0

Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP cam ranh

170 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU LÊ THỊ HUỲNH ĐANG DUNG ẢNH HƢỞNG CỦA THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN SỰ GẮN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TP CAM RANH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số Mã số sinh viên : 18110126 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỮU HUY NHỰT Bà Rịa-Vũng Tàu, Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lê Thị Huỳnh Đang Dung, học viên cao học, xin cam đoan Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh với đề tài “Ảnh hưởng thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến gắn kết với tổ chức nhân viên nhà hàng, khách sạn địa bàn Thành phố Cam Ranh” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân Các số liệu nêu Luận văn thạc sỹ kinh tế đƣợc lấy từ số liệu báo cáo thu thập khảo sát từ nhà hàng, khách sạn TP Cam Ranh cá nhân thực khảo sát số trung thực, có nguồn gốc rõ ràng có trích dẫn cụ thể Các số liệu, tài liệu sử dụng luận văn không vi phạm quyền Tôi đồng ý cho Trƣờng Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu dùng luận văn làm tài liệu tham khảo Tôi chịu trách nhiệm hồn tồn tính trung thực để tài Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2021 Tác giả Lê Thị Huỳnh Đang Dung ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện đề tài này, trƣớc hết tơi chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt nhận lời hƣớng dẫn khoa học, hỗ trợ, gợi ý định hƣớng cho tơi để thân tơi hồn thành luận văn cách tốt Tơi xin chân thành cảm ơn Viện Đào Tạo Sau Đại học -Trƣờng Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, thầy giáo bạn học viên khóa cung cấp truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học Cao học trƣờng Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2021 Tác giả Lê Thị Huỳnh Đang Dung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ix TÓM TẮT LUẬN VĂN x CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHI N CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHI N CỨU 1.4 MỤC TI U NGHI N CỨU 1.5 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHI N CỨU 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 1.7 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.8 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI .8 CHƢƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHI N CỨU 10 2.1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 10 2.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 10 2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực nhà hàng, khách sạn 10 2.1.3 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 12 2.1.4 Các yếu tố hoạt động Quản trị nguồn nhân lực 13 2.2 SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VI N VỚI TỔ CHỨC 18 iv 2.2.1 Hành vi nhân viên tổ chức 18 2.2.2 Sự gắn kết tổ chức nhân viên 20 2.2.3 Sự khác biệt gắn kết nhân viên cam kết với tổ chức 23 2.2.4 Tầm quan trọng gắn kết nhân viên 23 2.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HÀNH VI GẮN KẾT TỔ CHỨC CỦA NHÂN VI N 24 2.4 GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHI N CỨU ĐỀ XUẤT .27 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu 27 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 28 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHI N CỨU CỦA CHƢƠNG 30 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHI N CỨU 31 3.1 QUY TRÌNH NGHI N CỨU 31 3.2 THANG ĐO NGHI N CỨU 35 3.2.1 Xây dựng thang đo 35 3.2.2 Điều chỉnh thang đo 36 3.3 MẪU NGHI N CỨU 38 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHI N CỨU CỦA CHƢƠNG 40 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 THỐNG K MÔ TẢ MẪU NGHI N CỨU 41 4.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 43 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 45 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 45 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 50 4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY 52 4.4.1 Phân tích tƣơng quan hệ số Pearson 52 v 4.4.2 Phân tích hồi quy 53 4.4.3 Phân tích ảnh hƣởng biến định tính đến gắn kết tổ chức nhân viên 62 4.5 THỰC TRẠNG TỪNG YẾU TỐ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 69 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHI N CỨU CỦA CHƢƠNG 71 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 72 5.1 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHI N CỨU 72 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 73 5.2.1 Về Tạo động lực 74 5.2.2 Về Đào tạo phát triển 75 5.2.3 Về Thù lao phúc lợi 76 5.2.4 Về Phân tích mơ tả công việc 78 5.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 79 5.4 HẠN CHẾ CỦA NGHI N CỨU 80 5.5 ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHI N CỨU TIẾP THEO 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC vi DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Mơ hình Mars hành vi cá nhân, yếu tố tác động hệ .19 Hình 2.2: Mơ hình đề xuất nghiên cứu yếu tố QTNNL ảnh hƣởng đến gắn kết nhân viên với tổ chức 28 Hình 3.1: Khái quát quy trình nghiên cứu luận văn 31 Hình 4.1: Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa 57 Hình 4.2: Mơ hình nghiên cứu khẳng định theo số liệu nghiên cứu 61 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các nghiên cứu liên quan đến gắn kết nhân viên với tổ chức Bảng 2.1: Tóm tắt thành phần thực tiễn QTNNL 15 Bảng 2.2: Tổng kết thành phần gắn kết với tổ chức 22 Bảng 3.1: Bảng tóm tắt nội dung giả thuyết nghiên cứu 29 Bảng 3.2: Thang đo Phân tích mô tả công việc 36 Bảng 3.4: Thang đo Thù lao phúc lợi 37 Bảng 3.5: Thang đo Đánh giá kết làm việc 39 Bảng 3.6: Thang đo Tạo động lực làm việc 38 Bảng 3.7: Biến phụ thuộc 38 Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu 42 Bảng 4.2: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 43 Bảng 4.3: Kiểm định KMO Bartlett’s Test (lần 1) 46 Bảng 4.4: Kiểm định KMO Bartlett’s Test (lần 2) 46 Bảng 4.5: Kết phân tích EFA biến độc lập lần 47 Bảng 4.6: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 50 Bảng 4.7: Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc (GK) 51 Bảng 4.8: Bảng tóm tắt nhóm nhân tố sau phân tích EFA 51 Bảng 4.9: Mơ hình tóm tắt sử dụng phƣơng pháp Enter 54 Bảng 4.10: Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 55 Bảng 4.11: Kiểm tra đa cộng tuyến 55 Bảng 4.12: Kết phân tích hồi quy tuyến tính 57 Bảng 4.13: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 61 Bảng 4.14: Kiểm định T-test biến giới tính 63 viii Bảng 4.15: Kiểm định T-test biến giới tính 63 Bảng 4.16: Kiểm định Levene phƣơng sai đồng 64 Bảng 4.17: Kết ANOVA 64 Bảng 4.18: Mô tả nhóm theo độ tuổi 65 Bảng 4.19: Kiểm định Levene phƣơng sai đồng 66 Bảng 4.20: Kết ANOVA 66 Bảng 4.21: Mô tả nhóm theo thâm niên 67 Bảng 4.22: Kiểm định Levene phƣơng sai đồng 68 Bảng 4.23: Kết ANOVA 73 Bảng 4.24: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết biến nhân học .69 Bảng 4.25: Điểm trung bình yếu tố cấu thành QTNNL 69 Bảng 4.26: Chi tiết biến thành phần 70 ix BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TT CỤM TỪ ĐẦY Đ Nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực Thành phố Cam Ranh Component Matrix a DG4 DL3 DG6 DL5 DL2 DG3 DG5 DL4 DP4 DP2 DP3 TP3 TP1 TP4 TP2 PM3 PM4 PM1 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a DL2 DG3 DG4 DL3 DL4 DL5 DG5 DG6 DP2 DP4 DP3 TP3 TP1 TP2 TP4 PM4 PM1 PM3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett'sTestof Sphericity Component Matrix GK5 GK6 GK2 GK4 GK3 GK1 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted a Phụ lục 10 Pearson Correlation DL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DG Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DP Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TP Sig (2-tailed) N Pearson Correlation PM Sig (2-tailed) N Pearson Correlation GK Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Phụ lục 11 Phân tích hồi quy Model b DL, DG a Dependent Variable: GK b All requested variables entered Model R a Predictors: (Constant), PM, TP, DP, DL, DG b Dependent Variable: GK Model Regression Residual Total a Dependent Variable: GK b Predictors: (Constant), PM, TP, DP, DL, DG Coefficients Model (Consta nt) DL DG DP TP PM a Dependent Variable: GK a Phụ lục 12 Các biểu đồ Phụ lục 13 Kiểm định Independent giới tính Group Statistics Giới tính Nam GK Nữ Independent Samples Test Equal variances assumed GK Equal variances not assumed Phụ lục 14 Kiểm định One-way ANOVA độ tuổi Descriptives GK Dƣới 25 Từ 25 đến 30 Từ 31 đến 50 Từ 50 trở lên Total Test of Homogeneity of Variances GK Levene Statistic GK Between Groups Within Groups Total Phụ lục 15 Kiểm định One-way ANOVA thâm niên Descriptives GK Dƣới năm Từ đến năm Trên đến dƣới 10 năm Trên 10 năm Total Test of Homogeneity of Variances GK Levene Statistic 641 ANOVA GK Between Groups Within Groups Total Robust Tests of Equality of Means GK Sta Welch a Asymptotically F distributed Phụ lục 16 Kiểm định One-way ANOVA trình độ Descriptives GK Trung học Caođẳng đại học Sau đại học Total Test of Homogeneity of Variances GK Levene Statistic 1.831 GK Between Groups Within Groups Total Phụ lục 17 Thống kê mô tả biến Descriptive Statistics DL DP TP PM Valid N (listwise) DL2 DG3 DG4 DL3 DP2 DP3 DP4 TP1 TP2 TP3 TP4 PM1 PM3 PM4 Valid N (listwise) ... gắn kết nhân viên nhà hàng, khách sạn TP Cam Ranh Thứ ba, xác định mối quan hệ thực tiễn QTNNL gắn kết của, nhân viên nhà hàng, khách sạn TP Cam Ranh .nhân viên nhà hàng, khách sạn TP Cam Ranh. .. độ gắn kết nhân viên Với tầm quan trọng công tác QTNNL nhƣ đề cập trên, chọn đề tài ? ?Ảnh hƣởng thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến gắn kết với tổ chức nhân viên nhà hàng, khách sạn địa bàn TP. .. SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VI N VỚI TỔ CHỨC 18 iv 2.2.1 Hành vi nhân viên tổ chức 18 2.2.2 Sự gắn kết tổ chức nhân viên 20 2.2.3 Sự khác biệt gắn kết nhân viên cam kết với tổ chức 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP cam ranh , Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP cam ranh