyên sử dụng ASCII Image Kiểu ASCII sử dụng cho tập tin văn bản, cho phép chúng di chuyển hệ thống với dòng kết thúc mã chuyển đổi tự động Loại Image sử dụng cho tập tin nhị phân, chẳng hạn đồ họa hình ảnh, tập tin ZIP liệu khác Nó thường gọi kiểu nhị phân lý BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc 5.1.2 FTP Format Control Đối với loại ASCII EBCDIC, FTP xác định tham số tùy chọn gọi “format control” (điều khiển định dạng), cho phép người dùng định đại diện cụ thể cho cách sử dụng định dạng dọc để mơ tả tệp Các tùy chọn kiểm sốt định dạng tạo cho mục đích cụ thể cách xử lý tập tin chuyển giao từ thiết bị máy chủ đến máy in Nó khơng sử dụng ngày nay, sử dụng, ứng dụng đặc biệt Ba tùy chọn FTP Format Control:  Non Print : Đây tùy chọn mặc định, cho biết khơng có định dạng dọc  Telnet Format : Tệp sử dụng kí tự điều khiển định dạng dọc, định giao thức Telnet  Carriage Control/FORTRAN : Tệp sử dụng kí tự điều khiển định dạng đưa làm kí tự dịng, xác định cho ngơn ngữ lập trình FORTRAN 5.1.3 FTP Data Structures Ngoài việc xác định loại liệu tệp tin, ta xác định cấu trúc tệp tin theo cách:  File Structure: Tệp luồng byte liền kề khơng có cấu trúc bên Đây cách mặc định sử dụng cho hầu hết loại tệp  Record Structure: Tệp bao gồm tập hợp ghi, ghi phân định đánh dấu end-of-record Cấu trúc ghi sử dụng cho tệp văn ASCII, chúng thường gửi với cấu trúc tệp thông thường sử dụng kiểu liệu ASCII  Page Structure: Tệp chứa trang liệu lập mục đặc biệt Cấu trúc không sử dụng phổ biến Nó tạo cho máy tính cổ xưa sử dụng ARPAnet đời đầu 5.2 Quản lý kênh liệu Kênh điều khiển tạo Server-PI User-PI sử dụng trình thiết lập kết nối chứng thực trì suốt phiên kết nối FTP Các lệnh hồi đáp trao đổi phận PI (Protocol Interpreter) qua kênh điều khiển, liệu khơng 10 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc Hình 12: Đăng nhập vào User Hình 13: Tiến hành Upload Download File Dùng WireShark để phân tích trình truyền nhận liệu 18 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc Hình 14: Q trình kết nối User với Server Hình 15: Quá trình truyền liệu chế độ Passive 19 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc PHỤ LỤC: MỘT SỐ LỆNH COMMAND PHỔ BIẾN Một số lệnh command phổ biến: Command Description ABOR Abort an active file transfer ACCT Account information ADAT Authentication/Security Data ALLO Allocate sufficient disk space to receive a file APPE Append (with create) AUTH Authentication/Security Mechanism AVBL Get the available space CCC Clear Command Channel CDUP Change to Parent Directory 20 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc CONF Confidentiality Protection Command CSID Client / Server Identification CWD Change working directory DELE Delete file DSIZ Get the directory size ENC Privacy Protected Channel EPRT Specifies an extended address and port to which the server should connect EPSV Enter extended passive mode FEAT Get the feature list implemented by the server HELP Returns usage documentation on a command if specified, else a general help document is returned HOST Identify desired virtual host on server, by name LANG Language Negotiation 21 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc LIST Returns information of a file or directory if specified, else information of the current working directory is returned LPRT Specifies a long address and port to which the server should connect LPSV Enter long passive mode MDTM Return the last-modified time of a specified file MFCT Modify the creation time of a file MFF Modify fact (the last modification time, creation time, UNIX group/owner/mode of a file) MFMT Modify the last modification time of a file MIC Integrity Protected Command MKD Make directory MLSD Lists the contents of a directory if a directory is named MLST Provides data about exactly the object named on its command line, and no others MODE Sets the transfer mode (Stream, Block, or Compressed) NLST Returns a list of file names in a specified directory NOOP No operation (dummy packet; used mostly on keepalives) 22 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc OPTS Select options for a feature example OPTS UTF8 ON) PASS Authentication password PASV Enter passive mode PBSZ Protection Buffer Size PORT Specifies an address and port to which the server should connect PROT Data Channel Protection Level PWD Print working directory Returns the current directory of the host QUIT Disconnect REIN Re initializes the connection REST Restart transfer from the specified point RETR Retrieve a copy of the file RMD Remove a directory RMDA Remove a directory tree RNFR Rename from RNTO Rename to SITE Sends site specific commands to remote server (like SITE IDLE 60 or SITE UMASK 002) Inspect SITE HELP output for complete list of supported commands SIZE Return the size of a file 23 (for BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc SMNT Mount file structure SPSV Use single port passive mode (only one TCP port number for both control connections and passive mode data connections) STAT Returns information on the server status, including the status of the current connection STOR Accept the data and to store the data as a file at the server site STOU Store file uniquely STRU Set file transfer structure SYST Return system type THMB Get a thumbnail of a remote image file TYPE Sets the transfer mode (ASCII/Binary) USER Authentication username 24 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc XCUP Change to the parent of the current working directory XMKD Make a directory XPWD Print the current working directory XRCP XRMD Remove the directory XRSQ XSEM Send, mail if cannot XSEN Send to terminal Bảng commands client server FTP 100 Series The requested action is being initiated, expect another reply before proceeding with a new command 110 Restart marker replay In this case, the text is exact and not left to the particular implementation; it must read: MARK yyyy = mmmm where yyyy is User process data stream 25 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc marker, and mmmm server's equivalent marker (note the spaces between markers and "=") 120 Service ready in nnn minutes 125 Data connection already open; transfer starting 150 File status okay; about to open data connection 200 Series The requested action successfully completed 202 Command not implemented, superfluous at this site 211 System status, or system help reply 212 Directory status 213 File status 214 Help message Explains how to use the server or the meaning of a particular non-standard command This reply is useful only to the human user 26 has been BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc 215 NAME system type Where NAME is an official system name from the registry kept by IANA 220 Service ready for new user 221 Service closing control connection 225 Data connection open; no transfer in progress 226 Closing data connection Requested file action successful (for example, file transfer or file abort) 227 Entering Passive (h1,h2,h3,h4,p1,p2) Mode 228 Entering Long Passive Mode (long address, port) 229 Entering Extended Passive Mode 230 User logged appropriate 231 User logged out; service terminated 232 Logout command noted, will complete when transfer done 234 Specifies that the server accepts the authentication mechanism specified by the client, and the exchange of security data is complete A 27 in, proceed Logged out if BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc higher level Microsoft nonstandard code created by 250 Requested file action okay, completed 257 "PATHNAME" created 300 Series The command has been accepted, but the requested action is on hold, pending receipt of further information 331 User name okay, need password 332 Need account for login 350 Requested information 400 Series The command was not accepted and the requested action did not take place, but the error condition is temporary and the action may be requested again file action pending further 421 Service not available, closing control connection This may be a reply to any command if the service knows it must shut down 425 Can't open data connection 426 Connection closed; transfer aborted 430 Invalid username or password 28 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc 434 Requested host unavailable 450 Requested file action not taken 451 Requested action aborted Local error in processing 452 Requested action not taken Insufficient storage space in system.File unavailable (e.g., file busy) 500 Series Syntax error, command unrecognized and the requested action did not take place This may include errors such as command line too long 501 Syntax error arguments 502 Command not implemented 503 Bad sequence of commands 504 Command not implemented for that parameter 530 Not logged in 532 Need account for storing files 29 in parameters or BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc 534 Could Not Connect to Server - Policy Requires SSL 550 Requested action not taken File unavailable (e.g., file not found, no access) 551 Requested action aborted Page type unknown 552 Requested file action aborted Exceeded storage allocation (for current directory or dataset) 553 Requested action not taken File name not allowed 600 Series Replies regarding confidentiality and integrity 631 Integrity protected reply 632 Confidentiality and integrity protected reply 633 Confidentiality protected reply 10000 Series Common Winsock Error Codes[2] (These are not FTP return codes) 30 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc 10054 Connection reset by peer The connection was forcibly closed by the remote host 10060 Cannot connect to remote server 10061 Cannot connect to remote server The connection is actively refused by the server 10066 Directory not empty 10068 Too many users, server is full 31 BÀI TẬP LỚN MẠNG IP TS Nguyễn Chí Ngọc TÀI LIỆU THAM KHẢO Kozierok, Charles M (2005).“The TCP/IP Guide v3.0” Available: http://www.tcpipguide.com/free/t_FTPOverviewHistoryandStandards.ht mD “Active FTP vs Passive FTP, a Definitive Explanation” Available: http://slacksite.com/other/ftp.html 32 ... SERVER FTP (File Transfer Protocol) nghĩa "Giao thức truyền tập tin" giao thức Internet tầng ứng dụng, thường dùng để sử dụng để lưu trữ, trao đổi file qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP... FTP VÀ NGUN LÝ HOẠT ĐỘNG 2.1 Mơ hình kết nối Giao thức FTP sử dụng kết nối TCP, khơng dùng kênh TCP phần lớn giao thức truyền thơng khác Q trình truyền nhận liệu Client Server tạo nên từ tiến trình... pháp hữu hiệu sử dụng giao thức FTPS (FTP SSL) cung cấp khả mã hóa giao thức cho liệu truyền Việc cấu hình ISA Server để tạo FTP phức tạp phải tạo thủ công định nghĩa giao thức cho FTPS vùng cổng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC TRUYỀN NHẬN FILE (FTP), TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC TRUYỀN NHẬN FILE (FTP)