0

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ngành bảo hiểm xã hội

93 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU  DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI (Nghiên cứu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) LUẬN VĂN THẠC SĨ Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 12 năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ******* DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI (Nghiên cứu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 8340101 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN ANH Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 12/2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết bài này cơng trình nghiên cứu cá nhân và chưa công bố cơng trình khoa học nào khác thời điểm này Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng 12 năm 2020 Tác giả luận văn Dương Thị Lan Hương ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên, từ đáy lịng cho phép em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Quý thầy cô trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báu suốt thời gian qua Để hoàn thành luận văn này em cũng xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Anh, người nhiệt tình hướng dẫn em suốt thời gian thực luận văn này Cảm ơn Thầy lời động viên, chia giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn q trình thực luận văn Nhân cho phép cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ và hợp tác trình thực khảo sát liệu cho đề tài Cuối xin cảm ơn đến gia đình sát cánh bên con, cổ vũ và động viên để giúp vượt qua và hoàn thành luận văn này Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Tác giả: Dương Thị Lan Hương iii TÓM TẮT Nghiên cứu này với mục tiêu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực KH&CN ngành BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 Qua q trình phân tích và thực hiện, đề tài hệ thống vấn đề lý luận nguồn nhân lực, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tìm yếu nguồn nhân lực KH & CN BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và nguyên nhân yếu kém; từ đó, tác giả mạnh dạn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời gian tới iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu đề tài: 2.2 Nội dung nghiên cứu: 2.3 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 4 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1.1 Khái niệm nhân lực và nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 1.1.1 Khái niệm nhân lực 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực Dưới góc độ kinh tế trị: tổng hoà thể lực và trí lực tồn toàn lực lượng lao động xã hội quốc gia là nguồn nhân lực, mà kết tinh truyền thống và kinh nghiệm lao động sáng tạo dân tộc lịch sử, vận dụng để sản xuất cải vật chất và tinh thần phục vụ cho nhu cầu và tương lai đất nước 1.1.3 Khoa học và công nghệ v 1.1.4 Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 10 1.2 Chất lượng nguồn nhân lực 17 1.3 Các tiêu chí phản ánh chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 17 1.3.1 Chỉ tiêu biểu trạng thái sức khỏe nguồn nhân lực 17 1.3.2 Chỉ tiêu biểu trình độ văn hoá nguồn nhân lực 17 1.3.3 Chỉ tiêu biểu trình độ chun mơn kỹ thuật nguồn nhân lực 18 1.3.4 Chỉ tiêu biểu lực phẩm chất, khả sáng tạo người lao động 18 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 20 1.5 Các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 22 Tóm tắt chương 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 25 2.1 Giới thiệu chung Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25 2.1.1 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25 2.1.2 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương 30 2.2 Hiện trạng chất lượng nguồn nhân khoa học và công nghệ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 33 2.2.1 Việc quản lý và sử dụng biên chế 33 2.2.2 Về công tác cán 35 2.2.3 Thực trạng sức khỏe nguồn nhân lực 39 2.2.4 Thực trạng trình độ văn hố nguồn nhân lực 39 2.2.5 Thực trạng trình độ chun mơn kỹ thuật nguồn nhân lực 40 2.2.6 Thực trạng lực phẩm chất, khả sáng tạo người lao động 41 2.3 Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2019 43 2.3.1 Cơng tác phân tích cơng việc 43 vi 2.3.2 Công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực 43 2.3.3 Công tác tuyển dụng nguồn lao động 60 2.3.4 Cơng tác bố trí lao động 60 2.3.5 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 61 2.3.6 Công tác đánh giá thực công việc 63 2.3.7 Chế độ đãi ngộ và khuyến khích cơng việc 65 2.4 Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 65 2.4.1 Kết đạt 65 2.4.2 Hạn chế 66 2.4.3 Nguyên nhân 67 Tóm tắt chương 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 69 3.1 Quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2025 69 3.1.1 Phương hướng phát triển ngành BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 69 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 70 3.2.1 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 72 3.2.2 Hoàn thiện hoạt động đánh giá thực công việc 74 3.2.3 Cải thiện, trì mơi trường và điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động 76 Tóm tắt chương 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 81 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chữ viết đầy đủ KH & CN Khoa học và Công nghệ CB-CNV Cán – Công nhân viên BHXH CĐ NNL Bảo hiểm xã hội Cao đẳng Nguồn nhân lực viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Phân loại bậc, trình độ giáo dục ISCED 2011 và cấp học tương ứng Việt Nam 12 Bảng 2: Tổng hợp cách đo lường nguồn nhân lực KH&CN 19 Bảng 1: Số lượng nhân lực KH&CN BHXH tỉnh BR-VT giai đoạn 2015-2019 34 Bảng 2.2: Số lượng nhân lực KH&CN BHXH tỉnh BR-VT theo giới giai đoạn 2015 - 2019 34 Bảng 3: Cơ cấu, số lượng cán quản lý năm 2015 36 Bảng 4: Cơ cấu, số lượng cán quản lý tháng 01/2016 đến tháng 9/2017 38 Bảng 5: Cơ cấu sức khỏe người lao động giai đoạn 2016-2018 39 Bảng 6: Tổng hợp trình độ chun mơn kỹ thuật CB-CNV giai đoạn 20162018 40 Bảng 7: Kết đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm 43 Bảng 8: Bảng điểm xếp loại nhân viên 64 68 Tóm tắt chương Trong chương này tác giả tiến hành phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2019, gồm: Hiện trạng chất lượng nguồn nhân khoa học công nghệ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2019 Từ đưa đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết quả, hạn chế nguyên nhân Trong chương tác giả đưa giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để khắc phục hạn chế tồn 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 3.1 Quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2025 3.1.1 Phương hướng phát triển ngành BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Tranh thủ ủng hộ cấp ủy Đảng, quyền địa phương; phối hợp với sở, ban ngành và đơn vị sử dụng lao động làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt quan báo, đài truyền hình, đài truyền cấp để đăng tải tin, bài, phóng tun truyền sách BHXH, BHYT phản ảnh kịp thời tình hình thực sách BHXH, BHYT địa bàn, là sách người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện nhân dân Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực nghiêm việc tiếp nhận trả kết giải chế độ BHXH, BHYT theo chế cửa Tăng cường khai thác ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ công tác quản lý đơn vị, hình thành sở liệu hoàn chỉnh, quản lý tập trung BHXH tỉnh Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh cấp huyện theo quy định BHXH Việt Nam (Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012) Giải đúng, đủ, kịp thời chế độ sách BHXH theo luật định Tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, cắt giảm kịp thời đối tượng hết hạn hưởng theo quy định Tăng cường quản lý quỹ KCB BHYT; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế sở KCB tiếp tục thực tốt Nghị số 20/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh việc áp dụng giá dịch vụ y tế theo mức Qua góp phần đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT KCB Chuẩn bị đủ nguồn kinh phí để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ứng chi phí KCB cho sở KCB BHYT Quản lý tổ chức chi trả theo quy định, an 70 toàn, hiệu Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực quy định, định mức chi phí KCB, cơng tác chi trả chi phí quản lý máy nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo tiết kiệm chi phí thường xuyên để chi lương tăng thêm, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, nâng cao đời sống cho cán bộ, CCVC Kiện tồn cơng tác tổ chức, cán bộ, viên chức, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ giao Thực nghiêm túc quy chế dân chủ sở Tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên, CCVC ngành BHXH tỉnh thực học tập, phấn đấu rèn luyện thường xuyên theo chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, CCVC ngành BHXH quy định Quyết định số 463QĐ/BCS ngày 31/5/2012 Ban cán Đảng BHXH Việt Nam 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần đưa số định hướng nhằm hoàn thiện máy phát triển mặt, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực đơn vị, tăng số lượng và đảm bảo yêu cầu chất lượng Hiện nay, với số lượng cán CCVC số phòng cũng BHXH huyện, thị xã, thành phố chưa đáp ứng tốt khối lượng, chất lượng công việc Hiện đơn vị có kế hoạch phát triển quy mơ, có thêm chức danh chun quản cấp xã, mà cần phải tuyển dụng thêm cán Từ yêu cầu cần làm rõ chức năng, quyền hạn chức danh cơng việc mơ hình phận phịng, huyện để đạt hiệu cơng việc cao, tập trung nguồn nhân lực cho phòng nghiệp vụ, cán điều hành Cần trọng việc bồi dưỡng lực cán công tác quản lý, điều hành đơn vị, nâng cao lực nhận thức thực tiễn công tác đội ngũ cán CCVC đáp ứng ngày tốt yêu cầu chuyển đổi tác phong phục vụ đối tượng 71 và chương trình cải cách hành nhà nước tồn ngành Coi trọng cơng tác rà sốt chất lượng đội ngũ cán CCVC, bố trí có hiệu số biên chế có Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí Thực cơng tác bổ nhiệm cán quản lý, điều động thuyên chuyển cán sở lực sở trường cán và nguyên tắc: Từ việc chọn người, từ chuyên môn đào tạo để bố trí cơng việc nhằm đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu công tác tổ chức cán Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá thực công việc dựa việc quản lý chặt chẽ vị trí việc làm cơng việc giao Xây dựng văn hoá ứng xử đơn vị, phát huy sáng tạo đội ngũ cán CCVC, công đoàn, đoàn niên thúc đẩy phong trào hoạt động quần chúng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tăng cường tính đoàn kết thành viên quan, đơn vị Bên cạnh tiếp tục tăng cường, kiểm soát việc thực định mức chi phí quản lý máy, đặc biệt đơn vị BHXH huyện, thị, thành phố có mức vượt mức chi cao, chuyên môn nghiệp vụ chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề Chú trọng chăm lo nhiều quyền lợi mặt tinh thần cũng vật chất cho cán CCVC Biết khuyến khích phát triển đội ngũ cán CCVC có nghĩa là hệ thống đánh giá và chế độ đãi ngộ quan hệ chặt chẽ với Nhà tổ chức cần lưu ý rằng: “đối nội công bằng, đối ngoại cạnh tranh” để tạo lập cho đội ngũ nhân viên hồn hảo Điều đồng nghĩa với hiệu công việc nhân viên tốt và phát triển đơn vị cũng nhờ mà lên cao Xây dựng chiến lược phát triển cho quan, đơn vị, vào giai đoạn Đơn vị có kế hoạch chiến lược phát triển văn gửi đến cán CCVC phòng, cán CCVC 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ 72 3.2.1 Hồn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Dựa phân tích thực trạng hoạt động đào tạo, đơn vị việc xác định nhu cầu lựa chọn đối tượng đào tạo dựa nhiều vào cảm tính người quản lý, chưa có mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng, chưa xác định rõ kiến thức, kỹ thiếu hụt người lao động Những cơng việc khơng cần thiết phải có đại học quan định cho cán CCVC theo học lớp đại học chức (liên thơng) Điều dẫn đến tình trạng người cử học khơng phù hợp với khóa học, gây lãng phí; khơng thỏa mãn nhu cầu sau đào tạo chẳng hạn ảnh hưởng đến việc xếp chuyển lương đến vị trí cơng việc theo cấp mà họ đào tạo Người lao động đơi cịn cảm thấy khơng đối xử công từ việc đề tiêu chuẩn, điều kiện chung chung làm ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Đơn vị cần thực số giải pháp để công tác đào tạo phát triển đạt hiệu quả, nâng cao tính tạo động lực người lao động: Thực xây dựng tiêu chuẩn để lựa chọn đối tượng đào tạo cách xác cơng xác định đối tượng đào tạo Cụ thể: Quy định cụ thể yêu cầu cán CCVC cử đào tạo: lựa chọn đối tượng cử tham gia khóa đào tạo cần phải xem xét đến khả học tập họ, đóng góp người lao động cho tổ chức Ngoài quy định cụ thể độ tuổi, số năm công tác, đơn vị cần xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tượng đào tạo cụ thể thành tích đóng góp đơn vị, trình độ tại, khả ngoại ngữ, tin học, phẩm chất đạo đức, khả đóng góp cho tổ chức sau đào tạo… Việc xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể vừa đảm bảo cho cán CCVC có đủ khả tham gia khóa học đạt hiệu quả, vừa nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh cán CCVC, đảm bảo tính cơng hội học tập nâng cao trình độ Sử dụng hiệu kết ĐGTHCV: việc đánh giá THCV nhiều hạn chế dẫn đến việc xác định nhu cầu chưa thực tốt, kết đánh giá chưa cho người lãnh đạo biết cán CCVC có kết THCV Đơn vị cần sử dụng 73 hiệu kết đánh giá THCV phục vụ cho mục đích đào tạo là: Cần mở rộng đối tượng cử đào tạo, không nên tập trung vào phận lãnh đạo đơn vị mà cần tạo hội cho nhân viên ưu tú khác Có sách ưu tiên đào tạo người có kết thực cơng việc tốt, có khả phát triển tương lai.Tiến hành đào tạo cho người lao động có kết THCV thấp, chưa đáp ứng yêu cầu công việc thiếu hụt kiến thức, kỹ mà bù đắp thơng qua khóa đào tạo nhằm cải thiện kết làm việc họ Để có kịp thời cải thiện kết THCV tốt yêu cầu cán CCVC lấp “lỗ hổng” thông qua việc xác định xác kiến thức, kỹ thiếu hụt Ln quan tâm đến nguyện vọng cán CCVC: cán CCVC là người hiểu nhất, họ biết gặp khó khăn THCV, từ xác định kiến thức kỹ thiếu hụt thân Chính vậy, đơn vị nên quan tâm đến nhu cầu đào tạo cán CCVC, sở xem xét xét duyệt cho người có nhu cầu nguyện vọng học tập phù hợp với yêu cầu công việc cán CCVC đào tạo với nguyện vọng nâng cao tính tự giác học tập, khuyến khích họ nỗ lực làm việc Xác định mục tiêu đào tạo rõ ràng Xác định mục tiêu đào tạo nguyên tắc thiếu công tác đào tạo nguồn nhân lực đơn vị Mục tiêu đào tạo kim nam cho việc định nội dung đào tạo cũng là nhân tố thiếu việc đánh giá kết đào tạo Đơn vị cần tiến hành xác định mục tiêu đào tạo cụ thể trước tiến hành đào tạo Lấy mục tiêu làm thước đo hiệu hoạt động đào tạo Các phương pháp đào tạo đa dạng hóa nhằm tăng hứng thú hiệu học tập Đơn vị cần đa dạng hóa phương pháp đào tạo, thích hợp với đối tượng nội dung đào tạo để đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu quả, Chẳng hạn ta khuyến khích phát triển biện pháp phương pháp hội nghị, hội thảo chuyên đề, luân chuyển công việc Sử dụng hợp lý nhân lực sau đào tạo Đơn vị dừng lại việc quan tâm đến đánh giá công tác đào tạo qua phản hồi học viên, đánh giá lãnh 74 đạo chất lượng THCV người lao động sau đào tạo mà chưa quan tâm nhiều đến việc sử dụng hợp lý nhân lực sau đào tạo Việc sử dụng có hiệu nhân lực sau đào tạo làm cho mức độ hài lịng cơng việc người lao động tăng lên điều giúp họ phát huy khả năng, tiềm mình, có điều kiện áp dụng kiến thức vào thực tế THCV Song song với kế hoạch đào tạo đơn vị cần phải có kế hoạch bố trí, sử dụng nhân lực sau khoá học đào tạo, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động áp dụng kiến thức, kỹ học vào thực tế; trao dần quyền tự chủ cho người lao động đào tạo giải công việc; mở rộng công việc, người quản lý giao cho người lao động nhiệm vụ có tính thách thức phù hợp với trình độ để kích thích người lao động nỗ lực sáng tạo, phải tạo cho họ hội thăng tiến, hội phát triển thân sau họ kết thúc khố học đào tạo, có chế độ khen thưởng phù hợp người lao động đạt thành tích tốt học tập Tăng thù lao lao động xứng đáng với trình độ kết THCV cải thiện sau đào tạo để khuyến khích người lao động áp dụng kiến thức, kỹ học vào thực tế để nâng cao chất lượng cơng việc Vì vậy, xây dựng kế hoạch đào tạo cần tiến hành đồng thời kế hoạch sử dụng nhân lực sau đào tạo, cá nhân cử đào tạo cần có khả phát triển cao tương lai 3.2.2 Hoàn thiện hoạt động đánh giá thực cơng việc Vai trị đánh giá thực công việc hoạt động quản trị nhân lực, phát triển tồn ngành BHXH ngày trở nên quan trọng Các bước đánh giá thực theo quy trình: xây dựng mục tiêu đánh giá, theo dõi giai đoạn công việc, đánh giá và điều chỉnh (bao gồm thưởng, phạt kế hoạch đào tạo, tập huấn lại) Ở đây, vai trò phòng tổ chức cán lập biểu mẫu đánh giá và xây dựng lực đánh giá cho cán quản lý trực tiếp Để có xây dựng hệ thống đánh giá thực cơng việc hiệu quả, địi hỏi người đánh giá cần phải nghiên cứu toàn hệ thống yếu tố nó, nghiên cứu phương pháp tiến hành và bước hệ thống, thảo luận dân chủ, đánh giá công bằng, minh bạch, tạo động lực cho cán bộ, nhân viên làm việc Qua 75 nâng cao hiệu cơng việc đơn vị Ví dụ để đánh giá thực công việc cán bộ, CCVC mức độ hồn thành cơng việc tác giả lập mẫu đánh giá Sau đó, riêng phần nhỏ kết thực công việc lại có bảng đánh giá thực cơng việc khác Người đánh giá đánh giá thực công việc cán bộ, CCVC thông qua bảng đánh giá cách xác, trung thực tổng hợp kết đưa ý kiến nhận xét cá nhân sau thảo luận với lãnh đạo cấp trực tiếp cán bộ, CCVC đóng góp cũng kết thực cơng việc họ Từ việc đánh giá này tạo động lực cho cán bộ, CCVC đồng thời làm sở xét thưởng, lương và thăng chức cho cán bộ, CCVC Từ đó, địi hỏi người đánh giá thực cơng việc cần đưa định đắn giúp người lãnh đạo việc giám sát quản lý công việc cán bộ, CCVC đơn vị Bên cạnh đó, kích thích cán bộ, CCVC nâng cao suất lao động, hiệu cơng tác, gắn bó với cơng việc phát triển đơn vị Ngồi đánh giá thực cơng việc cịn liên quan đến nhiều hoạt động đơn vị như: Liên quan trực tiếp đến vấn đề trả lương cho cán bộ, CCVC đơn vị, chế trả lương dựa việc đánh giá thực cơng việc Vì vậy, đánh giá lượng lao động hao phí trình làm việc vấn đề trọng tâm tạo nên công nhận thức cán bộ, CCVC kích thích họ làm việc Đánh giá thực công việc giúp cán bộ, CCVC đánh giá thân tự hồn thiện Từ kết đánh giá thực công việc để nhận biết nhu cầu đào tạo thực công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực đơn vị Để hồn thiện tốt cơng tác đánh giá thực cơng việc cần xây dựng tiêu chuẩn, định mức công việc xác khoa học, thơng tin dùng đánh giá phải xác Có trao đổi người lao động và người sử dụng lao động thông qua việc đánh giá thực công việc Người lao động chịu trách nhiệm thực cơng việc mình, họ nhận công việc giao họ cần biết công việc làm với hệ thống tiêu chuẩn nào đánh giá là hoàn thành 76 công việc với mức độ nào đánh giá là hoàn thành xuất sắc công việc giao Điều này Ban Giám đốc phải thông báo cách cụ thể, rõ ràng đến cán bộ, nhân viên toàn đơn vị Việc đánh giá nhân thực công việc nhằm nâng cao hiệu thực cơng việc tổ chức Vì thế, hệ thống đánh giá công hiệu giúp tổ chức đạt mục tiêu khuyến khích người lao động làm việc tốt Trên thực tế kết đánh giá thực cơng việc cịn có giúp ích tất lĩnh vực khác quản trị nhân 3.2.3 Cải thiện, trì mơi trường điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động Đơn vị cần tạo môi trường làm việc tốt, thoải mái, dễ chịu nữa, tạo tính đoàn kết phấn đấu cho cán CCVC toàn đơn vị mục tiêu chung Cán CCVC đơn vị cảm thấy thoải mái họ có mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp họ tơn trọng, lãnh đạo và người quản lý đơn vị tạo mơi trường làm việc dễ chịu thông qua hoạt động như: Đưa quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng quan Xây dựng giá trị và văn hoá tốt cho quan, đơn vị triển khai cho cán CCVC tồn quan, đơn vị Ln tơn trọng đóng góp cán CCVC ghi nhận lợi ích mà cán CCVC đóng góp cho quan hình thức khác Giúp cán CCVC hiểu phối hợp với để hồn thành cơng việc cách hiệu Bố trí, xếp phịng cho phù hợp với chiến lược phát triển chung quan, đơn vị Hiện tính chất cơng việc chiến lược phát triển đơn vị thời gian tới cần bổ sung nguồn nhân lực cho quan nên việc bố trí nguồn nhân lực phịng, huyện, thị xã, thành phố đơn vị cho phù hợp vấn đề cần quan tâm Đồng thời phải phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cán bộ, CCVC, tránh xảy tình trạng chồng chéo 77 Đối với vị trí cơng việc mang tính sáng tạo, thách thức bố trí cán trẻ để họ phát huy mạnh Đối với cán trẻ vào công tác nên cho họ công tác địa bàn kèm theo chế độ ưu đãi tốt, hội thăng tiến hứng thú lớn cho họ Đối với cán bộ, CCVC lâu năm thâm niên công tác dài bố trí vào cơng việc mang tính chất ổn định và thường xuyên làm công việc nhằm tạo hứng thú công việc tạo hiệu công việc cao Với mối quan hệ tốt đẹp lãnh đạo cán công nhân viên đơn vị, tinh thần đoàn kết tập thể, là điều tự hào đơn vị Chính vậy, việc tiếp tục trì phát triển mối quan hệ tốt đẹp này là sở tạo động lực hữu hiệu đội ngũ cán CCVC đơn vị Hàng năm, đơn vị tổ chức Hội nghị cán CCVC, cần mở rộng buổi giao lưu lãnh đạo đơn vị với tập thể cán CCVC để trao đổi tất kinh nghiệm, kỹ năng, mong muốn thân công việc Qua đó, lãnh đạo đơn vị hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng đáng cán CCVC, giúp thỏa mãn phần mong muốn họ Tại chương phân tích thực trạng ta thấy có trao đổi lãnh đạo nhân viên mục tiêu, chiến lược tổ chức, mục tiêu làm việc cán CCVC Ban lãnh đạo đơn vị cũng cần tăng cường đối thoại và đa dạng hóa phương pháp đối thoại với cán CCVC như: buổi họp, buổi khen thưởng, du lịch toàn quan Đồng thời, cũng cần tăng cường nội dung đối thoại: thường xun thơng báo tình hình đơn vị, thành tựu hay khó khăn, cán CCVC đơn vị cần làm để thực mục tiêu chung đơn vị Trong đối thoại, Ban lãnh đạo thơng báo tình hình, khuyến khích cán CCVC mạnh dạn thẳng thắn tồn đơn vị và đưa sáng kiến nhằm khắc phục cải thiện tình hình Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cần tiếp thu đề xuất, ý kiến hợp lý để có sách phù hợp đơn vị 78 Thường xuyên tổ chức trì tổ chức phong trào thi đua, thi đua BHXH huyện với hay phòng, ban tiêu kết hoạt động thu, chi, giải chế độ BHXH, BHYT, BHTN để tạo khơng khí sơi nổi, kích thích ganh đua tích cực cá nhân người lao động, nhóm tập thể Ngoài ra, đơn vị cũng nên trọng việc thường xuyên tổ chức hoạt động chăm lo tới đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động: tổ chức tham quan du lịch, đẩy mạnh hoạt động văn hố văn nghệ, thể dục thể thao Tóm tắt chương Chương này tác giả đưa số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Hoàn thiện hoạt động đánh giá thực công việc; Cải thiện, trì mơi trường và điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động 79 KẾT LUẬN Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ ngành Bảo hiểm xã hội (nghiên cứu BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)” với mục tiêu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực KH&CN ngành BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Qua q trình phân tích và thực hiện, đề tài giải mục tiêu đề ban đầu như: Hệ thống vấn đề lý luận nguồn nhân lực, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khoa học và cơng nghệ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tìm yếu nguồn nhân lực KH & CN BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và nguyên nhân yếu kém; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời gian tới Tuy nhiên hạn chế thời gian nghiên cứu cũng khả phân tích và đánh gái nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả hy vọng nhận ý kiến đóng góp q thầy cơ, chun gia, hội đồng khoa học để đề tài hoàn thiện hơn, có khả ứng dụng thực tiễn 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành trung ương (2012), Nghị Số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012, "Về phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế", http://dangcongsan.vn Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, Báo cáo tổng kết công tác qua năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, Báo cáo phân tích thực trạng nhân lực BHXH Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2015 và 2017 Chính phủ (2016), Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức BHXH Việt Nam Cục thông tin KH&CN quốc gia, "Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ nước ASEAN", http://www.vista.gov.vn PGS TS Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực (2018) Quốc hội (2013), Luật khoa học và công nghệ sửa đổi (Luật số 9/2013/QH13) Quốc hội (2014), Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13) Quốc hội (2014), Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (Luật số 46/2014/QH13) 10 Bảo Thoa, Hợp tác nâng cao chất lượng nhân lực ngành bảo hiểm xã hội, http://baocongthuong.com.vn/hop-tac-nang-cao-chat-luong-nhan-luc nganh-bao-hiem-xa-hoi.html, 18/3/2018 81 PHỤ LỤC PHỤ LỤC - NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU LÃNH ĐẠO BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ I Thông tin chung Họ và tên: ………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………… Địa điểm vấn: ……………………………………………… II Câu hỏi vấn Tình hình đáp ứng u cầu cơng việc đội ngũ cán công chức viên chức quan? Những nhu cầu đào tạo, tập huấn cho cán bộ, CCVC quan và tương lai? Những hội và thách thức cách mạng 4.0 nhân lực KH&CN quan là gì? 82 PHỤ LỤC - NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU I Thông tin chung Họ và tên: ………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………… Địa điểm vấn: ……………………………………………… II Câu hỏi vấn Đội ngũ CB, CCVC đáp ứng yêu cầu công việc nào? Làm cách nào để thu hút nhân lực chất lượng cao quan BHXH Bà Rịa-Vũng Tàu? BHXH Bà Rịa-Vũng Tàu cần làm để thu hút và giữ chân lực lượng lao động có kỹ làm việc và trình độ cao? ... lý luận nguồn nhân lực, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ BHXH... lý luận nguồn nhân lực, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ - Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ BHXH... luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ gồm: Khái niệm nhân lực và nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Chất lượng nguồn nhân lực; Các tiêu chí phản ánh chất lượng nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ngành bảo hiểm xã hội , Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ngành bảo hiểm xã hội